Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.11.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 


Črna 12 – gradnja odvodnjavanja na državni cesti R1-225 Stahovica-Črnivec

Gradbena dela za ureditev odvodnjavanja meteorne vode v kraju Črna ob državni cesti poteka po terminskem planu izvajalca Cestno podjetje Ljubljana d.d. Z ureditvijo bo rešen večletni problem ogroženosti stanovanjskega bloka Črna 12, saj je neurejena meteorna kanalizacija povzročila spodkopavanja temeljev objekta. Glede na zahtevnost investicije občinska uprava predvideva, da bo sanacija zaključena v prvih dneh decembra.

Vegrad - rekonstrukcija JP 660521 Stahovica – Črna proti Praprotnem

Na občinski cesti proti domu na Vegrad intenzivno potekajo gradbena dela, ki zajemajo izgradnjo meteorne kanalizacije, propustov, jaškov, drenaže, zamenjavo tampona in asfaltiranje v dolžini približno 260 metrov. Na podlagi zagotovil izvajalca podjetja Garnol d.o.o. bodo dela na tem odseku zaključena do 15. decembra letos. Stanovalce in voznike opozarjamo, da na območju gradbišča spoštujejo varnostne ukrepe in popolno zaporo ceste, ter se jih zahvaljujemo za razumevanje.

Protipoplavni nasip v Šmarci

Ob vodotoku Kamniške Bistrice v naselju Šmarca se uspešno zaključuje izgradnja protipoplavnega nasipa, ki bo bistveno pripomogel k poplavni varnosti na tem območju. Nadzorne službe ocenjujejo, da bo izvajalec podjetje Žurbi Team d.o.o. z gradnjo zaključilo v naslednjem tednu. Omeniti je potrebno, da projekt v celoti financira Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev.    

Pločnik Šmarca-Nožice

Ob državni cesti med naseljema Šmarca in Nožice je zaključena gradnja pločnika, ki povezuje občino Kamnik in Domžale. V naslednjih dneh bo izvajalec Cestno podjetje Ljubljana d.d. pričelo z namestitvijo luči na drogove javne razsvetljave, s čimer bo projekt uspešno zaključen. Za naše občane je navedena pridobitev zagotovo zelo velik uspeh, saj bo s tem ustrezno urejena šolska pot ob državni cesti.   

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pravna služba je v preteklem tednu pridobivala še zadnja soglasja v zadevi pridobivanja gradbenega dovoljenja za novogradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo in komunalno ureditvijo. Pridobitev soglasij soglasodajalcev, ki so v skladu z zakonodajo opredeljeni kot stranke v postopku, je nujna za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor bo le-to v prihodnjih dneh izdano, bo občina razpolagala z vsemi potrebnimi dokumenti za kandidiranje na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev s strani države, kar bo nedvomno skrajšalo čas do končne izvedbe obeh mestnih šol.

Prav tako je pravna služba v preteklem tednu sklepala še zadnje letošnje pogodbe v zvezi z nakupom in prodajo zemljišč, izdane pa so bile tudi ustrezne odločbe za postavitev stojnic političnim strankam ter dovoljenje za postavitev drsališča na Glavnem trgu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 21. novembra je potekala seja Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije, na kateri so se potrjevale spremembe drugega Načrta izvedbenih projektov LAS Srce Slovenije za leto 2011. V načrt izvedbenih projektov je vključenih 5 projektov, ki se bodo izvajali na območju občin vključenih v LAS Srce Slovenije.

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v drugi obravnavi.

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva – jesenski del ter pravilnika so bili v preteklem tednu vlagateljem izdani sklepi o dodelitvi sredstev. Na razpis je prispelo 5 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 2 vlogi za sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah.

V petek, 25. novembra so predstavniki občinske uprave obiskali zavetišče Horjul. Zakon o zaščiti živali lokalnim skupnostim nalaga zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, katerim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Za odvoz in oskrbo zapuščenih živali, ki so najdene na območju občine Kamnik ima Občina Kamnik sklenjeno pogodbo z omenjenim zavetiščem. Zaradi zakonsko urejenega mikročipiranja psov v zadnjih letih opažamo, da se število zapuščenih psov ne povečuje. Nasprotno pa problematika potepuških mačk postaja vse bolj pereča.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo nadaljevali z ogledi primernih prostorov - začasno lokacijo - za izvedbo pouka v šolskem letu 2012/2013, torej v času, ko bodo na območju mestnih šol potekala gradbena dela.

Na področju predšolske vzgoje potekajo pogovori s Centrom za socialno delo, ki bo za leto 2012 pristojen tudi za določevanje višine plačila vrtca. Odprta vprašanja in dileme v zvezi s financiranjem po novem - o načinu izvajanja transferjev z naslova doplačil za programe vrtca,  smo že pred časom naslovili na pristojni ministrstvi. Ker odgovora še nismo prejeli, smo naš dopis posredovali Skupnosti občin, ki ga je nato preoblikovala v splošno vprašanje občin in zaprosila ministrstva za prioritetno obravnavo.

S strokovno službo Centra za socialno delo Kamnik smo se dogovorili, da bomo letos prispevali del sredstev za praznično obdaritev kamniških rejencev (14) in rejnikov (21).

Dela na stavbi na železniški postaji potekajo po planu in bodo v tem tednu zaključena.

V sredo, 23. novembra je bilo praznovanje Dneva slovenskih splošnih knjižnic, na katero smo bili povabljeni in se je tudi udeležili. Dogodek je pripravila sekcija za splošne knjižnice, katere predsednica je direktorica Matične knjižnice Kamnik, Breda Podbrežnik Vukmir. Dogodek se je odvijal v prostorih Doma II. slovenskega tabora v Žalcu, slavnostna govornika sta bila Župan občine Žalec Janko Kos in pesnik Ervin Fritz. Glavna tema oz. rdeča nit dneva slovenskih splošnih knjižnic je nosila naslov: »Dobiva se v knjižnici«. Po uradnem delu so sledile delavnice z bibliopedagoškimi vsebinami: knjižnica za srednješolce, knjižnica za brezposelne, knjižnica kot prostor za sodelovanja, knjižnica za osnovnošolce, knjižnica in lokalno okolje, knjižnica za tretje življenjsko obdobje, knjižnica za odrasle, knjižnica za najmlajše…..in predstavitvami knjižnic po stojnicah (MKK, Knjižnica Domžale, Knjižnica Medvode, Knjižnica Dravograd, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Šentjur, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Mestna knjižnica Kranj,…), kjer smo dobili pregled nad dejavnostmi in delovanjem drugih knjižnic in tudi nad našo Matično knjižnico Kamnik.

V četrtek, 24. novembra, je bil sestanek s predstavniki Mladinskega sveta Kamnik, kjer smo razpravljali o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik.

V soboto, 26. novembra je Občina Kamnik v sodelovanju s Srednješolskim centrom Rudolfa Maistra in JSKD - območno izpostava Kamnik organizirala svečano akademijo v počastitev 90 - letnice rojstva kamniškega rojaka, pesnika Franceta Balantiča, ki se je odvijala v avli Srednješolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu  smo po predhodnem usklajevanju k osnutku sprememb in dopolnitev UN K9 Šole prejeli še smernice Komunalnega podjetja Kamnik. Rok za izdajo smernic k UN je sicer potekel že 25. novembra, vendar pa je potrebno na podlagi Zakona o varstvu okolja v postopku pridobiti še odločbo, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, na katero pa še čakamo.


<< Nazaj | Novice