Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.06.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Opravljen je bil terenski ogled stanja ceste na območju Velika Planine od Zelenega robu do zgornje postaje žičnice. Na podlagi ugotovitev, bo Oddelek za gospodarske javne službe pridobil ponudbe izvajalcev za sanacijo. Občina Kamnik bo za sanacijo sofinancirala 2.000,00 €. Pričetek del je predviden v naslednjih dneh. 

Na državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica v naselju Spodnje Stranje se zaključujejo gradbena dela na vozišču. Tako pričakujemo, da bo promet normalno stekel v torek, 28. junija, ko bodo izvedena zaključna dela. Poudariti je potrebno, da je podjetje Calcit d.d. sofinanciralo navedeni projekt v vrednosti 30.000 evrov. V skladu s terminskim planom je bila investicija izvedena v roku, oziroma celo nekaj dni pred rokom, kar gre zahvala podjetju CPL d.d., kot vodilnem izvajalcu, kakor tudi podizvajalcem KPK d.d. in Žurbi Team-u d.o.o. Vsem voznikom in voznicam se zahvaljujemo za potrpežljivost in hkrati opozarjamo na previdno vožnjo preko gradbišča.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 20. junija je potekal sestanek z vodstvom MPI Savinjske regije, na katerem je občinska uprava izpostavila kritično razpravo občinskega sveta ob obravnavi Poročila o delovanju Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije - Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku v obdobju od 1.4.2010 do 31.3.2011 ter možnosti nadaljnjega delovanja PE MPI Kamnik. Vodstvo MPI Savinjske regije je zadolženo, da pripravi poročilo v katerem morajo biti jasno opredeljeni rezultati preteklega delovanja, poleg tega pa tudi cilji in merila na podlagi katerih bo sprejeta odločitev o delovanju in financiranju PE MPI Kamnik v prihodnje.

Predstavniki OGDF smo sodelovali na 7. seji občinskega sveta na kateri je bil sprejet rebalans proračuna občine Kamnik za leto 2011, občinski svet se je seznanil z letnimi poročili trinajstih javnih zavodov katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik. Potrjena je bila tudi Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov) so bile v preteklem tednu pregledane tudi vloge, ki so prispele na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva, intenzivno pa se je pripravljalo tudi gradivo, ki je predmet nadzora s strani Nadzornega odbora Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti je obravnavala prispele vloge na razpis za uporabo športnih objektov, ki so občinskega pomena in pripravila  urnike uporabe športnih objektov. Zaključil se je postopek javnega povabila, izbire izvajalca za pripravo projektne dokumentacije PGD in IZ  za dograditev in nadgradnjo objekta z ureditvijo mansarde na klubskem objektu na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

Strokovna služba oddelka je pripravila soglasje k številu in vrsti oddelkov ter k številu otrok v oddelkih v javnem zavodu Antona Medveda in v koncesijskem vrtcu Peter Pan. Obravnavali smo vloge za novorojence in vloge za vrtec ter izdajali odločbe o znižanem plačilu vrtca.

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba prekrškovnega organa je v preteklem tednu poleg rednega nadzora opravljala meritve hitrosti na območju občine, in sicer na naslednjih lokacijah: v neposredni bližini Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Osnovne šole Marije Vere na Ljubljanski cesti, podružnične šole Nevlje, Srednje šole Rudolfa Maistra, otroškega vrtca in CIRIUS-a, v Novem trgu na Palovški cesti, otroškega vrtca na Cankarjevi cesti, na obvoznici za križiščem s Šolsko ulico in Maistrovi ulici v neposredni bližini športnih igrišč in bazena.

Na vsaki lokaciji se je izvajala meritev hitrosti eno uro. Ugotovljenih je bilo 20 kršitev, za katere se poleg glob izreče tudi določeno število kazenskih točk. Poleg tega je bilo ugotovljenih 49 kršitev s prekoračitvijo dovoljene hitrosti do 10km/h.

Na podlagi zabeleženih kršitev ugotavljamo, da meritve hitrosti na območjih, kjer se pogosto gibljejo najšibkejši udeleženci v prometu, dosegajo svoj namen: namreč, da se v čim večji meri poizkuša vplivati na osveščanje voznikov ter s tem zagotavlja čim večja varnost na prometnih površinah.

Oddelek za urejanje prostora

V četrtek, 23. junija, je na pobudo Občine Kamnik v prostorih Golfa Arboretum Volčji potok potekala enodnevna moderirana prostorska delavnica vključevanja strokovne javnosti z naslovom »Kakšna je vizija razvoja mesta Kamnik?«.

Delavnice so se poleg predstavnikov občinske uprave ter predstavnikov izdelovalca občinskega prostorskega načrta udeležili tudi vabljeni strokovnjaki s področja prostorskih ved. Na vabilo se je odzvala velika večina povabljenih udeležencev, ki so kljub napornemu urniku sodelovali do konca, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Udeležencem so bili uvodoma s strani izdelovalca občinskega prostorskega načrta, podjetja Locus, na kratko predstavljeni možni scenariji prostorskega razvoja, ne le mesta, temveč tudi celotne občine, zatem pa so tudi sami pričeli z delom. Prisotni so najprej predstavili vsak svoj koncept razvoja mesta Kamnik, ki so ga prikazali tudi na kartah. Skupine podobno mislečih so skupaj določile razvojne cilje, ki najbolje oživijo njihov koncept, zatem pa so se razvojni cilji ovrednotili po prioriteti. Sledil je nabor razvojnih projektov ter nabor ukrepov za realizacijo projektov.

Rezultati delavnice so pokazali, da so strateške usmeritve v osnutku občinskega prostorskega načrta zastavljene v pravo smer ter da stroka razmišlja podobno, povzetek delavnice pa bo predstavljen v kratkem.

 


<< Nazaj | Novice