Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.10.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Na Direkciji RS za ceste je potekal skupni sestanek s predstavniki občinske uprave glede problematike na državnih cestah in investicijah v letu 2011 in 2012. V skupnih ugotovitvah je bilo ugotovljeno, da je stanje državnih cest v naši občini zadovoljivo, vendar bo v prihodnje še potrebno dobro sodelovanje za nadaljnje projekte in sanacije.

S predstavniki občine Domžale je potekal koordinacijski sestanek za izgradnjo približno 50 metrov pločnika v naselju Nožice-Šmarca. Občina Kamnik je aktivno pristopila k temu projektu in zagotovila potrebna sredstva za zaključek pločnika v naši občini. V naslednjih dneh bo sledilo pridobivanje soglasij lastnikov ob državni cesti. Po ocenah izvajalca bodo dela zaključena v mesecu decembru 2011.

V četrtek, 20. oktobra je zapadel prvi sneg. Oddelek je izvedel nadzor nad izvajalcem zimske službe KPK d.d., ki je preventivno posipal vožišča.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve in Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu sta Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve ter Oddelek za urejanje prostora poglobljeno pregledovala zakonodajo ter sodno prakso v zadevi določitve pripadajočih (prej funkcionalnih) zemljišč k večstanovanjskim objektom. Dejstvo je namreč, da želi Občina Kamnik oblikovati akt, na osnovi katerega bo na celovit in pregleden način pristopila k reševanju te problematike. Večina zemljišč okrog večstanovanjskih objektov je namreč v formalno-pravni lasti Občine Kamnik, ta ista zemljišča pa vendarle koristijo, pa tudi vzdržujejo etažni lastniki. Veljavna zakonodaja daje pravno osnovo (splošen okvir) za določitev pripadajočih zemljišč, občina pa želi zagotoviti, da bodo ta zemljišča določena na primeren in zakonit način, pri čemer se pri tem ne sme pozabiti na že obstoječo in novo predvideno komunalno infrastrukturo (komunalni vodi, zelenice, parkirišča, pešpoti in kolesarske steze, morebitne ceste,..).

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog Odloka o rebalansu proračunu Občine Kamnik za leto 2011 ter predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bili opravljeni tudi trije terenski ogledi za posege na kmetijska zemljišča.

Na podlagi javnega razpisa o dodelitvi sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, so se pričele podpisovati pogodbe o sofinanciranju.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je bil saniran spomenik padlim borcem in žrtvam NOB v Špitaliču na pokopališču. Pri tem je bila zaradi dotrajanosti zamenjana celotna plošča, na kateri so sedaj dodani napisi vseh žrtev.

V podpis so bile posredovane pogodbe o sofinanciranju vzdrževanja igrišč po krajevnih skupnostih. V pripravi je Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov.

V petek, 21. oktobra je potekal sestanek s Plavalnim klubom Kamnik na temo pokritega bazena. S predsednikom Športne zveze Občine Kamnik smo se na sestanku pogovarjali na temo delovanja Športne zveze Občine Kamnik.

Zaključen je bil postopek notranjega nadzora nad namensko porabo sredstev v Nogometnemu klubu Kamnik. Ugotovitve notranjega nadzora si lahko preberete tukaj.

Pripravili smo osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica, analizirali zahtevke in poročila na področju kulture ter pripravili zahtevke za izplačilo sredstev. Pripravili smo tudi podatke za vpis upravljavcev z nepremičninami - šol in vrtca - pri GURS-u. Pregledali smo pogodbe o upravljanju objektov v lasti občine na področju družbenih dejavnosti ter pri tem izpostavili tudi potrebne spremembe glede obstoječih pogodb.


<< Nazaj | Novice