Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.01.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na Oddelku za gospodarske javne službe skupaj z geomehanikom tedensko spremljamo razmere na terenu glede plazenja zemljine pri objektu Tunjice 40. Zaradi razmočene zemljine in visokih temperatur za ta letni čas se razmere iz tedna v teden poslabšujejo. Ogrožena je lokalna javna infrastruktura kot tudi zasebni objekti, predvsem gospodarski objekt. Z odpravo posledic plazu bomo začeli predvidoma v mesecu februarju, odvisno  tudi od vremenskih razmer.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu s Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva je bilo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  posredovano poročilo o dodeljenih pomočeh na področju kmetijstva v letu 2013. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2013 na področju kmetijstva izplačanih 93.600 evrov državnih pomoči (Skupinske izjeme za kmetijstvo, kamor sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva, pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov ter zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu) ter 9.300 evrov državnih pomoči po pravilu De-minimis.

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance je bilo pripravljeno tudi gradivo, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na februarski seji, in sicer predlog odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v drugi obravnavi, predlog odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen ter predlog odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik.

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so bili posredovani podatki o projektu Rekonstrukcija in novogradnja OŠ Toma Brejca s telovadnico, zaradi uskladitve državnega in občinskega Načrta razvojnih programov.

V okviru priprave zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2013 je bilo izdano Navodilo za pripravo obrazložitev s podatki o realizaciji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Z iztekom leta 2013 so potekle številne zakupne pogodbe, ki so jih za zakupno obdobje 5 let zakupniki sklenili za vrtičke na občinskem zemljišču. V tem tednu so bili vsem tem zakupnikom poslani dopisi s pozivom, da z vložitvijo nove vloge za najem javne površine čim prej podaljšajo potekle zakupne pogodbe za nadaljnjih 5 let oziroma, da nas pisno/po elektronski poti obvestijo, da v prihodnje ne bodo več zakupniki občinskih vrtičkov.

Vsem, ki ste zainteresirani za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov svetujemo, da prav tako vložite vloge za najem javne površine. Omenjene vloge dobite na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24, Kamnik) ter na občinski spletni strani  http://www.kamnik.si/. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete želeno lokacijo zakupa ter okvirno velikost vrtička. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si.  

Vse zakupnike obveščamo tudi, da bo v naslednjih 15 dneh na vseh lokacijah z občinskimi vrtički (IKŠ, Duplica, obvoznica ter Črna) opravljen poostren nadzor nad spoštovanjem pogodbenih določil glede izvajanja dejavnosti vrtičkarstva. V izogib morebitnim nejasnostim glede obveznosti zakupnikov vrtičkov, le-te v nadaljevanju povzemamo. Zakupniki občinskih vrtičkov so obvezani:

V primeru ugotovljenih kršitev, ki ne bodo pravočasno ustrezno odpravljene, bodo zakupnikom izrečene sankcije, podane pa bodo tudi odpovedi zakupnih pogodb.

Za vsa pojasnila v zvezi s podaljšanjem zakupnih pogodb, novimi zakupi, odpovedjo vrtička ter pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na gospo Katjo Kunstelj, tel. št. (01) 8318 247, elektronski naslov: katja.kunstelj@kamnik.si.   

Oddelek za družbene dejavnosti

Uredniški odbor za pripravo Kamniškega zbornika št. XXII 2014 je na svojem delovnem sestanku, v petek, 17. 1. 2014,  potrdil napisane članke, ki so primerni za zbornik. Nekateri so že v celoti pregledani in povzetki le teh dani v angleški prevod, nekateri pa se še pregledujejo in lektorirajo. Z zbranimi članki, ki posegajo na področje kulture, umetnosti, zgodovine, planinarstva, jezikoslovja, ipd… je uredniški odbor za pripravo Kamniškega zbornika št. XXII 2014 zadovoljen in aktivno nadaljuje s svojim delom.

Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec Maleševe galerije je zopet organiziral javno vodstvo po razstavi z naslovom »Moč gora-likovne upodobitve Kamniško – Savinjskih Alp«. Razstava Moč gora je prva pregledana razstava, ki namenja vso svojo pozornost likovnim upodobitvam Kamniško Savinjskih Alp od najstarejših do danes.  V razstavo je vključenih preko štirideset del slovenskih avtorjev, ki so si v svojem delu kot motiv izbrali podobo Kamniško Savinjskih planin. Razstavljena dela so predstavljena iz domače zbirke Medobčinskega muzeja Kamnik ter iz zasebnih in javnih zbirk. Razstavo spremlja tudi razstavni katalog Moč gora.

V noči na sredo, 22. 1. 2014, je v enoti Palček v Šmartnem prišlo do tlenja električne napeljave pri kurilni peči v kurilnici vrtca. Enota zaradi sanacije do nadaljnjega ostaja zaprta. Vzgojno - varstvena dejavnost za otroke iz enote Palček, kot navaja vodstvo, ostaja organizirana v enoti Rožle, Novi trg 26 b, v drugem nadstropju, v večnamenskem prostoru vrtca. O ponovnem odprtju enote Palček bodo starši obveščeni s ponovnim obvestilom preko spletne strani vrtca in obvestilom na vhodnih vratih enote Palček in enote Rožle.

Končana je prva faza obnove večnamenskega objekta na štadionu Prijateljstva v Mekinjah. Z nadaljevanjem del se bo počakalo do dokončne odločitev Fundacije za šport o višini sofinanciranja sanacije objekta.

Končan je razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom v preteklem letu. Vse vloge bodo v tem tednu pregledane, pripravil se bo predlog podelitve priznanj v posameznih kategorijah. Svečana podelitev priznanj najboljšim športnikom preteklega leta bo v ponedeljek, 24. februarja 2014, ob 17. uri, v Domu kulture Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu je bilo še vedno veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka. Podatki o namenski rabi, ki jih je posredovala Občina Kamnik, so vidni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Prejšnji teden je Geodetska uprava RS javnosti posredovala obvestilo, da je od 20. januarja 2014 lastnikom nepremičnin na voljo tudi posebna brezplačna telefonska številko 080 22 15. Naročanje lastnikov za urejanje podatkov registra nepremičnin na telefonski številki 080 22 15 se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30. V tem času so na omenjeni telefonski številki dosegljivi operaterji, ki bodo lastnika naročili na eni od lokacij geodetske uprave. Samo spreminjanje podatkov pa se bo izvajalo v delovnem času posameznih organizacijskih enot geodetske uprave. Lastnik bo termin, v katerem je naročen, prejel po elektronski pošti ali po telefonu.

Lastniki nepremičnin se lahko še naprej naročajo tudi na spletu, prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah. Podatke urejajo s pomočjo iste aplikacije, lahko pa tudi prek vprašalnikov registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah. Vpogled v podatke je možen na spletu, lahko pa na geodetski upravi na brezplačni številki 080 22 15 naročijo izpis in podatke preverijo doma. Obisk geodetskih uprav in pisarn pa je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.

Na območnih geodetskih upravah je možno urejati podatke o lastništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremembe lastništva je potrebno priložiti pogodbo, v primeru sprememb površin skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi površinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.

Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno urejati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je potrebno urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc in so navedeni v spodnji tabeli.

PODATKI, KI JIH LASTNIKI NE UREJAJO NA GEODETSKI UPRAVI

PODATKI

KJE SE UREJAJO

OSEBNA SLUŽNOST

ZEMLJIŠKA KNJIGA

JAVNO DOBRO

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ

vodna zemljišča

neplodna zemljišča

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB

OBČINA

ŠTEVILKA STANOVANJA

UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE

PRIJAVA NA ŠTEVILKO STANOVANJA

UPRAVNA ENOTA

SAKRALNI OBJEKTI

registrirana verska skupnost

URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

KULTURNI SPOMENIKI

MINISTRSTVO ZA KULTURO

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

DAVČNA UPRAVA – po uradni dolžnosti

ZNIŽANJE DAVKA ZA UPRAVIČENCE DO SOCIALNE POMOČI ALI VARSTVENEGA DODATKA

ZNIŽANJE DAVKA ZA INVALIDNE OSEBE OZ. OSEBE, KI Z INVALIDNIMI OSEBAMI BIVAJO V SKUPNEM GOSODINJSTVU

DAVČNA UPRAVA – na podlagi odločbe ZZZS

NEPREMIČNINE ZA OPRAVLJANJE DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV, MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN INŠTITUCIJ EU

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

ODPRTOST ZEMLJIŠČA

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

RASTIŠČNI KOEFICIENT

VAROVALNI GOZD, GOZDNI REZERVAT, GOZD S POSEBNIM NAMENOM BREZ UREJANJA

AGRARNA SKUPNOST

UPRAVNA ENOTA

predsednik agrarne skupnosti

Podatki, ki se lahko urejajo šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka:

ZEMLJIŠČA POD:

 

-     avtocesto

DARS

-     kategoriziranimi državnimi cestami

DRSC

-     kategoriziranimi občinskimi cestami

OBČINA

-     gozdnimi cestami

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

-     železnicami

SLOVENSKE ŽELEZNICE

NELEGALNA GRADNJA

INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR

OSEBA, KI OPRAVLJA LETALIŠKO DEJAVNOST

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 20 letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila 20-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v skladiščne prostore podjetja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v skladiščne prostore podjetja, od koder je odtujil 32 plinskih jeklenk. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 33-letnikom iz Maribora. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.19 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 33-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v prodajalno v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v prodajalno in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholnih pijač in več prehrambenih izdelkov. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku iz podzemnih garažnih prostorov odtujil osebni avtomobil znamke Golf, temno sive barve, registrskih številk LJ 24-2AF. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 8.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. 

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 21- in 20-letnikom. Pri postopku sta bili omenjenima  zaseženi dve PVC samozapiralni vrečki, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper oba navedena kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 41-letni voznik osebnega avtomobila vozil po kamniški obvoznici v smeri proti centru mesta Kamnik in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v pred križiščem pri rdeči luči ustavljen osebni avtomobil, ki ga je vozil  67-letni voznik iz okolice Kamnika. V prometni nesreči je 67-letnik utrpel telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 5.000 evrov materialne škode. 41-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice