Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.03.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev ceste Volčji Potok – Jernač    

V preteklem tednu so se ponovno pričela gradbena dela za ureditev ceste Volčji Potok – Jernač. Gradbena dela zajemajo ureditev vodovoda in asfaltiranje ceste v skupni dolžini 300 metrov. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo dela zaključena v začetku meseca aprila

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), se v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2012, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji. Pričele so se tudi aktivnosti za izdelavo premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2012.

Na Statistični urad RS je bilo posredovano tudi poročilo za statistiko osnovnih sredstev Občine Kamnik.

Pred 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 27. 3. 2013, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 ter o programu prodaje občinskega finančnega premoženja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklih dneh se je, kljub vztrajanju zimskih razmer, močno povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za obdelovanje.

Vse zainteresirane občanke in občane zato ponovno obveščamo, da je na voljo še nekaj primernih površin na Duplici (Jakopičeva ulica). Bodočim vrtičkarjem svetujemo, da si najprej sami ogledajo omenjeno lokacijo (zlasti neobdelane površine ob železniški progi) in na vložišču izpolnijo vlogo za najem vrtička. Nato bo opravljen skupen ogled s predstavnikom občine, na katerem bodo dogovorjene vse podrobnosti glede posameznega najema.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik v sodelovanju z ZVKD OE Kranj vsako leto uredi/sanira spomenike, grobišča, ki imajo zgodovinski oziroma kulturni pečat. Glede na to, da prioritetni vrstni red sanacije spomenikov v proračunskem letu 2013 postavlja na prvo mesto »spomenik Rudnik«, smo že opravili ogled spomenika  s strokovnimi službami ZVKD, od katerih pričakujemo smernice za nadaljevanje sanacije. Spomenik leži na območju občine Kamnik, vendar je namenjen tudi občanom občine Domžale, zato pristopamo k sanaciji omenjenega spomenika skupaj. Spomenik je v slabem stanju, zadnja sanacija je bila leta 1999 in na podlagi točnih izmer, projektantskega popisa, načina izvedbe bomo nadaljevali s postopki ureditve spomenika. 

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine ter v povezavi z Javnim razpisom za podelitev pooblastila za opravljanje državne službe muzejev in galerij, je Vlada RS sprejela sklep, da se Medobčinskemu muzeju Kamnik podeli pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev za obdobje od 1. januarja 2013 do preklica, in sicer za območje občin Kamnik, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš in Moravče za področje arheologije, likovne umetnosti in zgodovine. Področja delovanja državne javne službe se zagotavlja na podlagi opredelitev v ustanovitvenih aktih, prepoznave širšega pomena hranjenja in varovanja zbirk posebnega pomena ter določitvi strokovnih področij, ki jih pokrivajo izbrani muzeji v mreži na muzejskih področjih. Področja so se v Republiki Sloveniji oblikovala na osnovi zgodovinskih pokrajin, muzejske tradicije, povezovanja več lokalnih skupnosti ali specialnih muzejskih zbirk in zagotavljajo pokritost večine strokovnih področij na določenem območju ter kompleksno muzejsko dejavnost zbiranja, proučevanja, dokumentiranja, varovanja, hranjenja in vseh oblik komuniciranja muzeja, ki na muzejskem območju opravljajo svojo dejavnost, s katero dopolnjujejo prvi in drugi nivo matične službe.

Na podlagi javnega razpisa  za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2013 so bili izdani sklepi izbranim prijaviteljem, in sicer na razpis je prispelo 18 vlog, od katerih je bilo 6 zavrnjenih, ker ne izpolnjujejo kriterij iz 2., 3., 7., 13. in 15. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v občini Kamnik, ostali pa so na podlagi dela komisije, torej pregleda, analize in vrednotenja vlog, prejeli sklepe o višini sofinanciranja programov oziroma projektov. Skupaj se je razdelilo 60.000 evrov; od tega je MC Kotlovnica prejela 62 odstotni delež proračunske postavke.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik sta na svojih sejah OS sprejeli tudi Občina Trzin (21. seja v mesecu marcu) in Občina Komenda (16. seja v mesecu marcu) v enakem besedilu kot Občina Kamnik že v mesecu  februarju na 21. seji, kar pomeni, da odlok po objavi v Uradnem listu in v uradnih glasilih občin soustanoviteljic, prične veljati.

V skladu z zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 110/2002, 109/2012) poleg obveznih izobraževanj, ki se jih mora vsak rejnik/rejnica udeležiti na 5 let in jih organizira MDDSZ, mora tudi Center za socialno delo Kamnik za rejnike vsako leto  organizirati usposabljanja in izobraževanja ter skupinska srečanja rejnikov in rejniških družin ter strokovne ekskurzije v podporo rejnikom in rejencem, za kar pa posebej sredstev s strani MDDSZ ne prejemajo in so odvisni od donatorskih sredstev. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 109/2012, ki velja od 1. 1. 2013) pa se mora vsak rejnik/rejnica obvezno enkrat letno udeležiti tudi usposabljanja, ki ga organizira Center za socialno delo. Poleg rednega usposabljanja in izobraževanja rejnic in rejnikov (trenutno 14) na skupinskih srečanjih na dva meseca, se v letošnjem letu predvideva organizacija predavanja psihologa dr. Bogdana Žorža, na temo »Pasti sodobnega časa pri vzgoji brez nasilja» in strokovno ekskurzijo rejnikov z ogledom Kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru, ogledom CSD Koper in srečanje s tamkajšnjimi rejniki z izmenjavo izkušenj. Center za socialno delo Kamnik namerava organizirati tudi srečanje in strokovno ekskurzijo rejniških družin z otroci v rejništvu. Občina Kamnik bo za te namene zagotovila 1.250 evrov.

V Kamniku bo po letu 2011 v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA zopet pričela delovati mobilna enota, in sicer na parkirišču pri Domu kulture v Kamniku, Fužine 10, od 8. aprila 2013 dalje. DORA je državni program presejanja za raka dojk, ki omogoča vsem ženskam med 50. in 69. letom  pregled z mamografijo na vsaki dve leti, in sicer z vnaprejšnjim vabljenjem. V tem obdobju je največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk, presejalna mamografija pa je pomembna, saj je z njo mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem pregledu. Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem državnem presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, saj jim zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu. Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled in se s tem vključijo v program DORA.

Na podlagi zaključenega razpisa na temo počitniškega varstva osnovnošolcev pretežno prve triade osnovnih šol v občini Kamnik je bil izbran izvajalec Društvo Počitniško varstvo Kamnik. Počitniško varstvo bo potekalo v času od 26. 6. 2013 do 31. 8. 2013 vsak delovni dan od 7. do 16. ure. Program bo cenovno dostopen za starše - 8€/dan na otroka. V varstvo bo vključen raznovrsten program (športne, kulturne in druge animacijske vsebine) ter prehrana.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se udeležili seminarja z naslovom Predstavitev zakonskih sprememb na področju graditve objektov in prostorskega načrtovanja. Zadnja sprememba obeh materialnih zakonov s tega področja je bila uveljavljena v letu 2012, ter spremenjena v tem letu. Pri spremembi zakonodaje moramo omeniti predvsem Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je začela veljati v soboto, 9. marca 2013. Natančne obrazložitve glede omenjene Uredbe smo podali v Tedniku že prejšnji teden. Zaradi razjasnitve nejasnosti se je zakonodajalec odločil, da mora spremeniti prej navedeno Uredbo. Dne 21. marca 2013, je bila v Uradnem listu RS št. 24/2013 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje bolj jasno določa, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali drugih predpisov občine. Kot smo poudarili že pri prejšnji objavi, Uredba ne more spreminjati prostorskega akta Občine Kamnik, zato so pogoji gradnje v občini Kamnik ostali nespremenjeni. Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je dopolnjena v pogojih za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor. Zamenjana je priloga 2, katera tabelarično prikazuje razvrstitev nezahtevnih in enostavnih objektov in vrste le teh.

Zaradi prej navedene Uredbe smo na Oddelku prejeli številne vloge za izdajo lokacijskih informacij za gradnjo na kmetijskih zemljiščih. Poleg navedenega se je povečalo tudi število vlog za potrdila o namenski rabi zemljišč.

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli številna vprašanja, ali Občina Kamnik po uradni dolžnosti upošteva oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik. Na tem mestu sporočamo, da morajo zavezanci, ki so upravičeni do petletne oprostitve, podati vlogo z vsemi navedenimi prilogami, ki jo dobijo na vložišču oziroma na internetni strani Občine. Veljavna zakonodaja določa, da so zavezanci za plačilo nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča vsi občani, ki imajo nepremičnine v občini Kamnik. Za oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z določili 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11, 99/12), mora vsak upravičenec sam vložiti vlogo in priložiti dokaze, na podlagi katerih organ lahko izda odločbo za oprostitev plačila.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu zapeljala levo izven vozišča in trčila v obcestno ograjo. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.500 evrov materialne škode. Povzročiteljica je utrpela lahke telesne poškodbe in bila oskrbljena s strani zdravnice ZD Kamnik. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v kletne prostore večstanovanjske hiše v Kamniku in iz notranjosti odtujil električno orodje in več steklenic alkoholne pijače. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila oblast nad vozilom in zapeljala z vozišča. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Voznica je v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe in je sama iskala zdravniško pomoč. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 27-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila 27-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Policisti so navedeno snov zasegli in bodo kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom tedna vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar, nakit in električni aparat. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice