Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.03.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V sredo, 21. marca, so se pričela gradbena dela ureditev JP št. 661011 Trebelno pri Palovčah. Dela v dolžini 125 m bodo obsegala: zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo ponikalnice ter asfaltiranje. Vrednost investicije znaša 20.000 evrov. Z deli naj bi podjetje Trimark d.o.o. predvidoma končalo v začetku meseca aprila. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste od stanovanjskega objekta Trebelno 1 do uvoza za stanovanjski objekt Trebelno 1/a.

V četrtek, 22. marca, je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal I. kongres o vodah, katerega so se udeležili sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe. Na kongresu so bili predstavljeni prispevki, predstavitve in osnutek deklaracije. Med zanimivejšimi predavanji je potrebno izpostaviti »Ogroženost zaradi poplav v RS in vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov«. Primeri dobrih praks bodo zagotovo vodilo tudi v naši občini. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ je v preteklem tednu  pripravil in uskladil služnostno pogodbo za izgradnjo nizkonapetostnega voda za potrebe bazne postaje na Žalah. Služnost se bo ustanovila v korist operaterja Tušmobil d.o.o..

Pripravili smo tudi pogodbo o ustanovitvi služnostnih pravic, ki jih občina potrebuje za izgradnjo kolesarske in pešpoti ter za  izgradnjo vodovodnega sistema na zemljiščih ob Kamniški Bistrici, ki so v lasti RS. Vsebino pogodbe še usklajujemo z državo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), se v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2011, ki ga bo Občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji. Pričele so se tudi aktivnosti za izdelavo premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2011 (rok je 31. 3. 2012).

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je iztekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje domoljubnih društev. Do predpisanega roka je vlogo vložilo sedem domoljubnih društev.

Vezano na razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik je komisija opravila  prvi pregled vseh prispelih vlog. Potrebno je poudariti, da je prijavljenih kar nekaj zanimivih projektov, vendar bo komisija imela še kar nekaj dela, da bo ovrednotila vse prispele vloge in jih predlagala za sofinanciranje. Predvidevamo, da bomo delo zaključili najkasneje v prvem tednu aprila.

Za Krajevni dom KS Kamniška Bistrica potekajo pogovori o sanaciji le tega in načinu sofinanciranja s strani Občine Kamnik, ki ima zagotovljena sredstva v proračunu 2012.

V četrtek, 15. 3. 2012, je bil zaključen razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2012. Na razpis je prispelo 35 vlog. Dve vlogi je bilo potrebno odstopiti Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, saj nista bili predmet razpisa.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo pridobili še dva pozitivna mnenja k spremembam UN K9 Šole, in sicer s področja zaščite in reševanja ter s področja gospodarskih javnih služb.

Zaključili smo tudi s pripravo gradiva Občinskega prostorskega načrta za prvo obravnavo na seji Občinskega sveta, hkrati pa nam je Primož Banovec z Inštituta za vode predstavil še rezultate hidrološko hidravlične študije za vodotoke Kamniško Bistrico, Nevljico ter Motnišnico, ki pomembno vplivajo na vsebino OPN.

Stopamo tudi v zadnji teden javne razgrnitve posodobljene evidence za NUSZ. Ob tem pozivamo vse zavezance, v kolikor tega še niso storili, da preverijo svoje podatke, na katerih temeljijo informativni izračuni in se oglasijo v prostorih Občine Kamnik, kjer lahko dobijo pojasnila in podajo pripombe.

 


<< Nazaj | Novice