Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.12.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 


Zaključek sanacija ceste št. 660134 Podgorje - Cerkev - vodni zbiralnik

Ugodne vremenske razmere so botrovale k uspešnemu zaključku sanacije ceste Pod cerkvijo v naselju Podgorje v dolžini približno 120 metrov. Z ureditvijo navedenega odseka je urejeno odvodnjavanje meteorne vode in asfaltiranje vozišča, kar je velika pridobitev na področju vzdrževanja občinskih cest.

Odstranitev zapore na državni cesti v naselju  Črna

Primer dobrega sodelovanja med državo (DRSC, ARSO) in lokalno skupnostjo je zagotovo ureditev večletnega problema odvodnjavanja ob državni cesti R1-225 Stahovica – Črnivec v naselju Črna. V preteklih dneh je bila izvedena zadnja faza, to je asfaltiranje ceste, kar je omogočilo odstranitev delne zapore ceste. V spomladanskih mesecih leta 2012 je predvidena vgradnja zgornjega sloja asfalta, katerega zaradi nizkih temperatur ni bilo mogoče vgraditi.

Namestitev dodatnih varovalnih ograj na cesti Vegrad

Po uspešnem zaključku ureditve ceste proti domu na Vegrad v dolžini 260 metrov, je Občina Kamnik v preteklih dneh na pobudo nadzorne službe Proctor d.o.o., dodatno namestila varovalne ograje na najbolj izpostavljenih mestih te ceste. Z namestitvijo varovalnih ograj bodo stanovalci tega območja zagotovo bolj varni v neugodnih vremenskih razmerah (poledica, sneg…).

Na Brdu pri Kranju je v četrtek, 22. decembra potekala slavnostna prireditev ob praznovanju 40-letnice preventivnega delovanja na področju varnosti cestnega prometa, katerega se je udeležil tudi predsednik Sveta za preventivo Občine Kamnik Franc Pivk. V prvem delu je bilo predstavljeno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu od samega začetka. Pred podelitvijo priznaj pa je sledila še tiskovna konferenca, na kateri so sodelovali Ljubo Zajc, direktor Javne agencije RS za varnost prometa, Aleš Zalar, v funkciji Ministra za notranje zadeve ter direktor Evropskega sveta za varnost prometa Antonio Avenoso, kot predstavnik največje nevladne organizacije na evropski ravni, ki deluje na področju prometne varnosti.

 

Na koncu slavnostne prireditve je sledila še podelitev svečanih listin organizacijam in posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k varnosti cestnega prometa.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve oblikovali prednostno listo A in B upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Izdane so bile tudi ustrezne odločbe o uvrstitvi na prednostno listo.

Udeležili smo se tudi skupnega sestanka z uslužbenci UE Kamnik, na katerem smo dorekli nekatere cilje glede nadaljnjega sodelovanja občine in upravne enote. Dejstvo je, da je dobro sodelovanje med obema institucijama pogoj za kvalitetno in strokovno vodenje mnogih zadev, kjer se pristojnost prepleta. Prisotni smo se strinjali, da je potrebno dobro sodelovanje iz leta, ki se izteka, nadaljevati tudi v prihodnjem letu, pri čemer bodo med samim letom organizirani tudi delovni sestanki z namenom sprotnega razreševanja strokovnih vprašanj, ki bi se utegnila pojaviti.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S 1. oktobrom 2011 je Davčna uprava RS uvedla nove PDP račune, med drugim tudi nov podračun za plačevanje turistične takse. Zaradi nekaterih problemov pri nakazilu, predvsem pa pri spremljanju plačil, smo s strani  Davčne uprave RS zahtevali dodatna pojasnila v zvezi z uvedbo novih PDP računov. Na podlagi pridobljenih pojasnil so novi PDP računi za turistično takso namenjeni plačilu takse le za primere, ko je zavezancu odrejen davčni pregled in mu je plačilo odrejeno na podlagi inšpekcijske odločbe. Občinska uprava je v preteklem tednu z navedenim obvestila vse zavezance za plačilo turistične takse. V bodoče morajo zavezanci pobrano turistično takso odvajati na račun št.: 01243-4433206239, sklic na št.: model 19 – DŠ zavezanca – 07129.

V ponedeljek 19. decembra je v Ljubljani potekalo 4. srečanje članov Foruma RDO Osrednja Slovenija. Na srečanju so bile predstavljene aktivnosti regionalne destinacijske organizacije v letu 2012, poudarek pa je bil na skupni predstavitvi na sejmu Alpe Adria- turizem in prosti čas, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 26. in 29. januarja 2012.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo skupaj s predstavniki Športne zveze uskladili in pripravili predlog sklepa o razdelitvi nerazdeljenih in neporabljenih sredstev (32.457,24 €) za športne klube in društva ter osnovne šole, ki izvajajo šolski šport. Sklep je bil posredovan občinskemu svetu, kjer je bil soglasno sprejet.

Na Upravno enoto je bila vložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo stavbe na štadionu Prijateljstva v Mekinjah.

V petek, 23. decembra je v gostišču Marjanca župan gostil kamniške brezdomce ter jih simbolično obdaril.

Za januarsko sejo se pripravlja gradivo za obravnavo na občinskemu svetu, in sicer Letni program športa za leto 2012 ter nov Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik. V pripravi je Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik in Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov, ki ju bo Občinski svet obravnaval na januarski seji. Na področju predšolske vzgoje pa je v pripravi Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – VVZ Antona Medveda, ki bo prav tako obravnavan na januarski seji.

Oddelek za urejanje prostora

Občine iz Ljubljanske urbane regije so v preteklem obdobju v Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo uvrstile projekt Zasnova mreže kolesarskih povezav v regiji kot enega od prioritetnih projektov. Namen projekta je bil oblikovati enotno mrežo regionalnih kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji.

Splošni cilj širšega projekta so urejene in varne kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji. To bo pripomoglo k prepoznavnosti regije v Sloveniji, pa tudi širše. Kolesarske povezave so povezane s turistično ponudbo, ki bo obiskovalcem nudila raznovrstne storitve, poskrbljeno pa bo tudi za dobro označitev poti in informacijsko gradivo (vodnik, karte).

Občina Kamnik je letos končala z označitvijo lokalnih kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji. Na območju občine Kamnik potekata dva kolesarska odseka, in sicer L40 in L41. Z oznako L40 je označena kolesarska povezava Črnivec–Mekinje–Domžale–Črnuče–Ježica–Bežigrad, oznaka L41 pa označuje povezavo med Kamniško Bistrico in Mekinjami.

Z ureditvijo kolesarske mreže bomo poskušali usmeriti obiskovalce na določene poti, kjer je urejena potrebna infrastruktura. S tem se poveča prometna varnost, zadovoljstvo obiskovalcev in domačinov, zmanjšajo pa se tudi neprimerne oblike kolesarjenja (vožnja po gozdovih, travnikih,..). V okviru projekta sta pripravljeni tudi dve informacijski tabli, na katerih so predstavljene kolesarske povezave in turistična ponudba območja. Informacijski tabli bosta postavljeni do začetka kolesarske sezone.

 


<< Nazaj | Novice