Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.04.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Komisija za tehnično urejanje prometa

Člani Komisije za tehnično urejanje prometa v občini Kamnik so obravnavali vloge in pobude občanov za izboljšanje prometne varnosti. Po končani obravnavi si je Komisija na terenu ogleda dejansko stanje ter predlagala ustrezne ukrepe za izboljšanje varnosti udeležencev v cestnem prometu (npr. zaris prehoda za pešce na Palovški cesti).

Boljši sejem

Občinsko redarstvo je opravilo kontrolo bolšjega sejma na Šutni, ki poteka vsako soboto in je zagotovo dober primer oživitve starega mestnega jedra.

Sanacije plazu Ravne in Markovo

V prihodnjih mesecih se bo pričela sanacija dveh plazov, in sicer pod občinsko cesto v Ravnah in pod stanovanjskim objektom na Markovem. Občinska uprava je za potrebno sanacijo pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, finančna sredstva so bila zagotovljena s sprejetim rebalansom, sledi javni razpis, izbira izvajalca ter uvedba v delo.

Stolnik delo na cesti

Na območji Stolnika se je pričelo izvajati polaganje kabelskih vodov za satelitsko-televizijski sistem na tem območju. Zaradi gradnje je na tem odseku izvedena delna zapora vozišča. Vse občane in občanke prosimo za upoštevanje prometne signalizacije ter previdno vožnjo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju društev na področju kmetijstva za leto 2014. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

V torek, 22. 4. 2014, je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje malega gospodarstva (pospeševanje zaposlovanja ter zaščita patentov in licenc) ter sofinanciranje kmetijstva (zagotavljanje tehnične podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  ter naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij), zaradi tega je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom. Na razpis je prispelo 24 vlog (5 na področju malega gospodarstva in 19 na področju kmetijstva).

Na seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 23. 4. 2014, je bil potrjen Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, Občinski svet Občine Kamnik pa se je seznanil tudi z letnimi poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, ter  z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2013. Pripravljena so bila tudi stališča k vloženim amandmajem k predlogu odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja je v letošnjem letu obsegalo področje zadolževanja občine v preteklem letu. Iz končnega poročila izhaja, da ima občina v proces poslovanja vgrajene ustrezne kontrole, ki zagotavljajo, da so vsi podatki, ki izhajajo iz Računa financiranja za leto 2013 verodostojni in pravilni.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklih dneh se je povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za postavitev stojnic z različnimi izdelki (predvsem s kmetijskimi pridelki, sezonskim sadjem in izdelki domače obrti), za prirejanje različnih kulturnih dogodkov ter za razširitev ponudbe pred gostinskimi lokali  in drugimi poslovnimi objekti.

Vse zainteresirane občanke in občane zato ponovno obveščamo, da občina oddaja v najem javne in nezazidane površine v svoji lasti (površine trgov, ulic, pločnikov in podobno) za izvajanje trgovske, gostinske in drugih dejavnosti, v kolikor omenjenih površin ne potrebuje sama in so primerne za izvajanje dejavnosti najemnika. Za najem javne površine mora bodoči najemnik vložiti pisno vlogo (obrazec – vloga za najem javne površine je na voljo na vložišču ali spletni strani občine Kamnik). V primeru pozitivne rešitve vloge bo opravljen skupni ogled s predstavnikom občine, na katerem bosta dogovorjena natančna lokacija ter pogoji najema, nato pa bo sklenjena ustrezna najemna pogodba. V kolikor predlagana lokacija ne bo primerna za oddajo ali pa bo šlo za površino, ki jo občina sama potrebuje, si bomo prizadevali poiskati drugo, za najem ustrezno lokacijo. Za vse dodatne informacije, vključno z višino najemnine in drugimi pogodbenimi obveznostmi, se lahko obrnete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve (Katja Kunstelj, telefon: 01/831-82-47).

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, je občinska uprava prejela sklep št. 06122-4390/2013/4-21354 z dne 16. 4. 2014, da se inšpekcijski postopek zoper gradnjo – rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo klubskega objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, katerega investitor je Občina, ustavi. Inšpekcijski ogled na kraju je potekal 25. 11. 2013 in 14. 3. 2014. V času ogleda je bil objekt v III. gradbeni fazi, na gradbišču pa je bila preko izvajalskega podjetja dana v pogled razpoložljiva projektna dokumentacija (PGD-vodilna mapa, načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij). Na podlagi vseh ugotovitev na kraju samem, gradbeni inšpektor ugotavlja, da ni neskladnosti gradnje objekta z veljavnim gradbenim dovoljenjem.

V letošnjem proračunu je za blaženje socialnih stisk naših občanov zagotovljenih dodatnih 16.000 evrov, ki jih bosta prejela Rdeči križ Kamnik in Župnijska Karitas Kamnik.

Župan Marjan Šarec in direktor Komunalnega podjetja Kamnik d.d. Bojan Klemen sta podpisala pogodbo o izvedbi gradbenih del na novi atletski stezi v Mekinjah. Dela na stezi že intenzivno potekajo, kar je pritegnilo pozornost velikega števila občank in občanov. Občinska uprava se ob tem še enkrat zahvaljuje vsem, ki so od samega začetka, kljub velikim nasprotovanjem dela politike kot posameznikom v športni sferi, verjeli, podpirali in si prizadevali pri izpeljavi projekta ter pridobitvi sredstev na Fundaciji za šport (g. Steiner, g. Ambrožič, g. Zlatnar, ga. Koren-Miklavec). 

Prav tako sta župan Marjan Šarec in direktor podjetja SlovenijaŠport 3T d.o.o. Lenič Tomaž v preteklem tednu podpisala pogodbo o izdelavi sintetične prevleke atletske steze na stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

Tudi v Teniškem klubu Kamnik so člani zgledno uredili  športne površine Pod skalco.

Na osnovi pogodbe o sofinanciranju, in dodatka k tej pogodbi, in zlasti uspešnega poteka investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport povečalo sofinancerski delež v letu 2014 za 404.830 evrov.

V delu kuhinje enote Pestrna, Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki je od 18. 4. 2014 zaprta zaradi zamakanja kot posledice dotrajanih vodovodnih instalacij, se sanacija zaključuje, potrebno je bilo nekoliko več del, kot je bilo prvotno predvideno. Danes, 28. 4. 2014, je na vrsti montaža kuhinjske armature, najkasneje do jutri sledi "klor šok", nato zaključno čiščenje. V ponedeljek, 5. 5. 2014, ko enota po prvomajskih počitnicah ponovno prične obratovati, bo hrano sicer še potrebno pripeljati iz lastne kuhinje v Sneguljčici. V torek, 6. 5. 2014, pa kuhinja v enoti Pestrna ponovno prične z obratovanjem.

Blaž Janežič, član Foto kluba Kamnik, v Galeriji Doma kulture Kamnik razstavlja svojo prvo samostojno razstavo z naslovom »Večplastje«. Razstavlja dve medsebojno povezljivi seriji, ki jima je skupno eksperimentiranje s fotografskimi tehnikami in, ki se na koncu umestijo na težko določljivo mejo med abstraktnostjo in realnostjo. Razstavljena dela gledalcu ponujajo možnost odstiranja številnih plasti. Razstava je na ogled do 5. maja 2014.

Na svetovni dan knjige, 23. 4. 2014, se je v Sloveniji prvič organiziralo »Noč knjige«, mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture. Noči knjige se je pridružilo 67 krajev (vključno s Celovcem in Trstom). Ta dan se je od jutra pa vse do poznega večera dalo knjigi polno besedo tudi v Kamniku. Kamniška knjigarna Sanje je tudi s finančno pomočjo Občine Kamnik organizirala pestro dogajanje posvečeno knjigi in pisani besedi, ki se je pričelo s knjižno izmenjavo in delavnico sestavljanja zabojčkov za izmenjavo knjig in spoznavanje projekta Knjigobežnic, večer se je nadaljeval z gostovanjem ene najbolj priznanih in prodajanih srbskih pisateljic Mirjano Bonić Mojsilović (njeni dve uspešnici: Dnevnih Srbske gospodinje in Abeceda mojega Življenja), gostjo večera je intervjuval prevajalec Slavko Barić, povezovalka dogodka pa je bila samostojna kulturna novinarka in pisateljica kratkih zgodb, Ana Schnabl. Večer se je zaokrožil s kantavtorskim nastopom Aleša Holca, ki že precej časa snuje tudi avtorko glasbo, v kateri ob spremljavi kitare opisuje svoje doživljanje v narave, svoja alpinistična popotovanja in tiste misli, ki jih navdahnejo zrelost, vsakdan in seveda Kamnik.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik organizira različne  kulturne prireditve skozi celo leto. Zadnji dnevi so bili posvečeni gledališču, gledališki igri. V prejšnjem tednu sta se pod vodstvom JSKD OI Kamnik v Domu kulture Kamnik odvijala dva večja gledališka projekta, in sicer Festival mladinskih gledališč »Vizije 2014«, regijska predstavitev izbranih predstav Gorenjske, izbor predstav je spremljal regijski strokovni spremljevalec Miha Golob ter »IGROKAZ 2014«, na katerem so sodelovale: Angleška gledališka skupina GSŠ Rudolfa Maistra Kamnik, Gledališka skupina ŠKD Mekinje, gledališka skupina Rudolfi GSŠ Rudolfa Maistra Kamnik in gledališka skupina KD Tuhinj.

Vsem kulturnim in mladinskih društvom, ki so podpisali pogodbe o realizaciji prijavljenih programih oziroma projektih za sofinanciranje v letu 2014, so bila s strani Občine Kamnik nakazana sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelek za urejanje prostora se je obrnilo večje število občanov z vprašanjem, kdaj bo sprejet Občinski prostorski načrt (OPN). OPN je v zadnji postopkovni fazi pridobivanja končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb je bil oblikovan predlog OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo. Oba dokumenta sta bila poslana pristojnim institucijam, ki morajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju k predlogu OPN izdati pozitivna mnenja iz svojih pristojnosti, o usklajenosti akta s predpisi, izhodišči in smernicami. Poleg tega je potrebno k predlogu OPN v skladu z Zakonom o varstvu okolja pridobiti tudi odločbo ministrstva, pristojnega za okolje o okoljski sprejemljivosti predloga OPN. Zakonski rok za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora je 30 dni, vendar mnoge državne institucije predpisanega roka ne spoštujejo. Poleg tega je tudi pričakovati, da zaradi povsem novega akta in številnih sprememb namenske rabe prostora, mnenja mnogih pristojnih nosilcev urejanja prostora v prvem poskusu ne bodo pozitivna. Posamezni nosilec urejanja prostora se mora s pozitivnim mnenjem opredeliti prav do vseh sprememb prostorskega akta, kar pa je pri tako obsežnem aktu in obsežnih spremembah težko pričakovati. Prav zaradi prej omenjenega, se bo potrebno za posamezne spremembe pogajati v več poskusih. Občina Kamnik bo vodila intenzivno komunikacijo z državnimi organi, s ciljem aktivnega usklajevanja prostorskega akta. Končni rok sprejema akta pa v veliki meri ni odvisen od aktivnosti Občine Kamnik, pač pa od vseh akterjev v postopku. Pričakujemo, da bomo v mesecu maju in juniju pridobili večino pozitivnih mnenj. Pričakovati pa je, da bo nekatera mnenja resorjev, ki so sicer slabo odzivni oziroma z mnenji zamujajo (npr. Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija Republike Slovenije za okolje, ipd.), v tem času težko uskladiti.

Občina lahko formalno sprejme OPN, ko ima pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Menimo, da bi ob ažurnih odgovorih državnih inštitucij oziroma spoštovanju zakonsko opredeljenih rokov s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora, lahko sprejeli OPN še v tem mandatu.

Številni občani so se na Oddelek oglasili z vprašanjem, kako se bo letos obračunal davek za nadomestilo stavbnih zemljišč glede na dejstvo, da je Ustavno sodišče razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo, kar postavlja občanom številna vprašanja, ki so povezana z njihovimi nepremičninami.

Glede na prej omenjeno dejstvo ponovno obveščamo vse občane, ki so na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu opravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč vložijo vlogo.

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za:

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik:

V zadnjem tednu je veliko občanov v zvezi s prej navedenim Zakonom o nepremičninah začelo urejati svoje nepremičninske zadeve ali jih tudi prenašati na svoje naslednike, zato se je na Oddelku za urejanje prostora  v zadnjem času zelo povečalo število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami, kar trenutno nekoliko podaljšuje čas reševanja vlog.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 63-letnim voznikom traktorja. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, katerega pa je 63-letni voznik odklonil. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je 63-letnik vozil neregistriran traktor brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so 63-letniku zaradi navedenih kršitev in predhodne kaznovanosti zasegli vozilo in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 36-letnica v trgovini izvršila tatvino oblačila. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 36-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom popoldneva vlomil v stanovanje v Kamniku in iz notranjosti odtujil več predmetov iz rumene kovine in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom dopoldneva v Kamniku odtujil moško gorsko kolo znamke Scott, črne barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času izkoristil nepazljivost oškodovanke in med njenim nakupovanjem odtujil denarnico z vsebino. Z dejanjem je oškodovanko oškodoval za okoli 250 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 20-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 20-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti Volčji Potok – Radomlje v smeri proti Radomljam, pri čemer je v Volčjem Potoku, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal izven vozišča v obcestni jarek. V prometni nesreči se je poškodovala sopotnica v vozilu in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Nadalje je bil pri postopku zaradi suma, da je povzročitelj prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola, odrejen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.55 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo zaradi več kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Preventivni nasveti

V zadnjem času se je povečalo število tatvin denarnic in torbic v večjih trgovskih centrih in na drugih javnih krajih, kjer je dnevna fluktuacija ljudi velika. V večini primerov lahko občani sami poskrbimo za to, da v veliki meri zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kaznivega dejanja. Zaradi navedenega vam v nadaljevanju podajamo nekaj preventivnih nasvetov. 

Da zmanjšate možnost tatvine denarnice, vam svetujemo:

Da zmanjšate možnost tatvine torbice, vam svetujemo:

 


<< Nazaj | Novice