Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.11.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V Nevljah se je pričela sanacija podpornega zidu pod cerkvijo sv. Jurija, ki velja za najstarejšo cerkev na Kamniškem. Nekoč se je po neveljski ravnini razprostiralo jezero, proti severu je segalo ob mekinjskem bregu vse do Stranj. V obzidju, ki ga saniramo, naj bi bili dolgo časa vidni obroči za privezovanje čolnov, prav takšni pa naj bi bili tudi v obzidju Malega gradu. V obzidju na zahodnem delu je bila dolgo vidna vklesana letnica 1776. Cerkev sv. Jurija naj bi stala na otoku in se je zato imenovala sv. Jurij na jezeru. Izvajalec del bo najprej postavil gradbeni oder in zid temeljito očistil. Odstranili bodo večja drevesa oziroma panje, ki rastejo iz zidu, vključno z odstranitvijo koreninskih sistemov v globini. Izvedel bo sistematično injektiranje in podinjektiranje temeljne pete kamnitega zidu, vključno z delnim injektiranjem temeljnih tal preko vgrajenih perfo sond, nato pa še sistematično injektiranje kamnitega opornega zidu vključno z delnim zainjektiranjem zaledja s cementno - silikatno ekspanzijsko hidrofobno injektirno maso. Zidu bo na ta način povrnjena prvotna trdnost in stabilnost. V primeru ugodnih vremenskih razmer bodo dela končana v tem letu.

V petek, 23. novembra, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev JP št. 660623 Dr. Tineta Zajca«. Dela v dolžini 49 m so obsegala zamenjavo ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja ter javno razsvetljavo. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm. Del sredstev za ureditev javne poti so prispevali občani. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 23. novembra, je potekala redna letna skupščina Veterine Kamnik d.o.o.,  na kateri se je potrjevalo letno poročilo družbe za leto 2011 ter poslovni načrt družbe za leto 2013. Občina Kamnik ima v omenjeni družbi 27,23 odstotni kapitalski delež.

V preteklem tednu so bili opravljeni tudi ogledi in popisi škod na kmetijskih površinah po novembrskih poplavah. V večini primerov je šlo za škode ob vodotokih (naplavine, odnos humusa ter zemljišč), bilo pa je tudi nekaj plazov.

Usklajen ter pripravljen je bil tudi predlog proračuna občine Kamnik za leto 2013, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik predvidoma obravnaval na decembrski seji.

Na Ministrstvo za finance je bila poslana shema državnih pomoči na področju pospeševanja malega gospodarstva, ki naj bi se izvajala v letu 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina je po večletnih dogovarjanjih sklenila menjalno pogodbo, s katero je odkupila zemljišča parc. št. 437/2, 435/3, 433/2 vse k.o. Loke na Pirševem, po katerih poteka kategorizirana občinska cesta št.  JP 661271. Lastniku navedenih zemljišč je Občina prodala zemljišči parc. št. 1468/1 in 1468/6 oboje k.o. Loke, po katerih je potekala glavna cesta v naselje pred desetletji. Pred sklenitvijo menjalne pogodbe je navedeno obravnaval tudi Občinski svet, ki je na svoji oktobrski seji opustil status javnega dobra  na zemljiščih 1468/1 in 1468/6 oboje k.o. Loke.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 20. novembra, je v Domu starejših občanov Kamnik potekala 5. koordinacija institucij - sestanek predstavnikov institucij/društev/zavodov, ki se ukvarjajo z reševanjem problematike starejših v občini Kamnik. Na koordinacijskem srečanju je bilo prisotnih 15 predstavnikov trinajstih institucij, ki delujejo na območju kamniške občine. Občinska koordinacija (skupna delovna srečanja) vseh institucij, ki se ukvarjajo s starejšimi, so se začela v letu 2010. Vabljene so vse institucije, društva in zavodi, ki delujejo na območju občine Kamnik (Oddelek za družbene dejavnosti občine Kamnik, Center za socialno delo Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik, Policijska postaja Kamnik, Zdravstveni dom - patronažna služba, Društvo upokojencev Kamnik, Medobčinsko društvo invalidov, Društvo diabetikov, Rdeči križ, Župnijska Karitas Kamnik, Zavod Pristan, Društvo Varius Kamnik). Zavod Oreli je v vlogi povezovalca in koordinatorja. Udeleženi se pogovorijo o težavah, ki pestijo starejše v naši občini in o tem, kako jih lahko kvalitetno rešimo. Pri sodelovanju z institucijami, kjer se strokovnjaki z različnih področij pogovarjajo o temah z istega področja (življenje starejših), je iskanje dobrih rešitev za probleme bolj kvalitetno, kot če se s problemom ukvarja le ena oseba. Prav tako drug drugega spodbujajo k profesionalnim odnosom in so si v oporo in pomoč pri prenašanju delovnih obremenitev. Medsebojno se obveščajo o zakonskih novostih in o vseh prizadevanjih na tem področju. Po dveh letih sodelovanja so udeleženci mnenja, da sta koordinacija in mreženje institucij zelo pomembni.

Potekal je sestanek s koncesionarko s področja ginekologije dr. Istenič Heleno, ki ima svojo ordinacijo na Ljubljanski cesti 21/e, Kamnik. Koncesionarka je podrobno predstavila svoje delovanje oziroma izvajanje koncesijske pogodbe  ter težave, s katerimi se sooča pri svojem delu. V kamniški občini delujeta le dve ginekologinji, poleg koncesionarke, je ambulanta tudi v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, kar pomeni, da imata obe veliko število pacientk. Koncesionarka pa je ob tem poudarila, da kljub temu še vedno sprejema nove pacientke in je oskrba pri njej še vedno kvalitetna.

Sanacija oziroma ureditev »grobišča 51 talcev« Črna pri Kamniku je zaključena in urejena v skladu z pogoji ZVKD.

Projekt ureditve požarne varnosti na podstrešju MKK poteka v skladu s terminskim planom.

V četrtek, 22. novembra, se je zaključil javni razpis za ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra. Na omenjeni razpis so prispele 4 ponudbe. Pred izdajo sklepa o izbori izvajalca je potrebno vse ponudnike v skladu z ZJN uradno preveriti in opraviti analizo ponudb.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za NUSZ. Odločbe izdajamo tudi za pet letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Nadaljujejo se tudi postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj z izdelovalcem pripravljamo stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve.

Prejšnji teden smo imeli večji koordinacijski sestanek v krajevni skupnosti Volčji Potok. Občina Kamnik je na tem območju investitorka izgradnje pešpoti, rekonstrukcije ceste, izgradnje vodovoda in kanalizacije. Ker gre za poplavno ogroženo območje je bil vključen tudi strokovnjak s področja hidrologije.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo je občanka prinesla denarnico z dokumenti, ki jo je pred tem našla. Obveščena je bila lastnica, ki je denarnico prevzela.

Policistki sta pri kontroli območja opravili postopek z mlajšim moškim. Slednji je med postopkom izročil snov za katero se sumi, da je prepovedana droga. Snov je bila, proti potrdilu zasežena in je bila poslana v nadaljnjo preiskavo. V primeru pozitivnega rezultata bo kršitelju izdana odločba o prekršku.

Patrulja je pri kontroli prometa ustavila voznika osebnega avtomobila. Ker je pri postopku kazal znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik 1,06 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, na Okrajno sodišče v Kamniku je bil podan obdolžilni predlog zaradi kršitve določil ZPrCP.

Policistka je pri kontroli mesta opravila postopek z mlajšim moškim. Slednji je med postopkom izročil dva zavitka z neznano snovjo zelene in rjave barve. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo je bila snov, proti potrdilu, zasežena in poslana na nadaljnjo preiskavo. V primeru pozitivnega rezultata bo podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so imeli v postopku državljana Nigerije. Ugotovljeno je bilo, da imenovani v Republiki Sloveniji nezakonito prebiva. Izdan mu je bil plačilni nalog in odločba o vrnitvi, s katero mu je bil za dobo dveh let prepovedan vstop v Republiko Slovenijo. 

Obveščeni smo bili o tatvini denarnice v trgovini. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz torbice oškodovanke odtujil denarnico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v podjetje v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči na vzvod vlomil skozi stranska vrata in prišel v notranjost, od koder je odtujil več metrov električnih vodnikov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Policistka je pri kontroli terena opazila mlajšega moškega, ki je odvrgel v papir zavito zeleno snov. V postopku je imenovani izročil še PVC zavojček z enako vsebino. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, je bila snov zasežena in poslana v nadaljnjo preiskavo. V primeru pozitivnega rezultata bo na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

Obveščeni smo bili, da v lokalu v okolici Kamnika neznani moški razkazuje pištolo. Ugotovljeno je bilo, da je moški v gostinskem lokalu razkazoval imitacijo orožja in kršil javni red in mir. Ker ni upošteval ukazov in opozoril policistov, temveč je s kršitvijo nadaljeval, je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve. Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru mu je bil izdan plačilni nalog. Prav tako mu je bila zasežena imitacija orožja.

Policista sta imela v oklici Kamnika postopek z več mlajšimi moškimi. Pri postopku sta dva moška izročila dva ročno zvita zavitka z neznano zeleno snovjo in zavitek z neznano belo snovjo. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo bo snov poslana na analizo. V primeru pozitivnega rezultata bo kršiteljema izdana odločba o prekršku.

Patrulja je imela v okolici Kamnika postopek z mlajšim moškim. Imenovani je med postopkom izročil mlinček, v katerem je bila neznana zelena rastlina. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo mu je bila snov zasežena in bo poslana na analizo. V primeru pozitivnega rezultata bo kršitelju izdana odločba o prekršku.

Na policijsko postajo je prišla občanka in povedala, da ji je neznana storilka v trgovini odtujila denarnico. Ugotovljeno je bilo, da je bila oškodovanka pred tem v trgovini v Kamniku. Njeno nepazljivost je izkoristila neznana ženska temnejše polti in iz torbice odtujila denarnico z dokumenti ter denarjem. Denarnico je oškodovanki vrnil občan, ki jo je našel, vendar v njej ni bilo denarja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o neprimerni jakosti glasbe v enem od lokalov v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da gre za kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, zato je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini žlebov v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči z gospodarskega poslopja odtujil bakrene žlebove. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Patrulja je pri kontroli prometa v okolici Kamnika ustavila voznika osebnega avtomobila. Ker je kazal znake alkoholiziranosti, je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik 0,63 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, na Okrajno sodišče v Kamniku bo podan obdolžilni predlog.

 


<< Nazaj | Novice