Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.06.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

WiFi internetno omrežje

Potekal je sestanek glede postavitev brezžičnega WiFi internetnega omrežja na lokaciji mestnega središča občine Kamnik, za še boljšo in učinkovitejšo promocijo Kamnika in turistične ponudbe kraja. Omrežje je prosto dostopno za vse uporabnike, ki uporabljajo naprave za brezžični dostop do spleta (mobilni telefoni, dlančniki, prenosni računalniki, tablični računalniki). Opravljene so bili testne meritve, ki so pokazale, da je najprimernejša lokacija pri Turistični pisarni Kamnik, kjer bi se lahko namestili dve dostopovni točki (DT), WiFi oddajniki. Predvidena lokacija v celoti pokrivata prostor proti kavarni Veronika, Glavni trg in v smeri proti sedežu Občine.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V torek, 19. junija, je v Dolu pri Ljubljani potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bil potrjen predlog projektov, ki bodo vključeni v načrt izvedbenih projektov za leto 2012. Na javni razpis za prijavo projektov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se je zaključil 16. 4. 2012, je prispelo 27 vlog. Komisija je izbrala 12 projektov, ki bodo sofinancirani v skupni višini približno 280.000 evrov. Med izbranimi projekti so tudi trije projekti občine Kamnik (v skupni vrednosti približno 70.000 evrov), trije projekti pa se bodo izvajali na celotnem območju vključenih občin LAS »Srce Slovenije«.

Pred 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 27. 6. 2012, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo predstavili poročilo o podpori podjetništvu v občini Kamnik.

Zaradi številnih prireditev ob koncu tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pregled in spremljanje polletne  realizacije proračuna Občine Kamnik za leto 2012 (izplačila polletnih dotacij…).

Oddelek za družbene dejavnosti

Vezano na dopolnitev Odloka o mestnega jedra Kamnik za zgodovinski in kulturni spomenik smo imeli delovni sestanek s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj, kjer so nam predstavili neuradni predlog varstvenega režima za objekte zgrajene po letu 1967.  

Pridobili smo osnutke revizijskega poročila za MC Kotlovnico in KD Priden Možic kot upravljalca DKK; oba sta proračunska porabnika.

V četrtek, 20. junija, je bila podpisana donacijska listina dr. Nikolaj Sadnikarja za predmete, ki bodo sestavni del Spominske sobe Rudolfa Maistra.

Po pregledu prispelih ponudb v zvezi z javnim naročilom za nakup in opremo bibliobusa, smo s strani Matične knjižnice Kamnik, kot nosilke naročila, prejeli v potrditev najugodnejšega ponudnika, katerega kot sofinancer tudi podpiramo.

Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči dijakom in študentom je v zadnji številki Kamniškega občana in na občinski spletni strani objavljen poziv za finančno pomoč dijakom in študentom za šolsko oz. študijsko leto 2012/2013. Poziv velja do porabe sredstev za leto 2012.

V zadnjem tednu so bili pripravljeni aneksi k pogodbam z varuhi predšolskih otrok, ki smo jih v začetku tega tedna tudi obiskali in si ogledali, kako delujejo. V občini ima trenutno z Občino Kamnik podpisano pogodbo ena varuhinja in štiri varuhinje.

Za prvo tromesečje letošnjega leta so bila nakazana sredstva za sofinanciranje športnih programov 11-im društvom, ki so na podlagi podpisane pogodbe oddala poročila.

Oddelek za urejanje prostora

V torek, 19. junija, se je zaključila javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila Občine Kamnik. Veliko večino pripomb k razgrnjenem gradivu smo prejeli v zadnjih dneh razgrnitve. Prejeli smo preko 450 pripomb, ki jih na Oddelku pregledujemo, v kolikor pa bodo potrebne dopolnitve, bomo pobudnike tudi pisno pozvali k dopolnjevanju dokumentacije. Ker je pri OPN potrebno sodelovanje najrazličnejših inštitucij, smo posebej za Upravno enoto Kamnik organizirali predstavitev OPN, ki so se je udeležili tudi predstavniki izdelovalca OPN, podjetja Locus, Leon Kobetič in Tomaž Kmet. Predstavniki UE so v triurni razpravi podali veliko konstruktivnih pripomb in vprašanj, ki bodo nedvomno koristna za naše nadaljnje delo pri pripravi OPN, dogovorili pa smo se, da jeseni izvedemo podobno srečanje, katerega namen je, da bo OPN čim laže izvajati ter, da bo neskladij in nejasnosti čim manj.

V torek, 19. junija, je bila za potrebe občinskih ter drugih strokovnih služb organizirana predstavitev hidrološko hidravlične študije za potrebe OPN za vodotoke Kamniška Bistrica,  Nevljica in Motnišnica. Predstavitev je vodil dr. Primož Banovec iz Inštituta za vodarstvo. Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki ARSO ter sosednje občine Domžale, predstavitvi pa je sledila strokovna razprava.

V sredo, 20. junija, smo skupaj z Oddelkom za družbene dejavnosti in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine sodelovali na delovnem sestanku za pripravo varstvenih režimov za staro mestno jedro.

Popoldan pa je v sklopu priprave Strategije za oživitev mestnega jedra potekala okrogla miza z lastniki stavb in najemniki lokalov na Šutni.

V prihodnjem tednu nas čaka seja Občinskega sveta, na kateri sodelujemo s točko predloga Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju OPPN K 3 Graben – del, katero smo v sredo predstavili na Odboru za prostor in komunalno ureditev.<< Nazaj | Novice