Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.09.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

V Vrhpolju se je asfaltiral prvi odsek pločnika proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. Potekalo je urejanje okolice kanalizacijskega črpališča. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Na odseku, kjer sta kanalizacija in vodovod že položena, se je izvajalo asfaltiranje vozišča in pločnika. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.         

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in fekalne kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Obnova pročelja na Klavčičevi ulici 11

Občina Kamnik je skoraj 47-odstotni lastnik stanovanjsko poslovnega objekta na Klavčičevi ulici 11 v Kamniku in ima v tem objektu 20 neprofitnih stanovanj. Izkazalo se je, da je približno 50 let star objekt potreben temeljite zunanje prenove. Po večletnih usklajevanjih je bila sprejeta odločitev, da se na objektu izvede zaprtje balkonov, namesti učinkovita toplotna izolacija in izvede nova fasada. Celotna investicija znaša 144.000 evrov, od tega bremeni Občino 67.500 evrov.

SGP Graditelj je z deli pričel 19. aprila 2016 in jih dokončal do konca avgusta 2016. Objekt je bil z zapisnikom o končnem obračunu, sprejemu in izročitvi dne 6. septembra 2016 predan v uporabo.

Balkoni objekta so bili zaprti z montažnimi PVC stenami in s PVC okni s termopan zasteklitvijo s senčili. Nameščena je bila 16-centimetrska debela toplotna izolacija, ki jo prekriva fasadni sloj iz akrilnega glajenega ometa, pobarvanega v treh barvnih niansah. Splošni garancijski rok za izvedena dela je dve leti, za solidnost gradnje pa 10 let. Končna cena ni višja od pogodbene.

Iz priloženih slik je razvidno novo, lepo in prijazno pročelje objekta. Na vhodni strani nekoliko moti le neugledna nadstrešnica bifeja, ki je Občina še ni uspela odstraniti.

Sanacija plazu pod cesto Bela-Pikl

Pod občinsko cesto Bela-Pikl se izvaja sanacija zemeljskega plazu, ki je ogrožal varnost prometa na občinski cesti.

Sanacija zajema izgradnjo podporne konstrukcije, katere dolžina znaša 15 metrov in višine 4 metre. Na podporni konstrukciji zidu oziroma na armiranobetonskem vencu bo sidrana jeklena varnostna ograja ter izza zidu izvedena zaledna drenaža. Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik d.d. skladno s terminskim planom. Vrednost sanacije plazu zanaša 21.000 evrov, vključno s stroški nadzora in varnostnega načrta. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na uradni spletni strani Občine Kamnik smo objavili Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine: Mobilno drsališče s hladilnim agregatom. Predmet prodaje je premično, mobilno drsališče v velikosti približno 15x20 metrov, ponudba pa obsega hladilni agregat, napravo za hlajenje tekočine, cevni hladilni sistem, absorbcijske preproge in ograjo drsališča (višina 1 meter). Rok za oddajo ponudb je sreda, 12. oktober 2016, do 15. ure.

Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko dobite vsak delovni dan pri svetovalki za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Niki Ovijač, po telefonu 01 831 81 10 ali na elektronski naslov nika.ovijac@kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zainteresirane dijake in študente obveščamo, da lahko do 30. 9. 2016 oddajo vloge na javni poziv za sofinanciranje povečanih materialnih stroškov študija za šolsko leto 2016/2017. Povečane stroške študija je potrebno izkazati z ustreznimi dokazili.

Na izbranih osnovnih šolah v Osrednjeslovenski in Zasavski regiji bo v tednu otroka, to je med 3. in 9. oktobrom, potekala akcija »NVO gre v šolo«. Cilj akcije je spodbuditi intenzivnost delovanja nevladnih organizacij v domačem okolju, njihovo povezovanje in sodelovanje pri razvoju lokalne skupnosti. Organizatorji so na svoji spletni strani zapisali: »Z akcijo spodbujamo prostovoljstvo, kot aktivnostjo posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjam pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in okolja, v katerem živijo.«

Na gradu Zaprice se je v celoti zaključila investicija, in sicer nakup novih oken in balkonskih vrat ter popravilo okenskih špalet. V ta namen je Občina Kamnik zagotovila slabih 30.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo imeli v preteklem tednu več usklajevalnih sestankov na temo pregled prejetega  gradiva za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN). Na podlagi veljavne zakonodaje mora pripravljavec občinskega prostorskega načrta upoštevati Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta (Ur. l. RS, št. 99/07), določbe občinskega prostorskega načrta ter druge področne predpise.

Na Oddelku za urejanje prostora ugotavljamo, da številne pobude za pričetek OPPN-je ne vsebujejo vseh predpisanih zahtev ter ne upoštevajo 200. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (Ur. l. RS,  86/2015), ki določa, da sklep o pričetku postopka OPPN sprejme župan na podlagi pobude, ki jo podajo zainteresirani pobudnik za izdelavo OPPN. Pobuda obsega oceno stanja in jasen opis investicijske namere ter se pripravi v tekstualnem in grafičnem delu. Na podlagi pobude občinska strokovna služba za urejanje prostora pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli usmeritve, potrebne strokovne podlage in njihove podrobnejše vsebine v skladu s šestim odstavkom tega člena, ter robne pogoje, ki jih mora upoštevati investitor v postopku priprave OPPN. Projektno nalogo Občina in investitor uskladita. Usklajena projektna naloga je del sklepa o pričetku postopka izdelave OPPN.

Na Oddelku za urejanje prostora ugotavljamo, da se je s sprejemom OPN bistveno povečalo število vlog za izračun komunalnega prispevka. V primerjavi s lanskim letom je bilo do sedaj vloženo toliko vlog kot v celotnem lanskem letu. Število vlog za izdajo Potrdil o namenski rabi prostora in Potrdil o ne/uveljavljanju predkupne pravice pa se je v primerjavi s lanskim letom povečala za polovico.

V preteklem tednu smo na Oddelku organizirali sestanek z lastniki zemljišč v območju urejanja OŠ-1. Namen sestanka je preučitev možnosti pričetka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občina Kamnik je prejela več pobud lastnikov zemljišč za pričetek postopka izdelave OPPN na območju  z oznako OŠ-01. 

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojni center Srca Slovenije je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije objavil Javni pozivza izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Namen omenjenega javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki predstavljajo podporo izvajanju lokalnega razvoja. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 525.000 evrov in so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za projekte znaša 65 odstotkov, preostanek sredstev pa mora zagotoviti upravičenec.

Predmet sofinanciranja so projekti z različnih tematski področij (ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin), vsak projekt pa lahko predlaga za sofinanciranje  enega izmed naslednjih ukrepov:

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe z območja LAS in lahko predlagajo za sofinanciranje projekte, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji.

Razvojni center Srca Slovenije bo v sredo, 28. septembra 2016, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Kamnik organiziral delavnico, namenjeno potencialnim prijaviteljem, na kateri bo predstavil Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, vsebino javnega poziva (upravičence, upravičene stroške idr.) ter tehnične podrobnosti v zvezi z razpisno dokumentacijo.

Občina Kamnik je v dogovorih z  Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), OE Kranj, o vključitvi nekaterih vsebin, ki se nanašajo na NATURA območja v projekt, ki ga bo izvajal ZRSVN na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Predstavniki ZRSVN in Občine Kamnik so si v torek, 20. septembra 2016, na terenu ogledali nekatera območja, ki jih je Občina Kamnik predlagala za vključitev v projekt.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA TOVORNEGA VOZILA  

Policisti smo bili obveščeni o tatvini tovornega vozila z makadamskega parkirnega prostora pri podjetju Titan Kamnik. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec odtujil nezaklenjeno tovorno vozilo Renault Master, bele barve z originalnimi ključi. Nastala je materialna škoda za približno 4.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG POSUŠENE SNOVI 

V Kamniku so policisti opravili postopek z osebama, ki sta imela pri sebi posušeno snov rastlinskega izvora. Pri varnostnem pregledu je bila pri obeh najdena PVC samozapiralna vrečka z neznano zeleno rjavo snovjo, rastlinskega izvora, ki je bila primerno zavarovana. Obstaja sum, da gre za prepovedano drogo – konopljo. Snov je bila poslana v analizo in v kolikor se z njo ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bo z odločbo izrečena sankcija za prekršek.

PROMETNA NESREČA NA KAMNIŠKI OBVOZNICI 

Na kamniški obvoznici so policisti obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti v križišču, vendar do trka ni prišlo, ker se je drugi udeleženec pravočasno umaknil in zapeljal na bankino, kjer pa je vozilo opraskal na obcestnem količku. Povzročitelj prometne nesreče je s kraja odpeljal, vendar je bil naknadno izsleden in mu je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

TATVINA KOLESA 

Na Ljubljanski cesti v Kamniku je neznanec odtujil odklenjeno moško gorsko kolo znamke KTM, oranžne barve, neznanih številk okvirja.

TATVINA VOZILA NA GROHARJEVI ULICI

Neznanec je preko noči na Groharjevi ulici odtujil osebni avtomobil, znamke VW Golf, 1.6 DTI, sive barve, letnik 2010. Nastala je materialna škoda, ki znaša približno 12.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK V KAMNIKU

Policista sta imela v postopku voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0,63 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

PROMETNA NESREČA NA ŠOLSKI ULICI

Policisti so na Šolski ulici obravnavali prometno nesrečo z udeležbo treh vozil, do katere je prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje. Nihče od udeležencev ni bil telesno poškodovan in pod vplivom alkohola. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO

Policisti smo bili obveščeni o poskusu vloma v stanovanjsko hišo v Češnjicah. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec preko noči s primernim orodjem na vzvod poskušal vlomiti skozi balkonska vrata na terasi na prednji strani stanovanjske hiše. V notranjost hiše ni vstopil in je od nameravanega dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO

V Podgorju je bilo vlomljeno stanovanjsko hišo. Neznanec je s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi enokrilna plastična vrata na terasi in si tako omogočil vstop v notranjost hiše, kjer je iz kabineta v pritličju stavbe izvršil tatvino denarja v višini 3.000 evrov, v različnih apoenskih vrednostih.  


<< Nazaj | Novice