Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.06.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič-Dolina

V preteklem tednu je bila uspešno zaključena I. faza sanacije plazu na občinski cesti JP661467 Špitalič-Dolina. Vseh 30 pilotov je bilo izvrtanih in betoniranih,  sedaj sledi vezna stena za dokončanje pilotne stene. Dostopna cesta preko gradišča je ponovno vzpostavljena. Poleg izgradnje pilotne stene se bosta v nadaljevanju izvedla še dva kamnita zidova v dolžini 26,5 metrov in 10,60 metrov, ter ureditev odvodnjavanja na vseh treh odsekih občinske ceste.

Sanacija plazu za stanovanjskim objektom Potok

Ob zadnjem neurju, 4. junija, se je na območju Tuhinjske doline sprožilo več zemeljskih plazov. Za stanovanjskim objektom v naselju Potok se je sprožil zemeljski plaz. Po ogledu strokovnjaka za plazove, se je začela sanacija plazu s strani lastnika objekta.

Izgradnja kanalizacije ter obnova vodovoda v naselju Žale

Gradbena dela izgradnje kanalizacije za odpadne vode, vodovoda, zaščitnih elektro cevi do črpališča ter zaščitnih cevi za javno razsvetljavo, so končana. Izvajalec del mora pred predajo komunalne infrastrukture opraviti vse teste in meritve, ki dokazujejo pravilno in varno uporabo komunalne infrastrukture. V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval s pripravo ceste za asfaltiranje, ki je predvideno v petek 2. julija. Vse stanovalce tako obveščamo, da bo v času asfaltiranja popolna zapora ceste. Pred samim asfaltiranjem, bodo vse dodatne informacije objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

Vsa dela še vedno potekajo pod popolno zaporo, zato prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

Atletska steza in skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

Obveščamo, da je na portalu javnih naročil objavljen razpis za izvajalca del. Prijava je mogoča do 6. 7. 2021 do 10 ure. Povezava do prijavnih obrazcev: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4101

Športno igrišče Gozd

V preteklem tednu je bil opravljen ogled na terenu s projektantko, nadzorom, predstavniki Elektra Ljubljana, krajevne skupnosti Črna in občinske uprave. Občina Kamnik bo v prihodnjih dneh pravila razpis za izvajalca gradbenih del, ki bo objavljen na portalu javnih naročil.

Župan Matej Slapar se je udeležil izleta s krvodajalci

V soboto, 26. junija, je Rdeči Križ Slovenije – Območno združenje Kamnik na pobudo mag. Viktorja Mikeka, organiziralo izlet krvodajalcev v Zgornjo Savinjsko dolino. Izleta se je udeležilo približno 33 tako sedanjih kot tudi nekdanjih krovodajalcev (kri je možno darovati le med 18-tim in 65-tim letom). Med izletniki so bili tudi župan Matej Slapar, predsednik društva Združenje prostovoljnih darovalcev krvi Doberdob Aldo Jarc, član upravnega odbora Armando Jarc in vodja oskrbe krvi pri Zavodu za transfuzijsko medicino dr. Irena Razboršek. Izlet je bil organiziran v mesecu juniju, ker takrat obeležujemo tudi svetovni dan krvodajalcev, in sicer v zahvalo najzaslužnejšim krvodajalcem, ki s svojo krvjo rešujejo življenja in poskrbijo, da je preskrba s krvjo v Sloveniji vedno zadostna. Nekateri od njih so kri darovali 50-krat, kar nekaj pa je bilo tudi takih, ki so jo darovali več kot 150-krat.

Avtobus se je najprej ustavil v Nazarjih, kjer so si udeleženci izleta ogledali Muzej gozdarstva in lesarstva, potem pa še cerkev s samostanom klaris. Pot so nadaljevali do turistične kmetije Govc-Vršnik v Robanovem kotu, kjer jih je tudi čakalo kosilo. Domov so se izletniki vrnili v poznih popoldanskih urah.

V CIRIUS-u pripravili proslavo ob zaključku šolskega leta  

V Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik so ob koncu šolskega leta pripravili proslavo. Ogledate si jo lahko na povezavi: Proslava ob zaključku šolskega leta CIRIUS Kamnik, 24. 6. 2021 - YouTube. Med govorniki je bil tudi župan Matej Slapar, ki je vsem čestital ob 30. obletnici naše države in ob dejstvu, da so v zavodu uspešno prebrodili leto, ki je bilo zaznamovano z epidemijo.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora imamo objavljena javna naznanila in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan -  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Poleg prej navedenega akta ima Oddelek za urejanje prostora javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno - 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021.

Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Za oba dopolnjena osnutka  poteka javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021.

Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora ima poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov javno razgrnjen elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE- KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 - del, 1327/8 - del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31 je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5m vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 m. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2. 

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 7. junija 2021 do vključno 23. junija 2021Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

 V prejšnjem tednu (dne 22. 6. 2021) je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija atletske steze in skoka v daljino pri OŠ Marije Vere«.

Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 6. 7. 2021, do 10. ure.

Istega dne je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Gradbeni nadzor nad gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«. Razpisna dokumentacija tega javnega naročila je prav tako objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 2. 7. 2021, do 9. ure.

Občina Kamnik vodi predmetno javno naročilo po pooblastilu in v imenu sodelujočih občin Mengeš, Trzin in Mestna Občina Ljubljana.

Policijska postaja Kamnik

DELOVNA NESREČA V GOZDU

V naselju Palovče, v gozdu, je prišlo do delovne nesreče, v kateri je bil poškodovan 25-letni domačin. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo, ko je delavec z motorno žago rezal hlodovino in mu je ena veja spodnesla motorno žago ter mu nato porezala levo nogo. Zanj so poskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Kamnik, ki so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje. Ker je tuja krivda izključena, sledi uradni zaznamek o dogodku.

INTERVENCIJA V ŽEJAH

Policisti so v industrijski coni Žeje obravnavali kršitev javnega reda in miru, kjer je prišlo do verbalnega spora med dvema voznikoma tovornih vozil. Na kraju je bil obema udeležencema izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA

Na Kovinarski cesti se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

ZLORABA NEGOTOVINSKEGA PLAČILNEGA SREDSTVA

V enem izmed podjetij v industrijski coni Žeje je do zdaj na neznan način prišlo do zlorabe bančne kartice DKV, in sicer je neznanec v Avstriji in Nemčiji opravil nakupe in podjetje oškodoval za večjo vsoto denarja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

SPUŠČEN PES V NASELJU    

Občan iz Oševka je obvestil, da je imel sosed v jutranjih urah spuščenega in nezavarovanega psa, ki je prosto tekal po vasi in prestrašil njegovega otroka, ki je bil na poti v šolo. Sledi zbiranje obvestil in zoper lastnika psa plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

PROMETNA NESREČA

Na regionalni cesti Vodice-Moste je prišlo do prometne nesreče zaradi prekratke varnostne razdalje voznika, ki je trčil v stoječe vozilo. Na kraju je bil povzročitelju prometne nesreče izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.  

PADEC KOLESARKE NA TRENINGU

Tega dne je potekal trening na trail stezi na Streliški ulici v Kamniku. Med spustom po stezi je kolesarka, ki je krmilo kolesa preveč obrnila, izgubila oblast nad kolesom in padla na korenino ter si pri tem poškodovala nogo (ureznina z vejo). Z reševalnim vozilom je bila odpeljana na zdravljenje. Ker se je dogodek zgodil zunaj javnih poti, bo napisan uradni zaznamek o dogodku.  

 TATVINA BUTELJČNEGA VINA

Neznani storilec je v vinoteki izkoristil nepazljivost prodajalke, jo zamotil in v delu, kjer se prodaja vino višjega cenovnega razreda eno steklenico vina odtujil, za drugo cenejšo pa je na blagajni račun poravnal. Tako je podjetje oškodoval za okoli 5.250 evrov. Sledi pregled posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PADEC KOLESARKE V KOMENDI    

V Komendi pri Planinskem domu je kolesarka zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad kolesom in padla po vozišču. Dobila je lahke telesne poškodbe in je bila s kraja odpeljana z reševalnim vozilom na zdravljenje. Zoper kolesarko sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

SPUŠČEN PES

Na Jakopičevi ulici je prišlo do pasjega incidenta, v katerem je pes pasme Maltežan skočil iz parkiranega vozila ravno v času, ko se je po ulici s svojim psom sprehajala občanka in se pričel zaganjati v njenega psa, ki ga k sreči ni poškodoval. Zoper lastnico psa bo zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali uveden prekrškovni postopek, o dogodku pa bo obveščena tudi pristojna veterinarska inšpekcija.   

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na parkirišču na Šutni je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom neznanega voznika, ki je trčil v parkirano vozilo in se odpeljal. Policista sta z zbiranjem obvestil povzročitelja le te izsledila in mu izdala plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

NEDOSTOJNO VEDENJE VINJENEGA OBČANA DO DOMAČIH      

Policisti so bili obveščeni o neprimernem vedenju v družinskem krogu v Podgorju. Ugotovljeno je bilo, da se je kršitelj doma pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do svoje mame in sestre, prav tako pa ni upošteval opozoril in ukaza policistov naj s kršitvijo preneha oz. naj se umiri. Ker je obstajal sum, da bo s kršitvijo nadaljeval oz. je nadaljeval je bilo zoper njega odrejeno pridržanje in je do streznitve prespal v prostorih za pridržanje. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice