Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.09.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu začel z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250.

Odsek od križišča za Laniše do križišča za Komendo

Po končanem asfaltiranju je izvajalec v preteklem tednu izvedel bankine ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje (humuziranje itd.).

Prav tako je izvajalec izvedel asfaltiranje pločnika, in sicer od novega opornega zidu do križišča za Komendo.

Odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice

Izvajalec je v preteklem tednu začel z izvedbo asfaltiranja pločnika do križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izvajalec je od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in ne ovirate gradnje med delavnikom. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Potekajo še manjši popravki in pospravljanje gradbišča.

3. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C). Začetek del načrtujemo za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter nekdanji strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V teh dneh poteka priprava gradbišča, zakoličba in ostala pripravljalna dela.

4. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela na večnamenski stavbi na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so se zaradi nepopolne projektne dokumentacije zavlekla. Prav tako izvajalec v teh dneh odpravlja še zadnje pomanjkljivosti na športni površini za golom.

Sanacija strehe, ki je bila poškodovana v neurju na kapelici v Motnik, je zaključena.

eRecept: brez papirnih receptov že od 3. novembra - Storitev eRecept bo po 2. novembru 2015 nadomestila papirne recepte, zato Ministrstvo za zdravje v septembru in oktobru organizira intenzivna usposabljanja zdravnikov in farmacevtov za uporabo aplikacije. Elektronska rešitev se bo v obdobju od 1. oktobra do 2. novembra uvajala tako, da bodo poleg elektronskih, izdajali tudi še papirne recepte.

Od 3. novembra pa se bo po vsej Sloveniji uveljavilo samo elektronsko predpisovanje. Zdravniki in farmacevti bodo imeli pri predpisovanju zdravil na voljo orodje za preverjanje interakcij (neželenih učinkov) med zdravili, ki jih pacient jemlje, in orodje za preverjanje kontraindikacij. Storitev zdravniku z možnostjo pridobivanja podatkov iz centralne baze zdravil omogoča boljšo podporo pri predpisovanju zdravil. Farmacevt ima v primeru dodatnih vprašanj o posameznem predpisu na voljo dodatne možnosti za posredovanje vprašanj zdravniku. Interakcija med farmacevtom in zdravnikom v zvezi s predpisanim zdravilom pa se zabeleži. Pacient bo za prevzem zdravila potreboval le še kartico zdravstvenega zavarovanja ali (za bele recepte) dokument, zdravilo pa bo lahko prevzel v katerikoli lekarni v Sloveniji. Cilj storitve je povečanje varnosti pacientov, zmanjševanje možnosti administrativnih napak (npr. zaradi slabe berljivosti) in napak v primerih več zdravil.

Vlada Republike Slovenije je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in jih posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v letu 2012.

Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se s 1. januarjem 2016 povečajo za okoli 10 odstotkov oziroma na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Za zagotovitev pravice do polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda bo zagotovljenih dodatnih 4 milijone evrov v letih 2016 in 2017.

S 1. januarjem bo do državne štipendije ponovno upravičen tudi del 5. dohodkovnega razreda, kar pomeni, da bodo do državne štipendije upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 odstotkov (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo tako prejelo dodatnih 3.218 upravičencev. V ta namen bodo zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,68 milijona evrov v letu 2016 in 2017.

1. januarja 2016 se denarna socialna pomoč zviša na 288,81 evrov (trenutno 270,82 evrov). V letih 2016 in 2017 bodo v ta namen zagotovljena dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni.

Zaradi javnofinančnega položaja države je potrebno veljavnost nekaterih ukrepov podaljšati. Sprostili se bodo, ko bo nastopilo leto, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3  odstotka. Tako bo na primer pomoč ob rojstvu otroka še naprej vezana na premoženjski cenzus in bodo do njega upravičene tiste družine katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 odstotkov oziroma 643,46 evrov (2.573 evrov za štiri člansko družino). Prav tako ostaja na materialni položaj vezan dodatek za veliko družino. Do njega so upravičene družine, pri katerih mesečni znesek ne presega 3.217 evrov (za družino s tremi otroki) in 3.860 evrov (za družino s štirimi otroki). Začasno se na enakem nivoju, kot doslej, ohranjajo tudi starševska nadomestila.

Oddelek za urejanje prostora

Od 1. 6. 2015 Oddelek za urejanje prostora izdaja tudi cestna soglasja za gradnjo v varovalnem pasu in poseganje na cestne  -  javne površine. Za ta soglasja so na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeni obrazci, ki jih morajo investitorji ali pooblaščeni projektanti izpolniti in oddati v vložišču. Ker se pri izdaji teh soglasij predvsem preverja  elemente (kot npr. varnostni vidik, tehnični pogoji, enakopravnost…), se Občina Kamnik pri tem sklicuje na projektne pogoje, ki jih izdaja upravljavec cest, to je Komunalno podjetje Kamnik. Vsem občankam in občanom zato predlagamo, da najprej pridobijo pogoje Komunalnega podjetja Kamnik, ki jih potem priložijo k vlogi (kopijo). V nasprotnem primeru zanje zaprosi Občina Kamnik, vendar traja postopek izdaje soglasja nekoliko dlje.

Tudi v preteklem tednu smo bili s strani Finančnega urada Republike Slovenije zaprošeni za podajo mnenj k pritožbam na izdane odločbe zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Po pregledu pritožb ugotavljamo, da kljub številnim obvestilom zavezanci še vedno ne sporočijo spremembo podatkov na Oddelek za urejanje prostora.

Na Oddelku smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu smo na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavili obvestilo o naročilu »Zavarovanje premoženja Občine Kamnik«. Na podlagi Pooblastila za izvedbo postopka skupnega javnega naročila za zavarovanje premoženja bo Občina izvedla postopek oddaje javnega naročila tudi za Vrtec Antona Medveda Kamnik in Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Občina Kamnik je na pobudo Inštituta Jožef Štefan (kot projektnega partnerja) pristopila k projektu StartAlps - Create, Grow and Promote a thriving Alpine Start-up Ecosystem, v katerem bo prevzela vlogo opazovalca. Omenjeni projekt želi spodbuditi ustanavljanje in delovanje start-up podjetji na območju Alp. Cilj projekta je, razviti in povezati start-up prizadevanja v regiji ter neposredno vplivati na število start-upov. Partnerji bodo analizirali obstoječe politike in ukrepe na tem področju ter pripravili priporočila. Oblikovale in testirale se bodo inovativne sheme pomoči na različnih področjih delovanja start-upov – od virov financiranja, privabljanja ustreznih sodelavcev, širjenja podjetniške kulture ter dviga zavesti tudi v tradicionalnih podjetjih in podobno. Projekt bo trajal dve leti (2016 – 2017), trenutno pa poteka priprava dokumentacije za drugo fazo prijave.  

Opazovalci bomo v projektu opravljali vlogo posvetovalnega organa. Partnerji bodo na ta način vzpostavili direkten stik z podpornimi in usmerjevalnimi enotami v regiji, opazovalci pa bomo preko projekta laže dostopali do dobrih praks, povezav z drugimi kreatorji politik v regiji ter seveda do rezultatov ter priporočil, ki bodo oblikovana. Posledično si od predmetnega sodelovanja lahko obetamo zlasti pridobitev ustreznih podlag za razmah podjetništva oziroma za krepitev poslovnih priložnosti za naše občanke in občane in posledično prispevek k trajnostnemu razvoju Občine Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri obrežju Kamniške Bistrice, na naslovu Bistriška cesta 10, postopek z občanom, kateremu je bila v plastični PVC vrečki zasežena neznana  zeleno rjava posušena rastlina - sum konoplja. Snov bo poslana v analizo in sledi hitra odločba.

Policisti so na Policijski postaji Kamnik obravnavali poskus vloma v vozilo na območju Ljubljane. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času v Ljubljani na Torkarjevi ulici z neznanim predmetom skozi voznikova vrata poskušal priti v vozilo, vendar je od dejanja odstopil. Nastala je materialna škoda za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.

Policisti so izven naselja Črna pri Kamniku obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik z vozilom znamke Renault Clio vozil po regionalni cesti Stahovica-Črnivec, zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal izven vozišča na travnato površino, kjer je vozilo nato drselo 45 metrov po travi in pristalo v potoku. Vozilo so iz potoka, s pomočjo dvigala, dvignili gasilci PGD Kamnik. Nastala je materialna škoda za približno 2.000 evrov. Povzročitelju je bil na kraju zaradi kršitev 45. člena ZPRCP (neprilagojena hitrost) izdan plačilni nalog. 

Policisti so obravnavali vlom v Župnijo na Selah. Policisti so na kraju ugotovili da je neznani storilec preko noči na vzvod vlomil skozi kletna vrata, nato vlomil vrata, ki vodijo v pritlični prostor in iz pisarne odtujil 220 evrov gotovine ter torbo z dokumenti. Na kraju je bi najden univerzalni montirni ključ in dve pisemski ovojnici. Nastala je skupna materialna škoda za približno 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na policijski postaji obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Policist je opravil razgovor z oškodovancem in ugotovil, da odgovorna oseba podjetja ne upošteva sklepa delovnega sodišča in oškodovancu ne izplača 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na policijski postaji obravnavali tatvino registrske tablice iz parkiranega vozila. Ugotovljeno je bilo, da je neznanistorilec preko noči iz parkiranega vozila odtujil registrsko tablico. Nastala je materialna škoda za približno 40 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti  so imeli v naselju Podgorje v postopku vinjenega voznika. Omenjeni je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki pa je ob pravilni uporabi pokazal 1,01 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo na podlagi 113.a čl. ZP-1 začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice