Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.10.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako je nadaljeval z izgradnjo stanskega kanala, kateri je bil začasno ustavljen med poletjem, saj poteka po kmetijskih površinah. Gre za kanal, ki poteka ob Tunjiščici do naselja Tunjiška Mlaka in Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C).

Izvajalec del je nadaljeval z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ekološki otoki

Pretekli teden so bili na novo urejeni štirje ekološki otoki, in sicer dva v Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju na lokacijah Buč – odcep Hruševka in Buč – odcep Pirševo, ekološki otok pri bazenu na Maistrovi in ekološki otok pri Kavarni Veronika, ki je urejen v skladu z zahtevami in priporočili Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Gozdna učna pot na Stari grad

V sklopu urejanja gozdne učne poti Stari grad je takratni izvajalec izdelal tudi dve panoramski tabli, ki sta bili v preteklem tednu nameščeni na obzidje Starega gradu. Občina Kamnik je predhodno pridobila soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Cesta Okrog

Izvajalec del je v torek, 20. 10. 2015, asfaltiral 350 metrov dolg odsek kategorizirane občinske ceste JP 661471 Špitalič – Okrog pri Motniku, in sicer od naselja Okrog proti Špitaliču. Ob strmem delu ceste, od Okroga navzdol, je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje ceste v kamnito betonski kanal.

S tem posegom je bil rešen pereč problem razkopavanja in odnašanja makadamskega cestišča ob vsakem večjem nalivu. Tudi oblaki prahu, ki so se v sušnih obdobjih valili po okoliških travnikih in naselju, so s tem posegom odpravljeni. Občina Kamnik je financirala izgradnjo 80 metrov odvodnega kanala (15.500 evrov) in izgradnjo celovitega ustroja cestišča v dolžini 190 metrov (36.000 evrov). Preostalih 160 metrov so financirali krajani sami.

Rekonstrukcija lokalne ceste Podgorje – Kamnik

V preteklih tednih je izvajalec opravil naslednja dela, in sicer:

V času del je vzpostavljena delna zapora lokalne ceste. Vse občanke in občane  naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Preventivni ukrepi v Špitaliču – Sedeljšakov potok

Občina Kamnik je v okviru preventivnih ukrepov skupaj z ARSO Celje pristopila k sistematičnemu urejanju vodotokov. V kraju Špitalič je bil urejen del Sedeljšakovega potoka, ki je ob večjih padavinah poplavljal. Z ureditvijo in utrditvijo brežin potoka se bo izboljšala poplavna varnost na tem območju. Stroški preventivnih ukrepov so znašali 9.000 evrov.

Sanacija plazu Laze-Vrhač

Občina Kamnik je uspešno zaključila še zadnja dela pri sanaciji plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač. Dela so bila izvedena skladno s projektno-tehnično dokumentacijo. Vrednost sanacije je znašala 48.000 evrov. Na podlagi sklenjene sofinancerke pogodbe bo Občina podala zahtevek na Ministrstvo za okolje in prostor za povračilo stroškov investicije.

Sanacija plazu Snovik

Obilne padavine in poplave v preteklih letih so na občinski infrastrukturi povzročile ogromno materialne škode. Med njimi je bil tudi plaz pod občinsko cesto izven naselja Snovik, ki je bila zaradi tega neprevozna. Z izgradnjo pilotne stene ter utrditvijo brežine je občinska cesta ponovno prevozna za ves promet. Vrednost sanacije je znašala 49.000 evrov. Na podlagi sklenjene sofinancerke pogodbe bo Občina podala zahtevek na Ministrstvo za okolje in prostor za povračilo stroškov investicije.

Preventivni ukrepi na vodotoku v kraju Poreber

V okviru preventivnih ukrepov na vodotokih je bil v kraju Poreber urejen del potoka, ki je ob zadnjih poplavah 2010 in 2012 dodobra poškodoval ustroj ceste in brežino pod cesto. Z izvedbo zidu iz kamna v betonu bo zagotovljena normalna prevoznost in dostopnost ceste ter poplavna varnost objekta v bližini. Vrednost investicije je znašala 3.600 evrov.

Zaključena sanacija dveh plazu v Tunjicah pri cerkvi Svete Ane

V Tunjicah pri cerkvi Svete Ane sta se v preteklih letih sprožila dva zemeljska plazova, ki sta ogrožala dostopno cesto ter cerkev. Na podlagi raziskav in projektne dokumentacije je bila izvedena sanacija obeh plazov, ki je zajemala izgradnjo nosilnih konstrukcij (zidov), odvodnjavanje , ureditev plazovitega območja ter sanacijo poškodovane ceste. Skupna vrednost sanacije obeh plazov je znašala 60.000 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S strani Ministrstva za finance je bil posredovan Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2016. V proračunskem priročniku za leto 2016 ni novosti glede sestave proračuna. To pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati obstoječo javnofinančno situacijo. Za konsolidacijo javnih financ v prihodnjih letih je nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih financ javnega financiranja, zato se je potrebno pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance, in jih načrtovati restriktivno. Določbe zakona o javnih financah tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2015 občine tako lahko pripravijo proračuna za leti 2016 in 2017. Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov je pripravljen za leto 2016, občina pa lahko na podlagi tega priročnika pripravijo tudi proračun za leto 2017. Povprečnina za leto 2016 je predlagana v višini 519 evrov, bo pa še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin, zato bodo občine dobile izračun zneska primerne porabe naknadno oziroma po končanih pogajanjih.

V preteklem tednu je bil pripravljen predlog sprememb proračuna Občine Kamnik za leto 2016, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik potrdil na 9. redni seji.  Spremembe so se nanašale na uvrstitev projekta »prometna strategija Občine Kamnik« v veljavni načrt razvojnih programov, s katerim bo Občina kandidirala na javni razpis ministrstva. Intenzivno pa se je v preteklem obdobju pripravljal predlog rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2015 ter predlog sprememb proračuna Občine Kamnik za leto 2016, ki jih bo občinski svet obravnaval predvidoma na novembrski seji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pravna služba je v tem tednu pripravila služnostno pogodbo, ki jo bo podpisala z Elektrom Ljubljana d.d.. Predmet pogodbe je ustanovitev služnostne pravice na zemljiščih v lasti Občine Kamnik za potrebe obnove elektro-kablovoda na lokaciji RTP Kamnik TP Smolnikarjeva (področje Bakovnika in Zapric).

Pravna služba je pripravljala tudi pogodbe za odkup kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Občine oziroma javno dobro v lasti Občine.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v zvezi z energetsko sanacijo stavb v okviru javno-zasebnega partnerstva. Opravljeni so bili sestanki, na katerih so predstavniki družbe Petrol d.d. in predstavniki javnih zavodov dogovorili mikrolokacije za postavitev plinohramov, ki so skladne z veljavnimi predpisi. Pri Podružnični šoli Motnik in Podružnični šoli Sela bosta postavljena nadzemna plinohrama, pri Podružnični šoli Zg. Tuhinj pa podzemni plinohram. Vse kotlovnice bodo opremljene s plinsko varnostno opremo (plinska centrala, javljalnik plina). Dela se bodo začela predvidoma v tem tednu.

V preteklem tednu je bil opravljen prehod iz starega na nov sistem ogrevanja na Osnovni šoli Stranje, dobava toplote je bila nemotena, ker se objekt napaja preko obstoječih kotlov.

Pri objektu na Glavnem trgu je bil izveden plinski priključek, vgrajen je bil nov kotel in povezan na obstoječi sistem, prav tako je bil vgrajen nov plinski dimnik. Zagon novega sistema bo predvidoma v tem tednu. Dela se nadaljuje skladno s terminskim planom, vsi opravljeni zagoni so bili uspešni, pripomb s strani uporabnikov zaenkrat ni.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v zvezi z izgradnjo sekundarnega vodovoda in kanalizacije na Tkalski poti v Kamniku. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, je bil v dela uveden v sredo, 7. 10. 2015, vendar je, zaradi obilnega deževja, z izkopi izven Kovinarske ceste pričel v  preteklem tednu. Zgrajen bo manjkajoči del javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki se bo navezal na obstoječega na Kovinarski cesti.

Trasa izgradnje poteka po obstoječi poti. Po dograditvi manjkajočega kanalizacijskega in vodovodnega voda bo možno na njiju priključiti posamezne obstoječe in novo predvidene stanovanjske hiše. Pogodbena vrednost vseh predvidenih del znaša 11.000 evrov, celotna investicija pa bo predvidoma zaključena do konca meseca oktobra.

Oddelek za razvoj in investicije

Sadni dan v Tunjicah

V Tunjicah sta se, 24. oktobra 2015, v okviru prireditve »Sadni dan«, zaključila dva projekta pri katerih sta sodelovala Občina Kamnik in Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice. Pri Podružnični šoli Tunjice so člani Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice predstavili zgodovino sadjarstva v Sloveniji, na ogled je bila razstava starih sort jabolk »Darovi jeseni«, prikazali so prešanje jabolk, pogostili so nas z degustacijo jabolčnika, predstavili in razkazali nov nasad starih sadnih sort in nam delili koristne nasvete za vzgojo podlag/sadik. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Igor Žavbi skupaj z vodjo Oddelka za razvoj in investicije Borisom Ravbarjem, svetovalko za razvoj in investicije Barbaro Strajnar in predsednikom Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice Valentinom Zabavnikom

Projekt »Ohranjanje travniških sadovnjakov« je potekal v okviru programa Dynalp nature, ki ga sofinancira lihtenštajnski sklad Pancivis. Namenjen je oživljanju in spodbujanju gojenja starih sadnih sort. V novo urejenem nasadu starih sadnih sort, na zemljišču v velikosti 1,5 ha, je na novo posajenih več kot 130 sadik starih sadnih sort. V zaključni fazi izdelave je spletni katalog »Stare-sorte.si«. Poleg Občine Kamnik v projektu sodelujejo tudi Občina Kranjska gora, Občina Bezau (Avstrija), Občina Cognin (Francija), Občina Grabs (Švica), Občina Mauren (Lihtenštajn), Občina Mäder (Avstrija) in občina Völkermarkt (Avstrija). 

Drugi projekt, ki se izvaja sočasno pa je »Sadni mozaik«, financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Pri projektu kot partnerja sodelujeta tudi zavod ICRO Domžale in Osnovna šola Šmartno v Tuhinju. Projekt je namenjen izobraževanju in osveščanju prebivalcev o pomenu in priložnostih, ki jih lahko nudi sadjarstvo s poudarkom na travniških sadovnjakih in starih sadnih sortah. Izvedena so bila nekatera predavanja in delavnice na temo sadjarstva, čebelarstva in permakulture. Prav tako sta bili organizirani 2 ekskurziji z ogledom dobrih praks. V zaključni fazi izdelave je spletna stran »Sadni-mozaik.si«. Velik del aktivnosti projekta je bil namenjen ozaveščanju in izobraževanju osnovnošolske mladine z osnovanjem sadjarskih krožkov in sadnih vrtov pri osnovnih šolah.

Javna razpisa Fundacije za šport

Fundacija za šport je v Uradnem listu RS št. 78 (16.10.2015), objavila 2 javna razpisa, in sicer:

Rok oddaje vlog je 16. 11. 2015. Več informacij na povezavi: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/razpisi-2015.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so v Industrijski coni Žeje obravnavali vlom v gradbišče. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec prišel na novogradnjo last podjetja VG5 d.o.o. Tam je pristopil do provizoričnih lesenih vrat, katere je odprl na silo in vstopil v prostore in odtujil elektro material. Nastala je materialna škoda za približno 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo II. kategorije. Na kraju ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila iz Klavčičeve ulice, pri izvozu na Ljubljansko cesto, izsilil prednost motoristu, ki se je v tem času pripeljal po Ljubljanski cesti iz smeri Kamnika. V prometni nesreči sta voznik motorja in njegov sopotnik utrpela telesne poškodbe. Izdana so jima bila obvestila o telesnih poškodbah, zdravniško pomoč sta iskala sama. Z voznikoma je bil opravljen preizkus z alkotestom, ki je bil pri obeh negativen (0,00 mg/l). O udeležbi v prometni nesreči mladoletnega udeleženca je bil obveščen njegov oče. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po ZPrCP.

Policisti so imeli v Komendi postopek z občanko, ki ji je bila proti potrdilu o zasegu predmetov zasežena PVC vrečka z neznano zeleno-rjavo posušeno snovjo, rastlinskega izvora in alu folija z vsebino rjave barve. Omenjena snov je bila zavarovana v vrečko za zavarovani material, ki bo poslana na analizo na OKT SKP PU Ljubljana. V primeru pozitivne analize na prepovedano drogo, zoper kršiteljico sledi odločba po ZPPPD.

Policisti so v Industrijski coni Žeje obravnavali vlom v več elektro omaric. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec v času med 1. 10. 2015 in 22. 10. 2015 vlomil v 4 elektro omarice, pri tem poškodoval vrata, iz dveh omaric pa odtujil prenapetostni odvodnik. Prav tako je neznani storilec odtujil dva pokrova elektro jaška. Nastala je materialna škoda za približno 1.000 evrov. Ogled kraja ni bil možen saj je Elektro Kamnik poškodbe že saniral. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v naselju Tunjice obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta se dva neznana moška, temnejše polti, okoli 10.30 z osebnim avtomobilom, bele barve, neznane znamke in tipa, pripeljala pred omenjeno hišo, kjer je eden pred hišo zamotil oškodovančevega brata, drugi storilec pa je odšel v odklenjeno hišo. Slednji je v notranjosti, s primernim orodjem na vzvod, vlomil v sobo in iz omare izvršil tatvino dveh starejših moških ročnih ur. Nastala je materialna škoda za približno 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v naselju Moste obravnavali tatvino vozila. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči vlomili v vozilo in odtujil osebni avtomobil VW golf 7 Variant, srebrne barve. Sprejet zapisnik in zaseženi kontaktni ključi vozila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni, da je v prenočišču Pod skalo uparjena prijavnica gosta. Na kraju ugotovljeno, da se je za prenočevanje prijavil državljan BiH, ki pa ima v evidenci ukrep zavrnitve vstopa v državo do 3. 4. 2016. Tujec je bil pripeljan na policijsko postajo, kjer mu je bil izdan PLN po ZTuj-2 (145/1/12), vendar globe ni plačal, ker ni imel denarja. Izdan je bil ničnostni sklep ter odločba o vrnitvi tujca s prepovedjo vstopa v Republiko Slovenijo za dobo 6 mesecev.


<< Nazaj | Novice