Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.04.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Na podlagi sanacijskega programa za leto 2011 so se v sredo pričela gradbena dela ob občinski cesti JP 661102 Poreber, kjer sta se ob septembrski ujmi 2010 sprožila dva večja plazova. Ocenjena vrednost sanacije obeh plazov znaša 80.000 evrov. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran najugodnejši ponudnik, podjetje PUH d.d., ki je že v preteklosti v naši občini izvajalo sanacije plazov.

 

Komisija za plazove občine Kamnik sporoča vsem občankam in občanom, da bo v mesecu maju in juniju 2011 izvedla ponovni ogled vseh plazov v občini, skupaj z razširjeno skupino strokovnjakov za plazove, geologov, itd. Namen ogleda komisije je, da ugotovi stanje plazov in vplive zime na njihovo morebitno poslabšanje.

V sredo se je zaključila sanacija zemeljskega plazu pod javno potjo št. 661491 Bela (Špitalič- Učakar), v petek pa so se zaključila dela na lokalni cesti št. 160011 Podgorje -  Kamnik.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek 22. aprila je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje turistični društev ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

V preteklem tednu smo predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodelovali pri pripravi pojasnil in odgovorov Nadzornemu odboru Občine Kamnik v zvezi z Zaključnim računom proračuna Občine Kamnik za leto 2010, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik potrdil na 5. redni seji (20.4. 2011).

V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin je bilo na Ministrstvo za finance posredovano poročilo o stanju zadolžitve občine v preteklem četrtletju.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok se je v preteklem vikendu pričela tradicionalna razstava tulipanov, zaradi tega je bilo izdano tudi soglasje za prodajo na premičnih stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Nadzorna služba prekrškovnega organa Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, je v torek, 19. aprila 2011, izvajala meritve hitrosti na območju občine Kamnik, s samodejno merilno napravo. Namen izvedbe meritev je zaščititi najšibkejše udeležence v prometu. Meritve hitrosti so bile opravljene na naslednjih lokacijah:

Občina Kamnik ponovno obvešča in opozarja vse voznike motornih vozil, da so dolžni spoštovati omejitve hitrosti na javnih cestah. Meritve hitrosti se bodo izvajale tudi v bodoče, zoper kršitelje pa bodo izdani plačilni nalogi z izrekom globe in kazenskimi točkami, zoper najhujše kršitelje pa bodo podani obdolžilni predlogi na okrajno sodišče.

Oddelek za družbene dejavnosti

V okviru Oddelka za družbene dejavnosti smo v preteklem tednu objavili razpise za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, sofinanciranje mestne godbe, sofinanciranje sakralnih objektov, sofinanciranje mladinskega centra, sofinanciranje mladinskih programov in sofinanciranje mladinskega sveta.

Pripravljene so bile pogodbe o sofinanciranju za Javni sklad za kulturne dejavnosti RS Območna izpostava Kamnik, pogodba o upravljanju in izvajanju programa ohranjanja kulturne dediščine Preskarjeve bajte na Veliki Planini, tripartitna pogodba s Kam - Busom in Slovenskimi železnicami ter pogodba z Ljubljanskim potniškim prometom za sofinanciranje prevozov študentov in dijakov. Prav tako sta bili pripravljeni pogodbi o sofinanciranju programa predšolske vzgoje dveh zasebnih vrtcev, v katera sta vključena otroka iz naše občine.

Objavljen je bil poziv za podelitev enkratne denarne pomoči za študij. Tedensko pa se rešujejo vloge za znižano plačilo vrtca, vloge za novorojence ter mesečne subvencije. V tem tednu se je iztekel rok za prijavo na razpis za humanitarne programe. Prijavilo se je 20 društev z opredeljeno humanitarno dejavnostjo. Komisija bo programe ocenila in obravnavala po prvomajskih praznikih. Po sprejetem proračunu poteka intenzivna obravnava Enkratnih denarnih pomoči. V tem tednu smo izdali približno 20 odločb.

V pripravi je razpis za upravljanje Doma kulture Kamnik in Budnarjeve muzejske hiše.

V komisijo za vpis otrok v vrtec sta imenovana dva predstavnika Občine Kamnik, ki sta se že udeležila prvih srečanj teh komisij.

V okviru programa LAS - lokalne akcijske skupine za boj proti drogam potekajo predavanja in delavnice v okviru "Okrepčevalnice za starše", pripravljajo pa se programi za izvedbo delavnic na osnovnih šolah, in sicer za pete razrede.

V okviru prizadevanj za vzpostavitev Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju sta se  predstavnici Oddelka za družbene dejavnosti in Centra za socialno delo udeležili sestanka o možnostih sodelovanja pri postavitvi Dnevnega centra, najprej na Oddelku za družbene dejavnosti občine Domžale, kjer so izrazili interes za sodelovanje, nato pa še z direktorico občinske uprave občine Komenda, kjer so prav tako zainteresirani za sodelovanje.

Predstavnici Oddelka za družbene dejavnosti sta se udeležili seminarja in delavnic na temo oblikovanja in izvajanja dobrega programa za kakovostno staranje in lepše sožitje v občini, ki jo je izvajal Inštitut Antona Trstenjaka. Te aktivnosti spadajo v kontekst prizadevanj za vzpostavitev centra za medgeneracijsko sožitje.

Na področju športa je bil sklican sestanek na temo priprave DIIP-a za prenovo objekta na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Pripravila se je pogodba o sofinanciranju reprezentativnega združenja kamniških športnikov (Športne zveze) za leto 2011.

Oddelek je pripravil odgovore na vprašanje Nadzornega odbora Občine Kamnik, ki jih je bilo potrebno ustno posredovati članom le tega na njihovi seji.

Za naslednjo sejo Občinskega sveta je pripravljen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi OŠ 27. julij.

 


<< Nazaj | Novice