Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.08.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Prav tako je izvajalec končal z izgradnjo vodovoda do Podružnične šole Tunjice. Sledi tlačni preizkus za odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice in nato prevezava objektov na novi vodovod za ta odsek. Posledično bo v tem tednu za območje Tunjic, Tunjiške Mlake in Laniš motena oskrba s pitno vodo.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno ter s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel pripravo za asfaltiranje na delu Županjih Njiv od Calcita navzgor. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno ter s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

Konec julija je podjetje KPL d.d. iz Ljubljane začelo izvajati dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju – 3. sklop«, in sicer na območju vzhodnega dela ceste skozi vas Šmartno v Tuhinju. Urejeno bo tudi parkirišče pred domom Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju.

Dela potekajo v skladu z izdelanim projektom in terminskim planom izvajalca. Kot kaže, bo izvajalec uspel projekt, vključno z asfaltiranjem površin, zaključiti do konca tega meseca oziroma do začetka novega šolskega leta. 

Sanacija poškodovanega mostu v Gradiščah

Dela potekajo v skladu z izdelanim projektom in terminskim planom izvajalca in  bodo izvedena predvidoma do 31. 8. 2015.

Most Podhruška

Obnova poškodovanega prepusta v naselju Podhruška pri stanovanjskem objektu Podhruška 3a poteka v skladu z načrti oziroma dela so zaključena. Še vedno velja obvoz za tovorna vozila v smeri Črnivca, za osebna vozila pa je cesta normalno prevozna.

Sanacija plazu Snovik

Pričela so se gradbene dela sanacije zemljskega plazu v Snoviku. Dela potekajo v skladu z izdelanim projektom in terminskim planom in bodo končana predvidoma do sredine oktobra. 

Ocenjevanje poškodovanosti mostov

Na območju občine Kamnik se izvajajo pregledi mostov in prepustov, pri čemer strokovnjaki iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije ocenjujejo poškodbe, stanje in varnost mostov.

Na občinskih cestah je preko 80 mostov, ki jih je potrebno s strani ustreznih strokovnih služb in postopkov pregledati ter podati oceno o njihovem stanju. Izdelana ocena poškodovanosti mostov bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov v prihodnje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 14. 8. 2015, je potekel rok za prijavo na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Do roka je prispelo 55 vlog. Komisija za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2015 je prejete vloge pregledala ter vlagatelje pozvala k dopolnitvi vlog. 

Na podlagi povabila k dajanju ponudb za potrebe upravljanja občinskega dolga  Občine Kamnik v letu 2015 je bilo pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil za banke, ki so izkazale interes za oddajo ponudbe. Rok za oddajo ponudb poteče danes, 24. 8. 2015.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 21. avgusta 2015, je na travniku VDC na Lokah potekal tradicionalni piknik Društva Sožitje Kamnik, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Društvo Sožitje Kamnik je humanitarno društvo, ki združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove družine, strokovne delavce in sodelavce in podporne člane.

Srečanja se je udeležilo lepo število članov društva, skupaj s strokovnim osebjem, svojimi najbližjimi in prijatelji pa so se vsi neizmerno zabavali in si izmenjali vtise vročega poletja.  

Izvajalec je na atletskih površinah stadiona Prijateljstva v Mekinjah pričel z nanosom umetne mase na površinah, ki bodo namenjene izvajanju atletskih disciplin. Dela bodo v celoti zaključena v tem tednu, s tem pa bodo nove športne površine predane v uporabo tako športnikom kot občankam in občanom. Občanke in občane ob tej priložnosti vljudno vabimo na odprtje prenovljenega stadiona Prijateljstva v Mekinjah in na prvi atletski miting, ki bo v soboto, 5. septembra 2015, ob 10. uri.

Dela na večnamenski zgradbi na stadionu Prijateljstva v Mekinjah potekajo skladno s terminskim planom.

Potekal je sestanek s projektantom in vodstvom knjižnice Franceta Balantiča Kamnik o nujni sanaciji objekta. Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem smo v tem letu namenili 25.000 evrov, dokumentacija pa je tudi osnova, da bo Občina lahko kandidirala za nepovratna sredstva.

Od 1. avgusta dalje denarna socialna pomoč znaša 270,82 evrov, saj se z omenjenim dnem uporablja novi, usklajeni znesek minimalnega dohodka. Gre za redno letno uskladitev na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij 2015. Pred uskladitvijo je znesek minimalnega dohodka znašal 269,20 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Prejšnji teden so potekale še zadnje priprave za organizacijo kolesarskega izleta po kolesarski poti od Snovika do Motnika. Zadnjo nedeljo v avgustu, to bo 30. 8. 2015, bomo izvedli že deveti kolesarski izlet, ki ga vsako leto organizirata Občina Kamnik in Športno društvo Motnik. Gre za rekreativno kolesarsko prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi kolesarskih poti v občini Kamnik. Občina Kamnik vabi vse ljubitelje kolesarjenja, v nedeljo, 30. 8. 2015, da se nam pridružijo na kolesarskem izletu od Snovika do Motnika

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi odmere. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Oddelek za razvoj in investicije

Sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Sanacija ostrešja z ureditvijo mansardnih prostorov je končana. Naj na kratko rezimiramo izvedbo investicije, ki izhaja iz ugotovitve, da je podstrešje Osnovne šole 27. julij Kamnik v izredno slabem stanju, kar pa ob upoštevanju starosti zgradbe oziroma objekta niti ni presenetljivo. Zgradba šole je bila v letu 2013 vključena v projekt ugotavljanja potresne varnosti nekaterih javnih zgradb v Občini Kamnik. Zavod za gradbeništvo Slovenije je v preteklem letu opravil meritve in kot enega izmed nujnih ukrepov izpostavil tudi sanacijo podstrešja, predvsem v smislu statične razbremenitve konstrukcije zgradbe.

Na podlagi njihovih ugotovitev, je občinska uprava v sodelovanju z vodstvom Zavoda za gradbeništvo Slovenije pristopila k iskanju rešitev in ukrepov, ki bi fazno sledili končnim  predlogom poročila omenjene institucije. V prvi fazi je bilo v celoti izpraznjeno podstrešje, kar predstavlja rušenje 5 betonskih dimnikov, ki niso bili v funkciji, odstranjene montažne stene, ki so bile v razpadajočem stanju. Na novo so bili adaptirani mansardni prostori tako, da je z izvedenimi gradbeno obrtniškimi deli vsaj delno razbremenjena konstrukcija zgradbe. Izvajalec gradbeno obrtniških del je zaključil z vgradnjo vodovodne in elektro instalacije v delu mansardnih prostorov in izvedel keramične obloge. V celoti je vgrajena nova sanitarna oprema.

Dela so tako končana v skladu s terminskim planom in pogodbenimi določili. Izveden je bil tehnični ogled, tako da je s primopredajnim zapisnikom, pridobljenimi certifikati o ustreznosti vgrajenih materialov in opreme, izvedena dela nameniti dejanski uporabi.

Situacija pred pričetkom del

Stanje sanacije ostrešja in ureditve mansardnih prostorov med izvedbenimi deli

Stanje po končanih delih

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino v trgovskem centru. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je storilec vstopil v trgovino in odtujil žensko jakno ne da bi jo plačal. Z dejanjem je trgovino oškodoval za 60 evrov. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Ekslerjevi ulici. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila z vozilom trčil v spuščene zapornice na železniškem prehodu in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu sporočil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper povzročitelja ob odkritju ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Cankarjevi cesti. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik vozila znamke VW Polo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v križišču trčil v tovorno vozilo in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper povzročitelja ob odkritju ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Zg. Stranjah. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi neupoštevanja pravil prednosti pri zavijanju levo izsilil prednost kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz smeri Stahovice. V nesreči je bila kolesar lažje telesno poškodovan, povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v turistično informacijsko točko Mali grad. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec preko noči prišel na Mali grad in iz lesene lope odtujil paket bele gline. S tem je lastnika vozila oškodoval za približno 100 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v okolici Kamnika obravnavali tatvino ključev iz odklenjenega vozila. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec pristopil do odklenjenega vozila in iz njega odtujil kontaktne ključe. S tem je lastnika vozila oškodoval za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Korenovi ulici. Na kraju so ugotovili, da je voznik zaradi neupoštevanja spuščenih zapornic zapeljal pod zapornico in trčil v vlak, ki je ravno v tistem trenutku pripeljal. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic. Z zbiranjem obvestil in je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči prišel do parkiranega vozila ter z vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice