Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.09.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije na Vasenem

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Vaseno. Z izgradnjo fekalne kanalizacije DN 200 oziroma DN 160, bo omogočen priklop treh stanovanjskih hiš na primarni povezovalni kanal Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Izgradnja plinovoda in obnova komunalne infrastrukture na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

Stanovalke in stanovalce Sadnikarjeve ulice obveščamo, da se bodo predvidoma 12. oktobra 2020, pričela dela izgradnje plinovoda in komunalne infrastrukture med Parmovo ulico in Šutno.

Med deli bo na tem odseku oviran dostop, o tem pa bodo obveščene tudi stanovalke in stanovalci tega območja.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: sanacija obstoječih prepustov od P16 do P21, izvedba fekalne kanalizacije in vodovoda ter izvedba odcepov k objektom, izgradnja opornega zidu od P14 do P15 in asfaltiranje pločnika od P12 do P21.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: izkop do 3. in 5. kategorije, izvedba drenaže in infrastrukture (Telekom, Runa), izdelava vezne kanalizacije in prepustov, kamnite izložbe v betonu od P1 do P5 in od P 12 do P13, iztočnih in odtočnih glav ter obdelava kamen v beton ob odtočnih jaških, pete v nasipu od P1 do P5, finega planuma, kamnite grede in tampona ter sečnja dreves in grmovnic.

Nova talna označba pri Športni dvorani Kamnik

V četrtek, 24. septembra 2020, je koncesionar na podlagi izdane odločbe s strani občinske uprave zarisal označbo na vozišču, in sicer »Prepoved ustavljanja v cestnem priključku« na lokalni zbirni cesti Domžalska cesta - Ljubljanska cesta (križišče z javno potjo Šolska ulica). 

V zarisanem delu vozišča velja prepoved ustavljanja na vozišču, voznik se ustavi pred zaustavitveno linijo, torej pred široko prečno črto. S tem ukrepom se bo na tem območju izboljšala prometna varnost oziroma samo vključevanja vozil iz javne poti (parkirišča Športne dvorane Kamnik).

Oddelek za družbene dejavnosti

Ureditev fitnesa na prostem na Športnem igrišču Vrhpolje

V preteklih dneh je Krajevna skupnost Nevlje s krajankami in krajani in s pomočjo HK Vrhpolje začela s pripravljalnimi deli za ureditev fitnesa na prostem.

Dela bodo zaključena v prihodnjih dneh, čim bodo vremenske razmere ugodne.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Vzpostavitev in testno delovanje brezplačnega interneta v sklopu projekta Wifi4EU na javnih mestih v občini Kamnik

Občina Kamnik je na podlagi uspešne prijave na prvi poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih prejela 15.000 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bo občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogočala brezplačni širokopasovni internetni dostop.

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Omrežje bo popolnoma aktivno predvidoma v naslednjem mesecu in bo na vseh lokacijah ustrezno označeno. Namestitev opreme in omrežja WIFI4EU v Občini Kamnik izvaja podjetje Telekom Slovenije d.d..

Uporaba brezplačnega omrežja je preprosta, uporabnik na mobilnem telefonu ali drugi napravi med razpoložljivimi omrežji na lokaciji izbere omrežje »WiFi4EU«, nakar se odpre spletni obrazec z emblemom WiFi4EU in Občine Kamnik, kjer uporabnik izbere možnost »Vstopite«. S tem je prijava opravljena in uporabnik lahko začne z uporabo brezplačnega interneta.

Dostop do brezplačnega interneta bo omogočen na naslednjih lokacijah:

Občanke in občane vabimo k uporabi brezplačnega interneta na zgoraj navedenih lokacijah, ob tem pa prosimo za razumevanje, saj je sistem trenutno v fazi testnega delovanja.

Prvi koordinacijski sestanek projekta Gibanje za zdrave možgane

V četrtek, 17. 9. 2020, smo se partnerji pri projektu Gibanje za zdrave možgane (Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Osnovna šola Stranje) zbrali na prvem koordinacijskem sestanku v Dolu pri Ljubljani.

Projekt se izvaja v sklopu Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) Srce Slovenije, sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Predstavnika LAS-a Srce Slovenije sta prisotnim predstavila izvajanje in poročanje projektov EKSRP. Predstavljene so bile različne vsebine – vloge v projektu, vodenje finančnih zadev, izvajanje javnih naročil, na kaj moramo biti pazljivi pri oddaji zahtevkov ter na kakšen način mora biti projekt predstavljen širši javnosti.

Na srečanju smo imeli priložnost dopolniti svoje znanje o specifičnih zahtevah izvajanja projektov EKSRP. Naj spomnimo, da bo v okviru projekta Gibanje za zdrave možgane Vrtec Antona Medveda Kamnik – enota Kekec bogatejši z nadgradnjo obstoječih zunanjih površin v možgansko stimulativno igrišče, ki bo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivalo na optimalno stimulacijo možganskega delovanja otrok.

Policijska postaja Kamnik

ASISTENCA        

Pred vhodom v občinsko stavbo je sedel občan, ki je med pogovorom deloval zelo zmedeno in kazal znake duševnih motenj. V prisotnosti  policistov je bil z ekipo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kamnik odpeljan na zdravljenje.  

ZAUŽITEV RDEČE MUŠNICE       

Policisti so skupaj z dežurno ekipo nujne medicinske in helikopterske pomoči nudili pomoč pri prevozu na zdravljenje v UKC Ljubljana zakoncev, ki sta namerno zaužila popečeno gobo rdečo mušnico, ki jo je občan našel pred kočo. Kaj sta občana občutila poleg slabosti in bruhanja, ni znano. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

TATVINA VOZILA     

Neznani storilec je na parkirišču na Tunjiški cesti izvršil tatvino osebnega vozila znamke Renault Megan, bele barve, reg. št. LJ017-NU in ga odpeljal neznano kam in tako oškodoval lastnico. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA DENARNICE  

V Golicah je neznanec na bencinskem servisu izkoristil nepazljivost občanke, ki je pustila denarnico z vsebino na strehi vozila in jo odtujil. Sledi pregled videoposnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.  

PROMETNA NESREČA

Voznik tovornega vozila je v Stahovici zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča z desnim delom vozila trčil v marmorno stopnico stanovanjske hiše in odpeljal naprej. Voznik je bil kasneje izsleden, kjer mu je bil prekršek predočen in izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.   

INTERVENCIJA       

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer kršitelj vpil, žalil in se nedostojno vedel do občanke. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog za kršitelja po Zakonu o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA 

V Volčjem Potoku se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

PROMETNA NESREČA 

V Suhadolah se je zgodila prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti voznice, ki je trčila v prometni znak in se lahko telesno poškodovala. Na kraju ji je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA 

Policisti so v lokalu obravnavali intervencijo, kjer sta se občana nedostojno vedla, žalila in vpila druga na drugega. Obema kršiteljema je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

VINJEN VOZNIK 

V središču Kamnika je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 1.17 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

POZABIL DENAR NA BANKOMATU   

Občan se je zglasil in povedal, da je 24. 9. 2020 na bankomatu SKB banke v središču mesta dvignil denar, ki ga je nato pozabil v reži bankomata. Najditelja naprošamo, da ga sam prinese na Policijsko postajo Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Na kamniški obvoznici se je zgodila prometna nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami, in sicer zaradi neprilagojene hitrosti voznice, ki trčila v pred seboj stoječe vozilo, ki je stalo v koloni, in verižno naprej v druga dva vozila. Na kraju je bil povzročiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

TATVINA DENARJA

Občan nas je obvestil o tatvini denarja iz odklenjenega tovornega vozila. Storilec je pristopil do vozila in iz denarnice, ki je bila v predalu, odtujil večji znesek denarja. Na podlagi pridobljenih posnetkov na kraju dejanja in pregledu le-teh je bil storilec s strani policistov prepoznan, denar pa na podlagi zapisnika o zasegu zasežen in vrnjen oškodovancu. Zoper znanega storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA   

Policisti so v centru Kamnika zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju bo naknadno izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice