Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.08.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo, in sicer je na asfaltiranih odsekih (Radomeljska cesta ter odsek od Radomeljske ceste do trgovine Arboretum) uredil bankine ter zarisal talne označbe. Dokončanje obešanja cevi na most čez Kamniško Bistrico na Radomeljski cesti.

Prav tako je izvajalec začel z polaganjem vodovoda od trgovine Arboretum do doma KS Volčji Potok, kjer se priključi na obstoječi vodovod.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na odseku od trgovine Arboretum do doma KS Volčji Potok ter izdelava izpustnih jaškov na Radomeljski cesti.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti v smeri Tunjic, hkrati pa je začela druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Predvideno je, da se ekipi srečata na vrhu Tunjiške ceste.

Izvedbo del otežujejo tako vremenske razmere, kakor tudi zahteven teren (lapor).

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Gorenjska gradbena družba je nadaljevala z deli na kanalu G ter kanalu G10-1-1 v naselju Zagorica nad Kamnikom. Prav tako so nadaljevali z deli na kanalu G v Bistričici.

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo z deli na kanalu G5 na območju Zgornjih Stranj ter pričelo z deli na kanalu G9.

V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje na obeh območjih ter pričetek del na kanalu G13 v Županjih Njivah.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Pričetek del na JP Brezje nad Kamnikom

V sredo, 20. avgusta, so se pričela gradbena dela »Ureditev JP št. 660574 Brezje nad Kamnikom«. Dela v dolžini 163 metrov bodo obsegala zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Z deli naj bi izvajalec končal predvidoma konec meseca. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste.

Sanacija mostu čez Knežji potok

Na LC Kamnik - Tunjiška Mlaka - Mlaka pri Komendi - Gmajnica, je v torek, 12. avgusta, izvajalec začel s sanacijo mostu čez Knežji potok. Zaradi dotrajanega mostu je potrebno izvesti nove opornike z zidom iz kamna in betona, zaščito brežin s kamnito zložbo, tlakovanje dna s kamnito zložbo v betonu v dolžini 8 metrov, ki bo služila zaščiti temeljev opornikov, izdelava venca. Izvajalec bo z deli zaključil v skladu z pogodbenimi določili. V času del je vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste.

V četrtek, 21. avgusta, je v podružnični šoli Tunjice potekal sestanek s krajani Tunjic, Tunjiške Mlake ter Košiš na temo izgradnje kanalizacijske infrastrukture na tem območju ter samih obvozov. Sestanek je bil sklican na predlog župana Marjana Šarca, na katerega so bili poleg krajanov povabljeni vsi izvajalci del (GGD d.d Kranj, SGP Graditelj d.d. in KPK Kamnik d.d.), strokovni nadzorniki (Štraf d.o.o. in Proctor d.o.o.) ter predstavniki občinske uprave. Uvodoma sta vodja kohezijskih projektov Suzana Stražar ter župan Marjan Šarec na kratko opisala sama projekta ter način izvedbe. Izvajalec gradnje v Tunjicah, SGP Graditelj d.d., je predstavil terminski plan in predvidene časovne okvire posameznih zapor v letošnjem letu ter vse do marca 2015. S strani nadzornega inženirja je bil pojasnjen tudi režim na gradbišču, da smo poskrbeli za možnost prevozov reševalnih in intervencijskih vozil. Koncesionar za vzdrževanje občinskih cest KPK Kamnik d.d., je predstavil obvoze, ki so žal ozki, zato je bil z označbami uveden krožni promet, in sicer iz Tunjic preko Košiš proti Kamniku in iz Kamnika proti Tunjicam preko Stolnika. Zaradi stanujočih ob samem obvozu, ni bil s tablami uveden enosmerni promet, čeprav se ga s pomočjo redarjev večinoma uporabniki držijo. Na sestanku je koncesionar KPK Kamnim d.d., predlagal uvedbo enosmernega prometa (postavitev dodatnih tabel, ki označujejo obvezno enosmerni promet). Glede na množično mnenje in pritiske krajanov, je bilo z glasovanjem odločeno, da režim obvozov ne spreminjamo v enosmerni promet in, da se poskuša v okviru obvozov urediti posamezne razširitve z izogibališči (v dogovoru z lastniki zemljišč).

Na sestanku je bilo prav tako predstavljeno, da bo možen obvoz preko Komende vzpostavljen v prvem tednu septembra, ko bo obnovljen most v občini Komenda (na mejo z občino Kamnik). Ta most je bilo potrebno obnoviti za potrebe šolskih prevozov. Glede šolskih prevozov, je bilo pojasnjeno, da bo linija omogočala prevoz otrok do matične šole v Kamniku. S to povezavo bo omogočen tudi prevoz dijakov v skladu z internimi dogovori s prevoznikom, kot se je izvajalo v prejšnjem letu. Pojasnjeno je bilo tudi, da se je potrebno v slučaju izrednih prevozov, predhodno uskladiti z občinsko službo (Marjana Kadunc 01/8318-208, oziroma po e-pošti: info@kohezija-kamnik.si ter izvajalcem del na tem območju (SGP Graditelj d.d.). Za vse informacije o obvozih ter o gradnji kanalizacijske infrastrukture, lahko pokličete na 01/8318-208 oz. po e-pošti: info@kohezija-kamnik.si.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo, tako da je bilo v zadnjem obdobju izdanih več soglasij, saj se organizirajo številne prireditve na celotnem območju občine, na katerih sodelujejo številni ponudniki.

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS št. 59/2010 in 111/2013) določa,  da bodo morali proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje prejemati račune izključno v elektronski obliki (e-računi). Glede na navedeno bo potrebno od 1. 1. 2015 dalje obvezno prejemati e-račune ter izdajati e-račune, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik. V zvezi z napovedanimi novostmi so se pričele določene aktivnosti v okviru notranje organizacijskih enot za izvajanje zakonskih določil po 1. 1. 2015. Dejstvo je, da bodo morali poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem z novim letom vse račune izdati v obliki e-računov in ne več v papirni obliki.

V Termah Snovik je potekala okrogla miza oziroma strokovno srečanje z naslovom Termalna voda – vir življenja in razvoja, ki so se ga udeležili tudi predstavniki občine Kamnik.  Gostitelji – Terme Snovik – Kamnik, d.o.o.,  so ga organizirali v okviru dogodkov ob slavnostni počastitvi ob 20-letnici prvega pilotnega bazena Term Snovik – Kamnik. Na okrogli mizi so sodelovali prof. dr. Bogomir Kovač, mag. Marjan Hribar, prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, mag. Dušan Rajver, mag. Maja Pak, Aleksandra Gradišek, Janja Kokolj Prošek, Alenka Hribar, Manja Žebaljec in Ivan Hribar. Udeleženci so se vsak s svoje strokovne in osebne perspektive ozrli na 20-letno pot in spregovorili o svojem videnju uspeha Term Snovik ter o korakih, ki so nujni za nadaljnji razvoj slovenskega turizma. Gre namreč za še vedno rastočo gospodarsko panogo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Z dnem 30. 7. 2014 je pričela veljati Novela zakona o izvršbi in zavarovanju, ki prinaša kar nekaj sprememb. Ena izmed pomembnejših je vsekakor uvrstitev preživninskih terjatev med prednostne. Novela omogoča prodajo zarubljene nepremičnine že na prvi javni dražbi po ceni 70 odstotkov od ugotovljene vrednosti nepremičnine, število javnih dražb pa se iz treh zmanjšuje na dve javni dražbi.

Do sedaj je veljalo, da je dolžniku mogoče odvzeti sredstva za poplačilo terjatev tako, da mu pri tem ostane najmanj znesek v višini minimalne neto plače, v primerih zaradi izterjave preživnine pa najmanj 2/3 minimalne neto plače. Sedaj se navedeni zneski zmanjšujejo, dolžniku mora ostati najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, v primerih izvršbe zaradi neplačane preživnine pa 50 odstotkov bruto minimalne plače.

Pomemben podatek je tudi, da spremembe veljajo za vse izvršilne postopke, torej tudi za tiste, ki so bili začeti pred uveljavitvijo novele, razen za nekatere, v zakonu opredeljene primere.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik, ZTŠ in ZVKD pripravljata projekt označevanja objektov, razglašenih za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik, na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine, Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov ter Priročnika za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov Ministrstva za kulturo. Občina Kamnik za realizacijo projekta pridobiva soglasja lastnikov. V dogovoru z ZVKD IN ZTŠ bomo v prvi fazi označili naslednje spomenike: Cerkev sv. Jakoba, Frančiškanski samostan in knjižnico, Kapelo Božjega groba, cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, cerkveni stolp, Dvorec Zaprice, Grajski park z obzidjem na Zapricah, slop na Zapricah, Mali grad, Kapelo sv. Eligija na Malem gradu, stolp na Malem gradu, Smoletov gradič in Cerkev Marijine in Jožefove zaroke ter Kalvarijo na Žalah.

Občina Kamnik je zaključila postopke in podpisala Pogodbo o brezplačnem odstopu zemljišča, na katerem se nahaja »spomenik NOB v Steblevški gmajni«, posvečen 18 neznanim ustreljenim partizanom, v skladu z registrom kulturne dediščine vpisan pod evidenčno številko dediščine EŠD 25348. Pred izvedbo preureditve predmetnega spomenika je bilo potrebno poskrbeti za odmero dela nepremičnine in zagotoviti prenos zaradi dokončne ureditve zemljiškoknjižnega stanja na zemljišču, na katerem se nahaja omenjeni spomenik.

Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina podeljujeta certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ker menimo, da imamo zgledno urejeno področje mladine in uspešno izvajamo nekatere ukrepe s področja mladinskih politik, smo se odločili, da se v letošnjem letu potegujemo za prejetje certifikata. Zato iz tega razloga intenzivno pripravljamo vlogo za prijavo na omenjeni razpis.

Pričela so se dela v zvezi s sanacijo Kulturnega doma Motnik.

Zaradi slabega vremena so se zavlekla gradbena dela na štadionu Prijateljstva v Mekinjah. Izvajalec bo danes pričel s polaganjem asfalta okrog objekta.

Dela pri gradnji požarnih stopnic na Glasbeni šoli Kamnik potekajo v skladu s terminskim planom.

V torek, 9. septembra, ob 17. uri, se bo nadaljeval tečaje za družinske oskrbovalce, ki ga izvaja Nacionalni Inštitut Antona Trstenjaka. Tečaj se bo odvijal v Domu kulture v Kamniku (ne več v prostorih Društva upokojencev). Vsi prijavljeni kandidati bodo o vseh spremembah obveščeni po pošti.

Projekt energetske sanacije podružnične šole v Nevljah je v sklepni fazi izdelave. Namen samega projekta je izvedba ukrepov učinkovite rabe energije in rešitve za uporabo obnovljivih virov s približevanjem pasivnemu energetskemu nivoju. Projekt energetske sanacije POŠ Nevlje je financiran s strani proračuna občine, del sredstev, kot nepovratna, pa prispeva Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS iz sredstev evropske kohezijske politike v deležu 85 odstotkov tako imenovanih upravičenih stroškov investicije.

Sicer pa so bila v preteklem tednu izvedena še naslednja dela:

Sledijo še manjša zaključna dela v zunanjo okolico tako, da bo objekt predan v uporabo uporabnikom.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu usklajevali zadnje podatke, ki so jih občani poslali v tem mesecu, za izdajo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč z Ministrstvom za finance. Po informacijah Ministrstva za finance bodo odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč izdane že v tem tednu.

Občina Kamnik je dne, 18. 4. 2014, poslala vloge za končna mnenja k OPN  vsem 30-im nosilcem urejanja prostora. Posamezni nosilci urejanja prostora imajo v skladu z veljavno zakonodajo 30 dnevni rok za podajo svojega mnenja. Kljub zakonskim določbam smo do 19. 8. 2014 prejeli  tudi po županovih urgencah le 20 pozitivnih končnih mnenj, 7 končnih mnenj usklajujemo, tri končna mnenja pa še do danes nismo prejeli. Najbolj ključno je mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, katerega je predmetno ministrstvo obljubilo, da nam ga bo posredovalo v prvem tednu septembra. Takoj po prejemu tega mnenja bomo lahko predvideli terminski plan. Po prejetju vseh 30 pozitivnih končnih mnenj je v skladu z veljavno zakonodajo OPN predlagan na sejo Občinskega sveta. V skladu z veljavno zakonodajo se pobudnike oziroma lastnike o sprejemu OPN obvesti na krajevno običajen način (t.j. krajevno občilo Kamniški Občan, internetna stran Občine Kamnik).

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali poškodovanje več vozil na območju Kamnika. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznanec pristopil do parkiranih vozil na  Ljubljanski ter na vozilih poškodoval štiri pnevmatike. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za 800 evrov. Policisti  nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali osebo, ki je zaradi močne pijanosti obležala za cesto. Policisti so poskrbeli, da je varno prišel domov, zaradi kršitve javnega reda in miru pa mu je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa znamke Nakamura neznanih številk na Steletovi ulici. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil odsotnost oškodovanca in odtujil zaklenjeno kolo. S tem dejanjem je oškodovan za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Perovem, v kateri je neznani voznik trčil v parkirano vozilo in s kraja odpeljal, ne da bi lastniku vozila pustil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o pobeglem vozniku in mu bodo, ko ga izsledijo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v krožišču v Šmarci. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prišlo do prometne nesreče zaradi nepravilnega vključevanje v promet. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v postopku 22. letnika, kateremu so med postopkom zasegli zvitek z neznano rjavo zeleno vsebino, sum prepovedane droge. Zavitek bo poslan v analizo, v primeru da se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Policisti so imeli v postopku 27. letnika, kateremu so med postopkom zasegli zvitek z neznano rjavo zeleno vsebino, sum prepovedane droge. Zavitek bo poslan v analizo, v primeru, da se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec poizkušal vlomiti v osebni avtomobil vendar mu to ni uspelo, pri tem pa je poškodoval vozilo. S tem je lastnika oškodoval za okoli 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na območju Kamnika. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je prometna nesreča pripetila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, v nesreči ni bilo poškodovanih. Zaradi kršitve je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice