Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.07.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je nadaljeval deli od mostu navzgor proti Tunjicam. Kanalizacija DN 250 je izvedena do križišča za Komendo. Prav tako je na glavno cesto povezana kanalizacija iz ceste proti cerkvi Sv. Ane. Hkrati se izvajajo odcepi DN 160 za hišne priključke. Druga ekipa nadaljuje s polaganjem vodovoda od mostu navzgor proti križišču za Komendo. Takoj za njimi ekipa prevezuje hišne priključke na nov vodovod. Izvajalec je začel z deli na meteorni kanalizaciji – postavitev cestnih požiralnikov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem krajankam in krajanom, ki so v preteklih vročih dneh delavce na gradbiščih oskrbovali s hladno vodo in jim pomagali, da so lažje premagovali hudo vročino!

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je izvajalec izvedel bankine in čiščenje terena po končanem asfaltiranju.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na vseh končanih kanalih v Spodnjih Stranjah in asfaltiral na območju kanala ST-2. Občanke in občane naprošamo, da po novem asfaltu vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu), v visokih temperaturah se asfalt počasneje hladi, poleg tega lahko pride do poškodb asfalta, dokler niso izvedene tudi bankine.

Zagorica nad Kamnikom

V tem tednu je bila izvedba bankin in čiščenje asfalta v jaških, muldah, itd.

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Kanalizacija je končana. Kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, je tako povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s TK vodi in priprava cestišča za asfaltiranje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Intenzivno so se nadaljevala dela na objektu biološkega bloka 2, dobavilo se je že nekaj opreme, hkrati pa se nadaljuje projektiranje biološkega bloka 1.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

V prihodnjih dneh bo podjetje KPL d.d. iz Ljubljane začelo izvajati dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju – 3. sklop«, in sicer na območju vzhodnega dela ceste skozi vas Šmartno (označeno na priloženi situaciji). Dela se bodo izvajala na delu ceste od odcepa proti Gradišču v smeri proti regionalki (del ceste proti stanovanjski hiši Šmartno 29 in del ceste vzdolž stanovanjske hiše Šmartno 28). Urejeno bo tudi parkirišče pred domom krajevne skupnosti. Zaradi izvedbe del bo potrebna delna in občasno popolna zapora ceste, o čemer bodo še posebej obveščeni lastniki objektov, do katerih bo otežen dostop. Krajanke in krajane Šmartnega v Tuhinju prosimo za razumevanje in potrpljenje v času gradnje. Potrudili se bomo, da bodo dela hitro in kvalitetno izvedena. Predvidoma bodo dela zaključena do 15. septembra 2015.

Potek del na Ljubljanski cesti

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na Ljubljanski cesti, in sicer na odseku od Mercatorja do pošte na Duplici. Izbrani izvajalec del na večih mestih odpravlja različne napake in pomanjkljivosti na komunalni in cestni infrastrukturi. Zaradi del je na tem odseku postavljenih več delnih zapor, zato vse udeležence v prometu pozivamo, da naj zaradi lastne varnosti in varnosti delavcev upoštevajo vso prometno signalizacijo.

Koncesijska pogodba za opravljanje izbirne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v Občini Kamnik«

Občina Kamnik obvešča, da je prišlo do napake v rubriki T e D n i (K) Občine z dne, 13. 7. 2015, glede sklenitve koncesijske pogodbe za opravljanje izbirne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v Občini Kamnik,« in sicer bo koncesionar opravljal storitve na pokopališčih Žale, Mekinje, Podgorje in Nevlje, ne pa na območju  Stranj, kot je bilo zapisano v rubriki T e D n i (K) Občine. Upravljanje pokopališča Stranje ostaja nespremenjeno.
Za napako se Vam opravičujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Nadaljuje se urejanje atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo izvajalec v tem tednu začel z asfaltiranjem.

Prav tako se v skladu s podpisano pogodbo in terminskim planom nadaljuje sanacija del v vrtčevski enoti Pestrna na Duplici. Vsa keramičarska dela so izvedena, sledi pa še izvedba talnih oblog.

Osnovni šoli 27. julij Kamnik je bilo poslano soglasje k zaposlitvi logopeda za čas od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016. Sredstva za delavca se bodo zagotavljala iz postavk proračuna Občine Kamnik in Občine Komenda – kot soustanoviteljic zavoda po ustanoviteljskih deležih, v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Del sredstev se bo zagotavljal iz postavk vrtca, v odvisnosti od deleža obravnav v vrtcih.

Z Veliko planino d.o.o. je bil podpisan aneks k najemni pogodbi, in sicer za izvajanje programov v Preskarjevi bajti na Veliki planini za letošnje leto, v višini 1.500 evrov.

Na Osnovni šoli Marije Vere bo Občina v poletnem času v telovadnici izvedla potrebna sanacijska gradbena dela in zamenjala del iztrošene opreme (novi koši, blazine, letvenice in podobno). Vrednost del znaša približno 35.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi odmere. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014).

Podatki o nepremičninah za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občanke in občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo z dokazili vložiti na Obrazcu in jo poslati naslov: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Leta 2008 je Občina Kamnik asfaltirala makadamsko cesto na Perovem, na delu med Cirius-om in Perkovo ulico. Cesto smo po izvedeni rekonstrukciji namenili pešcem in kolesarjem. Obstoječo pot vsakodnevno uporablja precej ljudi, in sicer kot rekreacijsko pot ali kot varno peš in kolesarsko povezavo do vsakodnevnih ciljev. Na opisanem odseku poti smo na Oddelku za urejanje prostora že nekaj časa iskali primeren prostor za postavitev počivališča. Tako smo prejšnji teden na mestu nekdanjega kozolca uredili enostavno počivališče. Pri izvedbi smo uporabili ostanke starega kozolca (predvsem ostanke betonskih stebrov), ki služijo kot temelji za klopi, v okolici pa rastejo tudi manjša drevesa, ki obiskovalcem že nudijo malo sence. Upamo, da bo urejeno počivališče čim dlje služilo svojemu namenu.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 10. 7. 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«. Vlogo na podlagi omenjenega razpisa lahko oddajo vse občine, ki v navedenem obdobju načrtujejo nabavo medicinske opreme predmetnega razpisnega področja v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine, kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).

Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po omenjenem razpisu vključujejo nabavo prenosnih urgentnih ultrazvokov, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2015 je 467.600,00 evrov.

Občina Kamnik bo na omenjenem razpisu kandidirala za nepovratna sredstva za nakup prenosnega  urgentnega ultrazvoka za potrebe Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Glede na to, da se aparati med seboj močno razlikujejo (različne aplikacije, tehnične zahteve in kvaliteta slike, različne opcije arhiviranja/ekstrakcije slik, vzdržljivosti aparata ter garancijske dobe), kar posledično pomeni tudi precejšen cenovni razpon, si prizadevamo s strokovno pomočjo poiskati najustreznejši izdelek, s katerim bi ob upoštevanju pravil o porabi javnih sredstev kar najbolj zadostili potrebam uporabnika opreme ter omogočili njeno učinkovito ter dolgotrajno rabo v nujnih medicinskih primerih, ki jih omenjeni zdravstveni zavod pokriva.    

Trenutni presek aktivnosti za izvedbo investicij

V sodelovanju z drugimi oddelki občinske uprave se nadaljujejo postopki preverjanja in ocenjevanja ponudnikov za pridobitev dveh naročil, in sicer Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede in Ureditev avtobusnih postajališč ob državni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik-Tuhinj, od km 14,626 do km 14,786. V preteklem tednu smo izdali dve odločitvi o oddaji naročila, in sicer za investiciji Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan-Svit v občini Kamnik, na odseku od jezu Titan do mostu pri trgovskem centru Spar in Sanacija stavbe na štadionu v Mekinjah-4.faza. Po pravnomočnosti obeh odločitev bo z izbranima izvajalcema podpisana pogodba.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Mekinjah, kjer je mlajša voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce povozila 6-letnega otroka, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan na ljubljansko urgenco. Voznica ni bila pod vplivom alkohola.

Policisti so bili obveščeni, da je v Godiču prišlo do tatvine kosilnice. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izpred stanovanjske hiše preko noči odtujil večjo kosilnico znamke Gorenje Muta, rumene barve, s tem pa lastnico oškodoval za približno 1.200 evrov.

Policisti so bili obveščeni, da na Ljubljanski cesti pogrešajo otroka, ki je od doma odšel s kolesom. Policisti so takoj pričeli z iskanjem otroka, ki pa je kmalu sam, brez kakšnih poškodb, s kolesom prišel srečno domov.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Volčjem Potoku. Na kraju so ugotovili, da je voznica osebnega vozila zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v obcestno svetilko. Do telesnih poškodb v prometni nesreči ni prišlo, nastala pa je materialna škoda za približno 4.000 evrov. Voznici je bil zaradi povzročitve prometne nesreče izdan plačilni nalog.

Policisti so bili napoteni v gostinski lokal v Mostah pri Komendi, kjer naj bi bili gosti, kljub nočnemu miru in počitku, preglasni in s tem motili sosede. Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je lokal že zaprt in tako kršitve ni bilo.

Policisti so bili obveščeni, da sta se v Podgorju pri Kamniku sprla oče in sin. Ob prihodu policistov na kraj sta se že pomirila, z razgovori pa je bilo ugotovljeno, da sta se oče in sin sprla zaradi pospravljanja. Povzročitelju prepira je bil na kraju izdan plačilni nalog.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil mlajši moški in povedal, da ga je pred gostinskim lokalom v Mekinjah udaril znanec, pri čimer je utrpel telesne poškodbe. Policisti so z njim opravili razgovor, nato pa je zoper znanca podal predlog za pregon kaznivega dejanja. Zdravniško pomoč pa je iskal sam na ljubljanski urgenci. Policisti zbirajo nadaljnja obvestila, nakar bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo.

Kamniška patrulja je bila obveščena, da v stanovanju, v bližini centra Kamnika, močno vinjen moški grozi svoji ženi, da jo bo ubil. Na kraju je bil z njim opravljen razgovor, v katerem pa ni upošteval odredb policistov, naj se umiri. Utemeljeno je bilo pričakovati, da bo s kršitvijo nadaljeval, zato je bilo zanj odrejeno pridržanje, izdan pa mu je bil tudi plačilni nalog za kršitev Zakona o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice