Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.05.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Na odseku 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125, ki poteka od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja, ki je predvideno v prvem tednu junija. V preteklem tednu je izvajalec pripravljal podlago za asfaltiranje.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3:  vodovod Šmarca - Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predvideno v prvem tednu junija. V preteklem tednu je izvajalec pripravljal podlago za asfaltiranje.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Asfaltiranje je predvideno v prvem tednu junija.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalizacijskem črpališču v »Kurji dolini.«

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi Svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu juniju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v juniju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Izvajalec je končal z izvedbo še preostalega dela kanala G14 v Bistričici.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. Jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu je vgrajeno. Sledi izvedba tlačnega voda, ki poteka od črpališča in se obesi na most ter nato do obstoječega kanalizacijskega jaška pri Calcitu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju turističnih društev ter društev na področju kmetijstva v letu 2015, so bile vlagateljem poslane v podpis pogodbe o sofinanciranju.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2015 do 30 .4. 2015.

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem vrtičkov, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik so se pričeli izdajati plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja v letošnjem letu obsega področje tekočih transferov, tako da je bilo izvajalcem posredovane več zahtevane dokumentacije. Prav tako se s strani Nadzornega odbora izvaja več nadzorov, za potrebe katerega je bilo pripravljene več dokumentacije.

Upravičenci do povračila trošarine za leto 2014 pri sanaciji žledoloma v gozdovih so prejeli odločbe, vendar se posamezniki ne strinjajo z odstotkom poškodovanosti gozda. S strani Zavoda za gozdove Slovenije smo prejeli naslednje obvestilo: »Vsako leto se konec marca izteče trimesečno obdobje za oddajo zahtevkov za vračilo dela trošarine za gorivo, ki se porabi za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v preteklem letu. Za vlagatelje, ki so oddali zahtevek (na obrazcu TRO-AŽ), carinski organi, ki odločajo o vračilu trošarine za dejansko porabljeno gorivo v letu 2014, upoštevajo samo podatke (o parcelnih številkah, površini gozda in odstotku poškodovanosti zaradi žledoloma) Uprave RS za zaščito in reševanje. V javnosti se je namreč pred kratkim pojavila informacija, da ima lastnik gozda, ki meni, da je dejanska poškodovanost višja od zapisane v evidenci omenjene uprave, po izdaji odločbe carinskega organa možnost pritožbe, pri čemer predloži ponovno oceno poškodovanosti, ki jo opravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). V zvezi s tem želimo pojasniti, da je ZGS za gozdove, ki jih je prizadel žled, po uradni dolžnosti moral pred enim letom posredovati podatke o poškodovanosti gozdnih oddelkov in odsekov Upravi RS za zaščito in reševanje, ta pa je nato pripravila podatke o poškodovanosti tako, da je neposredno prenesla podatke o poškodovanosti z ravni oddelka oziroma odseka na raven parcel. Po potrditvi teh podatkov lansko leto na vladi veljajo za uradno evidenco, ki jo je po mnenju ministrstva za finance možno spreminjati samo tako, da Uprava RS za zaščito in reševanje izda »dokazilo o popravku odstotka poškodovanosti«, kar pa, kot nam je znano, ni več izvedljivo. Zato lastnikom gozdov, kljub nekaj izraženih prošenj, ne izvajamo t.i. ponovnih ocen poškodovanosti gozdnih parcel.«

Oddelek za družbene dejavnosti

V Uradu župana je potekal sestanek z vodstvom Društva Počitniško varstvo Kamnik, ki tudi v letu 2015 organizira počitniško varstvo za učence 1. do 5. razreda osnovne šole in bo potekalo od 29. 6. 2015 do 28. 8. 2015, od 7. do 16. ure na Osnovni šoli 27. julij v Kamniku. Otroka lahko prijavite najkasneje do 31. maja 2015, število otrok bo omejeno. Prijavnico lahko dobite na spletni strani Društva Počitniško varstvo Kamnik ali tukaj. Cena dnevnega varovanja z vključenim kosilom, popoldansko malico, programom, zavarovanjem in akontacijo znaša 8 evrov. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 040/420-347 ali pa preko elektronskega naslova: pocitnisko.varstvo@gmail.com.

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen ter direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Sašo Rebolj, dr. med., so v preteklem tednu na Ministrstvo za zdravje poslali pripombe na osnutek Pravilnika o nujni medicinski pomoči. V dopisu ponovno opozarjajo, da osnutek pravilnika nove ureditve nujne medicinske pomoči ogroža življenja občank in občanov obeh občin, zato se od odgovornih na ministrstvu pričakuje, da bodo pripombe upoštevane in si jih lahko ogledate TUKAJ. V petek, 22. maja 2015, pa so se udeležili tudi sestanka na temo predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči.

Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik je na svoji spletni strani objavil javni razpis za najem športnih objektov (telovadnic) v šolskem letu 2015/2016. Rok prijave je ponedeljek, 8. junij 2015. Prijavo za najem in koriščenje športnega objekta z navedbo športnega objekta, želenega termina, vadbene skupine (KŠ – člani, KŠ – 11 let, IŠV do 65 let…itd) in števila ur tedensko pošljite na naslov:ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK, Glavni trg 2, 1241 Kamniks pripisom: »Javni razpis – najem športnih objektov – NE ODPIRAJ«.

S strani Fundacije za šport smo prejeli pogodbo o sofinanciranju nadaljevanja urejanja atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Občina Kamnik je na razpisu uspela pridobiti 60.000 evrov nepovratnih sredstev. Dela se bodo pričela konec junija 2015.

Na Podružnični šoli Mekinje je bila v mansardi urejena učilnica s požarno in elektro zaščito, za kar je Občina Kamnik zagotovila 12.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Veliko vprašanj je bilo na Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu podanih v zvezi s podelitvijo lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču oziroma pripadajočem zemljišču k večstanovanjskim stavbam, kjer le-to še ni urejeno. Naj pojasnimo, da določitev pripadajočega zemljišča k stavbi ureja Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stanovanja in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL – Uradni list RS, št. 45/08, sprememba 59/11). 5. odstavek 30. člena omenjenega člena določa, da če je bila do uveljavitve tega zakona že izdana pravnomočna odločba o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k posamezni stavbi, se ne glede na druge določbe tega zakona v postopku za določitev pripadajočega zemljišča po tem zakonu šteje, da je pripadajoče zemljišče k stavbi tisto zemljišče, ki je bilo določeno kot funkcionalno zemljišče ali gradbena parcela po pravnomočni odločbi o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k posamezni stavbi. V kolikor ni bilo izdane pravnomočne odločbe o določitvi funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele k stavbi, ki je bila zgrajena pred 1. januarjem 2003 ima upravnik stavbe pravico predlagati na podlagi 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stanovanja in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL – Uradni list RS, št. 45/08, sprememba 59/11), ugotovitev pripadajočega zemljišča pri pristojnem sodišču.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Izdelali smo tudi več odločb za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o poskusu vloma v objekt Stari grad.  Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pršel do objekta ter poizkušal vlomiti v objekt. Pri tem je poškodoval ključavnico. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 29-letnim voznikom osebnega vozila. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.70 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 29-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali vožnjo, zoper omenjenega so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so na cesti Tunjice obravnavali prometno nesrečo zaradi nepravilnega premika z vozilom. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. Pri trčenju je na vozilih nastala škoda za približno 400 evrov. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poškodovanje ograje podjetja v Stranjah. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec poškodoval več metrov ograje. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini lahkega priklopnika, na kateri je bila naložena kosilnica, v Zg. Palovčah. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pršel na dvorišče stanovanjske hiše in odpeljal lahki priklopnik, na katerem je bila kosilnica. Z dejanjem je neznani storilec oškodoval lastnika za približno 4.700 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 45-letnim voznikom osebnega vozila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 45-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega so policisti 45-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v križišču TC Kamnik – Ločica in Cankarjeva cesta. Na kraju so policisti ugotovili, da se je nesreča pripetila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. Pri trčenju je na vozilih nastala škoda za približno 3.000 evrov. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poškodovanje vrat sanitarij v mrliški vežici Mekinje. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči poškodoval vrata sanitarij. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 300 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni, da je že dalj časa na naslovu Zikova 8 puščeno žensko kolo sive barve. Na kraju so našli kolo in ga pripeljali v prostore Policijske postaje, kjer se hrani. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ugotavljanje lastnika kolesa.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Spodnjih Stranjah. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila preko noči trčil v ograjo pri stanovanjski hiši številka 1 ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Pri trčenju je nastala škoda za približno 100 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ob odkritju povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice