Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.04.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev Glavnega trga

Na Glavnem trgu v Kamniku se izvaja ureditev poškodovanega asfalta ter odvodnjavanja. Dela bodo zajemala zamenjavo spodnjega ustroja ter poškodovanih granitnih kock in asfaltiranje. Po oceni izvajalca in nadzornih služb se bodo dela zaključila do srede, 8. maja 2013. Ocenjena vrednost ureditve znaša 42.500 evrov.

Sanacija pločnika in uvoza pri kavarni Veronika

Pri kavarni Veronika je bilo zaradi močne poškodovanosti uvoza ter pločnika potrebno izvesti sanacijo pločnika ter uvoza. Dela bodo zajemala zamenjavo spodnjega ustroja in asfaltiranje. Po oceni izvajalca in nadzornih služb se bodo dela zaključila do torka, 30. aprila 2013. Ocenjena vrednost ureditve znaša 4.000 evrov.

Sanacija Prešernove ulice

Na Prešernovi ulici se izvaja sanacija poškodovanega vozišča, zato bo treba izvesti odstranitev poškodovanega asfalta, sanacijo poškodovanega spodnjega ustroja in preplastitev vozišča. Po oceni izvajalca in nadzornih služb se bodo dela zaključila do torka, 30. aprila 2013. Ocenjena vrednost ureditve znaša 23.500 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2013 pripraviti premoženjske bilance na dan, 31. 12. 2012, ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Predložene premoženjske bilance so bile pregledane in vključene v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan, 31. 12. 2012, ki smo jo pripravili in oddali na Ministrstvo za finance.

Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 24. 4. 2013, je bil potrjen Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012. Občinska uprava ocenjuje, da je bila realizacija lanskoletnega proračuna dobra. Razlog za visoko realizacijo je v realno načrtovanih prihodkih ter realno izvedljivih projektih.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju turističnih društev, društev na področju kmetijstva ter sklepi o sofinanciranju ukrepa - tehnična podpora v kmetijstvu. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

V ponedeljek, 22. aprila, je v Vačah potekala seja Razvojnega sveta ter skupščina LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bilo potrjeno poročilo o delovanju LAS za leto 2012, sprejet program dela LAS za leto 2013 ter predlog razpisne dokumentacije prvega javnega poziva za leto 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na podlagi javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen v UL RS št. 25/2013 in na spletni strani občine Kamnik, sta prispeli dve ustrezni ponudbi, in sicer za odkup objekta na Bibi planini ter za odkup garažnega boksa  na Ljubljanski cesti 5d.

Občina bo tako na podlagi navedenega javnega razpisa in glede na prispele ponudbe prodala:

Poleg ponujene kupnine bosta kupca dolžna plačati tudi pripadajoči davek na promet nepremičnin.

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Rdečega križa Kamnik smo bili obveščeni o izvolitvi novega vodstva, in sicer je novi predsednik Rifel Marko, dr.med., spec.kir.

Občinska uprava si je skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Pšajnovica Srečom Dacarjem ogledala zemljišče, ki je namenjen izgradnji športnega igrišča. Sanacija oziroma izgradnja igrišča se bo pričela po izvedbi javnega razpisa in izbire izvajalca, predvidoma še v spomladanskem času.

Foto klub Kamnik je v sodelovanju s Centrom za Sodobno fotografijo Photon v sredo, 24. aprila, v Galeriji Doma kulture Kamnik odprl razstavo Borisa Fariča z naslovom Topographia Sloveniae Modernae. Projekt je finančno podprla Občina Kamnik in Javni sklad za kulturne dejavnosti RS. Razstavljene fotografije so sodobna različica vedut gradov po vzoru J. V. Valvasorja, M. G. Vischerja in C. Reicherta. Z vedutami gradov želi avtor pokazati polnost pokrajinskega sožitja, urbanistične skladnosti in čar brezčasnosti, ki so neprecenljiv vir za prikaz identitete območja današnje Slovenije. Razstava bo na ogled do nedelje, 19. 5. 2013.

V četrtek, 25. aprila, se je ob dnevih knjige v prostorih Matične knjižnice Kamnik odvil gledališki projekt Andreja Rozmana–Roze z naslovom Zaničniško odmaševanje.

Vezano na dokument »Strategija razvoja kulture v Občini Kamnik« delovna skupina pripravlja gradivo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, upoštevajoč smernice Nacionalnega programa kulture. Eden glavnih pomenov dokumenta sledi določitvi javnega interesa – identiteti Kamnika. Prav tako se dokument dotika sistema sofinanciranja ljubiteljske kulture. Pred zaključkom dokumenta bo gradivo posredovano tudi v javno razpravo.

Tako kot vsako leto, imamo tudi v letošnjem letu namenska proračunska sredstva za obnovo in vzdrževanje spomenikov. Na prioritetni listi je spomenik Rudnik. Glede na to, da Občina Kamnik ni lastnica zemljišča, na katerem stoji omenjeni spomenik, smo v fazi urejanja lastništva. V naslednjem tednu se prične postopek priprave (predhodne meritve), v ponedeljek, 6. maja, pa bo potekala mejna obravnava parcelacije. V vmesnem času smo že pridobili kulturno varstvene pogoje s strani ZVKD.

V začetku tedna sta bila objavljena razpisa za:

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo se v preteklem tednu intenzivno ukvarjali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta.

Pri pripravi gradiva za okoljsko poročilo smo ugotovili, da je treba s ključnimi nosilci urejanja prostora uskladiti določene posege v prostor, ki so za Občino Kamnik strateško pomembni, vendar niso s strani nosilcev urejanja prostora dopustni. Prav zaradi tega smo organizirali sestanek z izdelovalcem okoljskega poročila, izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta in izdelovalcem hidrološko-hidravlične študije. Številne usmeritve nosilcev urejanja prostora in novo izdelane študije posegajo na obstoječa zazidljiva območja oziroma omejujejo obstoječo možnost gradnje.

Zaradi prej omenjenih omejitev se je župan Marjan Šarec odločil, da z novimi omejitvami in študijami seznani lastnike večjih območij zemljišč. Na sestanek so bili povabljeni tudi predstavniki ZVKDS OE Kranj, ki so na sestanku obrazložili omejitve glede varstva kulturne dediščine ter utemeljili vsebino podanih dopolnilnih smernic. Na sestanku se številni lastniki zemljišč predvsem niso strinjali z omejitvami, ki jih določa hidrološko-hidravlična študija.

Na Ministrstvo za prostor smo v tem tednu oddali vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt. V skladu z veljavno zakonodajo mora Občina pridobiti zgoraj omenjeno pozitivno mnenje pred javno razgrnitvijo.

V preteklem tednu smo na krajevne skupnosti, po katerih naj bi potekala trasa predvidenega prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice, poslali vso gradivo, ki smo ga pridobili z Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor.

Javnost ima možnost do srede, 8. 5. 2013, podati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer naj se v rubriki ''zadeva'' navede ključne zadeve ''pobuda za DPN Kidričevo-Vodice''.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Na podlagi vlog smo opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega vozila zaradi neupoštevanja rdeče luči na semaforju zapeljal v križišče in z vozilom trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 22- letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 3000 evrov materialne škode. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Peugeot 206, rdeče barve natočil gorivo in brez plačila odpeljal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 31-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti izdali odločbo v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da 22-letni voznik osebnega vozila v križišču ni upošteval prednosti 76-letnega kolesarja, ki je pravilno pripeljal po kolesarski stezi iz smeri Kamnika proti Glavnemu trgu, zaradi česar je prišlo do trčenja. V prometni nesreči je 76-letnik utrpel telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice