Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.09.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Po večletnih prizadevanjih Občine Kamnik in krajanov Črnega vrha v Tuhinju, so se v preteklem tednu zaključila dela na ureditviasfaltiranju javne poti JP 661441 Črni vrh v Tuhinju.

Javna pot se začne na vrhu Kozjaka in poteka od regionalne ceste R2-414 do vasi Črni vrh v Tuhinju, v dolžini približno 1 km. Urejanje te ceste se je že izvajalo pred leti. Kasneje so se dela zaradi sodnih sporov prekinila in nadaljevala v letošnjem letu. Dela je izvedlo podjetje Žurbi team d.o.o.. Na celotni trasi pa se je, dolžine 260 m, zamenjal neustrezen nasipni material z zmrzlinsko obstojno posteljico, v debelini 30 cm in nosilno plastjo drobljenca, v debelini 20 cm. Uredilo se je meteorno odvodnjavanje ceste z muldami in jaški. Tako pripravljeno cesto pa se je asfaltiralo z asfaltom AC16, v debelini 7 cm

Občina Kamnik je za ureditev te zadnje faze zagotovila 18.000 evrov, 5.000 evrov pa bodo prispevale tudi krajanke in krajani s Črnega Vrha, in sicer preko Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj. Krajankam in krajanom ter ostalim obiskovalcem Črnega vrha v Tuhinju želimo srečno in varno vožnjo po novem asfaltu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 21. septembra 2012, je bil opravljen prevzem gozdnih cest v državnih gozdovih v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Gozd d.d., že uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2012.

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov Občinskega sveta Občine Kamnik, na katerih se je obravnaval predlog Odloka o rebalansu proračunu Občine Kamnik za leto 2012.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z razpisom za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in javnim razpisom za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2012. Rok za oddajo vlog poteče v petek, 28. septembra 2012.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) so se pričele izvajati tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga proračuna za leto 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu, na različnih odborih Občinskega sveta Občine Kamnik, predstavljal gradivo, ki ga je pripravil za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik. Gre za Predlog dopolnitve št. 1 Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012. Ker ima Občina Kamnik namen v prihodnjih letih izgraditi nov uvoz v naselje Snovik, je najprej potrebno zagotoviti zemljišča, po katerih naj bi uvoz potekal. Z enim od lastnikov je sklenitev pogodbe predvidena še v letošnjem letu.

Prejeli smo tudi sklep okrajnega sodišča v zemljiškoknjižni zadevi za izbris zaznambe javnega dobra na zemljiščih, ki v naravi ne predstavljajo javnega dobra in, ne služijo več prvotnemu namenu. O opustitvi javnega dobra je Občinski svet Občine Kamnik na svoji 15. seji sprejel sklep, na podlagi katerega, je občinska uprava pripravila odločbo, ki je bila podlaga za izbris zaznambe v zemljiški knjigi.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prostorih Občine Kamnik so razstavljena dela likovnih umetnikov, ki so sodelovali na 7. Mednarodnem likovnem bienalu Velika Planina.

Vezano na sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, se v tem tednu vrstijo odbori, ki obravnavajo točke dnevnega reda. Odbor za kulturo, šport in mladino je obravnaval Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 in Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov.

Za področje mladinskega delovanja, na področju občine Kamnik, se iščejo optimalne rešitve, kako zagotoviti stabilno in nemoteno delovanje mladinskih programov glede na to, da javni zavod za mladino v tem trenutku ni najbolj idealna rešitev.

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 15. seji obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik – skrajšani postopek, Predlog Odloka o rebalansu Proračuna Občine Kamnik za leto 2012 – skrajšani postopek, Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov ter Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

S predsednikom Krajevne skupnosti Pšajnovica je bil sklican sestanek glede nadaljevanja del pri ureditvi športnega igrišča na Pšajnovici.

S strani izbranega izvajalca smo prejeli PZI (projekt za izvedbo) za dokončno ureditev kompleksa na stadionu v Mekinjah (sanacija zgradbe in vseh spremljajočih prostorov).

S predsednikom Lokostrelskega kluba Kamnik potekajo pogovori glede zagotovitve dodatnih površin za delovanje kluba.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora se intenzivno ukvarjamo s pridobivanjem zemljišč, ki jih potrebujemo za gradnjo kolesarske in pešpoti ob Kamniški Bistrici. Ker Občina Kamnik nima dovolj lastnih zemljišč za izvedbo projekta, pridobivamo pravico graditi s strani fizičnih oseb in s strani Republike Slovenije. V ta namen smo se v tem tednu udeležili javne dražbe, saj tudi na tak način poskušamo pridobiti potrebna zemljišča za izvedbo omenjenega projekta.

Pripravljamo dve okrogli mizi za pripravo Strategije razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika. Tokratni okrogli mizi bosta namenjeni stanovalcem, lastnikom in uporabnikom poslovnih prostorov in lokalov v centru Kamnika in na Grabnu.

Na oddelku smo tudi v tem tednu intenzivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Na področju priprave prostorskih aktov je bil organiziran sestanek z izdelovalcem prostorskega akta z oznako SD ZN b-8 Zg. Perovo. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se predvideni posegi najprej uskladijo z zaključki HH (hidrološko – hidravlične) študije. Izdelovalec prostorskega akta bo s Komunalnim podjetjem Kamnik preveril stanje infrastrukture v celotnem območju B-8  in, na osnovi teh izhodišč, pripravil ustrezno rešitev. Za območje B-24 Spodnji Stol in B-26 Polje, ob Korenovi cesti, je bila pripravljena tripartitna pogodba med Občino Kamnik, pobudniki in izdelovalcem prostorskega akta.

Policijska postaja Kamnik

S strani poslovalnice banke v Kamniku smo bili obveščeni o izločenem bankovcu za 50 evrov. Policist je na kraju ugotovil, da so v poslovalnici banke pri štetju izločili bankovec za 50 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen. Bankovec je bil poslan v analizo. V kolikor bo potrjeno, da je bankovec ponarejen, bodo policisti nadaljevali z zbiranjem obvestil in o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišla občanka in povedala, da je bila udeležena v prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da se je občanka peljala s kolesom po Mestni ulici v Kamniku, neznani voznik osebnega avtomobila pa jo je zadel tako, da je padla na pločnik in se poškodovala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru izsleditve voznika zoper njega ukrepali.

Na policijsko postajo je prišel občan in povedal, da je bil pred dnevi udeležen v prometni nesreči v Kamniku. Policist je ugotovil, da je občan vozil osebni avtomobil, pri čemer je v zadnji del njegovega vozila, zaradi vožnje na prekratki varnosti razdalji, trčila voznica osebnega avtomobila. Udeleženca sta se dogovorila o odgovornosti za nastanek prometne nesreče in izpolnila evropsko poročilo. Zaradi dobljenih poškodb je voznik, istega dne zvečer, poiskal zdravniško pomoč. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ustrezno ukrepali.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino registrskih tablic. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči s parkiranega vozila v Kamniku odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil tatvino kolesa. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči v Kamniku izvršil tatvino zaklenjenega kolesa. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Na pristojno državno tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo.

Na policijsko postajo je poklical občan in prijavil, da sta ga v lokalu napadli dve osebi. Policisti so ugotovili, da je bil oškodovanec v gostinskem lokalu v Kamniku, kjer so ga fizično napadle tri osebe in mu grozile. Oškodovanec se je napadalcem izmuznil in o tem obvestil policijo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Na pristojno državo tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil tatvino torbice. Policisti so ugotovili, da je oškodovanec na svojem vozilu v Kamniku menjal prazno pnevmatiko. To je izkoristil neznani storilec in odtujil njegovo torbico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice