Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.11.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V sredo, 20. 11. 2013, je  v Postojni potekala  6. seja Sveta zavetišča Horjul. Zavetišče je bilo ustanovljeno leta 2005 in trenutno skrbi za oskrbo zapuščenih psov in mačk na področju enajstih občin. Občina Kamnik je v juliju 2013 z zavetiščem podpisala 5–letno koncesijsko pogodbo. Na seji so bili poleg predstavnikov lokalnih skupnosti in vodje zavetišča  prisotni še predstavnik VURSA in predstavnica DZZŽ. Osrednja točka seje sveta zavetišča je bila problematika tekočega leta. V letošnjem letu so v zavetišču investirali v posodobitev in dograditev prostorov za oskrbo zapuščenih živali. V zavetišču letno oskrbijo od 50 do 60 zapuščenih živali iz občine Kamnik.  

Usklajen ter pripravljen je bil tudi predlog proračuna občine Kamnik za leto 2014 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik predvidoma obravnaval na decembrski seji.

Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bil posredovan še zadnji zahtevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2013, saj se v skladu s pogodbo vzdrževanje financira iz namenske pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter državnih sredstev. Pretežni del pogodbenih sredstev v višini 10.559,26 evrov je bil s strani ministrstva že nakazan v proračun Občine Kamnik.

V preteklem tednu, so bil izplačane subvencije tistim upravičencem, ki so se prijavili na javne razpise za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine, za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2013 ter so v celoti izpolnili pogodbene obveznosti. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V petek, 22. 11. 2013, je bilo objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na tržnici v Kamniku, Maistrova ulica 13B, v najem, za opravljanje gostinske dejavnosti. Namen je ohraniti pestro ter kakovostno gostinsko ponudbo v centru Kamnika. Izhodiščna najemnina znaša 382,68 EUR/mesec, brez obratovalnih stroškov. Gostinski lokal se oddaja v najem neopremljen in ga bo najemnik moral opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Gostinski vrt neposredno ob lokalu ni predmet omenjenega razpisa, temveč bo najemniku lahko oddan naknadno in sicer s posebno pogodbo o najemu javne površine. Ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov Občine Kamnik do dne 9. 12. 2013 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne, 9. 12. 2013 ob 12. uri v sejni sobi v pritličju občinske stavbe. Najemno razmerje bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjeno za določen čas, in sicer za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja, če se tako odloči najemodajalec. Javno zbiranje ponudb, razpisna dokumentacija ter vzorec najemne pogodbe so dostopni na spletni strani Občine Kamnik, med aktualnimi razpisi, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Možen je tudi ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.

Občina Kamnik vse zainteresirane občane ponovno obvešča, da je potrebno vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem z vsemi prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi, oddati  do vključno ponedeljka, 25. 11. 2013 osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Po končanem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo prosilci, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge prosilcev, ki ne bodo pravočasno dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava bo v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa vsem prosilcem izdala odločbe o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma o ne uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem mesecu sta bila uspešno izvedena dva nujna investicijska posega:


Na zadnjem sestanku s predstavniki Zasebnega vrtca Sonček in nato v pogovorih z ravnateljico Zasebnega vrtca Sonček je bilo ugotovljeno, da je sicer veliko povpraševanje staršev po enoti Trobentica, kjer so zasedena vsa mesta. Odprta in zasedena sta tudi oddelka v Nevljah, medtem, ko oddelka v bivši Mani še nista odprta. Skupaj z vrtcem občinska uprava pričakuje, da bosta v kratkem oziroma najkasneje v januarju 2014 odprta tudi preostala dva oddelka novega koncesijskega vrtca.

V petek, 22. 11. 2013, je Matična knjižnica Kamnik prejela nagrado za »promocijo branja med mladimi«.  Slovenska sekcija IBBY  podeljuje priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Nagrada je bila podeljena na skupni prireditvi Slovenske sekcije IBBY, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS ter revije Otrok in knjiga na Slovenskem knjižnem sejmu, na odprtem odru slovenskih pisateljev v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma.

Nosilka in organizatorka projekta »Dnevi keramike in lončarstva« Tatjana Hlačer je v sredo, 20. novembra, na gradu Zaprice predstavila razstavo - zgodbo o skledi. Na koloniji »skleda«, v okviru Dnevov keramike in lončarstva Kamnik 2013, ki ga je finančno podprla tudi Občina Kamnik,  je nastala paleta skled, ki povezuje preteklost s sedanjostjo. Na razstavi se je predstavilo osemintrideset lončarjev in keramikov, ki so sodelovali na koloniji in izdelovali sklede na lončarskem vretenu in v drugih keramičnih tehnikah.

Uredniški odbor za pripravo Kamniškega zbornika št. 22, je že pričel s svojim delom. K sodelovanju je bila povabljena tudi občinska uprava, ki je pripravila prispevke občinskega dela za leti 2012 in 2013.

Prav tako je bila v sredo, 20. 11. 2013, v sklopu ciklusa razstav v občinski stavbi, otvoritev razstave z naslovom »Hrumenje tišine«, ki jo je pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske. Avtorji so razstavo postavili v spomin na Slovence, ki so se bojevali v uniformah avstro-ogrske vojske na soški fronti v letih 1915 do 1917. Razstava je zanimiva ne le za zgodovinarje, muzealce in zbiralce, ampak za širok krog obiskovalce.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu vsem pobudnikom po pošti poslal stališča do pripomb na ponovno javno razgrnjen Občinski prostorski načrt (OPN).

Občinski svet Občine Kamnik je dopolnjeni osnutek OPN že obravnaval in ga tudi sprejel na seji 10. 4. 2012. Dopolnjeni osnutek OPN je bil tudi javno razgrnjen (v nadaljevanju: prva javna razgrnitev) v času od 17. maja 2012 do vključno 19. junija 2012. Na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN v času prve javne razgrnitve je Občina prejela 495 pripomb.

Občina je sprejela stališča do pripomb iz javne razgrnitve in jih javno objavila na spletni strani Občine. Občina Kamnik se je odločila, da bo zaradi sprememb, ki so posledica sprejetih stališč do pripomb, zaradi usklajevanja spremembe v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ter zaradi sprememb, ki so posledica novih izdelanih strokovnih podlag in predvsem zaradi težnje po kar najboljši obveščenosti javnosti s predlaganimi rešitvami, nov dopolnjen osnutek OPN še enkrat  posredovala v javno razgrnitev.

Druga javna razgrnitev je potekala v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Celotno gradivo dopolnjenega osnutka za drugo javno razgrnitev je objavljeno na spletni strani Občine.

Na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN je v času druge javne razgrnitve Občina Kamnik prejela 252 pripomb.

Pripombe iz javne razgrnitve lahko ločimo na nekaj sklopov:

  1. Pripombe na strateški del (pretežno na tekstualni del le tega) v manjšem obsegu;
  2. Pripombe na notranji razvoj v mestu Kamnik (promet, zelene površine, obvoznice, železnica, smodnišnica, ipd.);
  3. Pripombe za širitev stavbnih zemljišč na robu mesta Kamnik in predvsem na območju drugih podeželskih naselij in v območju odprte krajine.

Občina Kamnik je s stališči do pripomb odpravila še nekatere neusklajenosti in na podlagi pripomb občanov akt še v nekaterih delih dopolnila ter pripravila predlog OPN. Ker je od pričetka postopka OPN minilo že nekaj časa, so se tudi nekateri zakonski ali podzakonski akti nekaterih nosilcev urejanja prostora spremenili ali dopolnili, zato bo Občina Kamnik tudi na podlagi dodatnih zahtev akt v tekstualnem in grafičnem delu nekoliko dopolnila.

Predlog OPN bo posredovan vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj. Hkrati pa bo predlog OPN in Okoljsko poročilo posredovano tudi Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, ker je za sprejem OPN potrebna tudi Odločba o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Po pridobitvi pozitivnih mnenj se predlog OPN lahko sprejme na občinskem svetu.

Stališča do pripomb so javno objavljena na spletni strani Občine Kamnik. Zaradi varstva osebnih podatkov so stališča objavljena brez podatkov o vlagatelju pripombe. Predlagatelji pripomb so bili v preteklem tednu posebej obveščeni o številki pripombe oziroma o stališču do pripombe.

Občina bo predlog OPN morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj. Končna mnenja nosilcev urejanja prostora bo Občina Kamnik  pridobivala k predlogu OPN, ki bo pripravljen po zaključku 2. javne razgrnitve in sprejemu stališč do pripomb iz 2. javne razgrnitve. Občina lahko sprejme samo takšen predlog OPN, ki je za vse lokacije oziroma celoten prostor občine usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora (pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora) in za katerega je pridobljena Odločba o sprejemljivosti vplivov na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Občina je v postopku druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in Okoljskega poročila prejela 252 pripomb in do njih v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) zavzela stališča. Pripombe so bile praviloma podane pisno. Na javni razpravi so bile pripombe podane tudi ustno, pri čemer je bilo do teh pripomb zavzeto stališče na sami javni obravnavi, če je bilo to mogoče. V primeru, da na javni razpravi ni bilo mogoče podati stališča, so bili občani posebej opozorjeni in pozvani, da pripombo dodatno utemeljijo in dokumentirajo ter jo podajo v pisni obliki, kar je prav tako razvidno iz zapisnika javne obravnave.

Ker se mnoge pripombe vsebinsko ponavljajo, se je Občina odločila, da bo stališča do pripomb sprejela v dveh delih, in sicer kot:

Vseh 252 pripomb smo analizirali in do njih zavzeli stališče. Stališča do pripomb so v splošnem opredeljena v štiri skupine:

Stališče

Opis stališča

Število stališč do pripomb

pripomba se upošteva

Pripomba je bila utemeljena in ustrezno dokumentirana oziroma je bilo do nje zavzeto stališče, da je le ta v skladu s strateškimi cilji občine in se je v celoti upoštevala. Na podlagi stališča bo spremenjen prostorski akt v tekstualnem in/ali grafičnem delu odloka.

123

pripomba se delno upošteva

Pripomba je bila utemeljena in ustrezno dokumentirana oziroma je bilo do nje zavzeto stališče, da je le ta v skladu s strateškimi cilji občine. Vendar pa pripombe ni bilo mogoče v celoti upoštevati, praviloma zaradi razlogov usklajevanja s preostalimi odločitvami v prostorskem aktu, drugimi pravnimi režimi oziroma drugimi dejstvi. V delu, v katerem je bila pripomba upoštevana, bo na podlagi stališča spremenjen prostorski akt v tekstualnem in/ali grafičnem delu odloka.

46

pripomba se ne upošteva

Pripombe ni bilo mogoče upoštevati, praviloma zaradi kršenja zakonskih določil glede prostorskega načrtovanja, gradnje objektov ali drugih pravnih režimov prostora (npr. varstvo kmetijskih zemljišč, varstvo narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo okolja, ipd.) ali pa je bila pripomba v neskladju s strategijo prostorskega razvoja občine.

71

pripomba ni predmet obravnavanega akta

Nekatere pripombe so se navezovale na postopke, ki so šele posledica občinskega prostorskega načrta (OPN) in jih je mogoče reševati šele v fazi priprave podrobnejših prostorskih načrtov (OPPN) v primeru planiranega urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) oziroma v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma drugih postopkih za posege v prostor, ter druge postopke, ki niso povezani z gradnjami in posegi v prostor.

12

SKUPAJ

252

 Stališča do pripomb so dostopna na internetnem naslovu: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta se v poslovnem prostoru v Kamniku verbalno in fizično sprla 21- in 26-letnik. Policisti so izvedli postopek in pri tem 26-letniku izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 33. letnim državljanom Italije. Pri postopku so policisti ugotovili, da je omenjeni nadlegoval obiskovalce trgovskega centra in vsiljivo beračil, zaradi česar mu je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom dneva v Kamniku vlomil v stanovanje in iz notranjosti odtujil fotoaparat in dokumente. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 700 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na regionalni cesti na relaciji Duplica – Kamnik. Z zbiranjem obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da je prišlo do prometne nesreče zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji voznika osebnega avtomobila, ki je po trčenju odpeljal s kraja prometne nesreče, ne da bi ostalim udeležencem nudil osebne in ostale podatke. Z zbiranjem obvestil so policisti naknadno ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 19-letnik iz okolice Kamnika. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti so 19-letniku zaradi več kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali več tatvin artiklov v trgovskem centru v Kamniku. Z zbiranjem  obvestil je bilo ugotovljeno, da je pet neznancev v popoldanskem času vstopilo v več trgovin v trgovskem centru v Kamniku in iz njih odtujilo različne artikle. Z nadaljnjim delom so policisti storilce izsledili in jih ustavili na območju mesta Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je tatvine izvršilo pet oseb iz Kočevja. Z dejanjem so povzročili za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti so navedenim zasegli odtujene predmete in bodo zoper vse podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino goriva iz parkiranega tovornega vozila v Kamniku. Z  zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec na parkirnem prostoru v Kamniku pristopil do parkiranega tovornega vozil odprl rezervoar in iz njega odtujil okoli 120 litrov goriva. Z dejanjem je oškodovanec oškodovan za okoli 160 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v počitniško hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času enega meseca v okolici Kamnika vlomil v počitniško hišo, vendar iz notranjosti ni ničesar odtujil, tako da je dejanje ostalo pri poskusu. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice