Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.02.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na javni poti št. JP 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Lok. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve se je seznanil s spremembami na podočju prometne signalizacije in prometne opreme ter na področju zapor na cestah. V Ur. l. RS, št. 99/2015 je bil namreč objavljen nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki bo začel veljati 5. 7. 2016, istega dne pa bo začel veljati tudi nov Pravilnik o zaporah na cestah, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 4/2016. Oba pravilnika prinašata številne spremembe. Po petnajstih letih se bo, s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, spremenila ureditev prometnih znakov, saj bodo na drugačen način urejene osnovne skupine prometnih znakov. Nov pravilnik nekatere znake ukinja ali nadomešča, prestavlja v drugo skupino znakov ali pa uvaja nekatere nove. Večja novost pravilnika je uvedba poskusnega prometnega znaka "vožnja desno ob rdeči luči na semaforju", ki je pri nas pred mnogimi leti že veljala. Gre za rešitev, ki je uvedena v Združenih državaha Amerike in omogoča prosto desno zavijanje tudi ob rdeči luči. Ker spremembe ob uvajanju zahtevajo precej dela na terenu, Pravilnik predpisuje precej dolgo prehodno obdobje, v katerem se bodo zamenjave izvedle. Splošno prehodno obdobje bo trajalo 10 let, za nekatere posamezne prometne znake pa so predvidena drugačna prehodna obdobja.

Tudi Pravilnik o zaporah na cestah uvaja številne novosti in spremembe, zato se bodo uslužbenci občinske uprave udeležili posveta oziroma predstavitve Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah, ki ga za občinske uslužbence pripravlja Skupnost občin Slovenije.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na javni poziv za sofinanciranje nadaljevanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik« je prispela ena vloga, in sicer Zavod Oreli, Bistričica 9c, Stahovica.

Ključno vlaganje aktivnosti Zavoda Oreli je v letu 2016 usmerjeno v ohranjanju nivoja storitev na obstoječem nivoju ter razvoju nekaterih dodatnih nalog, ki so jih skozi delo prepoznali kot pomembne. To je stalno izboljšavo informacijske točke s podpornimi moduli v vsebinskem in tehnološkem pogledu, razvoju prostovoljskih skupin za samopomoč, kvalitetno delovanje svetovalne pisarne in uporabo novih IKT rešitev. V tem letu je posebna skrb usmerjena v vzpostavitev sistema  izobraževanja ter ozaveščanja o lastni skrbi za preživljanje aktivne in kvalitetne starosti. Glavni namen sistema je, da starejši ostanejo čim dlje časa varni v domačem okolju, s čimer znižamo izdatke občine.

Zadnji podatki o gibanju stanja prebivalstva v občini Kamnik kažejo, da se je od julija 2009 do julija 2015 število starejših nad 60 let v naši občini povečalo za 1190 oseb, kar je 21,78-odstotni porast starejših v naši občini v tem času. Na drugi strani se je število mladih v starostni skupini od 15 do 24 let v času od julija 2009 do januarja 2015 zmanjšalo za 690 oseb, kar je 19,47-odstotno zmanjšanje. Podatki kažejo, da je sistem medgeneracijske pomoči in vzgoje za kakovostno starost še toliko bolj potreben. Dodatne informacije so dostopne na spletni strani http://www.kamnik-starejsi.si/ ali po telefonu: 031/395-400.

Iztekel se je javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva v letu 2016, na katerega sta prispeli dve vlogi. Strokovna komisija bo obe vlogi pregledala in ovrednotila, nato pa bo izbranemu prijavitelju izdana odločba o dodelitvi sredstev.

V začetku meseca februarja je sekretariat Skupnosti občin Slovenije prejel teze Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki jih je posredoval članom matične komisije. Člani komisije so posredovali nekaj predlogov, in sicer, da se kot usposobljenost za pregled igral šteje že registrirana dejavnost varnosti pri delu. Ponovno je bilo tudi predlagano, da se med predloge za spremembe vnese določilo, da normativ (3m²) za notranje igralne površine v vrtcih velja le za novozgrajene vrtce.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje delovanja domoljubnih (veteranskih) društev v letu 2016.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št.: 18/2013, 24/2013 26/2013) določa, da je za nezahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, ki ga občani pridobijo na pristojni Upravni enoti. Enostavni objekti, ki so določeni v zgoraj navedeni uredbi, se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, vendar je potrebno pred gradnjo pridobiti pogoje oziroma soglasja, če so ti objekti v območjih varovanj (na primer na vodovarstvenem območju, v varovalnih pasovih komunalne in energetske infrastrukture, varovalnih pasovih javnih cest, v območju zavarovanega starega mestnega jedra Kamnika, v območju Natura 2000,….).

V Občinskem prostorskem načrtu, ki je bil sprejet v novembru 2015, je določeno, da morajo biti novi objekti (nad in pod terenom) od parcelne meje odmaknjeni najmanj 4 metre, nezahtevni in enostavni objekti  BTP do 40 m2 (v pritlični izvedbi) pa morajo biti od parcelne meje odmaknjeni najmanj 1,5 metra, oporni in podporni zidovi pa 0,5 metra. Ograje, do višine 1,6 metra,se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se seveda postavijo tudi na mejo, vendar samo s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

Upravna dovoljenja za te objekte izdaja Upravna enota Kamnik, pogoje in soglasja za posege v varovanih območjih in v območjih varovalnih pasov pa občanke in občani dobijo pri posameznih nosilcih urejanja prostora in upravljavcih cest in komunalne ter energetske infrastrukture.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nove Javne razpise Programa razvoja podeželja 2014–2020 iz področja kmetijstva in gozdarstva. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 - javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi. Javne predstavitve objavljenih razpisov pa bodo potekale v mesecu februarju in marcu. Terminski plan predstavitev si lahko ogledate na povezavi: http://www.program podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/518-22-2-2016-javne-predstavitve-objavljenih-razpisov-s-podrocja-kmetijstva-in-gozdarstva.

V petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Do navedenega roka je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Občina Kamnik sodeluje v projektu Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije - OBST, ki je bil do navedenega datuma tudi oddan na predmetni javni razpis. Vodilni partner projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, partnerji pa so poleg Občine Kamnik še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in 2 avstrijska partnerja Kammer für Land- und Forstwirtscha ft Kärnten ter RV Südkärnten. Projekt OBST se ukvarja z ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega območja. Glavni cilj je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih travniških sadovnjakov ter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so prejeli prijavo ponarejenega bankovca v Novi Ljubljanski banki. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so zaposleni med pregledom dnevnega izkupička trgovine Tuš market Bakovnik našli bankovec za 50 evrov, za katerega sumijo, da je ponarejen. Bankovec je bil zasežen in poslan v analizo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so prijeli prijavo občana o kršitvi zakona javnega reda in miru na območju Domžal. V razgovoru so ugotovili, da sta se udeleženka in udeležec v dogodku sprla, pri čemer je en udeleženec utrpel lahke telesne poškodbe (udarnina in opraskanina). Udeležnki bo izdano obvestilo, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška ter izveden ustrezen ukrep po Zakonu o javnem redu in miru.  

Policisti so v Kamniku obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je do prometno nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom. Nihče ni bil telesno poškodovan, niti pod vplivom alkohola, v nesreči pa je nastala le minimalna materialna škoda, zato so policisti na kraju izdali obvestilo o odstopu.

Policisti so v Kamniku obravnavali vlom v optiko. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči, na rolo zaščitni rešetki odstranil ključavnico obešanko, nato pa z neznanim predmetom na vzvod vlomil skozi vhodna vrata lokala. V notranjosti je odtujil okvirje dioptrijskih in sončnih očal ter dve elektronski napravi za pregled oči in izdelavo stekel. Nastala je velika materialna škoda. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Tega dne so obravnavali še dva poskusa vloma, in sicer v frizerski salon in trgovino za domače živali. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči na vzvod poskušal vlomiti vhodna vrata salona in trgovine, vendar je od dejanja odstopil. Tako je nastala materialna škoda za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V naselju Poreber so policisti Policijske postaje Kamnik obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik vlečnega vozila vozil iz smeri Soteske proti Kamniku, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo pa ga je odneslo v robnik vozišča, kjer je vozilo prevrnilo in obstalo na smernem vozišču. Na kraju je bil z voznikom opravljen alkotest, rezultat pa je pokazal 0,00 mg/L alkohola v izdihanem zraku. Voznik je utrpel lahke telesne poškodbe in je bil s kraja odpeljan z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Cesta je bila občasno polovično in popolno zaprta. Nastala je materialna škoda za približno 120.000 evrov. Policisti bodo povzročitelju izdali plačilni nalog po zakonu o pravilih cestnega prometa. 

V Mekinjah so policisti obravnavali ugriz psa. Na kraju ugotovljeno, da je občana med sprehajanjem psa v desno roko ugriznil pes drugega občana. Tako je bilo udeležencu izdano obvestilo o telesnih poškodbah, zdravniško pomoč pa je iskal sam. Lastniku psa je bilo izdano obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, napisano je bilo poročilo na Veterinarsko upravo Republike Slovenije, sledi pa zbiranje obvestil in ustrezen ukrep po zakonu o zaščiti živali.

Policisti so bili napoteni v Šmartno v Tuhinju, kjer so obravnavali fizično in verbalno nasilje. Ena oseba je bila telesno poškodovana in je zdravniško pomoč sama iskala v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Na policijski postaji je bil sprejet zapisnik o sprejemu kazenske ovadbe, saj gre za dalj časa trajajoče nasilje. Ker je bil storilec že večkrat obravnavan za omenjena dejanja, mu je bila skladno z določili 60. člena Zakona o naloga in pooblastilih policije izrečena prepoved približevanja oškodovani osebi in stanovanju, kjer ta oseba živi. Policisti bodo zoper osumljenca podali tudi kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil oškodovanec in prijavil tatvino jakne v Planetu Tuš v Kranju. V razgovoru ugotovljeno, da je neznanec preko noči v Bowling klubu v Planetu tuš Kranj iz stola, kamor je oškodovanec odložil svojo moško jakno, črne barve, izvršil tatvino le-te, v kateri pa je imel prometno dovoljenje in ključe vozila. Nastala je materialna škoda za približno 400 evrov. Sledi odstop kazenske ovadbe na pristojno policijsko postajo Kranj.         


<< Nazaj | Novice