Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.05.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Ogledi plazov

Komisija za plazove je opravila ogled 25 plazov, ki so ostali še nesanirani od zadnje vodne ujme v septembru 2010. Cilj ogleda je bil ugotoviti dejansko stanje plazov v občini Kamnik ter izdelati analizo stanja. Na podlagi izdelane strokovne analize bodo določene prioritete za nadaljnje sanacije plazov.

     

Sanacija plazu v Podgorju

V preteklem tednu je kljub slabemu vremenu izvajalec Pavčnik d.o.o. pričel z deli na objektu »sanacija plazu nad javno potjo JP 660116 v Podgorju«. Dela bodo zaključena v mesecu juniju in so vredna 46.982 evrov. Plaz se je sprožil v času obilnih padavin v septembru 2010.

      

Končanje del na Komunalni brvi čez Kamniško Bistrico

Danes so se končala najnujnejša sanacijska dela na premostitvenem objektu "Komunalna brv čez Kamniško Bistrico" pri Kršmančevem parku. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na OPPSZ pripravili predpogodbe za izvedbo projekta »Priključek lokalne ceste LC 161061 Potok – Snovik na R2-414«. Prav tako smo oddali v zakup dva vrtička na Jakopičevi ulici, Zavodu za turizem in šport pa smo oddali v najem javno površino (cestišče, pločnike in parkirišča od Glavnega trga do prodajalne Alpina na Šutni) za organizacijo Srednjeveškega dneva v Kamniku. Že tradicionalna prireditev bo potekala v soboto, 9. junija. Podpisana je bila tudi pogodba za najem dela ploščadi na Glavnem trgu za organizacijo slikarske delavnice, ki bo potekala od 4. do 8. junija od 17 do 20.00 ure, v organizaciji Angels art. Za najem javne površine je zaprosil tudi Sindikat policistov Slovenije, in sicer zaradi zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. V kolikor omenjeni sindikat ne bo dosegel dogovora z vlado, se bo zbiranje podpisov izvajalo vsak delovnik v času uradnih ur Upravne enote Kamnik (predvidoma od 28. 5. do 1. 7. 2012), in sicer bo stojnica postavljena v neposredni bližini stavbe UE Kamnik. V preteklem tednu smo na sodišče podali tri predloge za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine, in sicer iz naslova neplačevanja stanovanjskih najemnin.

Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se zemljišča, ki so bila z aktom občine opredeljena kot prvo vodovarstveno območje, oziroma so opredeljena kot območje vodnega zajetja v uredbah, ki opredeljujejo vodovarstvena območja,  na neodplačen način prenesejo v last občine, skupaj s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in napravami na teh zemljiščih. Ker prenos  lastništva  na Občino Kamnik še ni bil izveden, pripravljajmo dokumentacijo, na podlagi katere bomo izvedli prenos lastništva v korist Občine Kamnik na zemljiščih v območju vodovodnega črpališča Pod skalco in vodnega zajetja Iverja. Istočasno se že dogovarjamo s potencialnimi interesenti o oddaji zgoraj navedenega zemljišča v zakup.

S strani stečajnega upravitelja Tovarne Utok Kamnik smo prejeli predlog, da Občina Kamnik iz stečajne mase navedene družbe, prevzame v last stanovanje na Fužinah 2 v Kamniku v izmeri 40 m2 in ½ zemljišča parc. št. 7/1, njiva v izmeri 2134 m2, k.o. Špitalič.  Ker sta nepremičnini za občino zanimivi, bomo izvedli ustrezne postopke, da se prenos lastništva pravnoformalno izvede.    

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

Pred 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 30. maja, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o povezovanju Občine Kamnik v okviru Območno razvojnega partnerstva Središča Slovenije.

V petek, 25. maja, je v brunarici Skodla na Veliki planini za koordinatorje Razvojnega partnerstva središča Slovenije potekala delavnica z naslovom »S povezovanjem do sinergij v okviru znamke Srce Slovenije«. Na delavnici so bili predstavljeni aktualni projekti v okviru znamke Srce Slovenije, evidentirani so bili dodatni lokalni projekti, ki podpirajo znamko Srce Slovenije, oblikovane so bile nove pobude za nove skupne projekte ter pobude za premostitev ovir pri povezovanju in sodelovanju na območju Srca Slovenije.

Oddelek za družbene dejavnosti

K razvoju oživitve mestnega jedra Kamnika prav gotovo sodi ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra, za katero potekajo vsi postopki za izdelavo Idejnega projekta, PZI projekta ter notranje opreme. Na notranjo opremo se veže tudi donacija dr. Nikolaja Sadnikarja, ki želi donirati pisalno mizo, last Sadnikarjeva deda, originalno diplomo oziroma zahvalo ob 60–letnici, katero je zastopstvo kamniške občine predalo Rudolfu Maistru. Urejanje spominske sobe se bo pričelo takoj, ko bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del oziroma sanacijo in na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Kamnik.

Občina Kamnik in Zavod Štajn organizira vsebinsko delavnico za pripravo strategije razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika. Namen delavnice je pridobiti izhodišča za prostorski in programski razvoj dejavnosti na področju kulture, mladih, športa, šolstva in zdravstva.

Dopolnjuje se osnutek dopolnitve Odloka o razglasitvi mestnega jedra Kamnik za zgodovinski in kulturni spomenik s podrobnejšim varstvenim režimom. S strani ZVKD OE Kranj pričakujemo še varstvenih režim gradenj po letu 1967, spremembe na področju arheologije.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje sakralnih objektov v letu 2012 poteka obnova na župnišču v Mekinjah in Frančiškanski cerkvi.

V preteklem tednu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa društvenih prostorov, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo.

Oddelek za urejanje prostora

V sredo, 23. maja, ob 16. uri  je v Kulturnem domu v Motniku potekala prva izmed javnih obravnav za Občinski prostorski načrt ter Okoljsko poročilo Občine Kamnik. Gradivo so po uvodnem pozdravu predsednika KS Motnik Marjana Semprimožnika, udeležencem predstavili vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar ter Leon Kobetič in projektant Tomaž Kmet iz podjetja Locus d.o.o., ki je pripravljavec Občinskega prostorskega načrta. Javne obravnave se je udeležil tudi podžupan Damjan Hribar. Poseben poudarek na javni obravnavi je bil na razvoju kraja Motnik ter na vlogi poplavnih površin, ki bodo razvoju kraja poleg kulturne dediščine predstavljale pomembno oviro.  Po predstavitvi so si udeleženci lahko tudi pogledali individualne pobude v gradivu, ki je sicer na ogled vsako nedeljo od 9. do 10.30 ure do konca javne razgrnitve.

V četrtek, 24. maja, pa so nas obiskali predstavniki Občine Lukovica, katerim smo predstavili dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta s poudarkom na delu, ki meji na Občino Lukovica.


<< Nazaj | Novice