Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.02.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Priprava novih občinskih predpisov na področju cest

Oddelek za gospodarske javne službe je v skladu veljavno zakonodajo na področju cest pripravlja gradivo za sejo občinskega sveta, kjer bo v prvi obravnavi obravnavan predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Kamnik. Strokovne službe so poudarek namenile ureditvi posegov na občinske ceste, kjer je bilo v preteklih letih narejeno največ škode. Z novim Odlokom želijo strokovne službe v največji meri zagotoviti kvalitetno in strokovno poseganje na občinske ceste, ter s tem preprečiti poškodovanje le-teh.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Kot običajno, so v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za leto 2012, poleg tega pa je bilo izdanih tudi več odločb o obratovalnih časih gostinskih lokalov.

Ob vsakoletnem popisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  inventurna komisija pripravi elaborat o popisu. V skladu s programom je bilo pripravljeno poročilo ter predlog sklepa o odpisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi trajne izločitve iz uporabe.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bil opravljen ogled vrtičkov, ki jih Občina Kamnik oddaja v najem na Duplici (Jakopičeva ulica). Ugotovljeno je bilo, da je na voljo še nekaj neizkoriščenih, za obdelavo primernih površin ob železniški progi.

Občina Kamnik zato poziva vse zainteresirane, da čim prej podajo vlogo za najem omenjenih površin.

Oddelek za družbene dejavnosti

Komisija za šport je v preteklem tednu pripravila Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Kamnik za leto 2013. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v občini Kamnik v skupni višini 245.000 evrov. Omenjena sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim Letnim programom športa v občini Kamnik za leto 2013 in Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik (Uradni list RS, 8/12 in 12/13). Razpis je objavljen od četrtka, 21. 2. 2013, rok za prijavo pa je ponedeljek, 11. 3. 2013.

Občinski svet Občine Kamnik je na 21. redni seji obravnaval in sprejel Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik po skrajšanem postopku. Občini Trzin in Komenda pa bosta Predlog Odloka obravnavali na sejah v mesecu marcu, in sicer Občina Trzin v sredo, 13. 3. 2013, Občina Komenda pa v četrtek, 21. 3. 2013.

Občina Kamnik in Mestna godba Kamnik sta podpisali Pogodbo o sofinanciranju delovanja le te za leto 2013.

Matična knjižnica Kamnik tudi letos pripravlja Križnikov festival v sodelovanju s KD Motnik, kjer se predvsem poudarja povezovanje kulture in turizma. K sodelovanju je poleg Občine Kamnik vabljen tudi Zavod za turizem in šport Občine Kamnik.

JSKD OI Kamnik je  v sklopu sofinanciranja rednega programa na območnem nivoju organizirala tradicionalno območno pevsko revijo odraslih pevskih zborov občin Kamnik – Komenda, ki se je odvijala na kulturni praznik v veliki dvorani Doma kulture Kamnik. Revija je bila strokovno spremljana z analizo in ovrednotenjem nastopov, komentarji in s strokovnimi napotki ter selektorskim izborom.

Po daljših usklajevanjih je bila podpisana pogodba o vzdrževanju licenčne programske opreme za potrebe operativnega dela vrtcev v občini in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce. Vzdrževanje enotnega informacijskega sistema za vpis otrok je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec sedaj urejeno tudi pogodbeno. 

Na podlagi 23. in 28. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (Uradni list RS, št. 70/07) je bila sklicana seja skupnega organa. Na seji se je obravnaval naslednji dnevni red:

  1. Soglasje k zaposlovanju na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) za javni zavod Mestne lekarne.
  2. Soglasje za realizacijo naslednjih investicij:
  • razširitev lekarne Novi trg z  gradnjo prizidka k ZD Kamnik
  • nakup poslovnega prostora za povečanje lekarne Radomlje
  • nakup poslovnih prostorov za upravo zavoda.

Komisija za vrednotenje humanitarnih programov in projektov je ocenila vse prispele vloge na javni razpis, sklepi bodo izvajalcem posredovani v tem tednu.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo imeli na Oddelku povečano število strank, ki so imele vprašanja v zvezi s sprejetimi in na spletni strani objavljenimi stališči do pripomb na javno razgrnjeni osnutek OPN. Med najpogostejšimi vprašanji smo zasledili vprašanje tistih pobudnikov, katerih stališče do pripomb se ni upoštevalo v pripravi osnutka OPN. Vprašanja so se nanašala predvsem na možnost ugovora na zavrnjeno pobudo. Ugovor na javno objavljena stališča v skladu z veljavno zakonodajo ni možen, imajo pa vsi pobudniki možnost podati pripombo na ponovno razgrnjen OPN v času javne razgrnitve, ki jo predvidevamo v pomladnem času. Večkrat smo občanom posredovali tudi dodatne obrazložitve na pridobljena stališča do pripomb. V zvezi s tem se pogosto pojavljajo vprašanja glede spremenjene namenske rabe zemljišč in neusklajenih uradnih evidenc – predvsem evidenc Geodetske uprave RS (parcelno stanje, katastrska raba, …). Ob tem velja poudariti, da se parcelno stanje spreminja vsakodnevno, zato bomo šele tik pred objavo, dokument dopolnili z zadnjim parcelnim stanjem. Podatke bomo pridobili iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku intenzivno nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. V sredo, 20. 2. 2013, smo imeli sestanek z izdelovalcem Okoljskega poročila v zvezi s pripravo gradiva za oddajo vloge za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za OPN.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Na podlagi vlog smo opravili več terenskih ogledov in se udeležili treh geodetskih meritev.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnem prometnem pasu trčila v nasproti vozeč osebni avtomobil. V prometni nesreči je nastalo za približno 6.000 evrov materialne škode. Policisti so zaradi suma, da je voznica v času prometne nesreče vozila pod vplivom alkohola, le tej odredili preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, ki je pokazal vrednost 0,76 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Povzročiteljici je bilo odvzeto vozniško dovoljenje,  prav tako pa bo zoper omenjeno podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v kletne prostore večstanovanjske hiše in iz notranjosti odtujil dve kolesi ter več kosov električnega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom VW Golf, sive barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini izdelkov iz trgovine v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je dejanja osumljen 32-letnik iz Kamnika. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo v Kamniku izsledeno vozilo, s katerim se je s kraja dejanja odpeljal osumljeni, prav tako pa so bili v vozilu še vedno odtujeni izdelki. Navedeni izdelki so bili zaseženi in vrnjeni lastniku, ki je bil oškodovan za okoli 600 evrov. Zoper storilca bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom popoldneva vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar in dokumente. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta se na naslovu kršitelja verbalno in fizično sprla, pri čemer sta se žalila in prerivala. Policisti so obema kršiteljema izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v pomožni objekt stanovanjske hiše v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v pomožni objekt stanovanjske hiše in iz notranjosti odtujil snežno frezo. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice