Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.03.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sodelavci oddelka za gospodarske javne službe smo bili aktivni predvsem pri sprejemanju proračuna Občine Kamnik, Lokalnega energetskega koncepta v Občini Kamnik in Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011. Te točke so bile s področja gospodarskih javnih služb kot pomembnejše obravnavane na 4. redni seji občinskega sveta. Pred samo sejo je bilo potrebno tudi uskladiti stališča občinske uprave do 25. amandmajev k proračunu, ki so jih podale svetniške skupine ter svetnice in svetniki. V konstruktivni razpravi je bil LEK dobro ocenjen, podanih je bilo nekaj pripomb in vprašanj. Sprejeto je bilo tudi, da se LEK obravnava po dvofaznem postopku, zato že pripravljamo vse odgovore na različne pobude in vprašanja iz razprave. Tako bo mogoče LEK v drugi obravnavi sprejeti že na prvi naslednji seji občinskega sveta v mesecu aprilu.

Društvo Ekologi brez meja, ki letos izvaja akcijo »Popis divjih odlagališč 2011«, je v ponedeljek, 21. marca organiziralo sestanek s predstavniki društev. Na območju občine Kamnik že potekajo pomladanske čistilne akcije; prvo je v soboto, 26. marca organizirala KS Volčji Potok. Občina Kamnik pomaga organizatorjem posameznih čistilnih akcij tako, da jim priskrbi vreče za zbiranje odpadkov in poskrbi za odvoz zbranih odpadkov.

Na območju Pirševega je prišlo do nedovoljenega posega na kmetijskem zemljišču, javnem dobru. Skupaj s kmetijskih inšpektorjem je bil opravljen terenski ogled, ter na podlagi zbranih ugotovitev uveden postopek zoper domnevnega kršitelja, ki je nedovoljeno posegel na kmetijsko zemljišče. Postopek je bil predan pristojnim službam, katere bodo ustrezno ukrepale.

S strani občana je bila Občina obveščena o manjšem plazu na območju Zajasovnika. Z ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da se je plaz sprožil nad manjšim vodotokom ob lokalni cesti št. 161111. Velikost plazu obsega približno 20 m x 15 m, pri čemer je struga vodotoka popolnoma zasuta z zemljino, zato so delavci Komunalnega podjetja Kamnik pričeli s nujno sanacijo, ki bo preprečevala poplavljanje občinske ceste. Občina je posredovala dopis pristojnim vzdrževalcem vodotoka, Nivo Celje.

Udeležili smo se 2. trienalnega simpozija »Naravne nesreče v Sloveniji 2011«. Dvodnevni simpozij je potekal v izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu z naslovom »Neodgovorna odgovornost«, kjer so se zvrstila številna predavanja in okrogla miza o naravnih nesrečah v Sloveniji 2011. Drugi del simpozija je potekal v Idriji, posvečen je bil razstavi »Anno Domini 1511«  ob 500 letnici največjega potresa v Sloveniji. Udeleženci smo si ogledali tudi gasilsko reševalno vajo »Potres Idrija 2011«, ki je potekala v starem mestnem jedru.

V preteklem tednu smo s projektanti dokončno uskladili potek tras za kohezijski projekt izgradnje kanalizacije v Občini Kamnik. Oddali smo predlog na Ministrstvo za okolje in prostor. V naslednjem tednu pričakujemo s strani Ministrstva okvirni odgovor za morebitne korekcije oziroma potrditev vsebine, na podlagi katerega bomo dokončno pripravili vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev. Slednja bo predvidoma vložena do konca aprila meseca 2011.

S predstavniki Komunalnega podjetja Kamnik smo pripravili predlog programa vzdrževanja in upravljanja kanalizacije v letu 2011, ki bo uvrščen na aprilsko občinsko sejo.

Hkrati na oddelku intenzivno potekajo priprave podlag za izvedbo javnega razpisa za izgradnjo  kanalizacije od Godiča so Stahovice (okvirna vrednost okrog 600.000 evrov). S tem projektom bomo že v letu 2011 kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev, v skladu 23. členom zakona, ki ureja financiranje občin.

 Na oddelku pripravljamo podlage za izvedbo predvidenih nalog na področju pogrebne dejavnosti – širitev pokopališča Žale, nadaljevanje z urejanjem pokopališča Podgorje, priprava projektne dokumentacije za mrliško vežico v Zgornjem Tuhinju. Ta teden smo s predstavniki KS opravili tudi ogled mrliške vežice v Mekinjah, kjer smo pregledovali možnost povečanja žalnega prostora v vežici s tem, da bi odstranili predelno steno. Ta možnost obstaja, potrebno bo najprej v celoti doseči konsenz k taki rešitvi v okviru krajevne skupnosti, nato pa preveriti možnost še s projektantom (statični račun). Realizacija se lahko uvrsti v naslednja proračunska obdobja, ko bodo znani vsi robni pogoji in določeni stroškovnik za izvedbo del.

Predstavniki občinske uprave (Franc Resnik in Nika Ovijač) in predstavnik koncesionarja za oskrbo s pitno vodo, Komunalnega podjetja Kamnik (Franc Lužovec), so se sestali z lastnikoma dveh zemljišč na Gozdu (Branka Tomc in Ciril Spruk) z namenom, da se dogovorijo o služnosti za dostop do vodohranov Gozd in Studenca. Pravna služba Občine bo pripravila ustrezno pogodbo.

MOP – Agencija RS za okolje je pričela dosledno izvajati določilo Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da morajo tudi zasebni vodovodi, ki oskrbujejo več kot 5 hiš, imeti upravljavca vodovoda. Po Pravilniku so morali lastniki zasebnih vodovodov do 31.12. 2010 predložiti občini v potrditev ustrezno pogodbo z upravljavcem. Če se lastniki ne morejo dogovoriti glede upravljavca, ga določi občina. Občina Kamnik je dne, 30.12. 2004 s Komunalnim podjetjem Kamnik sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« na območju občine Kamnik za dobo 20 let. V 2. členu je navedeno, da ta pogodba ureja izvajanje javne službe na celotnem območju občine Kamnik. Lastniki nekaterih zasebnih vodovodov niso pripravljeni predati dokumentacije in ne sprejemajo s stani občine izbranega izvajalca, niti nam niso ponudili v potrditev pogodbe o izbranem drugem izvajalcu.
Dokler navedeni zasebni vodovodi ne bodo imeli potrjene pogodbe z upravljavcem njihovega vodovoda, MOP-ARSO ne bo izdajal vodnih dovoljenj, ki so med drugim nujno potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Občina Kamnik je predstavnike večjih vodovodov že dne, 07.02. 2011 pisno pozvala, naj čim prej uredijo upravljanje lastnih vodovodov, vendar občina še ni prejela v potrditev nobene pogodbe za upravljanje zasebnega vodovoda. Ponovno prosimo, da lastniki vodovodov čim prej pristopijo k ureditvi te problematike, da ne bodo njihovi sokrajani zaman in daljše obdobje zaradi tega čakali na gradbeno dovoljenje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v drugi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah ter poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011, ki ga je občinski svet soglasno potrdil v sredo 23.3. 2011. Po izdelavi čistopisa Odloka o proračunu, je bil le-ta objavljen v Uradnem listu v petek 25.3. 2011.

Pripravljeno je bilo tudi poročilo o volilni kampanji za lokalne volitve 2010 v občini Kamnik ter sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Kamnik, ki ju bo občinski svet obravnaval na aprilski seji.

V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, ki je v največji meri zadolžen za opravljanje finančno računovodskih opravil, ki so stalna in ponavljajoča, se število obdelanih dokumentov (računov in zahtevkov) v zadnjih letih bistveno povečuje. V letu 2010 je bilo obdelanih dobrih 10.000 knjigovodskih listin oziroma 3000 več kot v letu 2009. Razlog za tolikšno povečanje je izplačilo transferov na področju predšolskega varstva in vzgoje (pomoči ob rojstvu otroka, subvencije otrokom, ki niso vključeni v vrtec, bistveno pa se je povečalo tudi število računov za električno energijo po odjemnih mestih).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V tednu, ki je za nami, se je OPPSZ ukvarjal predvsem s pripravo gradiva za marčno sejo Občinskega sveta. Tako je bil v sredo, 23.03. 2011 sprejet Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2011. Načrt je pripravljen na osnovi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja. V skladu z veljavnimi predpisi so v omenjen sprejeti letni načrt vključena le posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 100.000 evrov. Za ravnanja, ki tega zneska ne dosegajo, bo letni načrt sprejel župan Občine Kamnik.

Upoštevajoč dejstvo, da je bil poleg omenjenega Letnega načrta sprejet tudi Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2011, bo OPPSZ lahko pričel z aktivnostmi v zvezi z nakupi, prodajami in najemi nepremičnega premoženja.

Ne glede na navedeno oddelek pospešeno pripravlja Pogodbe o brezplačnem odstopu zemljišča. V zadnjem času se namreč vse več občanov obrača na občino, da preko zemljišč v njihovi lasti poteka občinska kategorizirana pot, katere formalno-pravno lastništvo še ni urejeno oziroma je še v zasebni lasti. V bojazni, da bodo tudi za takšna zemljišča v prihodnje plačevali davke, naslavljajo na občino zahtevke, naj le-ta takšno cesto odmeri in jo nato tudi formalno-pravno in brezplačno prevzame v last.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občinska uprava se je sestala z v.d. direktorjem Zdravstvenega doma Kamnik, dr. Sašo Reboljem. Pogovor je tekel o aktualni problematiki na področju zdravstva v občini Kamnik, ter nadaljnjem sodelovanju med javnim zavodom in Občino Kamnik.

S predstavniki Centra za socialno delo Kamnik smo se dogovarjali o učinkovitejšem nadzoru premoženja pri uporabnikih domske oskrbe, katerim stroške plačuje občina. Uporabniki domske oskrbe so na podlagi odločbe dolžni vsako spremembo (povečanje premoženja, sprememba dohodkov…) v 15-ih dneh javiti na Center za socialno delo.

S projektantoma novih osnovnih šol je dogovorjeno, da se do konca meseca marca 2011 pregleda plan 2011 in se predlagajo morebitne ustrezne dopolnitve tega plana. Hkrati se analizirata tudi projekta iz plana 2008.


<< Nazaj | Novice