Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.06.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od obvoza Košiše do križišča Laniše

Izvajalec je od obvoza Košiše do križišča za Laniše končal s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap, … Hkrati se izvaja

V sredo, 24. junija 2015, je bila tako izvedena nosilna plast asfalta. V ponedeljek, 29. junija 2015, se nadaljuje z asfaltiranjem obrabno zaporne plasti. Zaradi del je predvidena za območje Laniš vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) obvoz preko Stolnika v obe smeri, za območje Tunjic vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) pa obvoz preko Komende v obe smeri vseskozi (tudi po končanem delavniku). Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Od torka, 30. junija 2015, se tako ukinjata obvoza Košiše in Stolnik. Območje Laniš ima normalen dostop po novi cesti, medtem ko se za območje Tunjic nadaljujejo obvozi, tokrat čez Komendo, saj izvajalec nadaljuje z deli od križišča za Laniše proti Tunjicam. Občinski svet Občine Kamnik je namreč v sredo, 24. junija 2015, sprejel rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2015, kar nam omogoča neprekinjeno nadaljevanje izgradnje kanalizacije na glavni cesti do Osnovne šole Tunjice.

Tako je med poletnimi počitnicami predvideno, da se izvedejo dela od mostu čez Tunjiščico do Osnovne šole Tunjice, saj v tem času ni šolskega avtobusa. Dela bodo potekala s tremi ekipami pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Od ponedeljka, 29. junija 2015, se začne zapora za odsek od mostu čez Tunjiščico do križišča za Komendo. Od predvidoma četrtka, 16. julija 2015, pa tudi od križišča za Komendo do Osnovne šole Tunjice. Obvoz bo potekal preko Komende. Občani, ki živijo naprej od Osnovne šole Tunjice, bodo morali uporabiti obvoz do Komende preko Zadnjega vrha.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Končal je pripravo podlage za asfaltiranje. V sredo, 24. junija 2015, je bila tako izvedena nosilna plast asfalta. V ponedeljek, 29. junija 2015, se nadaljuje z asfaltiranjem obrabno zaporne plasti.

2.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v mesecu marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v začetku julija. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Tako je v juliju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

V preteklem tednu je izvajalec na delu med mostovoma na levem pasu končal del prevezave TK vodov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Izvajalec bo izvedel zamenjavo zgornjega ustroja. Prav tako je izvedel zunanjo ureditev okoli črpališča za mostom.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec končal z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah na stranjskem kanalu ST2-1. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del z pripravo podlage za asfaltiranje na vseh končanih kanalih v Spodnjih Stranjah.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela je predvideno v začetku julija, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Po končanju tega dela bo kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 3.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 24. 6. 2015, je bil potrjen Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015, pripravljeno je bilo tudi stališče k vloženemu amandmaju k predlogu odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015. Potrjen je bil tudi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020. S sprejemom pravilnika je tako za programsko obdobje 2015 - 2020 podana pravna osnova za dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Kamnik na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.  

Za programsko obdobje 2015 – 2020 so sprejeti naslednji ukrepi:

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen);

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen);

UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen);

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen);

UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen).

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore 

UKREP 7: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak

UKREP 8: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

Ostali ukrepi občine

UKREP 9: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Na podlagi sprejetega pravilnika in po pridobitvi vse ustreznih soglasij s strani MKGP, bo Občina Kamnik objavila javni razpis. Bistvena novost je v tem, da se za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč pa ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta, kar pomeni da povračila stroškov »za nazaj« niso dovoljena.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja, je v letošnjem letu obsegalo področje dodeljevanja tekočih transferov. Pripravljen je bil osnutek končnega poročila, na katerega je bilo poslanih nekaj pripomb in popravkov.

Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 22. Junija, je s francosko zasedbo XVIII-21, Le Baroque Nomade in s programom L Eloge de la Folie – Glasba v iskanju norosti – vse do Afrike sledilo slovesno odprtje festivalske sezone Seviqc Brežice 2015. Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi umetniki vsega sveta se bodo letos odvijali tudi v Kamniku, in sicer bo v soboto, 8. avgusta 2015, ob 20.30 v Cerkvi sv. Benedikta v Stranjah gostovala skupina umetnikov Svetilen iz Moskve. Za ansambel Svetilen ta program ni le projekt in umetniki ne prinašajo le stare sakralne glasbe sodobnemu občinstvu. Gre za genetski spomin in idejo nacionalne identitete. Dmitrija Garkavija in njegovih pet poklicnih kolegov povezuje skrb za obnovo in promocijo živega izročila stare pravoslavne zborovske kulture. Koncert finančno podpira Občina Kamnik in bo za obiskovalce brezplačen.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli več vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč. Številne vloge niso vsebovale potrdila o plačilu Upravne takse. V skladu z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki je začel veljati 15. marca 2015, se za vloge za izdajo potrdila o namenski rabi plačuje upravno takso v višini 22,66 evrov, pri čemer se lahko na en zahtevek navede največ deset zemljiških parcel v isti katastrski občini. Potrdila, ki so starejša od treh mesecev, lahko občanke in občani prinesejo tudi v ponovno potrditev na Oddelek za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje). Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Veliko občanov se obrača na Oddelek za urejanje prostora zaradi gradnje enostavnih objektov, za katere po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Zaradi zgoraj navedenega podajamo pojasnilo. Ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje določene v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in ustreza definiciji enostavnega objekta (ni namenjen prebivanju, ter ni objekt za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje:

Zgoraj navedene zahteve se uporabljajo tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar se preverjajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli več sestankov z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., v zvezi s pripravo gradiva za dopolnitve k končnim mnenjem.

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek trenutno vodi postopke za izvedbo  investicij, ki so predmet proračuna občine v letu 2015 in predstavljajo učinkovanje ter pridobitev komunalno infrastrukturnih objektov in naprav.

Postopki so sicer v različnih fazah javnega naročanja - spremljanje razpisa, strokovno tehnična korespondenca oziroma pojasnila naročnika na vprašanja potencialnih ponudnikov  glede vsebine razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil, priprava analitičnega dela preveritve ponudb posameznih ponudnikov, ugotavljanje zanesljivosti in usposobljenosti ponudnikov ter njihove bonitete.

V razvid navajamo le nekatere projekte, ki so predmet zakona o javnem naročanju s področja gradenj in sicer:

V ponedeljek, 22. 6. 2015, je  bilo izvedeno odpiranje ponudb v skladu z zakonom o javnem naročanju, in sicer za javno naročilo male vrednosti  in ocenjevanja ponudb za ureditev poti v naselju Šmartno v Tuhinju – 3. sklop.

V sredo, 24. 6. 2015, je potekal delovni sestanek na temo  izgradnje kranjske stene na Blatnici v Klemenčevem (pritok Bistričice). Predstavljen je bil projekt oziroma projektna zasnova ter način in možnosti črpanja sredstev preko donatorske pogodbe Sklad si.voda. Tema sestanka je bila tudi t.i. interni »Brainstorming” glede nadaljnjih idej za projekte v novi finančni  perspektivi  za obdobje 2014-2020.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali poškodovanje vrat gostinskega objekta na Perovem. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do lokala ter poškodoval rolo na vratih ter s kamnom razbil steklo vhodnih vrat lokala. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poškodovanju vozila na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pristopil do parkiranega vozila ter poškodoval vzvratno ogledalo. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 300 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Kovinarski cesti. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik tovornega vozila trčil v svetilko javne razsvetljave ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ob odkritju povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v naselju Podhruška. Na kraju so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog.

Prav tako so v naselju Podhruška obravnavali prometno nesrečo zaradi vožnje po napačni strani vozišča. Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so v garažni hiši Qlandia obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil odkrili povzročitelja ter mu izdali plačilni nalog.

Policisti so na parkirišču na Perovem obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru odkritja povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poškodovanje vrat gostinskega objekta na Perovem. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do lokala ter s kamnom razbil steklo vhodnih vrat lokala. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v naselju Gozd obravnavali tatvino denarja iz stanovanjske hiše. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznanec vstopil v nezaklenjeno stanovanjsko hišo ter odtujil denarnico z denarjem. S tem je lastnika oškodoval za približno 110 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni, da je neznanec poškodoval spominsko obeležje v Kamniški Bistrici. Z zbiranjem obvestil in ogledom so ugotovili, da je neznanec verjetno preko noči poškodoval obeležje žrtvam v Kamniški Bistrici, in sicer je z barvo in šablono pisal po obeležju. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v naselju Bela obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik kolesa z motorjem zaradi vožnje po sredini vozišča poškodoval bočni del vozila ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil odkrili povzročitelja ter mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v dom na Veliki planini. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do doma ter s silo telesa poškodoval vhodna vrata, iz objekta ni odtujil ničesar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v garažni hiši Qlandia obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil odkrili povzročitelja ter mu bodo izdali plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice