Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.03.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Urejanje varnih šolskih poti pri POŠ Nevlje in ureditev avtobusnega postajališča

T e D n i (K) ObčineObčina Kamnik je tudi v letošnjem letu pristopila k izgradnji nadstrešnic na avtobusnih postajah.

Prva se je postavila v Nevljah, ki jo je izdelalo podjetje Kovinc iz Lahovč. Za gradbena dela je poskrbelo podjetje VGVrankar.

Gre za nadstrešnico v okviru investicij urejanja varnih šolskih poti na tem območju.

Postavitev novih košev za smeti

V letošnjem letu bo Občina Kamnik na novo postavila manjkajoče koše za smeti pri avtobusnih postajališčih, prav tako se bo zamenjala večja količina košev, ki so že dotrajani.

Oddelek za družbene dejavnosti

Krajevne skupnosti in športna društva obveščamo, da bo 1. 4. 2021 na spletni strani občine objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč, in sicer TUKAJ

Javni razpisi in javni pozivi

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Kamnik za leto 2021 smo na oddelku pripravili in objavili javne razpise ter pozive o (so)financiranju različnih dejavnosti, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu občine Kamnik  in so postopki tudi že zaključeni.

Javni pozivi, ki so zaključeni:

Javni razpisi, ki zaključeni:

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 je komisija posredovala dopise za dopolnitev vlog; po prejemu le teh, se bo nadaljevalo delo komisije za vrednotenje omenjenih programov in projektov.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2021 pa je komisija opravila odpiranje vlog in pri tem ugotovila, da je potrebno nekatere prijavitelje pozvati k dopolnitvam. Po prejemu dopolnitev, bo komisija nadaljevala s svojim strokovnim delom.

Občina Kamnik se je prijavila na javni poziv - sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti ( JP-KE 2021) za projekt »Dom kulture Kamnik – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije«.

Prav tako smo se prijavili na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi dva projekta, in sicer:

Prostofer

Občina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov.

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečen dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko od 1. aprila 2021 dalje poklicali na brezplačno številko komunikacijskega centra 080 1010.

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, Katja.vegel@kamnik.si.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javni naznanili in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Poleg zgoraj navedenega prostorskega akta je Oddelke za urejanje prostora pripravil gradivo za elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto Poreber-EUP KE-26/236, številka elaborata URBI-2033, oktober 2020, izdelovalec URBI d.o.o. Oblikovanje prostora,  Trnovski pristan 2, Ljubljana (ID št. PA: 2199), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 296/9 in 296/10, obe v k.o. 1896 - Tučna. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Podreber KE -26/236.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost za oba prostorska akta bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 1. aprila 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Začet je postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacr. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost, kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021. V preteklem tednu so bile nosilcem urejanja prostora posredovane vloge za konkretne smernice in mnenje glede vplivov na okolje.

Oddelek za razvoj in investicije

Videokonferenca partnerjev pri projektu MUHA

Partnerji pri mednarodnem projektu MUHA bi se morali v marcu sestati na srečanju v Istri. Zaradi znanih razmer smo bili primorani tudi tokratno srečanje izvesti preko spleta. Srečanje je potekalo od 23. do 25. marca 2021.

V torek, 23. marca 2021, je bilo predstavljeno, kako imajo posamezne države (Italija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Grčija in Slovenija) organiziran sistem odzivnosti pri naravnih nesrečah. V sredo, 24. marca 2021, je bil prikazan napredek pri posameznih pilotnih projektih. Na ravni Slovenije se pilotni projekt izvaja v Kamniku in sicer sta bila predstavljena oprema štabne sobe Civilne zaščite Kamnik ter poročevalski sistem za zbiranje vseh dogodkov, povezanih z vodovodnim sistemom. Zadnji dan videokonference je bil namenjen predstavitvi dejavnosti, ki so planirane za prihajajoče periode ter diskusiji.

Vsi partnerji projekta smo del jadransko-jonske regije, projekt namreč sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah - sestanek parterjev iz območja Gorenjske

V ponedeljek, 22. marca 2021, je preko videokonference potekal operativni sestanek partnerjev iz gorenjskega območja (občine Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko) in izvajalcev aktivnosti. Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah je bil odobren na JR sodelovanja med LASI in se bo izvajal v letih 2021 in 2022. Gre za tretji sestanek v okviru partnerstva. Prvega so organizirali v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in drugega v LAS Srce Slovenije. 

Na Gorenjskem bo v mrežo vodnih poti vključenih 15 izvirov, ki bodo analizirani. Za te izvire bodo pripravljena interpretativna besedila, prevedena v angleški in nemški jezik. Izdelana bo karta/zemljevid mreže vodnih poti v KSA v nakladi 5000 izvodov v slovenskem jeziku in 200 v nemškem jeziku.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Javna naročila

V petek, 26. marca 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Varna šolska pot Nevlje«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 9. 4. 2021, do 10.00 ure.

V petek, 26. marca 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo »Energetska sanacija objektov v Občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 16. 4. 2021, do 9. ure.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V Soteski je prišlo do prometne nesreče s pobegom z udeležbo dveh vozil, v kateri je povzročitelj le-te s kraja pobegnil. V nadaljevanju je udeleženka sama stopila v akcijo in ugotovila, da je povzročitelj le-te njen sovaščan in to sporočila policistom, ki so izvedli nadaljnji postopek. Pobleglemu vozniku je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POVOŽENJE DIVJADI

V nočnih urah je voznik v naselju Potoku pri Komendi z osebnim vozilom povozil srno, ki je na kraju poginula. Voznik je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu tako, da mu je bilo na kraju izdano obvestilo o odstopu.

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le-ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

ŽURERKA SREDI NOČI

Občanka iz Ljubljanske ceste je sredi noči hodila po bloku in zvonila po domofonu sosedom ter sporočala njene domneve o tej družini, ki jih očitno podnevi ni mogla predstaviti. Sledi zbiranje obvestil v zvezi s prekrškom in nato plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prinesla 10 evrov, ki jih je našla na bankomatu Nove Ljubljanske banke na Perovem. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik in ga prevzame.

TATVINA SKIROJA     

Neznani storilec je potreboval interventni prevoz in tako izkoristil parkiran  skiro pred osnovno šolo ter se odpeljal neznano kam. Sledi pregled posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le-ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče

DIVJI MOPEDIST V ŠMARCI      

Policista sta pri kontroli prometa zaznala voznika mopeda, ki je vozil pod vplivom alkohola in vijugal po vozišču brez nameščene zaščitne čelade, ki ni reagiral na ustavljanje z modrimi lučmi in še naprej bežal ter nadaljeval z nevarno vožnjo po naselju Šmarca. Kršitelju je med samim bežanjem uspelo moped skriti in oditi peš proti domu, vendar sta ga policista izsledila in mu med postopkom predočila vse naštete prekrške in mu izdala plačilni nalog.  

INTERVENCIJA 

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo kjer je sosed kršil javni red in mir s tem, da je vpil in verbalno žalil sosedo. Kršitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. 

TATVINA ORODJA      

V Komendi je neznanec odklenil lopo v neposredni bližini stanovanjske hiše in odtujil ročno orodje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI       

Policista sta v Kamniku kršitelju zasegla neznano snov rastlinskega izvora zeleno rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

POŠKODOVANJE VOZILA

Neznani storilec se je v Mostah znesel nad vozilom in poškodoval pnevmatike ter z neznanim predmetom porisal vozilo in pri tem povzročil materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA

Na Kovinarski cesti se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

VLOM V VOZILO

Neznanec je v Komendi z razbijanjem trikotnega stekla sopotnikovih vrat vlomil v vozilo in iz notranjosti predala in odtujil okoli 900 eur gotovine. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.                              


<< Nazaj | Novice