Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.09.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oddelek za gospodarske javne službe je v četrtek, 22. septembra v sklopu Evropskega tedna mobilnosti na Glavnem trgu organiziral druženje otrok kamniških šol in vrtcev.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 28. septembra 2011, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o predlaganih spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik«.

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 48/11) bo s 1. oktobrom 2011 uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune bodo zavezanci za davek od 1. oktobra 2011 dalje svoje obveznosti plačevali na prehodne davčne podračune po vrstah javnofinančnih blagajn. Med drugim se s 1. oktobrom 2011 spreminja tudi podračun, na katerega se plačuje turistična taksa, zaradi tega so bili vsi zavezanci za plačilo le-te tudi pisno obveščeni.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so potekali pogovori glede pridobitve dovoljenja (najem javne površine) za postavitev svečomata na kamniških Žalah. Najemnik je pridobil dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vendar za postavitev potrebuje še soglasje lastnika zemljišča.

Nadaljuje se priprava pogodb za odkup zemljišč, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste ter druge objekte gospodarskih javnih služb (vodohrani,…). Dejstvo je namreč, da je kar zajeten delež kategoriziranih občinskih cest še v lasti ali solasti fizičnih (redkeje pa tudi drugih pravnih) oseb. Občina Kamnik sicer ne razpolaga s sredstvi, s katerimi bi v enem letu lahko odkupila vsa zemljišča, po katerih zgoraj omenjene ceste potekajo, zato se vloge za odkup rešujejo upoštevajoč več dejavnikov, predvsem formalnopravno stanje, nujnost odkupa, starost vloge,…

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je potekal Odbor za družbene dejavnosti, kjer  so se obravnavale in predstavile točke, ki jih bo občinski svet obravnaval na svoji 8. seji. Občinska uprava si je z direktorico, Zoro Torkar ogledala prostore na Medobčinskem muzeju Zaprice, saj je ta nujno potreben sanacije in prenove, zadnjih dvajset let pa se razen sofinanciranja muzejskih programov praktično ni ničesar vlagalo v to nepremičnino (razlog denacionalizacija).

Sanacija strehe na objektu »Plečnikova železniška postaja« poteka brez zapletov in bo v tem tednu končana. Za sanacijo spomenika padlim v NOB v Špitaliču so bile pridobljene ponudbe, dela se bodo pričela izvajati v naslednjem mesecu. Vloge za zdravstveno zavarovanje in enkratne denarne pomoči se rešujejo tekoče.

Obravnavali smo vloge za znižano plačilo vrtca in enkratno pomoč za študij v tuji in preverjali podatke iz uradnih evidenc, ki vplivajo na upravičenost do dodelitve mesečne subvencije ali pomoči ob rojstvu otroka.

Prijaviteljem na Razpisu za sofinanciranje igrišč po krajevnih skupnostih so bili posredovani sklepi o višini dodeljenih sredstev. Sklican je bil sestanek z Nogometnim klubom Kamnik na temo nadzora nad namensko porabo sredstev. Organizirali smo posvet o izvajanju Letnega programa športa za leto 2011. Na posvet so bili povabljeni izvajalci športnih programov v Občini Kamnik v letu 2011. Tema posveta sta bila Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in Javni razpis za sofinanciranje športno rekreativnih prireditev v Občini Kamnik (način oddaje poročil, dinamika dodeljevanja sredstev, itd).  

Oddelek za urejanje prostora

Na OUP zaključujemo s pregledom podrobnih vsebin v OPN, ki so v tej fazi pomembne za okoljsko poročilo ter za izvedbeni del OPN, kar z izdelovalcem OPN usklajujemo na tedenskih delovnih sestankih. V tem tednu smo obravnavali območje Velike planine ter osrednjega dela urbanističnega načrta mesta Kamnik.

Vodja Oddelka za urejanje prostora, Tadeja Križnar Jamnikar se je v četrtek, 22. septembra udeležila prvega sestanka komisije za ocenjevanje tematskih poti v projektu Naj pot 2011. Več o projektu si lahko preberete na naslednji spletni povezavi http://www.letogozdov.si/novice/116-tekmovanje-za-naj-pot-2011.


<< Nazaj | Novice