Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.07.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev varnih šolskih poti v naselju Šmartno v Tuhinju

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je Občina Kamnik skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo začela z urejanjem varnih šolskih poti na delu regionalne ceste R2-414/1349 Kamnik – Ločica v naselju Šmartno v Tuhinju.

Na območju prehoda za pešce se bo na pločniku za pešce postavilo barvne stebričke do šole in dve opozorilni tabli, ki opozarjajo voznike na prisotnost otrok in umirjanje prometa. Na območju šole in vrtca se bodo na vozišču izvedli barvni arhitekturni elementi (barvni krogi različnih dimenzij), ki bodo opozarjali na občutljivo območje. Tako se bo s pisano ureditvijo območja voznike na prijazen način opozorilo in opomnilo, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti.Poleg tega bo potrebno na obravnavanem območju zamenjati tudi javno razsvetljavo, saj obstoječa ni v skladu z veljavnimi predpisi. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili za sofinanciranje investicijskega naročila. V času del bo veljala delna zapora državne ceste.

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je prejšnji ponedeljek pričelo z deli ob regionalni cesti v Šmartnem, s ciljem povečati varnost otrok na poti v šolo. Od vrtca do uvoza v šolo so zgradili kabelsko kanalizacijo, jaške in temelje za javno razsvetljavo. Postavili so tudi že 9 kandelabrov in opravili kabelsko povezavo na obstoječe omrežje javne razsvetljave. Obnovljen in asfaltiran je tudi že večji del pločnika.

Ureditev financirata Občina Kamnik v vrednosti 56.806 evrov in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v vrednosti 97.167 evrov.

Dela bodo predvidoma zaključena do sredine avgusta.

Prenova parka v Šmarci

V preteklem tednu je Občina Kamnik zaključila s prenovo parka v Šmarci. V okviru investicije se je celovito uredila enotna zasnova območja, in sicer so pohodne površine izvedene iz betonskih prefabriciranih elementov, področje ob spomeniku NOB in ob vaški lipi je izvedeno s peščenim nasutjem. Nepohodne površine pa pretežno predstavljajo zelenice, ki se bodo uredile takrat, ko bodo vremenske razmere primerne za nove zasaditve.

Okoli vaške lipe so postavljeni polkrožni betonski prefabricirani, elementi namenjeni za sedenje. Poleg tega pa smo želeli v delu parka na minimalističen način vključiti tudi nekaj zgodovinskih vsebin, povezanih z gospodarskim razvojem kraja, in sicer tovarna Naglič, Jermanova fužina, tovarna Triglav, Klemenčeva fužina, Slatnarjev mlin in Šmarska elektrarna.

Vrednost investicijski del po predračunu znaša 34.929,21 evrov.

Ureditev javnih prometnih površin v občini Kamnik

Občina Kamnik je v okviru vzdrževanja javnih prometnih površin na novo uredila del površin na parkirišču na Prečni ulici.

Občina Kamnik je v preteklem tednu tudi na novo uredila uvoz na parkirišče pri Frančiškanskem trgu. Slednji je bil preozek, poleg tega pa ni bil prometno varen, zato smo na tem območju poskrbeli za razširitev uvoza, ki bo tako omogočil nemoteno zavijanje in varnejše srečevanje vozil.

Ureditev okolice spominskega obeležja pri Titanovi brvi

V okviru vzdrževanja spominskih obeležij v občini Kamnik smo na Občini Kamnik poskrbeli za ureditev okolice spominskega obeležja pri Titanovi brvi. 

Območje spomenika je bilo zaraslo in neurejeno.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je v preteklem tednu prejela izdelano projektno dokumentacijo IZP Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev za ureditev športnega parka Virtus v Šmarci. Idejna zasnova predvideva celovito prenovo športnega parka v več fazah. Prva faza prenove predvideva preureditev obstoječega nogometnega igrišča – Virtus v Šmarci v igrišče z umetno travo.

Idejna zasnova je začetni dokument, na podlagi katerega se bo pridobilo projektne pogoje mnenjedajalcev za tiste faze projekta, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter osnova za izdelavo DGD in PZI dokumentacije.

Predmetni obstoječi objekt Nogometno igrišče Virtus v Šmarci leži na parcelah številka 246/9, 743/15 in 766/3 (vse v k. o. Šmarca).  Obravnavano območje v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS št.: 86/2015) sodi v Enoto urejanja prostora KA-110 namenjeno za šport in zelene površine (ZS) in v delu s parcelo št.: 246/9 v Enoto urejanja prostora KA-107 namenjeno območju stanovanj (SS). 

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na spletni povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na Oddelku smo zaprosili pristojne nosilce urejanja prostora za podajo končnih mnenj za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan - Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021. Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

V preteklem tednu so bila na internetni strani občine objavljana stališča do pripomb za prostorski akt z oznako Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3. Načrtovan poseg v območju B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del se nanaša na spremembo in dopolnitev meril in pogojev za posege v prostor na zemljiščih, ki se po veljavnem izvedbenem prostorskem aktu nahajajo v funkcionalnih celotah FC MS1 in deloma FC ZP1, FC S1 in FC I1.

Že obstoječi zazidalni (lokacijski) načrt na obravnavanih površinah določa možnost postavitve poslovno stanovanjske in trgovske stavbe. Umestitev obeh izhaja iz širšega koncepta urejanja območja ob Ljubljanski cesti kot dela južnega mestnega jedra. Oblikovanje južnega mestnega jedra je načrtovano na celotni potezi ob Ljubljanski cesti od severnega priključka Kovinarske ceste, do območja, ki se na jugu zaključuje s kompleksom stavb ob južnem priključku Kovinarske ceste.

Policijska postaja Kamnik

POZABIL DENAR NA BANKOMATU  

Občan se je zglasil na Policijski postaji Kamnik in povedal, da je na bankomatu Nove Ljubljanske banke na Perovem opravil dvig denarja in ga pustil v reži bankomata. V kolikor bodo policisti izsledili tistega, ki je denar nato vzel, bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

STARODOBNIK PARKIRAN IZVEN BOKSA

Občanka iz Duplice je bila navdušena nad rdečim traktorjem, tako imenovanim starodobnikom, ki je bil parkiran izven začrtanega parkirnega prostora. Ker dovoza in izvoza domačinov ni oviral, je še toliko bolj užival v predvajanju traktor polke. Ponosni traktorist je bil nad opozorilom policistov naravnost navdušen.  

POVOZILA JAŠEK

Občanka je speljala iz industrijske cone Fužine proti krožišču, ko jo je na cesti presenetil odprt jašek, ki je povzročil materialno škodo na vozilu. 

PONAREJEN BANKOVEC 

Zaposlena na banki je pri preštevanju denarja in štetju dnevnega depozitnega pologa fizične osebe zaradi suma, da gre za ponarejen bankovec, iz prometa izključila bankovec za 50 evrov. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo. 

TATVINA CEPILCA

Neznani storilec je v Tunjicah pod kozolcem zagledal cepilec in dobil navdih za delo oziroma pripravo drv za prihajajočo hudo zimo. Policisti bodo poskušali cepilca izslediti in ga kazensko ovaditi.

INTERVENCIJA IN NUDENA ASISTENCA

Policisti so imeli v centru Kamnika intervencijo, kjer je bilo že ob prihodu na kraj in v razgovoru z občanom ugotovljeno, da ima hude psihične težave in boleha za preganjavico, za katero pa ni prejemal ustrezne terapije. Med pogovorom je iz svoje vrečke potegnil večji nož, s katerim se je hotel samopoškodovati z namenom preprečitve napotitve k zdravljenju. Med uspešnim pogajanjem s policisti se je pomiril in nož izročil policistu. Z reševalnim vozilom nujne medicinske pomoči je bil ob policijskem spremstvu odpeljan na zdravljenje.  

PRESENEČENJE POTOPNEGA STEBRIČKA

Voznik se je pripeljal iz centra mesta na Kolodvorsko ulico, kjer je zaradi nepravilnega premika z vozilom povozil potopni stebriček, ki mu je poškodoval vozilo. Globo je poravnal na kraju.   

NESOJENO STANOVANJE    

Občanka je podala prijavo kaznivega dejanja goljufije preko elektronske pošte, in sicer je preko spletne strani Booking plačala večjo vsoto denarja za najem stanovanja v tujini, nakar se je izkazalo, da gre za zlorabo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo. 

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU

Policisti so v centru Kamnika obravnavali kršitev javnega reda in miru, ki jo je zagrešil nekdanji zaposleni. Le-ta je namreč verbalno napadel nekdanjega nadarjenega, zaradi kršitve pa je prejel kazen s plačilnim nalogom.

NEPRAVILNA SMER VOŽNJE KOLESARKE

V centru mesta se je zgodila prometna nesreča zaradi neupoštevanja pravil kolesarke, ki se je peljala po nasprotnem kolesarskem pasu. Ko se je pripeljala v neposredno bližino prehoda za pešce in kolesarskega pasu na Maistrovi ulici, je v prednji del njenega kolesa trčil voznik, zaradi česar je kolesarka padla in se pri tem lahko telesno poškodovala. Zaradi pomankanja znanja pravil v cestnem prometu bo zoper mladoletno kolesarko podan obdolžilni predlog na sodišče.

GOREČ REKLAMNI PANO NA ŠOLSKI ULICI

Policisti so bili obveščeni o gorečem reklamnem panoju na Šolski ulici. Zaradi hitrega posredovanja kamniških gasilcev je bil požar pogašen. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

POVOŽENJE DIVJADI 

Na regionalni cesti Kamnik – Ločica je voznica osebnega vozila povozila divjad in poškodovala vozilo. Ker gre za prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženka izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, ji je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.


<< Nazaj | Novice