Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.03.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na Zadnjem vrhu v Tunjicah pod lokalno cesto št. 160041 Tunjiška mlaka -  Zadnji Vrh – Tunjice se zaradi ugodnih vremenskih razmer pospešeno izvaja. V prvi fazi se izvaja podporna konstrukcija po celotni dolžini porušitve po zunanjem zahodnem robu ceste in dela objekta, in sicer kot vkopana kamnita zložba  v betonu dolžine približno 42  m. Temeljenje kamnite zložbe se izvaja v hribini laporja na srednji globini 3.0 - 4.0 m pod površjem terena. Zaradi obilnih padavin v januarju in februarju se je območje plazu precej povečalo, zato smo naročili geomehanikom in projektantom, da proučijo morebitne dodatne ukrepe za zavarovanje plazenja.

Urejanje vodotokov v letu 2014

Vodstvo Agencije RS za okolje se je udeležilo terenskega ogleda vodotokov v občini Kamnik, katerega je organizirala občinska uprava. Na terenu so bile predstavljene težave, s katerimi se občina srečuje, že dolga leta s cilje izboljšati poplavno varnost. Cilj terenskega ogleda je bil predstaviti ukrepe, s katerimi bi lahko dolgoročno pristopili k izboljšanju stanja (preventivni ukrepi na vodotokih). Prav tako smo si ogledali posledice nedavnega neurja z žledom. Dogovorjeno je bilo, da bodo predstavniki Agencije RS za okolje in občinska uprava storili vse, da se v letu 2014 izvede čim več sanacij vodotokov glede na zagotovljena sredstva.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bili objavljeni naslednji javni razpisi za:

Razpisna dokumentacija je od petka 21. 3. 2014 dalje objavljena na spletni strani www.kamnik.si.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), se v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2013, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji. Pričele so se tudi aktivnosti za izdelavo premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Vse vrtičkarje, ki so jim z iztekom leta 2013 potekle zakupne pogodbe za vrtičke na občinskem zemljišču, še zadnjič pozivamo, da skladno s prejetim dopisom nemudoma oziroma do konca tega tedna (do petka, 28. 3. 2014) vložijo nove vloge za najem javne površine ter podaljšajo potekle zakupne pogodbe oziroma nas pisno/po elektronski poti obvestijo, da v prihodnje ne bodo več zakupniki občinskih vrtičkov. Vlogo za najem javne površine najdete na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24, Kamnik) ter na občinski spletni strani  http://www.kamnik.si/, dodatne informacije pa lahko dobite na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete, da želite obnoviti poteklo zakupno pogodbo. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si. V kolikor potekle zakupne pogodbe ne bodo pravočasno podaljšane (z vlogo za najem javne površine, vloženo najpozneje do petka, 28. 3. 2014), bomo vrtičke, ki jih zakupniki ne bodo podaljšali, oddali v zakup novim zakupnikom, saj je čakalna lista občanov, zainteresiranih za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov, dolga.

Župan je na poziv o preverjanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije posredoval naslednje ugotovitve:

1)   Trenutne in bodoče potrebe na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, je v razpisnem roku od 25. 10. 2013 do 25. 11. 2013 prispelo 94 vlog. Od razpisanega števila okvirno 11 stanovanj, bo 9 stanovanj oddanih v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine - na listo A, 2 stanovanji pa bosta oddani v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določenega v 9. členu pravilnika in so zavezani plačati varščino in bodo uvrščeni na listo B. Razpisana stanovanja bodo upravičencem dodeljena v roku dveh let od zaključka javnega razpisa.

Glede na odziv na javni razpis, objavljen v oktobru 2013, je mogoče zaključiti, da se število upravičencev glede na pretekla leta povečuje oziroma ostaja enako z letom 2011 (v letu 2006 se je na prednostno listo uvrstilo skupaj 43 prosilcev, v letu 2009 pa 72 prosilcev, v letu 2011 skupaj 87 prosilcev: 79 prosilcev na listo A in 8 prosilcev na listo B, za leto 2011 razvrstitev na prednostni listi še poteka), kar je posledica slabih gospodarskih razmer in povečanega števila brezposelnih.

2)   Potrebe in obstoječe zagotavljanje domov za starejše in oskrbovanih stanovanj

Odgovor Doma starejših občanov v Kamniku:

»Trenutna kapaciteta DSO Kamnik je 219 postelj. Konec leta 2013 smo namreč pričeli uresničevati načrt za zmanjševanje kapacitete v domu, s čimer se je kapaciteta znižala z 223 na 219 postelj. Z zniževanjem kapacitete bomo v skladu z načrti nadaljevali tudi v letošnjem letu. V letu 2013 je bilo skupaj 184 prošenj, od tega 69 iz občine Kamnik. Glede na zmogljivost doma je bilo sprejetih 60 stanovalcev, od tega 37 prosilcev iz občine Kamnik. V letu 2014 je do sedaj oddanih 34 prošenj, od tega le 9 iz občine Kamnik. Število prošenj glede na prejšnja leta zelo upada, kar je vidno tudi iz spodnje tabele.

 

ŠTEVILO PROŠENJ

ŠTEVILO SPREJEMOV

leto

SKUPAJ

Število prosilcev

 

OBČINA KAMNIK

 

OBČINA KOMENDA

SKUPAJ

Število sprejemov

 

OBČINA KAMNIK

 

OBČINA KOMENDA

2006

421

110

11

48

34

4

2007

478

132

15

34

32

0

2008

509

177

5

55

43

3

2009

398

131

7

52

44

3

2010

332

121

7

66

56

3

2011

297

95

8

53

37

4

2012

253

71

9

52

38

3

2013

184

69

8

60

37

5


Število aktualnih prošenj – opažamo, da je kljub velikemu številu prošenj še iz preteklih let, vedno manj zainteresiranih občanov Kamnika za sprejem v DSO Kamnik (večinoma so prošnje v mirovanju). Gre za posamezne aktualne prošnje občanov Kamnik-a, Komenda (katerim dajemo prednost pri sprejemu), ki bi bili pripravljeni v tem trenutku priti v dom. Zaradi tega vedno pogosteje nudimo možnost sprejema tudi drugim občanom. Število aktualnih prošenj se giblje okoli 10 (se hitro spreminja, ker prosilci zadevo (začasno) rešijo s sprejemom v drug dom, ureditvijo pomoči na domu… nekaterim se stanje izboljša in niso več zainteresirani, drugi se poslovijo…).«

Na vprašanje glede potreb in obstoječem zagotavljanju oskrbovanih stanovanj, je odgovor posredoval Dušan Prašnikar, direktor družbe DFI, ki prodaja in oddaja oskrbovana stanovanja na območju zazidalnega načrta M-1 Pod skalco, in sicer, da so potrebe večje od ponudbe, vendar vseh razpoložljivih oskrbovanih stanovanj še niso prodali oziroma oddali, zaradi zmanjšane kupne moči zainteresiranih.

Občina Kamnik ima v prostorskih ureditvah predvideno negovalno bolnico in dom starejših občanov (predvsem za dementne uporabnike) ter za to območje sprejet prostorskih akt z oznako OPPN B-16 Kamniška Bistrica. Gre za investicijo v zasebni lasti, ki bo možna po predhodni sanaciji brežine Kamniške Bistrice. Območje se nahaja med povezovalno cesto B-31 – povezovalka, obvoznico in reko Kamniško Bistrico. Občina ima na omenjenem območju v lasti zemljišče v približni izmeri 1,5 ha. V predlogu proračuna za leto 2014 občina ne namenja finančnih sredstev za pridobitev dodatnih neprofitnih stanovanj, bivalnih enot, domov za starejše in oskrbovanih stanovanj. Občina v strateških in izvedbenih prostorskih in drugih aktih nima predvidenih investicij oziroma projektov za pridobivanje raznovrstnih oblik bivanja v sklopu neprofitnih stanovanj in ne v sprejetem finančnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na razpis za vpis v kamniške vrtce za šolsko leto 2014/2015 je prispelo 469 vlog, od tega 108 za II. starostno obdobje in 361 vlog za I. starostno obdobje.

Starši so na vlogi lahko izbirali med javnim Vrtcem Antona Medveda Kamnik in njegovimi enotami, kot tudi med koncesijskimi vrtci: Zasebnim vrtcem Zarja, Zasebnim vrtcem Peter Pan in Zasebnim vrtcem Sonček s sedežem v Kamniku, ki na območju mesta Kamnik deluje v okviru 3 enot.

S strani Fundacije za šport smo prejeli sklep o sofinanciranju gradnje nove atletske steze na stadionu Prijateljstva v Mekinjah v višini slabih 100.000 evrov nepovratnih sredstev.

Razpis za vrednotenje humanitarnih programov in projektov je v teku, strokovna komisija bo v torek v celoti ovrednotila vse prispele vloge, sklepi bodo napisani tekom tega tedna.

Z Zavodom Oreli je bila podpisana pogodba o sofinanciranju nadaljevanja izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših občanov v Občini Kamnik« za letošnje leto v višini 30.000 evrov.

V torek je v prostorih Društva Sožitje na Lokah potekal letni občni zbor. Direktorica Metka Hribar je predstavila delovanje društva v preteklem letu. Izpostavila je tudi zgledno sodelovanje z občino Kamnik, ki varovancem v okviru razpoložljivih  finančnih možnosti vsa leta stoji ob strani.

V rojstni hiši Rudolfa Maistra pod okriljem Medobčinskega muzeja Kamnik, se je v sodelovanju z dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik ter učenci Glasbene šole Kamnik v spomin na 140-letnico rojstva velikega Slovenca in kamniškega rojaka, generala Rudolfa Maistra odvil kulturni večer. Na večeru so s časopisnimi zapisi iz Maistrovega časa, njegovo poezijo in uglasbenimi verzi predstavili lik velikega moža.

Prav tako pod okriljem Medobčinskega muzeja Kamnik – v Maleševi galeriji, je po razstavi Moč gora – likovne upodobitve Kamniško-Savinjskih Alp vodil kustos Narodne galerije iz Ljubljane, dr. Ferdinand Šerbelj. Narodna galerija je ena izmed inštitucij, ki je za razstavo upodobitev Kamniško-Savinskih Alp posodila večje število znanih del velikih slovenskih krajinarjev, s poudarkom na upodobitvah gorske krajine.

Foto klub Kamnik je v Galeriji Doma kulture Kamnik odprl razstavo z naslovom FKK OFF. Gre za vsakoletno razstavo članov Foto kluba Kamnik, ki obravnavajo različne teme, ki so pritegnile njihovo oko in jih zapakirali bodisi v serije, ali pa izpostavili v posamezni fotografiji. Nekatera dela se tako naslanjajo na dokumentarno fotografijo, druga iščejo bolj avtorski izraz. Predstavitev dela v galeriji je bila prepuščena vsakemu posamezniku z namenom, da fotografije predstavi na način, ki najbolj poudari vsebino. Razstava bo na ogled v času obratovanja Doma kulture Kamnik do 6. maja 2014.

Oddelek za urejanje prostora

Prejšnji teden smo na Oddelku za urejanje prostora pregledovali zelo obsežno gradivo za Občinski prostorski načrt Občine Kamnik. V skladu z veljavno zakonodajo Občina pripravi predlog občinskega prostorskega načrta na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov javnosti ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Na podlagi mnenj ministrstev ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog občinskega prostorskega načrta v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih straneh.

Občina Kamnik je v letu 2009 pripravila osnutek OPN Kamnik ter ga decembra 2009 posredovala Ministrstvu za okolje in prostor z namenom pridobitve smernic. Smernice je posredovalo 28 izmed 38 nosilcev urejanja prostora, med njimi je 13 nosilcev zamudilo zakonsko predpisan rok. Občini je bila izdana tudi odločba o obvezi izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Občina je na podlagi prejetih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora osnutek dopolnila, na podlagi Odločbe o obvezi izdelave CPVO (prejeta 19. 2. 2010) pa izdelala okoljsko poročilo. Dopolnjeni osnutek OPN Kamnik je Občina razgrnila dvakrat, prvič maja 2012, drugič pa junija 2013, skupaj z ustreznim okoljskim poročilom. Uradna razgrnitev je potekala od 18. 6. 2013 do 1. 8. 2013 ter v tem času opravila tudi javno obravnavo. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb je bil akt ustrezno dopolnjen. V postopku javne razgrnitve so bile analizirane pripombe z javne razgrnitve ter oblikovana in sprejeta stališča do pripomb. Na podlagi stališč do pripomb se je oblikoval dopolnjen grafični in tekstualni del občinskega prostorskega načrta. S strani pobudnikov oziroma pripombodajalcev, katerih pripombe so bile upoštevane pod določenimi pogoji je Občina Kamnik naročila strokovne podlage, ki bodo služile kot utemeljitev predloga OPN za usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poleg stališč do pripomb se tekstualni del občinskega prostorskega načrta dopolnjuje in spreminja tudi zaradi nekaterih spremenjenih strateških izhodišč in zaradi spremembe zakonodaje, ki vplivajo na celotno vsebino OPN. Poleg prej navedenega, je treba vse spremembe zazidljivosti na lokacijah, kjer je prišlo do sprememb namenske rabe na podlagi stališč do pripomb, tudi okoljsko presoditi in pripraviti dopolnitve okoljskega poročila oziroma utemeljitve glede vrednotenja okoljskih vplivov plana v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 51-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.97 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti bodo zoper 51-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino bakrenih izdelkov iz enega izmed verskih objektov v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz verskega objekta odtujil bakrene žlebove. Skupno je neznani storilec povzročil za okoli 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila vozila vozil po Sončni ulici v Šmarci in pri vključevanju na Kamniško cesto odvzel prednost 18-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala po prednostni cesti v smeri proti. V prometni nesreči sta 18-letna voznica in sopotnica v vozilu 18-letnice utrpel telesne poškodbe in sta pomoč iskali v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. 46-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar, predmete iz rumene kovine in nekaj drugih predmetov. Z dejanjem je storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 23-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 23-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni objekt v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v poslovni objekt v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice