Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.04.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1.  Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na odseku 1. Izvajal je prevezave obstoječih sekundarnih vodovodnih omrežij na nov vodovod. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3:  vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predviden v aprilu.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik

1.  Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Predvideno je, da se v prvi fazi (sredina maja) asfaltira odsek v »Kurji dolini« do levega uvoza (do Sitarja), kasneje v drugi fazi pa do mostu čez Tunjiščico.

V preteklem tednu je izvajalec končal s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje doline« nazaj proti mostu čez Tunjiščico. V tem tednu je predvidno nadaljevanje del na meteorni kanalizaciji in začetek izvedbe kamnite zložbe ob jarku.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalu TM11 v travniku proti naselju Tunjice, za enkrat samo v travniku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do "Pikovca") od 7. ure do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v maju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z izgradnjo kanalizacije na stranskem kanalu v Spodnjih Stranjah proti Stolniku in izvajal pripravo za asfaltiranje na kanalu G5 v Zgornjih Stranjah (»Borovlje«). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Ekipa od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita, je končala s polaganjem kanalizacije, zato je začela z izvedbo zamenjave zgornjega ustroja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Na zgornjem delu Županjih Njiv (kanali izvedeni lani jeseni) izvajalec pripravlja podlago za izvedbo obrabnozaporne plasti asfalta, ki je predvidena za prihodnji teden. Prav tako se izvaja povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju turističnih društev in društev na področju kmetijstva v letu 2015. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok so se pričele aktivnosti na prihajajočo tradicionalno razstavo cveta in vrtnarstva, zaradi tega je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja, ki se je pričelo v preteklem tednu, v letošnjem letu obsega področje dodeljevanja tekočih transferov v preteklem letu.

Zaključil se je spomladanski razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. Za ukrep »pospeševanje zaposlovanja« je prispelo 13 vlog, za ukrep »sofinanciranje zaščite patentov in licenc« pa je prispela 1 vloga. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v začetku meseca maja.  

Oddelek za družbene dejavnosti

Na javni poziv za sofinanciranje nakupa in postavitve vetrnih elektrarn za potrebe planinskih koč v letu 2015 je prispela ena popolna ponudba, in sicer se je na javni poziv prijavilo Planinsko društvo Kamnik, Šutna 42, Kamnik. Strokovna služba je odločila, da se prijavljena vloga za sofinanciranje nakupa in postavitve vetrnih elektrarn za potrebe planinskih koč– Cojzova koča na Kokrskem sedlu in Kamniška koča na Kamniškem sedlu, sofinancira v višini 8.000 evrov.

Vrtec Antona Medveda Kamnik je v okviru razpisa za vpis v vrtec za šolsko leto 2015/2016 obravnaval 330 vlog, od tega je bilo pozitivno rešenih 220 vlog. Po tem, ko so bila v skladu s predpisanim rokom posredovana obvestila staršem o sprejetju oziroma nesprejetju otroka, vrtec do današnjega dne ni prejel nobenega ugovora. Po praznikih in po zasedanju sveta zavoda vrtca, ki bo obravnaval morebitne ugovore, bodo starši sprejetih otrok pozvani k podpisu pogodbe z vrtcem.

Oddelek za urejanje prostora

Veliko občanov se je v preteklem tednu obrnilo na naš oddelek z vprašanji, ki se nanašajo na vzdrževalna dela na obstoječih objektih za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije. Vzdrževanje objekta je torej izvedba del s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba.

Med vzdrževalna dela spadajo zlasti:

Če predvidena vzdrževalna dela presegajo zgoraj navedena dela, se v skladu z veljavno zakonodajo uvrščajo med rekonstrukcijska dela, za katera pa je treba pred začetkom del pridobiti gradbeno dovoljenje. Rekonstrukcije so dovoljene za objekte, zgrajene z gradbenim dovoljenjem, vendar ne za pomožne objekte. Posebej poudarjamo tudi, da je v varovanih območjih (kulturne dediščine, varstvo narave, vodovarstvena območja) in varovanih pasovih gospodarske javne infrastrukture, treba pred začetkom del pridobiti soglasja pristojnih služb.

Poleg rednega dela je Oddelek za urejanje prostora tudi v preteklem tednu sodeloval s pripravljavcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o. iz Domžal. Namen sodelovanja je bilo usklajevanje Občinskega prostorskega načrta s pristojnimi nosilci urejanja prostora, saj za sprejem le tega potrebujemo pozitivna mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 24-letnica vozila iz smeri Šolske ulice na Regionalno cesto, pri čemer je v križišču zaradi vožnje v rdečo luč trčila v pravilno vozeče vozilo, ki ga je vozil 64-letnik iz okolice Kamnika. V prometni nesreči je nastalo za približno 7.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči sta se telesno poškodovala 64-letnik in sopotnica v vozilu povzročitelje, zaradi česar sta bila odpeljana v ljubljanski UBKC. 24-letni povzročiteljici je bil zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek z 28-letnim voznikom osebnega avtomobila iz okolice Domžal. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,88 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 28-letniku je bilo začasno zaseženo vozniško dovoljenje in bo zoper navedenega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z mladoletnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper mladoletnika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v enem izmed bencinskih servisov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 36-letnica v bencinskem servisu izvršila tatvino prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 36-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v brunarico v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v brunarico v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholne pijače in zračno puško. Z dejanjem je povzročil za približno 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V zadnjem času je Policijska postaja Kamnik obravnavala več prometnih nesreč z udeležbo pešcev (med njimi večina otrok) in kolesarjev. Pri tem policija ugotavlja, da so pešci pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Zaradi tega policisti Policijske postaje Kamnik pozivamo vse udeležence v cestnem prometu k previdni vožnji in upoštevanju cestno prometnih predpisov, in sicer ne samo v času akcije temveč skozi celotno leto.

Pešci!

Vozniki!

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestno-prometna pravila.

Kolesarjem svetujemo tudi uporabo čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih pripomočkov. Poskrbeti je treba za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje.

 


<< Nazaj | Novice