Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.06.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

T e D n i (K) ObčineSanacija pragov v Kamniški Bistrici

Sanacija poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice na odseku Veliki jez do Fužin se nadaljuje. Ugodne vremenske razmere, koncesionarju Hidrotehnik d. d., dopuščajo gradnjo pragov, ki bodo v prihodnje izboljšale poplavno varnost na tem odseku.

Sanacija plazu v Palovčah

V Palovčah se zaključuje sanacija plazu pod občinsko cesto Kamnik - Palovče. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je zaključil z izgradnjo podporne konstrukcije (pilotne stene).

Sledi ureditev ceste in odvodnjavanja. Obvoz za vozila je urejen po makadamski cesti v neposredni bližini.

Gradnja optičnega omrežja in obnova pločnika

Investitor gradnje javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti Telekom d. d. in izvajalec GVO d. o. o. sta z gradnjo pričela v letu 2017 na območju Duplice, Tunjic in Žal, v naslednjih letih pa omrežje gradila na različnih območjih občine Kamnik, kjer je bilo možno, je gradnja potekala sočasno z izvedbo kohezijskih projektov. Gradnja omrežja bo v letošnjem letu zaključena, trenutno pa se izvaja na območju Krajevne skupnosti Zaprice.

Na območju med Murnovo ulico in Ulico Vilka Rožiča je bila prvotno predvidena zračna izvedba optičnega omrežja, vendar pa stanovalci/lastniki zemljišč na tem območju niso bili pripravljeni dati soglasij za izvedbo. V letošnjem letu investitor, v skladu s pridobljenimi soglasji, omrežje gradi v cestišču posameznih ulic, ob Kranjski cesti in Jenkovi ulici pa v pločniku. Sočasno je Občina Kamnik, skupaj s koncesionarjem, Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., izvedla celovito obnovo pločnika in kolesarske steze v skupni dolžini približno 250 metrov, vključno s popravilom oziroma zamenjavo granitnih kock in robnikov.

V tem tednu je bilo zaključeno asfaltiranje pločnikov, vključno s talnimi oznakami na kolesarski stezi in na površini, ki je namenjena pešcem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obvestilo Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod zaradi številnih vprašanj staršev, ki imajo otroke vključene v vrtce obvešča, da izpis otroka iz vrtca, do katerega v poletnih mesecih prihaja pogosteje, vpliva na upravičenost do pravic iz javnih sredstev le v nekaterih primerih, zato ni potrebno vsakega izpisa iz vrtca javljati kot spremembo.

Starši morajo na CSD javiti izpis otroka iz vrtca le v primerih:

Spremembo sporočite v tistem mesecu, v katerem je otrok izpisan iz vrtca oziroma najkasneje v roku osmih dni od nastanka spremembe.

Primer: Če otroka izpišete iz vrtca kadarkoli v mesecu juniju, je spremembo treba sporočiti junija (npr. če otroka izpišete 30. 6., spremembo sporočite kadarkoli v juniju, najkasneje pa v roku osmih dni, torej do 8. 7.). Priporočamo, da to storite čim prej.

Spremembo izpisa otroka iz vrtca sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

Staršem izpisa otroka iz vrtca ni potrebno sporočiti v primeru:

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3 je potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. Prisotnih, razen predstavnic Občine Kamnik ter Boruta in Uroša Ulčarja, predstavnika družbe RRD d.o.o., drugih udeležencev ni bilo.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost še vedno poteka, in sicer do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Gradivo je objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

Policijska postaja Kamnik

VLOM V NENASELJENO HIŠO

Policisti so v naselju Tunjiška Mlaka  obravnavali vlom v nenaseljeno stanovanjsko hišo, in sicer je neznani storilec razbil steklo na kletnih vratih prazne hiše in vstopil v notranjost, iz katere je odtujil štiri medene  razdelilce. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU

Občan se je zglasil na policijsko postajo in povedal, da je 22. 6. 2020 na Perovem, na bencinskem  servisu, na bankomatu Nove Ljubljanske banke našel denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

GOLJUFIJA

Občanka se je zglasila in podala prijavo kaznivega dejanja goljufije, in sicer je neznana oseba z lažnim prikrivanjem preko aplikacije messenger in viber, spravila v zmoto oškodovanko, ki je na škodo svojega premoženja preko western union opravila dva nakazila denarja v tujino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA DVEH OSEBNIH VOZIL

V Mostah je neznanec z originalnimi ključi, katere je predhodno odtujil z delno ograjenega prostora podjetja, odtujil dve osebni vozili znamke Audi A 4 črne in bele barve in tako oškodoval lastnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Neznani storilec je v Mostah izvršil tatvino registrskih tablic. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POSKUS VLOMA V VOZILO

Policisti so v Komendi obravnavali poskus vloma v osebni avtomobil, kjer je bilo ugotovljeno, da je neznanec poskušal vlomiti v vozilo na območju Vrhnike. Sledi zbiranje obvestil in odstop kazenske ovadbe na pristojno policijsko postajo.

GLASNA GLASBA

Policisti so v Mekinjah zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM V PODGORJU

V Podgorju je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilne strani vožnje neznanega vozila in voznika, s katerim sta z udeležencem oplazila z zunanjim vzvratnim ogledalom in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

GLASNA GLASBA

Policisti so v Šmarci obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi predvajanja glasne glasbe in glasnega nazdravljanja ter petja na javnem kraju. Kršitelji so ob prihodu policistov na kraj s kršitvijo prenehali, na kraju jim je biizdan plačilni nalog.

VINJEN OBLEŽAL

Policisti so se posredovali ob klicu občana, da na vozišču leži neznani moški. Ob prihodu na kraj je bil na tleh pred stanovanjskim blokom najden vinjen občan, kateri ni našel vhoda v stanovanjski blok in je zaradi močne opitosti zaspal kar na vozišču. Zaradi kršitve javnega reda in miru mu je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

POŽIG ZABOJNIKOV

Na ekološkem otoku pri Calcitu v Stahovici je neznani objestnež zakuril in požgal tri zabojnike za smeti. Požar so pogasili gasilci iz Postovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice