Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.04.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z deli na regionalni cesti v Soteski. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Lokah. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartno v Tuhinju. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija plazu Poreber 10

Nad občinsko cesto LC 161011 Soteska-Poreber, v bližini objekta Poreber 10, se je v letu 2010 sprožil plaz, ki ogroža cesto. Po poplavah v letu 2012 in 2014 se je stanje tega plazu poslabšalo, zato je bila nujna sanacija, ki se je začela v mesecu aprilu 2016. Izvedena bo betonska oporna konstrukcija za zaščito pred nadaljnjim plazenjem, dela na gradbišču bodo zaključena v mesecu maju. Po končani sanaciji je predvidena še obnova poškodovane ceste na tem odseku.

Sanacija podhoda na Šolski ulici

Podhod na Šolski ulici že dobiva svojo končno podobo. Mimoidoči se bomo lahko, po sami izvedbi del, sprehodili skozi dobre misli, ki nam jih bodo vlivali grafiti pridnih rok učenk in učencev Osnovne Šole Frana Albrehta. Projekt so poimenovali »S POZITIVNO MISLIJO V LEPŠI DAN.«

Da pa podhod lahko pridobiva svojo podobo, so morali delavci najprej odstraniti prejšnje grafite in sanirati poškodbe betona ter delovne stike. Nato so delavci s programa javnih del celotni podhod namazali z emulzijo in prebarvali z barvo. Ko bodo učenke in učenci končali z ustvarjanjem in uresničevanjem svojih zamisli, bomo celoten podhod zaščitili z barvo, ki bo varovala njihov trud in dobro delo. Poleg ureditve samega podhoda smo izgradili še stopnišče, na katerem se bo še v tem tednu namestila ograja in v podhodu z okolico zarisali potek kolesarske poti.

Občinska uprava je na podlagi zaključenega razpisa ter predloga strokovne komisije, ki ga je potrdil župan, pripravila sklepe o dodelitvi sredstev za programe turističnih društev in društev na področju kmetijstva.

Proračunska sredstva za področje dejavnosti turističnih društev se v letu 2016 dodelijo naslednjim društvom:

Razdeljena so bila proračunska sredstva v višini 16.000 evrov.

Proračunska sredstva za področje dejavnosti društev na področju kmetijstva se v letu 2016 dodelijo:

Razdeljena so bila proračunska sredstva v višini 7.000 evrov.

Na podlagi zaključenega razpisa za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik – ukrep: tehnična podpora – se sredstva v skupni višini 7.000 evrov razdelijo:

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo nov razpis za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj objavila, ko bodo vsem upravičencem s seznama A dodeljena občinska stanovanja v najem (na seznamu so še štirje upravičenci).

Najemniki tržnih stanovanj lahko zaprosijo Center za socialno delo za subvencijo k plačilu tržne najemnine, če imajo najeto tržno stanovanje na območju Občine Kamnik. Predhodno naj prosilci v sprejemni pisarni Občine oddajo vlogo za dodelitev občinskega stanovanja s kratkim opisom stanovanjskih razmer in najemno pogodbo. Občinska uprava bo preverila, če izpolnjujejo spodaj navedene splošne pogoje. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja in do subvencije tržne najemnine, so:

V kolikor bo prosilec prejel pozitiven odgovor, na Center za socialno delo v Kamniku pošlje vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki priloži odgovor občine, najemno pogodbo in bančne izpiske za vse družinske člane.

V primeru, da bo najemnik tržnega stanovanja izpolnjeval dohodkovne in premoženjske cenzuse, mu bo CSD izdal pozitivno odločbo, občina pa bo mesečno  najemodajalcu nakazovala odobreno subvencijo k plačilu tržne najemnine (nad 3 EUR/ m2 primerne stanovanjske površine prosilčeve družine).

Oddelek za družbene dejavnosti

Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik je izmed prijavljenih kandidatk s tajnim glasovanjem, z večino glasov, izbral novo ravnateljico vrtca. V kolikor se bo mag. Liana Cerar odločila za podpis pogodbe, bo z delom pričela predvidoma sredi poletja.  Mag. Liana Cerar je profesorica predšolske pedagogike in psihologije ter magistra psihologije, z bogatimi delovnimi izkušnjami z vodenjem v predšolski vzgoji.

V petek, 22. aprila 2016, je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na objavljeno javno naročilo za sanacijo enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Pestrna. Do razpisanega roka so prispele 4 ponudbe, naročnik bo po podrobnem preverjanju in ocenjevanju ponudb naročilo oddal najugodnejšemu ponudniku.

V teku je javno naročilo za zagotavljanje šolskih prevozov otrok. Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe oddajo do 13. 5. 2016 do 10. ure.

Občina Kamnik se je prijavila na poziv Slovenske filantropije za »Podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto«. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Skupaj z župnikom Lukom Demšarjem smo si ogledali prostor v Maistrovi hiši, ki ga občina še letos namerava urediti za izvajanje muzejskih večerov in različna predavanja. Prostor je v izredno slabem stanju, kar pomeni, da bo vanj potrebno vložiti več deset tisoč evrov, poleg tega bo najprej potrebno urediti lastništvo prostora, saj je trenutni lastnik še Župnija Kamnik.

Koncesionarka, ki izvaja program ginekologije v Kamniku in je napovedala svojo upokojitev s 30 6. 2016, je obvestila svojega koncedenta – to je Ministrstvo za zdravje ter Občino Kamnik, da svojo vlogo po upokojitvi preklicuje. Do nadaljnjega torej ostaja izvajanje programa ginekologije v Občini Kamnik nespremenjeno.

Center za socialno delo Kamnik je uspel na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobiti nepovratna sredstva v višini 12.650 evrov. Sredstva so namenjena delovanju Dnevnega centra Štacjon v tem letu.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj in Boris Ravbar sta se udeležila srečanja projektnih partnerjev projekta Local Action Groups for better EU Communities (LAGs4EU), ki je potekalo v Mostarju (BIH) od 14. do 16. 4. 2016. Gre za projekt, ki je sofinanciran s strani evropskega programa Europe for citizens in v Sloveniji poteka pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije kot projektnega partnerja. V Mostarju je potekalo tretje srečanje projektnih partnerjev, prvo je bilo v začetku meseca julija 2015 na Slovaškem, drugo pa konec julija 2015 na Hrvaškem (Pazin). Do konca leta 2017 bodo organizirana srečanja še v preostalih sodelujočih državah (BiH, Češka, Italija, Romunija, Litva, Poljska in Slovenija). V Mostarju so bili predstavljeni primeri dobrih praks črpanja evropskih sredstev, inovativne poslovne zgodbe in različne oblike povezovanja lokalnega prebivalstva z namenom zagotavljanja družbenih sprememb v tej, z nedavno vojno še vedno močno zaznamovani multikulturni državi (regionalna razvojna agencija BIH, podjetniški pospeševalnik, tehnološki park, mednarodni gospodarski sejem, socialno podjetje,…). V Kamniku bo srečanje projektnih partnerjev omenjenega projekta potekalo v tretjem tednu avgusta 2016.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil izgubo mobilnega telefona na Križkem bajerju. Mobilni telefon znamke Samsung Galaxy S6, EDGE, temno modre barve je neznanec našel in si ga protipravno prilastil.

Na Cankarjevi cesti v Kamniku je neznanec preko noči pristopil do parkiranega vozila in ga premazal s silikonom. Nastala materialna škoda za okoli 100 evrov. Policisti bomo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari.

Policisti policijske postaje Kamnik so na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavali poskus vloma v  gostinski lokal. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči pristopil do gostinskega lokala, kjer je z neznanim predmetom poskušal vlomiti v gostinski lokal, vendar je od dejanja odstopil. Nastala materina škoda za 150 evrov.

Na policijski postaji Kamnik se je zglasil občan in podal prijavo o spuščenem psu v Mekinjah. V razgovoru je bilo ugotovljeno, da je do občana pritekel nezavarovan pes, ki je proti njemu renčal. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

Policisti so pri nadzoru prometa obravnavali postopek z občanom, ki mu je bila zasežena ročno zvita cigareta, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi sledi ustrezen ukrep.

Policisti so v bar Pikapolonica v Mostah obravnavali odtujitev zagonskega ključa osebnega avtomobila. Nastala materialna škoda za 150 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Na policijski postaji Kamnik se je zglasil občan in prijavil poškodovanje vozila pri cerkvi v Komendi. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v času od 21. do 22. 4. 2016 med 17. uro in 07.30 odlomil zadnji brisalec na vozilu. Nastala materialna škoda znaša 150 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Policisti so pri kontroli cestnega prometa na Bakovniku zaustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da voznik vozi vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo v skladu s 23. členom ZPrCP zaseženo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo I. kategorije, do katere je prišlo v Volčjem potoku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila vozil preblizu desnemu robu, zaradi česar je trčil v ograjo. Z voznikom je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pri pravilni uporabi pokazal 0,93 mg/l izdihanega zraka, zaradi česar mu je bilo, na podlagi 113. a člena ZP-1, začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog na OS Kamnik.

Policisti so pri kontroli prometa v kraju Nevlje ustavili in kontrolirali voznika neregistriranega vozila. V postopku je bilo ugotovljeno, da ta vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da je imel pri sebi predmete in snov, ki se uporablja za uživanje prepovedanih drog.  Sledi analiza in ustrezen ukrep. 


<< Nazaj | Novice