Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.07.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Bakovnik – most

V okviru investicijskega vzdrževanja je bila izvedena asfaltna prevleka mostu na Bakovniku, javna pot št. 660181 - Bakovnik. Izgradnjo ter zamenjavo mostu je v preteklem letu izvedbo podjetje Žurbi Team d.o.o., v letošnjem letu pa je Občina Kamnik izvedla še asfaltno prevleko ceste preko novega mosta.

Bevkova cesta

Na Bevkovi cesti so se pričela gradbena dela (zamenjava ustroja in robnikov, ureditev meteorne kanalizacije in jaškov, zamenjava poškodovanega asfalta..), ki so bila nujno potrebna zaradi popolnoma dotrajanega vozišča. Poleg občinskih sredstev, je podjetje Calcit d.d. ponudilo sofinanciranje v višini 50 odstotkov. Zaključek sanacije ceste pričakujemo do konca meseca julija.

Javna dela v občini kamnik

Občani pogosto opažajo javne delavce, ki zelo skrbno in vestno opravljajo svoje delo v mestu Kamnik in njeni ožji okolici s čiščenjem javnih površin, košnjo trave, obrezovanjem živih mej, vzdrževanjem in vodenjem javnega stranišča, barvanjem ograj, skratka, opravijo marsikatero delo, ki ga je prej za Občino opravljal koncesionar.  Še posebej je potrebno izpostaviti določene večje projekte, ki so se jih lotili, in sicer:

Na Oddelku za gospodarske javne službe smo zelo ponosni na svoje javne delavce, ki s svojim pridnim in vestnim delom zagotovo pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu naše občine.

Nevlje – kanalizacija

Pri izgradnji kanalizacije v Nevljah je bilo potrebno prečkati vodotok Nevljica in s posegom nadaljevati po občinski cesti št. 160061 (Neveljska pot). V času gradnje je bil izveden obvoz, ki pa je bil s sanacijo vozišča (zamenjavo asfalta) ukinjen.

Plaz Kozjak – državna cesta Kamnik - Ločica

Vodja Oddelka za gospodarske javne službe je skupaj z državnim inšpektorjem za ceste izvedel nadzor nad plazom Kozjak na državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica, ki že kar nekaj let ogroža in ovira promet. Glede na ugotovitve pristojnih služb Direkcije RS za ceste, je bil javni razpis za sanacijo plazu uspešen, ter pravnomočno zaključen, tako da je že bila podpisana pogodba z izvajalcem. Tako občina kot inšpektor za ceste bosta storila vse, da se bodo dela čim prej pričela in s tem dokončno odpravila delna zapora na tej cesti, ki je v zimskih razmerah zelo problematična in predvsem zelo nevarna, saj cesta poteka v vzponu.  

Podgorje 105 – sanacija meteorne kanalizacije

Ob zadnjih večjih padavinah se je v naselju Podgorje sprožil plaz, ki posredno ogroža stanovanjski objekt Podgorje 105. Civilna zaščita in Oddelek za gospodarske javne službe sta skupaj s strokovnjaki pripravila rešitev ureditve meteorne kanalizacije, ki bo bistveno izboljšala razmere na tem območju. S to sanacijo meteorne kanalizacije se je bodo zmanjšale poškodbe na občinski javni poti Podgorje.

Ravne – usadi ceste

Uspešno so bila zaključena vzdrževalna dela na lokalni cesti št. 161151 (Buč – Hruševka – Ravne), kjer je so zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije nastali trije večji usadi ceste. Sanacija usadov je zajemala zamenjavo ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja ter zamenjavo asfalta.

Tunjice – cesta

Proti koncu gredo tudi gradbena dela na občinski javni poti št. 660383 - Tunjice, kjer poteka investicija ceste v dolžini 622 metrov. Gradbena dela so zajemala zamenjavo ustroja, meteorne kanalizacije, izdelavo jaškov ter proti prašne zaščite v asfaltu. Poleg gradbenega nadzora in predstavnikov zunanje kontrole je delo na gradbišču spremljal tudi župan Marjan Šarec. V naslednjih dneh bodo izvedena zaključna dela (ureditev bankin ter brežin). Dela bodo predvidoma zaključena v naslednjih 14 dneh.  

Županje njive – sanacija zidu

Ob zadnjih poplavah v letu 2012 se je oporni zid v Županjih njivah, ki je ščitil stanovanjski objekt pred vodotokom Kamniška Bistrica, v celoti poškodoval do te mere, da je prišlo do neposrednega ogrožanja objekta Županje njive 31/c. Zato sta Občina Kamnik in Agencija RS za okolje pristopila k rešitvi sanacije. Sredstva za sanacijo je v celoti zagotovila Občina

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi povabila k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2013 so ponudbe poslale štiri banke. Predložene ponudbe so bile posredovane izbranemu zunanjemu izvajalcu, saj mora posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja izvest neodvisni finančni ter pravni svetovalec.

Komisija za izvedbo postopka skupne odprodaje občinskega finančnega premoženja (kapitalski delež v družbi Veterina - Kamnik d.o.o.) je v preteklem tednu uskladila vsebino besedila javne ponudbe, poleg tega pa je bil opravljen tudi ogled prostorov, ki jih na naslovu Perovo 20, uporablja Gorsko reševalna služba Kamnik.

Zaradi nadgradnje programske opreme za potrebe finančno računovodske službe so ves teden potekala izobraževanja o spremembah in novostih. Hkrati pa se je pripravljalo tudi poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

Na Policijsko postajo Kamnik je bila oddana prijava tatvine zoper neznanega storilca, ker je bil izveden nedovoljen posek lesa v gozdovih v lasti Občine Kamnik

Oddelek za družbene dejavnosti

V postopku vrednotenja sta razpisa, ki sta bila zaključena 16. in 17. 7.:

Na razpis za prevoze je prispelo 7 ponudb, na razpis za koncesijo pa ena vloga.

Gradbena dela na športnem igrišču na Pšajnovici so končana, pretekli teden je potekal še izris vseh potrebnih črt na igrišču in postavitev športnih rekvizitov (goli, koši, zaščitne mreže…….). Predaja in otvoritev igrišča krajanom Krajevne skupnosti Pšajnovica bo v jesenskem času.

Na Podružnični osnovni šoli Zgornji Tuhinj poteka obnova fasade in vgradnja novih oken. Občina Kamnik je na Javnem razpisu za energetske sanacije osnovnih šol uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter pridobila nepovratna sredstva za omenjeno sanacijo, in sicer v višini  63.500,51 evrov.

Na istem razpisu je Občina uspešno kandidirala še za en projekt, in sicer za energetsko sanacijo POŠ Nevlje, kjer smo uspešno pridobili 89.023,26 evrov.  Realizacija projekta bo prihodnje leto.

Na podlagi prijave krajana Lok v Tuhinjski dolini (na športnem igrišču na Lokah naj bi se dogajal vandalizem, žoge letijo na tuje posestvo…), je strokovna služba skupaj s predsednikom KS Srednja vas gospodom Belajem, opravila ogled športnega igrišča na Lokah. S predsednikom Belajem je bilo dogovorjeno, da se poleg že obstoječih lovilnih mrež za žoge postavi še en steber z ustrezno lovilno mrežo. Sicer pa je predsednik ob tem poudaril, da so krajani še posebej otroci in mladina izredno zadovoljni s športnim igriščem, zanj lepo skrbijo in ga urejajo (tudi s finančno pomočjo Občine) ter da se ob igranju različnih iger z žogo občasno nenamerno zgodi, da kakšna žoga pade na privatno zemljišče in se s tem moti zasebnost.

Občina Kamnik je za projekt »Rekonstrukcija prizidka s telovadnico pri OŠ Toma Brejca v Kamniku« pridobila Sklep s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o sofinanciranju, in sicer v višini 440.988 evrov. Gre za sredstva, ki jih Občina lahko črpa v okviru Zakona o financiranju občin.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je na Oddelku za urejanje prostora oglasilo večje  število občanov, ki so imeli vprašanja v zvezi z razgrnjenim Občinskim prostorskim načrtom (OPN) in Okoljskim poročilom. Občane je zanimalo predvsem, kako bi spremenili namensko rabo iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča. Informacije so želeli pridobiti zaradi napovedanega  davka na nepremičnine, ki ga država napoveduje v prihodnjem letu.

Ponovno poudarjamo, da poteka ponovna javna razgrnitev v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt/javna-razgrnitev-2013.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 1. 8. 2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Na podlagi prejetih vlog smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo ter izdelali potrdila o namenski rabi zemljišča. Prav tako smo prejeli več vlog za oprostitev nadomestila stavbnega zemljišča. Davčni urad Republike Slovenije je pričel z izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz parkiranih delovnih strojev v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz rezervoarja več parkiranih delovnih strojev odtujil gorivo in se s kraja dejanja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 17-letnica v eni izmed trgovin izvršila tatvino več tekstilnih izdelkov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 17-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo

Policisti so obravnavali tatvino aluminija v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči iz poslovnega prostora v Kamniku odtujil nekaj sto kilogramov aluminija. Z dejanje je neznani storilec oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom dopoldneva izpred vzgojno varstvenega zavoda v Kamniku odtujil žensko kolo znamke Cross, sive barve z rdečimi napisi. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanko oškodoval za približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa z motorjem v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom popoldneva iz dvorišča pred stanovanjsko hišo v okolici Kamnika odtujil kolo z motorjem znamke Piaggio, črne barve in se z dejanja odpeljal v smeri proti Radomljam. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 22 letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti v smeri proti Kamniku. V bližini naselja Hruševka je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču trčil v osebni avtomobil, katerega je pravilno vozil 26 letnik. V prometni nesreči je nastalo za okoli 5.000 evrov materialne škode. Policisti so povzročitelju zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice