Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.12.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Potekala so zaključna dela na odseku pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Nadaljevanje del je predvideno po praznikih.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli ob regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste, ki se bo v času praznikov odstranila. Potekalo je betoniranje talne plošče vodohrana Soteska. Nadaljevanje del je predvideno po praznikih.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Državni zbor je na 22. redni seji, dne, 20. 9. 2016, po odložilnem vetu Državnega sveta, ponovno odločal in sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Novo sprejeti zakon določa, da pokopališka dejavnost (upravljanje in urejanje pokopališč) ostaja v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, razen 24-urne dežurne službe (ki je obvezna gospodarska javna služba), prepušča prostemu trgu.

Skupnost občina Slovenije, katere članica je tudi Občina Kamnik, se je povezala z nasprotniki Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in na Državni svet naslovila skupno pobudo, naj v imenu vseh na Ustavno sodišče naslovi zahtevo za oceno ustavnosti zakona. Državni svet je o pobudi odločal na 46. seji, 7. 12. 2016, in soglasno sprejel sklep o zahtevi Ustavnemu sodišču za začetek postopka o oceni ustavnosti spornih členov Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, začasno zadržanje izvrševanja spornih členov zakona in prednostno obravnavo zahteve.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti po mnenju SOS-a in drugih nasprotnikov zakona, krši ustavne določbe (2. , 9. , 14., 15., 35., 51., 72. 74., 138., 140., 142., 146., in 147. člen Ustave Republike Slovenije), posega v izvirne občinske pristojnosti (140. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da med lokalne javne zadeve, ki jih občine urejajo samostojno, spada tudi organiziranje in opravljanje pokopališče in pogrebne dejavnosti), prav tako pa je urejanje področja pokopališke in pogrebne dejavnosti v javnem interesu in ga zato ni moč prepustiti trgu.

V kolikor bo Ustavno sodišče presodilo, da določbe Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti niso neustavne, bodo morale občine spremenjene občinske obveznosti izvesti v roku enega leta od uveljavitve zakona (izjema velja za občine, ki niso lastnice pokopališča ali nimajo urejene razpolagalne pravice).

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 20. 12. 2016, je na Glavnem trgu potekal novoletni otroški bazar v organizaciji Vrtca Antona Medveda Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Na praznično okrašenih stojnicah so otroci, njihovi starši in vzgojiteljice razstavili lično pripravljene izdelke, ki so jih obiskovalci lahko odnesli domov v zameno za prostovoljne prispevke. Med njimi ste lahko našli čaje, smrekove vršičke, sveče, različne obeske in druge privlačne umetnije. Skupni izkupiček v vrednosti 2.301,25 evrov, bo namenjen skladu vrtca. Poleg stojnic je bil na odru organiziran pester program, ki ga je povezovala Damijana Golavšek.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo se v preteklem tednu prejeli več vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča. Poleg ostalega dela je bila za načrtovano prestavitev vodovoda visoka cona v območju B3 Novi trg z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba. Izvajalec KPK d.d. je bil povabljen na podpis pogodbe takoj po podpisu Prodajne predpogodbe in Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki je bila v tem tednu podpisana z lastnikom zemljišč. V naravi so ta zemljišča že kategorizirana občinska cesta s hodnikom za pešce, po katerih poteka obstoječa javna komunalna infrastruktura. Z ustreznimi odmiki od obstoječe infrastrukture se načrtuje tudi prestavitev vodovoda, ki bo potekal v brežini tik ob obstoječim pločnikom.

Na gradbišču v Lazah v Tuhinju je izvajalec del na terenu pričel z deli izgradnja fekalne kanalizacije. Celotno območje zemljišč ob načrtovani trasi je predvideno kot zazidljivo zemljišče, zato bodo v sklopu izgradnje izvedeni tudi odcepi za morebitne bodoče objekte. Pri priključevanju bodočih predvidenih objektov ne bo prihajalo do neposrednih posegov v zgrajen kanalizacijski vod. Takšni nadaljnji posegi tako ne bodo funkcionalno ovirali obstoječih uporabnikov. Trenutno so na tem območju zgrajene le tri stanovanjske hiše, ki gravitirajo na predvideno kanalizacijo, možna pa bo umestitev še dodatnih sedem ali osem stanovanjskih objektov.

Na gradbišču v soseski B8 Zgornje Perovo so bila gradbena dela v polnem teku. Najzahtevnejša dela izvedbe kanalizacije so bila izvedena že v prejšnjem tednu. Izvedeno je bilo rušenje odseka obstoječe kanalizacije fi 300 mm  iz betonskih cevi v dolžini 31 metrov. Na tem delu se kanalizacija nahaja v globini preko treh metrov. Dela so se izvajala na osnovi študije pod nazivom »Komunalna ureditev območja B8 Zgornje Perovo«. Družba  Ekologika d.o.o., Prežihova ulica 56, 3000 Celje, je namreč izdelala načrt ( PZI – projekt za izvedbo), v katerem je predvidena zaradi  zagotavljanja ustrezne (potrebne)  pretočnosti kanalizacije izvedba zamenjave obstoječih betonskih cevi s PVC  cevmi  fi 400 mm. V sredini tedna je bilo izvedeno asfaltiranje vozišča ter novih hodnikov za pešce – pločnikov. Izvedba finega asfaltiranja ter izvedba deniveliranega križišča cest Pot v Rudnik  in Na jasi pa bo izvedena v spomladanskem času, ko bodo temperature za takšno izvedbo ustrezne.

Izvajala se je tudi izgradnja komunalnih vodov na območju M5 Zarja. Predvideva se da bodo dela umestitve posameznih komunalnih vodov končana pred prazniki. Izvesti bo potrebno še priključitev novo zgrajenih vodov na obstoječe komunalne vode, ki potekajo v Cankarjevi cesti. Izvedba teh priključitev bo izvedena naknadno - sočasno z deli, ki jih na  Cankarjevi cesti izvaja skladno s svojo dinamiko izbrani izvajalec Direkcije RS za infrastrukturo.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je kandidirala na javni poziv EKO sklada 44SUB-EVPOL16 za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Kandidirali smo za 2 polnilni postaji za električna vozila. Višina nepovratne finančne spodbude EKO sklada znaša do 100 odstotkov vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000 evrov za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 evrov za posamezno DC polnilno postajo. Občina mora zagotoviti priključno merilno mesto, parkirne prostore za polnjenje vozil in poskrbeti za ustrezne talne označbe, vključno z prometnimi znaki.

Policijska postaja Kamnik

POŠKODOVANJE VOZILA NA LJUBLJANSKI CESTI

Policisti so obravnavali poškodovanje vozila na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči na parkiranem vozilu razbil prednje in zadnje steklo vozila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK V ZGORNJIH STRANJAH IN ZASEG VOZILA

Policista sta imela v naselju Zgornje Stranje v postopku voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0,44 mg alkohola v litru izdihanega zraka. V postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozniku je bilo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa zaseženo in z avtovleko odpeljano v hrambo. Opravljen je bil zaseg registrskih tablic. Voznik bo svoje kršitve zagovarjal pred sodnikom za prekrške. 

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK NA CANKARJEVI CESTI

Na Cankarjevi cesti v Mekinjah sta imela policista v postopku voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0,60 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniško dovoljenje mu je bilo v skladu z 113 členom Zakona o prekrških  odvzeto in prepovedana nadaljnja vožnja. Zoper voznika je bil podan predlog za uvedbo postopka na Okrajno sodišče Kamnik.

PROMETNA NESREČA

Na Šolski ulici sta policista obravnavala prometno nesrečo s pobegom. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik z vozilom znamke Renault Laguna trčil v drugo vozilo in po trčenju odpeljal dalje, ne da bi soudeležencu posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

PROMETNA NESREČA

Na Perovem sta policista obravnavala prometno nesrečo s pobegom. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik z neznanim vozilom preko noči trčil v ograjo vrtca Zarja in po trčenju odpeljal dalje, ne da bi oškodovancu oziroma policiji posredoval podatke. Pri trčenju je na ograji nastala škoda za približno 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic s parkiranega vozila v okolici Kamnika. Z opravljenim razgovorom in ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznanec v času med 18. in 22. 12. 2016 iz parkiranega vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V REZERVOAR VOZILA

Policisti so na Kolodvorski ulici obravnavali vlom v rezervoar za gorivo, ki se je zgodil iz 17. na 18. 12. 2016. Iz rezervoarja so neznanci iztočili okoli 15 litrov goriva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice