Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.12.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Konec novembra so se zaključila gradbena dela »Par avtobusnih postajališč in hodnik za pešce« ob regionalni cesti R2-414 odsek 1349 Kamnik - Ločica, km 22.290 do km 22.440, skozi Motniško Belo. Celotna investicija je poleg izgradnje dveh avtobusnih postajališč in pločnika vključevala tudi izvedbo ločilnega otoka med voziščem regionalne ceste in avtobusnim postajališčem za zagotavljanje primerne preglednosti na izvozu iz postajališča, cestno razsvetljavo v dolžini približno 150 metrov ter izvedbo premostitvenega objekta, brvi preko potoka Bela, ki bo služila kot lokalna pot za pešce, kolesarje in osebe z gibalno omejenimi sposobnosti ter pripomogla k večji prometni varnosti na tem delu. Potreba za izgradnjo avtobusnih postajališč se je izkazalo kot nujna, saj v tem delu regionalne ceste le-teh ni. Občina Kamnik je za investicijo namenila 156.000 evrov. Dela so se zaključila skladno z razpisno dokumentacijo in skladno s pogodbenimi določili. V času del je potekala delna zapora regionalne ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2012. Pripravljenih je bilo več odredb za predčasna plačila, izvedena so bila vsa tekoča izplačila.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta.  Zaradi navedenega in bližajočih se praznikov, je bilo v preteklem tednu izdano večje število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

V skladu z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih občine Kamnik so bila izdana soglasja za posege na kmetijska zemljišča pri gradnji kanalizacijskega sistema Stranje ter Tunjiška Mlaka ter gradnji vodovodnega sistema na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik ter vodovoda Vrhpolje – Šmartno.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pripravili smo javni razpis in razpisno dokumentacijo za »Povabilo k oddaji  ponudbe za  izbiro izvajalca storitev cenitev nepremičnin v letu 2013.« Povabilo k oddaji ponudbe vsebuje več sklopov, in sicer cenitev zemljišč, cenitev stanovanj in stanovanjskih hiš ter cenitev služnostnih pravic na nepremičninah. Za vsak sklop bo izbran najugodnejši ponudnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju kulture in mladih so uspešno realizirane vse postavke proračuna, prav tako na investicijskem delu na področju kulture z izjemo obnove Maistrove hiše, na kateri dela intenzivno potekajo. Po skoraj 15-ih letih nesporazuma, smo le v nekaj mesecih prišli do sporazuma z župnijo, na podlagi katerega je možno realizirati projekt, ki bo ne samo za Kamnik, tudi širše izrednega pomena. Prav tako je objekt spomeniško zaščiten, kar pomeni, da moramo upoštevati in ohranjati tudi ta del kulturne dediščine.

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za sodno medicino organiziralo strokovni posvet o izvajanju mrliško pregledne službe. Na posvetu so bila predstavljena naslednja opažanja Inštituta glede plačevanja stroškov mrliško pregledne službe: ne upošteva se pravilo plačila dovoljene obdukcije (plačilo po svojcih), kar pomeni, da morajo stroške obdukcij, ki jih zahtevajo svojci tudi sami plačati, ne upošteva se pravilo plačila lokalnega ogleda, kar pomeni, da je plačnik mrliških pregledov, kjer je na terenu prisotna policija tudi plačnik, primeri smrti v prometu, ko policija odredi odvzem telesnih tekočin s trupla, opraviti bi ga moral mrliški preglednik – le ta raje odredi sanitarno obdukcijo. V tem letu je Občina Kamnik namenila skoraj 54.000 evrov za mrliško pregledno službo.

V ponedeljek je župan Marjan Šarec skupaj z direktorjem podjetja Publicus, d.o.o., Ljubljana Slavkom Hrženjakom štirim ravnateljem kamniških osnovnih šol predal darilne bone v skupni vrednosti 2.800 evrov, ki jih bodo šole namenile za kritje stroškov prehrane za otroke iz socialno ogroženih družin.

Župan je skupaj s strokovno službo Centra za socialno delo Kamnik sprejel in pogostil brezdomce, skavti so v občinsko zgradbo prinesli Betlehemsko lučko, katere slogan je Z roko v roki.

Prav tako smo v mesecu decembru zaključili s projektom zamenjave oken na gradu Zaprice, kjer deluje Medobčinski muzej Kamnik. Ker je objekt spomeniško zaščiten je bilo potrebno slediti smernicam in pogojem s strani strokovnih služb ZVKD, kar je tudi upoštevano. V proračunu za leto 2013 smo namenili sredstva za nadaljevanje projekta zamenjave oken na objektu gradu Zaprice.

Oddelek za urejanje prostora

V ponedeljek, 17. 12. 2012, smo se udeležili sestanka na Zavodu RS za varstvo narave v Kranju, in sicer v zvezi s pripravo Celovite presoje vplivov na okolje za potrebe pripravo OPN.

Na Oddelku nadaljujemo s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj z izdelovalcem pripravljamo stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve.

Oddelek za urejanja prostora se je udeležil sestanka s krajani ulic Pot na Dobravo, Pot v Rudnik in Na jasi. Namen sestanka je bil predstavitev dosedanjih aktivnosti v zvezi s spremembami prostorskega akta z oznako ZN B-8 Zg. Perovo. Sledila so pojasnila načrtovalca sprememb prostorskega akta o dosedanjih aktivnostih ter poročila izdelovalcev strokovnih gradiv ter razprava o predlogih in zahtevah krajanov.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Renault Clio natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v bližini Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi močno poledenelega vozišča.  

Obveščeni smo bili o dveh goljufijah, in sicer so policisti kriminalisti obravnavali kaznivi dejanji pri najemu sobe, kjer najemnik najema ni plačal ter pri nakupu kuhinje. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Alfa Romeo natočil gorivo in odpeljal ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Podhruški. Policisti so ugotovili, da je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, kjer je pregledal prostore, vendar pri tem ni odtujil ničesar. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Honda rdeče barve s črnim pokrovom motorja natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Audi A3 z nameščenimi ukradenimi tablicami natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na Perovem. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilnega premika. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec iz vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino dveh koles iz kolesarnice, in sicer kolo znamke Douglas, rdeče barve in kolo znamke Crekk model Calista, prav tako rdeče barve. Kolesi sta bili kasneje najdeni.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na parkirišču pred trgovino Hofer. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilnega premika. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Podgorju. Policisti so ugotovili, da je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, kjer je pregledal prostore, pri tem pa odtujil nekaj kosov nakita. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, kateri je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, vendar ga je voznik odklonil. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, podan bo obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo na Ljubljanski cesti. Policisti so ugotovili, da je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, kjer je pregledal prostore, pri tem pa odtujil več kosov nakita. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo neznanega voznika, ki je zapeljal s ceste in vozilo pustil na kraju. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po izsleditvi voznika mu bodo izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Šmarci. Policisti so ugotovili, da je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, kjer je pregledal prostore, pri tem pa ni odtujil ničesar. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, kateri je vozil pod vplivom alkohola (1.00 mg/l). Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, podan bo obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi izsiljevanja prednosti v križišču. V nesreči je bila ena oseba lažje poškodovana, vendar je zdravniško pomoč iskala sama. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice