Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.07.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so dela za izgradnjo komunalne infrastrukture potekala v naselju Soteska.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je spomladi letos izvedla razpis za izvedbo sanacije strehe na vhodnem objektu  dvorca Zaprice (kjer se nahaja uprava in depo muzeja). Streha oziroma kritina na tem objektu je bila namreč dotrajana že do te mere, da se je že pojavilo zamakanje in je bilo treba nujno pristopiti k sanaciji in s tem preprečiti večjo škodo. V začetku junija je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.

Pri sanaciji strehe se izvajajo investicijsko-vzdrževalna dela. V skladu z izdanimi konservatorskimi pogoji je bila predvidena izvedba enake strehe in krovsko kleparskih elementov strehe, kar pomeni varovanje originalne oblike in izvedbe strešne konstrukcije in obnovo strehe v prvotni - avtentični obliki. Po odstranitvi stare kritine so se izvedla še ostala dela, ki so potrebna za ustrezno sanacijo strehe. Ker gre za spomeniško zaščiten objekt (dvorec Zaprice je razglašen za kulturni spomenik), se vsa dela izvajajo v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in v sodelovanju s pristojno konservatorko.

Zaradi povečanega obiska šolskih skupin v mesecu juniju, smo se z vodstvom muzeja odločili, da se bo z deli začelo takoj po koncu šolskega leta. Uvedba v delo je bila 26. 6. 2019, rok za dokončanje del po pogodbi pa je 17. 8. 2019. Dela potekajo po načrtovanem terminskem planu, predvidoma bodo končana že konec naslednjega tedna, tako, da se bo prenova verjetno zaključila še pred pogodbenim rokom.  

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska---zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin - Ljubljana

V sredo, 24. 7. 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek v zvezi s pripravo Idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev za Regionalno kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana in dogovor glede priprave Presoje vplivov na okolje. V skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Za gradnjo glavnih, regionalnih, lokalnih ali nekategoriziranih cest dolžine nad 10 km je namreč treba izvesti presojo vplivov na okolje in v ta namen izdelati poročilo o vplivih na okolje. Občine smo za izdelovalca PVO izbrale podjetje ZaVita svetovanje d. o. o., podjetje LUZ d. o. o. pa pripravlja Idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev. Umestitev trase je na večjem delu določena. Na nekaterih delih potek trase še ni povsem določen, predvsem zaradi težav z lastništvom nekaterih parcel. V zvezi z reševanjem te problematike je dogovorjen sestanek na DRSI, in sicer 5. avgusta 2019.

Usmerjanje in urejanje mirujočega prometa na Veliki planini

Člani Avto moto društva Kamnik bodo do konca poletja ob vikendih in praznikih usmerjali in urejali mirujoč promet na dostopni cesti na Veliko planino, in sicer na obeh odsekih ceste, ki sta zlasti v poletnih mesecih zelo obremenjena z motornimi vozili (LC 161161 od Kranjskega raka do Marjaninih njiv, Ušivca in do Mačkinega kota ter Javna pot 661181 Rakov rob – Planina Kisovec). Na planini je v poletnih vikendih tudi preko 5000 obiskovalcev na dan, posledica tega pa je prezasedenost nihalke, kot tudi obstoječih parkirnih površin. Posledica je prometni kaos na dostopni cesti in nekontrolirano parkiranje ob cesti.

Analiza vodnih virov na območju Velike planine

Na območju Kamniško-Savinjskih Alp zadnji dve leti potekajo analize vodnih virov. Najprej je bilo v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp analiziranih 70 izvirov, nato pa je Občina Kamnik naročila še dodatne analize 15 vodnih izvirov pod velikoplaninsko planoto. Analize so pokazale, da so nekateri izviri že ogroženi oziroma so v njih prisotne sledi človekove dejavnosti. Problematični so zlasti izviri, ki se napajajo iz območja velikoplaninske planote. Stanje je zaskrbljujoče, še posebej zato, ker gre za vodovarstveno območje oziroma območje od koder priteka voda v glavno zajetje pitne vode v Občini Kamnik - Iverje. Na Veliki planini se posamezna območja (Veliki stan, Mali stan, Gojška planina, Konjščica,…) oskrbujejo z vodo iz manjših vodnih virov, ki so na planini. Zaradi pašništva in čedalje bolj intenzivnega turizma obstaja nevarnost, da so ti vodni viri onesnaženi. Zato se je Občina odločila za naročilo analize vodnih virov na Veliki planini, ki doslej še niso bili vključeni v raziskave oziroma analize. Poleg klasične kemijsko fizikalne analize, želimo opraviti tudi mikrobiološko analizo ter malakološko analizo, ki pokaže dolgotrajno kvaliteto vode. Vzorčenje bo opravljeno 2 krat, ob različnih vodostajih oziroma letnih časih (visoka voda, nizka voda, turistična sezona oziroma sezona planinske paše).

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI CESTI 

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča, do katere je prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročitelja, v kateri sta udeleženca utrpel lahke telesne poškodbe. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA ZARADI GLASNE GLASBE 

Na območju Domžal so policisti obravnavali intervencijo, kjer je moški kršil javni red in mir, saj je predvajal glasno glasbo in s tem motil nočni mir in počitek. Kršitelju bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z materialno škodo, v kateri sta oba udeleženca izpolnjevala pogoje za vožnjo v cestnem prometu in sta se sama dogovorila o nastali manjši materialni škodi. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

INTERVENCIJA V KOMENDI 

V Komendi so policisti obravnavali intervencijo, kjer sta se sprli dve osebi. Obema kršiteljema je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

POŠKODBA VOZILA

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, in sicer je neznani storilec preko noči z barvnim sprejem poškodoval prednja leva vrata parkiranega vozila. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

INTERVENCIJA V KAMNIKU

V Kamniku so policisti obravnavali intervencijo, kjer je sosed verbalno žalil soseda. Kršitelju bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

TATVINA DENARNICE   

Neznani storilec je izkoristil nepazljivost občanke iz Klanca, ki je bila doma na vrtu pred odklenjeno stanovanjsko hišo, iz katere pa je neznanec odtujil denarnico z vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POZABILA DENAR V REŽI BANKOMATA   

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in povedala, da je 25. 7. 2019 opravila dvig denarja na bankomatu Delavske hranilnice na naslovu Ljubljanska cesta 82 v Domžalah, ki ga je pozabila vzeti. Občan/ko, ki je našel denar, naprošamo, da ga prinese na policijsko postajo. Sledi odstop kazenske ovadbe na pristojno policijsko postajo.

TATVINA V MERCATOR CENTRU  

V Mercator centru na Kovinarski cesti v Kamniku sta neznana storilca v več zaporednih dneh izvršila tatvino treh sup-ov v skupni vrednosti 1199,97 evrov. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC 

Neznanec je v Žejah izvršil tatvino obeh registrskih tablic. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo. 

POSKUS VLOMA V VOZILO 

Policisti so bili obveščeni o poskusu vloma v osebni avtomobil, ki je bil preko dneva parkiran na parkirišču v naselju Stahovica. Opravljen je bil ogled kraja dejanja, sledi pa zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice