Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.02.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V sredo, 23. februarja je potekal sestanek glede nadaljevanja investicije »IZVEDBA PLOČNIKA NA R1-225/1083 IN BRVI »STOLNIŠNICA« ČEZ STRANJSKI POTOK« v Spodnjih Stranjah. S predstavniki izvajalcev CPL d.d., KPK d.d., Žurbi Team d.o.o., nadzora DDC, Proctor d.o.o. in projektanta PBL d.o.o. je bilo dogovorjeno, da je potrebno storiti vse, da se investicija nadaljuje v mesecu marcu oziroma aprilu 2011, saj je cilj zaključiti z investicijo do 30. junija 2011. Dogovorili smo se o dinamiki dela in potrebnih ukrepih za dosego zastavljenega cilja. Glavni problem prestavitve vodovoda DN 500 na tem odseku je rešen z izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, katero je občina Kamnik pridobila v teh dneh.  

V četrtek 24. februarja je potekala 2. seja Komisije za tehnično urejanje prometa v Občini Kamnik (KTUP), ki je obravnavala 18 vlog oziroma ponudb glede prometne ureditve. Komisija je opravila tudi terenske oglede, kjer si je ogledala prometno problematiko v naši občini in podala ustrezne ukrepe.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V prvi polovici preteklega tedna so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo končnega gradiva predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet ponovno obravnaval na izredni seji v sredo, 2. marca 2011. Krajevnim skupnostim v občini so bili posredovani obstoječi finančni načrti, dejanski podatki o stanju denarnih sredstev na njihovih računih na dan 31. december 2010 ter višina sredstev, ki jim pripada iz proračuna Občine Kamnik. Nekaterim predsednikom krajevnih skupnosti smo svetovali pri pripravi finančnih načrtov za leto 2011, ki bodo vključeni v gradivo za drugo obravnavo proračuna občine Kamnik za leto 2011.

Kot običajno je zadnji teden v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance eden izmed najbolj delavnih. Na AJPES so bila oddana letna poročila vseh 22 krajevnih skupnosti (132 računovodskih izkazov) ter letno poročilo in računovodski izkazi  proračuna Občine Kamnik za leto 2010.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano tudi poročilo o stanju zadolžitve Občine (posredni in neposredni uporabniki proračuna Občine Kamnik) v preteklem letu.

S 1.marcem 2011 se zaključuje javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura). Na omenjeni javni razpis so se prijavili tudi nekateri posamezniki iz občine Kamnik, z namenom sofinanciranja izgradnje gozdnih vlak, za katere je bilo potrebno pripraviti potrdila o prejemu proračunskih sredstvih v preteklih treh letih. Potrdila so sestavni del vloge na razpis.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011 - 2013 in Javnega razpisa za oddajo vlog v sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011 rešuje vloge čebelarjev. Pri tem je Agencija dolžna preverjati morebitna izplačila javnih sredstev za iste stroške tudi pri občinah, v primeru, da čebelar vlagatelj ni sam že priložil tozadevnega izpolnjenega prostovoljnega potrdila. V postopku preverjanja dvojnega financiranja je bilo izdano eno potrdilo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Predstavniki občine (notranji revizor, mag. Jože Tomelj, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, Martina Bajde, vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, Maja Hauptman in direktor pooblaščene družbe za nadzor, Franci Nahtigal) so se oglasili v poslovnih prostorih družbe Jelovica Hiše, d.o.o. v Šenčurju, z namenom dokončnega dogovora glede pogodbenih razmerij v zvezi z najemom vrtca Kamenček v Kamniku. Pogovori so bili uspešni in danes ob 14. uri naj bi se pogodbe podpisovale v prostorih Urada župana.

Prav tako so se predstavniki občine (Tomelj, Bajde, Hauptman) prejšnji teden sestali z odvetniško pisarno z namenom pridobitve pravnega mnenja glede morebitnega preoblikovanja družbe Velika planina d.o.o. oziroma morebitne organizacije izbirne gospodarske javne službe prevoza potnikov na Veliko planino. Pravno mnenje bo odvetniška pisarna pripravila najkasneje do izredne občinske seje, v sredo, 2. marca.

Na občini so se oglasili tudi člani Agrarne skupnosti - Pašne skupnosti Velika planina z namenom pogodbene ureditve medsebojnih odnosov na Veliki planini oziroma priznanja služnosti za pašo na zemljiščih v lasti Občine Kamnik. Besedilo pogodbe še usklajujemo, vendar so pogovori v zaključni fazi.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek so predstavniki oddelka skupaj s predstavniki CSD Kamnik obiskali Dnevno delovni terapevtski center Barčica v Kopru. Namen obiska je bil predstavitev in seznanitev z načinom dela v Centru. Več preberite tukaj.

Okoli novega vrtca Kamenček je izbran investitor postavil ograjo, ki zagotavlja večjo varnost otrok v tem vrtcu, prav tako pa si je komisija Ministrstva za šolstvo in šport v petek ogledala vrtec in ugotovila, da objekt ustreza vsem zakonskim zahtevam, ki omogočajo sprejem otrok. Več

Na oddelku tedensko rešujejo vloge za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, saj občina plačuje prispevek občanom na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


<< Nazaj | Novice