Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.10.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S strani Ministrstva za finance so občine prejele obvestilo, da so vse obstoječe sheme de minimis pomoči (državne pomoči), ki so bile s strani Ministrstva za finance potrjene  na osnovi Uredbe  Komisije (ES) št. 1998/2006 in ki se vsebinsko ne spreminjajo, samodejno podaljšajo do 30. 6. 2014.  Kljub temu, da se programsko obdobje 2007 - 2013 zaključuje, bo Občina Kamnik lahko tudi v letu 2014 dodeljevala državne pomoči na področju pospeševanja malega gospodarstva in kmetijstva, za enake ukrepe kot v preteklem obdobju.

V okviru javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so se pričeli izdajati sklepi o dodelitvi sredstev.

Vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2013 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah so bile do četrtka, 24. 10. 2013, vnesene v aplikacijo AJDA (Uprava RS za zaščito in reševanje), kjer se zbirajo  ter ocenjujejo vloge na državni ravni.

Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bil posredovan zahtevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v občini Kamnik za  leto 2013, saj se v skladu s pogodbo vzdrževanje financira iz namenske pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter državnih sredstev.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo) je potekala tudi analiza vlog, ki so prispele na razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve opozarja na pričetek veljavnosti odredbe, ki določa, naj se v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami dne, 15. 11. 2013, izvede tradicionalni slovenski zajtrk. Vrtci, osnovne šole in zavodi so upravičeni od Ministrstva za kmetijstvo in okolje zahtevati povračilo sredstev za živila, opredeljena v odredbi, do največ 0,43 evrov (brez DDV) na osebo. Zahtevek, ki je sestavni del Odredbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 87 z dne, 23. 10. 2013, se lahko odda na ministrstvo od 15. do 29. novembra.

Oddelek za družbene dejavnosti

Septembra 2013 je v enoti Kamenček pričel delovati razvojni oddelek za predšolske otroke z motnjo v duševnem in/ali telesnem in gibalnem razvoju. Vanj so trenutno vključeni 4 otroci. V skladu z določbami Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je v razvojni oddelek lahko vključenih največ 6 otrok s posebnimi potrebami. Z odprtjem razvojnega oddelka imajo starši tudi v občini Kamnik po mnogih letih zopet zagotovljene ustrezne materialne in kadrovske pogoje (strokovna in fizična pomoč) za vključitev otroka s posebnimi potrebami. Stroški preureditve igralnice za razvojni oddelek s terapevtsko opremo so znašali 10.302,20 evrov.

Tudi med krompirjevimi počitnicami se ne bo mirovalo na področju investicij na osnovnih šolah in vrtcu. Tako bo izvajalec Komunalno podjetje Kamnik pristopil k ureditvi odvodnjavanja pri POŠ Gozd, zatem pa k sanaciji poškodovane kanalizacije pri OŠ Frana Albrehta. Stroški ureditve odvodnjavanja znašajo 12.205,15 evrov, stroški sanacije kanalizacije pa 19.984,67 evrov.

Na objektu vrtčevske enote Pestrna pa se konec oktobra zaključuje izdelava fasade – po gradbeni pogodbi z GP Aslani iz Domžal.  Poleg izdelave fasade bo enota pridobila tudi kasetna senčila, s katerimi bo najmlajšim omogočena varna igra na prostem.

Naj dodamo, da je Občina Kamnik s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobila Sklep za sofinanciranje Energetske sanacije enote Pestrna v višini 69.543,29 evrov. Sklep smo pridobili na podlagi vloge na javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«. Namen predvidene investicije je z novim fasadnim ovojem izboljšati toplotne karakteristike stavbe. Celotna vrednost naložbe znaša 109.998,80 evrov. Občina Kamnik bo prispevala 40.455,51 evrov lastnih sredstev.

V sklopu svojega  programa je Medobčinski muzej Kamnik v sredo, 23. 10. 2013 v Maleševi galeriji odprl prvo pregledno razstavo z naslovom »Moč gora«, ki namenja vso svojo pozornost likovnim upodobitvam Kamniško-Savinjskih Alp od najstarejši do danes.

V prostorih občinske uprave Občine Komenda je potekal sestanek glede izvajanja zobozdravstvene službe v obeh občinah. Direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj je pojasnil, da Zdravstveni dom Kamnik v letu 2013 ne bo realiziral plana po pogodbi za leto 2013. Iz tega razloga tako ostaja nerealiziranih 26.000 točk. Obe občini ustanoviteljici zdravstvenega doma sta naslovili prošnjo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da se te nerealizirane točke prerazporedijo na  koncesionarje, saj sta željo po tem izrazila Dentalni studio Škorjanc d.o.o., ki na podlagi koncesije opravlja zobozdravstvene storitve na območju občine Komenda (polovico nerealiziranih točk ZD Kamnik) in Splošno in estetsko zobozdravstvo Nina Kotnik-Travnik, ki na podlagi koncesije opravlja zobozdravstvene storitve na območju občine Kamnik (polovico nerealiziranih točk ZD Kamnik).

Potekal je sestanek LAS-a, kjer so svetovalni delavci kamniških osnovnih šol, vrtca Antona Medveda in Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik predstavili svoje poglede o delovanju te skupine v bodoče. Svetovalna skupina ima za svoje delovanje v proračunu zagotovljenih 10.000 evrov, ki so porabljena za različne projekte, predavanja, delavnice sz namenom osveščanja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti. Rok Kosec iz Zavoda Kotlovnica je predstavil svoj pogled na dosedanje delovanje skupine in podal predlog, da bi bila Kotlovnica v naslednjem letu koordinator te skupine, s čimer so se vsi prisotni strinjali.

Oddelek za urejanje prostora

Glede na številne nejasnosti v zvezi z novim Zakonom o davku na nepremičnine se veliko strank obrača na Oddelek za urejanje prostora. Pri tem želimo pojasniti, da občanom na Oddelku lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Na tem naslovu so dostopni informativni podatki v zvezi z namensko rabo zemljišč, kar  je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Ostali podatki pa so v pristojnosti GURS-a.

Geodetska uprava RS (GURS) je vse slovenske občine pozvala, naj preverijo podatke glede namenske rabe zemljišč. Oddelek za urejanje prostora mora do 1. 1. 2014 ponovno poslati na Geodetsko upravo morebitne popravke glede namenske rabe zemljišč.
Zato svetujemo vsem lastnikom, naj pregledajo podatke o svojih nepremičninah v javnih evidencah (površina, lastništvo ali delež lastništva, številka stavbnega dela, leto izgradnje, leto obnove…), ki si dostopni
tukaj. Ti podatki so v pristojnosti GURS-a in jih je možno popraviti le na GURS-ovi internetni strani s šifro, ki so jo lastniki dobili ob prvem informativnem izračunu. Spremembe podatkov je možno urediti tudi v vseh Geodetskih pisarnah v Sloveniji.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu pregledoval tudi stališča do pripomb, ki so bile podane na ponovno javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in jih je pripravila družba  Locus d.o.o.. Vse občane, ki so podali pripombo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN bomo o stališčih do pripomb obvestili po pošti. Stališča do pripomb bodo v roku 14 dni objavljena tudi na internetni strani občine Kamnik.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu aktivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali dve prometni nesreči v Kamniku, in sicer na Ljubljanski in Groharjevi ulici. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče na Ljubljanski cesti prišlo zaradi vožnje voznika na prekratki varnostni razdalji. Po trčenju je voznik odpeljal naprej, kjer je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v več vozil. Policisti so povzročitelju zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino registrske tablice LJ41-6JP, katero je odtujil neznanec na Usnjarski ulici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebno vozilo na Klemenčevem. Pri tem so ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca in vlomil v vozilo, iz katerega pa ni odtujil ničesar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti Kamnik - Ločica. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, zaradi česar je voznik trčil v prometni znak in ograjo. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi neznano rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.

Policisti so imeli na Ljubljanski pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi neznano rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom na parkirišču Steletove ulice. Po trčenju je neznani voznik s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na Perovem. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, voznik oškodovanec pa je bil pri trčenju lahko telesno poškodovan. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v osebno vozilo na Ljubljanski. Pri tem so ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca in vlomil v vozilo, iz katerega je odtujil več različnih predmetov v vrednosti približno 700 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti voznika osebnega avtomobila, ki je v križišči zapeljal levo ter pri tem trčil v avtobus, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Po trčenju je neznani voznik s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Pri tem so ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca in vlomil v stanovanjsko hišo iz katere je odtujil denar in zlatnino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice