Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.06.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na mestnem pokopališču Žale je izvajalec KPK d.d. zaključil z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda. V proračunu Občine Kamnik so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 21.000 evrov. Ob intenzivnih padavinah na območju Kamniških Žal je prihajalo do uničenja dostopne poti do teras v smeri Kalvarije in do poplav v delu starega pokopališča Žale. Intenzivno odtekanje meteornih vod z Žalskega hriba v smeri Streliške ulice pa je povzročalo tudi večje poškodbe na makadamskih voziščih v Streliški ulici. Končna vrednost del vključno z gradbenim nadzorom znaša 18.079,38 evrov. Z izgradnjo meteorne kanalizacije na dostopni poti proti Kalvariji in v poti med starim in novim delom Žal smo možnost škod zaradi intenzivnih nalivov bistveno zmanjšali.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Oskrba zapuščenih živali na območju občine Kamnik se zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju v skladu z določili Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/13). Na podlagi javnega razpisa, je bila izdana odločba o izbiri izvajalca,  in sicer Zavetišče Horjul, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali. Z izbranim izvajalcem bo po pravnomočnosti odločbe podpisana pet letna koncesijska pogodba.

V postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2013 je bil izdan sklep o izbiri izvajalcev. Program vzdrževanja za leto 2013, ki so ga pripravile strokovne službe Zavoda za gozdove, naj bi bil realiziran do konca septembra 2013.

Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pregled in spremljanje polletne  realizacije proračuna Občine Kamnik za leto 2013 (izplačila polletnih dotacij…).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu zaključil formalnopravni postopek priznanja lastninske pravice na solastniškem deležu objekta kegljišča v Kamniku. Občinski svet Občine Kamnik je namreč že na eni izmed preteklih sej sprejel sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Kegljaškim klubom Kamnik. Na osnovi navedene pogodbe je Občina Kamnik Kegljaškemu klubu Kamnik, upoštevajoč njegova pretekla vlaganja, priznala 44,56 odstotni delež na nepremičnini parc. št. 168/5 k.o. Mekinje.  

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 20. 6. 2013, je Matična knjižnica Kamnik predstavila pomembno pridobitev za kamniško komendsko okolje – to je digitalizacija vseh dosedanjih številk Kamniškega zbornika, ki je sedaj neomejeno dostopen v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Prav vsaka številka je dragocena, saj nudi zanimiv vpogled v življenjski utrip kamniškega prostora skozi čas in ga razkriva skozi prizme različnih strokovnih področij, umetniških prispevkov in spominskih zapisov. Digitalizacijo zbornika sta izvedli Mestna knjižnica Ljubljana in Matična knjižnica Kamnik.

Medobčinski muzej Kamnik–Grad Zaprice je tudi letos v soboto, 15. 6. 2013, odprl vrata tradicionalni »Muzejski poletni noči v Kamniku« z odprtjem likovnega projekta Sabe Skaberne, koncertom Nine Strnad Kvintet, v sklopu koncertnega cikla JazzZaprice 2013, Društva glasbenikov Slovenije, ki ga je Občina Kamnik tudi finančno podprla. Ob tej priložnosti je Medobčinski muzej Kamnik na ta dan nudil možnost prostega vstopa z javnim vodstvom po stalni razstavi »Odsevi kamniških tisočletij«.

Na občinski spletni strani je objavljen razpis za sofinanciranje upravljanja in izvajanja storitve ohranjanja kulturne dediščine – kulturni program v Budnarjevi muzejski hiši. Razpis je odprt do petka, 28. 6. 2013, do 10. ure.

Na Osnovni šoli Frana Albrehta je potekala seja Sveta zavoda, s strani ustanovitelja sta se seje udeležila župan Marjan Šarec in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

Člani sveta zavoda Mestne lekarne so na svoji 35. seji soglasno izbrali Dionizija Petriča za kandidata za direktorja javnega zavoda Mestne lekarne. Na koncu je med člani sveta zavoda (7 občin soustanoviteljic) prevladalo enotno stališče, da je dosedanji direktor dobro opravljal svoje delo, kar pričajo doseženi rezultati, da je uspešno vodil zavod tudi v sedanjih težjih gospodarskih razmerah in da ga podpira celotni kolektiv. Dosedanjega direktorja podpirajo tudi na vseh občinah soustanoviteljicah. Vloga za soglasje za direktorja javnega zavoda bo posredovana tudi skupnemu organu županov občin soustanoviteljic.

V Zdravstvenem domu v Kamniku poteka izgradnja prizidka, kjer se bodo razširili in posodobili prostori lekarne.

Rdeči križ Kamnik in Župnijska Karitas Kamnik sta podali poročili o njunem polletnem delovanju. V ta namen sta obe društvi prejeli po 4.000 evrov za svoje redno delovanje.

Z Rdečim križem Kamnik je bila podpisana pogodba o sofinanciranju zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz naše občine. Občina Kamnik je v ta namen zagotovila 5.900 evrov. Na Debelem rtiču bo tako od 8. 7. do 18. 7. letovalo 40 otrok in v Savudriji od 16. 7. do 26. 7. in od 26. 7. do 5. 8. 2013 vsakič po 40 otrok.

V petek, 21. junija, so v Osnovni šoli Šmartno učencem 7. in 8. razredov svoje delovanje predstavili člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Prisotne člane društva je sprejela in lepo pozdravila ravnateljica Jožica Hribar. Mirjam in Jože, oba tetraplegika,  sta učencem posredovala vsak svojo življenjsko zgodbo, kako sta se znašla na vozičku (Mirjam je kot 16 letno dekle imelo nesrečo na motorju-brez čelade, Jože pa je bil pred 45 leti nepreviden pri skoku v morje).  Nekaj članov je tudi praktično prikazalo svoje aktivnosti v telovadnici in na igrišču. Glede na to, da se bližajo poletne počitnice, morje, vožnja s kolesi, motorji, so vsi skupaj apelirali na učence, naj bodo v teh brezskrbnih dneh še posebej previdni in naj pazijo nase in svoje bližnje. Mirjam in Jože sta iz svojih izkušenj poudarila, da se življenje po nesreči sicer ne konča, se pa korenito spremeni in postavi na glavo.

Oddelek za urejanje prostora

Ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila

Od 18. junija do vključno 1. avgusta sta ponovno javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja. 

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski pravni akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili.

Postopek sprejema novega OPN-ja se je pričel s pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Kamnik ter Prostorskega reda Občine Kamnik in sicer še na podlagi tedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP). Postopek je bil izveden do faze pridobivanja smernic, pridobljena je bila tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor, s katero je odločilo, da ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Izdelane so bile tudi številne strokovne podlage in analize.

Po sprejemu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v letu 2007 so se vsi postopki priprave občinskih strategij in prostorskih redov morali pričeti znova, v kolikor že ni bil izveden postopek javne razgrnitve, pripravljeni osnutki dokumentov pa so se skladno z ZPNačrt preimenovali v Občinski prostorski načrt in s tem tudi vsebinsko in formalno spremenili in dopolnili.

Župan Občine Kamnik je 26. februarja 2008 sprejel sklep o začetku priprave OPN, ki ga je Občina Kamnik morala pripraviti skladno z metodologijo in vsebino podzakonskih predpisov, ki natančno predpisujejo način in postopek priprave. V začetku leta 2009 je Občina Kamnik k osnutku OPN pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in hkrati prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter posledično izdelati okoljsko poročilo (za razliko od prvotnega postopka, po katerem postopka CPVO ni bilo potrebno izvesti). Smernice je posredovalo 28 izmed 37 nosilcev urejanja prostora, 12 nosilcev je zamudilo zakonsko predpisan rok.

Številni nosilci urejanja prostora so v smernicah postavili zahteve po dodatnih strokovnih podlagah, ki bi jih občina morala pripraviti v okviru sprejemanja OPN, med njimi tudi takšne, ki jih je dolžna zagotoviti država, pa jih zaradi lastnih slabih ali neobstoječih evidenc ne more (npr. strokovne podlage s področja poplavne varnosti). Prav zaradi tega je Občina Kamnik pristopila k izvedbi hidrološko-hidravlične študije. Na podlagi te študije se v OPN predvidijo ukrepi pred poplavami, študija pa je pomembno izhodišče tudi pri pripravi okoljskega poročila.

Občina mora pri pripravi občinskih prostorskih aktov in pri vodenju postopkov spoštovati sprejeto zakonodajo ter priporočila pristojnega ministrstva za prostor. Tako ZUreP kot tudi sedaj veljavni ZPNačrt v temeljnih načelih usmerjata prostorski razvoj naselij na obstoječe proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. Večje število pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora, ki jih je občina prejela v zadnjih letih, je bil v nasprotju s tem temeljnim načelom, saj pobude segajo izven začrtanih območij stavbnih zemljišč obstoječih naselij, ki pa imajo po večini še dovolj prostega stavbnega fonda znotraj območij naselij. V fazi pridobivanja smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in usklajevanja prejetih pobud z njimi se je izkazalo, da državni nosilci urejanja prostora, kljub težnjam občine oziroma lokalnega prebivalstva po širitvi stavbnih zemljišč na nezazidane robove naselij in izven, s takšnimi posegi oziroma spremembami namenske rabe zemljišč ne soglašajo.

Občina je na podlagi izdelanih strokovnih podlag skušala celovito začrtati prostorski razvoj naselij ter tudi spremeniti mejo naselja v primerih, ko je bila le ta v preteklih letih načrtovana neskladno s sedanjimi razvojnimi prioritetami. V tem sklopu je občinska strokovna služba in izvajalec v celoti tudi evidentirala, digitalizirala in pregledala pobude občanov za pripravo OPN. V kolikor so bile pobude občanov skladne z usmeritvami iz strateškega dela OPN, lokalnimi razvojnimi cilji ter v okviru novih usklajenih mej naselij, je občina skušala te pobude upoštevati ter jih ustrezno utemeljiti. V nadaljevanju se bo morala Občina uskladiti s pristojnim nosilcem urejanja glede posameznih, za občino pomembnih sprememb, tako da bo na teh lokacijah mogoče pridobiti pozitivna mnenja. Pričakovati pa je, da bodo v nadaljnjih fazah takšne spremembe potrebovale še dodatne utemeljitve za spremembo namenske rabe prostora v smislu podrobnejših podlag, zasnov in obrazložitev načrtovanih posegov na predlaganem območju.

Smernice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, so podale določene usmeritve, ki poleg predpisov določajo sprejemljivost oziroma nesprejemljivost posegov na kmetijska zemljišča. Za potrebe utemeljevanja posegov na kmetijska zemljišča je bil izdelan elaborat na podlagi veljavne metodologije, ki predstavlja izhodišče za nadaljnjo pripravo OPN in proces utemeljevanja v postopku usklajevanja s pristojnim ministrstvom za kmetijstvo.

Občinski svet Občine Kamnik je dopolnjeni osnutek OPN že obravnaval in ga tudi sprejel na 14. seji 25. 4. 2012. Dopolnjeni osnutek OPN je bil tudi javno razgrnjen (v nadaljevanju: prva javna razgrnitev) v času od 17. maja 2012 do vključno 19. junija 2012.

Dne 3. 11. 2011 je bila ministrstvu, pristojnemu za okolje, sektor za CPVO, poslana vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. Ministrstvo je v nadaljevanju pozvalo pristojne organe in organizacije, da z vidika svojih pristojnosti podajo mnenje k okoljskemu poročilu. Mnenja o ustreznosti okoljskega poročila (skladno z Zakonom o varstvu okolja - ZVO) do trenutka začetka prve javne razgrnitve ni prejela. S tem je potekel zakonsko določen rok 30 dni, kjer se po 42. členu ZVO šteje, da v kolikor ministrstvo pripravljavca ne obvesti o potrebnih dopolnitvah je okoljsko poročilo ustrezno. Občina je zato nadaljevala s postopkom priprave OPN in dopolnjeni osnutek OPN in okoljsko poročilo javno razgrnila.

Občina Kamnik je 13. 4. 2012 prejela obvestilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje (št. 35409-7/2010/16 z dne 4. 4. 2012), da okoljsko poročilo za OPN Kamnik ni ustrezno ter da ga je potrebno dopolniti.

Na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN v času prve javne razgrnitve je občina prejela 495 pripomb. Rezultati podrobne analize sprejetih stališč do pripomb so pokazali, da je bilo od 495 prejetih pripomb 159 pripomb upoštevanih, 212 je bilo sprejetih negativnih stališč do pripomb, delno se je upoštevalo 112 pripomb, 12 pripomb pa se ni nanašalo na sam postopek javne razgrnitve OPN.

Občina je sprejela stališča do pripomb iz javne razgrnitve, ki so javno objavljena na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt).

Občina Kamnik se je odločila, da bo zaradi sprememb, ki so posledica sprejetih stališč do pripomb, zaradi usklajevanja spremembe v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ter zaradi sprememb, ki so posledice novih izdelanih strokovnih podlag in predvsem zaradi težnje po kar najboljši obveščenosti javnosti s predlaganimi rešitvami, nov dopolnjen osnutek OPN še enkrat  posredovala v javno razgrnitev.

Ponovna javna razgrnitev poteka v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sredo, 26. junija 2013, s pričetkom ob 17. uri, v Domu kulture Kamnik.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve to je 1.8.2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj. K usklajenemu predlogu OPN je potrebno pridobiti tudi odločbo o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Občina torej lahko sprejme samo takšen predlog OPN, ki je za vse lokacije oziroma celoten prostor občine usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora (pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora) in za katerega je pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo, ki se javno razgrinja v obliki dopolnjenega osnutka OPN Občine Kamnik, v določeni meri še ni usklajeno s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Realno lahko pričakujemo, da bo v postopku usklajevanja mnenj potrebno izločiti številne predloge občanov in drugih inštitucij, podanih z željo po zazidljivosti za različne namene.

Občinski prostorski načrt je temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Tako nadomešča dva veljavna prostorska akta občine, in sicer veljavni prostorski plan, v katerem je določena namenska raba prostora, torej so v njem opredeljena tudi zazidljiva zemljišča, ter veljavne prostorsko ureditvene pogoje, ki določajo merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih in zazidalnih načrtov).

OPN vsebuje strateški in izvedbeni del.

Strateški del določa:

Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:

OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (z izjemo veljavnih oz. predvidenih območij podrobnih načrtov, območij veljavnih lokacijskih in zazidalnih načrtov).

Tri ključni segmenti, ki močno vplivajo tako na postopek priprave, kot tudi na vsebino in načela priprave OPN-ja:

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino kolesa s pomožnim motorjem. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom dopoldneva na Novem trgu v Kamniku izvršil tatvino kolesa s pomožnim motorjem znamke Tomos Flexer. Z dejanjem je neznani storilec oškodoval oškodovanca za približno 800 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovne prostore in iz notranjosti odtujil več izdelkov iz rumene kovine. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 23-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 23-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil torbico, digitalni fotoaparat, dokumente in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v tovorno vozilo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v parkirano tovorno vozilo in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za okoli 2000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice