Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.09.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija pragov v Kamniški Bistrici

Na območju reke Kamniške Bistrice, od Velikega jezu v Spodnjih Stranjah do Kamnika, Direkcija RS za vode izvaja sanacijo močno poškodovanih pragov s ciljem izboljšanja poplavne varnosti na tem odseku. Podjetje Hidrotehnik d.d. glede na ugodne vremenske razmere hiti z deli, saj v jesenskem času lahko predvidevamo močnejše padavine in posledično porast vodotokov.

T e D n i (K) Občine

Cesta treh talcev

V tem tednu so bila zaključena dela na projektu »sanacija Ceste treh talcev«, na odseku od hišne številke 26 do 28 c. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. d., je vgradil nov spodnji in zgornji ustroj. Na novo je asfaltirana celotna površina ceste, širine 3,5 metra in dolžine 75 metrov. Sočasno je Telekom d. d. na tem območju zgradil optično omrežje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova POŠ Zgornji Tuhinj

V POŠ Zgornji Tuhinj se izvajajo zaključki pri strehi in obdelava fasade na  dvignjenem – nadzidanem delu objekta. Inštalacijska dela so že skoraj v celoti dokončana, izvajajo se predelne mavčne stene, v prihodnjem delu se bodo izvajala keramičarska in še nekatera manjša zidarska dela. Objekt se tudi intenzivno izsušuje (s sušilniki), ker je bil med menjavo strehe delno namočen.

Lokalna skupina za krepitev zdravja

V torek je pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje v prostorih Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik potekal uvodni sestanek članov Lokalne skupine za krepitev zdravja. Zdravstveni dom je bil uspešen na javnem razpisu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v lokalni skupnosti. Zdravstveni dom pokriva občini Kamnik in Komenda in je tako eno od 25 izbranih lokalnih okolij v Sloveniji, ki bodo v naslednjih dveh letih izvajala aktivnosti v okviru omenjenega projekta. Namen projekta je nadgradnja že obstoječih preventivnih programov za otroke in mladostnike ter programov za odraslo populacijo.

V skupini poleg sodelavcev zdravstvenega doma in občin Kamnik in Komenda, sodelujejo predstavniki osnovnih šol, vrtcev, Centra za socialno delo Kamnik, Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Medobčinskega društva invalidov, Društva diabetikov Kamnik, Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, Mestnih lekarn, Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda in Term Snovik.

Telovadnica Osnovne šole Marije Vere

V preteklem tednu je pooblaščeni strokovnjak opravil testiranje premontiranih košev in ugotovil, da so le-ti ustrezni za uporabo.

Obnovitvena dela v Domu kulture Kamnik

V Domu kulture Kamnik, s katerim upravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, nadaljujejo s prenovo prostorov. Zamenjali so luči in skladiščne omare v zaodrju ter števec za elektriko in električno napeljavo iz leta 1962.

Najnovejša pridobitev pa so prenovljena dotrajana skladiščna vrata, ki služijo za uvoz gledališčih scen in rekvizitov. Stara lesena vrata iz petdesetih let so nadomestila nova sodobna dvižna. Nova pridobitev bo scenskim tehnikom in rekviziterjem precej olajšala dostavo scene na oder Doma kulture Kamnik. Po zaključku namestitve novih vrat, se je pobarvala tudi fasade na severni strani. Končni obračun del še ni izdelan, predračun za navedena investicijsko- vzdrževalna dela pa je znašal približno 6.000 evrov. Veliko del sicer ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik opravi v lastni režiji.

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v starem mestnem jedru

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je objavil javni poziv za sofinanciranje posameznih dogodkov, ki jih bodo podjetniki organizirali v središču mesta Kamnik. Gre za projekt Barvita jesen v Kamniku, sofinancirane pa bodo prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije, ki se bodo izvajale od 30. septembra do 30. novembra 2018. Podjetniki lahko na razpis prijavijo posamezni dogodek ali pa večdnevne dogodke, ki bodo povečali obiskanost mestnega jedra Kamnika. Na voljo je 12.000 evrov, kjer bodo manjši dogodki sofinancirani v skupni vrednosti do 8.000 €, večdnevni dogodki pa v skupni vrednosti 4.000 €. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.visitkamnik.com pod zavihkom Razpisi, rok oddaje vloge pa je 26. september do 12. ure.

Oddelek za urejanje prostora 

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, mnenj k projektni dokumentaciji,ter vlog za izdajo projektnih pogojev. Na Oddelku opažamo, da se je v preteklih tednih bistveno povečalo število vlog za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

V preteklem tednu smo s strani Upravne enote dobili Sklep o potrditvi elaborata idejne zasnove, Sklep o potrditvi elaborata obstoječega stanja ter Sklep o potrditvi elaborata vrednotenja za komasacijo Drnovo.

V preteklem tednu smo imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

V preteklem tednu smo izdelali tudi več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov občina@kamnik.si na obrazcu: LINK http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Zaznali smo povečano število strank, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega gradbenega zakona - v nadaljnjem besedilu GZ (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje GZ sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), sprejeta sta bila v mesecu maju 2018 in vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Novi gradbeni zakon predvideva, da bo do 2021 vzpostavljena popolna digitalizacija vseh faz postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij, gradbenih dovoljen in uporabnih dovoljena, ter drugo. V ta namen so v zgoraj navedenem pravilniku že predvideni obrazci za vloge za posamezno fazo, predpisana pa je tudi obvezna vsebina projektne dokumentacije za vsako fazo postopka. Vsi obrazci in podzakonski predpisi so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Z novim Gradbenim zakonom so bile uvedene tudi nekatere spremembe, ki jih navajamo v nadaljevanju:

Oddelek za razvoj in investicije

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR)

V okviru izdelave CPS LUR bodo v naslednjih dneh potekale naslednje javne razprave:

Vljudno vabljeni, da se pridružite na eni od javnih razprav in prispevate k boljšim rešitvam za prometne izzive, s katerimi se soočamo v naši regiji!

V okviru priprave CPS LUR sta že bili izvedeni 2 delavnici s ključnimi deležniki, opravljeni so bili intervjuji z župani občin LUR, pripravljena analiza stanja, osnutek vizije in predlog ciljev.

Naslednji korak so torej javne razprave, namenjene izbiri ukrepov, s katerimi bomo zastavljeno vizijo in operativne cilje uresničevali.

Ukrepe lahko podate tudi preko spletne aplikacije na tej povezavi http://cpslur.projekti.si.

Od 19. 9. 2018 do 8. 10. 2018 lahko vnašate ukrepe, za katere menite, da bi doprinesli k še bolje urejenem prometu in raznovrstnejši ponudbi trajnostnih načinov mobilnosti v LUR.  Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju trajnostne mobilnosti v regiji.

4. srečanje deležnikov projekta CityWalk

Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in zunanjim ekspertom – CIPRA Slovenija  v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje v četrtek, 20. 9. 2018, organizirala 4. srečanje deležnikov projekta CityWalk. Srečanje je bilo namenjeno zainteresirani splošni in strokovni javnosti, za katero si želimo, da bi skupaj z Občino Kamnik poskrbela za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti in sooblikovala hojo v Kamniku.

Udeleženci so na srečanju obravnavali predlog pilotnih aktivnosti, ki bodo v okviru projekta CityWalk do aprila 2019 spodbujale trajnostno mobilnost v Kamniku, zlasti hojo, npr:. ustanovitev zagovorniške skupine za hojo in kolesarjenje, oživitev Kamniških pravljičnih poti, likovni natečaj na temo hoje in povezovanja skupnosti, mreža ponudnikov, naklonjenih pešcem in kolesarjem, dnevi odprtih vrat pod sloganom „Hoja povezuje” ter promocija parkirnih možnosti v Kamniku.

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project) ter pri kontaktni osebi na Oddelku za razvoj in investicije (Katja Kunstelj: katja.kunstelj@kamnik.si, 8318 247).

Javna naročila

V torek, 18. 9. 2018, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 1. 10. 2018, do 9. ure.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA DENARNICE

Na Policijsko postajo Kamnik je poklicala oškodovanka in povedala, da so ji v trgovini v  Kamniku odtujili denarnico z vsebino. Na kraju so policisti ugotovili, da je  neznani storilec izkoristil nepazljivost občanke in ji odtujil denarnico. Policisti bodo zbrali obvestila in na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

TATVINA IZOLACIJE V TRGOVINI SAM

Policisti so v trgovini Sam v Kamniku obravnavali tatvino izolacije v skupni  vrednosti 1.760 evrov. Po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POSKUS VLOMA V KLETNE PROSTORE STANOVANJSKEGA BLOKA

Neznani  storilec je z neznanim primernim orodjem na vzvod vlomil skozi stranska vhodna vrata v stanovanjski blok v Kamniku in pristopil do dvojih kletnih vrat, kjer je na isti način poskusil vlomiti skozi njih, vendar v notranjost ni prišel. Po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŠKODOVANJE TUJE STVARI V PIVNICI MALI GRAD

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari v točilnici Mali grad. Ugotovljeno je bilo, da so trije neznanci prišli v pivnico in s kladivi razbijali po lokalu ter poškodovali inventar. Po dejanju so kraj  zapustili. Policisti smo z zbiranjem obvestil prišli na sled storilcem in bomo po zaključku raziskave zoper njih podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V ŽEJAH

V naselju Žeje pri Komendi smo obravnavali prometno nesrečo med dvema osebnima avtomobiloma, do katere je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

STRELI V TUNJIŠKI MLAKI

Policisti so bili obveščeni, da je nekdo v Tunjiški Mlaki slišal tri poke. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik, ki se je peljal po naselju Tunjiška Mlaka iz vozila izstreli tri naboje, ki so bili najdeni na kraju. Sledi  zbiranje obvestil in po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŽAR NA STANOVANJSKI HIŠI V NASELJU ROŽIČNO

Policisti so bili obveščeni o požaru v naselju Rožično, kjer je zagorelo na žagi. Požar so pogasili gasilci PGD Kamnik, PGD Srednja vas, PGD Nevlje in PGD Sela. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in sledi poročilo na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRANA VOZNIKA

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela v naselju Kamnik v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti ki je pokazal, da ima voznik 0.68 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ravno tako v naselju Poreber je voznik osebnega avtomobila kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi  česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0.87 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Za oba voznika sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

INTERVENCIJA NA JAVNEM KRAJU

Policisti so na javnem kraju obravnavali intervencijo, in sicer zaradi predvajanaj glasne glasbe. Po zbranih obvestilih je bil kršitelju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policisti so imeli v večernem času v Spodnjih Stranjah v postopku osebo, kateri so na podlagi 52. člena ZNPPol in proti Potrdilu o zasegu predmetov zasegli samozapiralno vrečko z neznano zeleno posušeno snovjo, rastlinskega izvora. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

NEZNANCI SO PRETEPLI OSEBO

Obveščeni smo bili, da so neznanci v Kamniku pretepli osebo. Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci na Groharjevi ulici pretepli eno osebo in jo pri tem poškodovali. Oseba je bila z vozilom ZD Kamnik odpeljana na UB KC Ljubljana. Okoliščine dejanja se še preverjajo, policisti pa bomo po zaključku preiskave obvestili pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela na relaciji Kamnik - Vodice v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.76 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

ROP V KAMNIMKU

Obravnavali  smo oborožen rop na bencinskem servisu Petrol na Ljubljanski cesti v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec skozi glavni vhod vstopil v prodajalno servisa, nato pristopil do pulta, kjer je s pištolo v roki od prodjajlke zahteval denar, ki mu ga je ta tudi izročila. Po dejanju je skupaj z odtujenim denarjem kraj zapustil v neznano kam. Policisti o dejanju še zbiramo obvestila.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V popoldanskem času v smo Kamniku pri eni osebi na podlagi 52. člena ZNPPol in proti Potrdilu o zasegu predmetov zasegli mlinček z neznano zeleno posušeno snovjo, rastlinskega izvora, za katero se sumu, da gre  za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.


<< Nazaj | Novice