Mali grad

T e D n i (K) Občine

24.02.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik že vrsto let svojim občanom sofinancira letne karte za vstop v park Arboretum ter vstopnice za Terme Snovik. V skladu s podpisanimi sporazumi za sofinanciranje za leto 2014 cena letne karte za vstop v park Arboretum znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (od tega znaša sofinanciranje občine Kamnik  20 evrov oziroma pri otroški 11 evrov). Občani občine Kamnik bodo znižane pakete vstopnic za Terme Snovik (2 urni vstopi) lahko koristili do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

Ob vsakoletnem popisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  inventurna komisija pripravi elaborat o popisu. V skladu s programom je bilo pripravljeno poročilo ter predlog sklepa o odpisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi trajne izločitve iz uporabe.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik namerava izpeljati nov postopek zbiranja ponudb za oddajo gostinskega lokala, ki leži na zemljišču parc. št. 27/1, k.o. 1911 – Kamnik, oziroma na tržnici v Kamniku (Maistrova ulica 13B, Kamnik), v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Namen postopka je nadaljevanje pestre gostinske ponudbe v centru Kamnika. Lokal se ponaša z atraktivno lokacijo, ki zlasti ob tržnih dneh privablja številne obiskovalce, v toplejših mesecih pa nudi sprostitev in ohladitev ter čudovit razgled na strugo Kamniške Bistrice. Najemno razmerje bo z izbranim ponudnikom sklenjeno za določen čas, in sicer za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. Najugodnejši najemnik bo izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb. Gostinski lokal bo oddan v najem neopremljen in ga bo najemnik moral opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Gostinski vrt neposredno ob omenjenem lokalu ne bo predmet tega razpisa, temveč bo najemniku na njegovo željo oddan naknadno, in sicer s posebno pogodbo o najemu javne površine. Javno zbiranje ponudb in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Kamnik ter v lokalnih občilih, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Možen bo tudi ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s svojimi večeri - pogovori o knjigi. V torek, 18. februarja  2014, sta dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole predstavila svojo knjigo z naslovom »Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Starši – tukaj in zdaj«. Kdor se je udeležil predstavitve, mu je bilo naenkrat jasno, kaj razumejo kitajski filozofi pod jin in jang, ki sta dopolnjujoči si nasprotji, ki skupaj tvorita celoto. Vsaka stvar ima delež obojega. Jin in jang nikoli ne obstajata v čisti obliki in mirovanju, vedno v dinamičnem vzajemnem delovanju. Kot jin in jang sta tudi Albert, psiholog, sociolog, družinski terapevt, Imago partnerski terapevt, in Leonida, refleksoterapevtka, Imagoedukator, Imagofacilitator, in tak  je kot celota tudi njun partnerski odnos, ki traja že skoraj 30 let. In nista samo mož in žena, starša štirim otrokom, ampak sta tudi sodelavca, soterapevta, soavtorja in še bi lahko naštevali.

V pogovoru, ki ga je usmerjala Ivanka Učakar, ki knjigo pozna do zadnje pike in vejice, saj je bila pri nastanku knjige v vlogi lektorja, smo spoznali kako sodelujeta znanstvenik, ki vsako izrečeno besedo pred tem večkrat pretehta, in »naturščik«, ki se zanaša na svojo intuicijo. Razumeli smo, kako je Ivanka višek vejic, ki jih je postavil Albert, lahko koristno uporabila in jih razporedila tja, kamor jih Leonida ni postavila. Razumeli smo tudi, kako in zakaj je lahko knjiga istočasno priročnik, pa vendarle nima namena dati nobenega recepta. Kako se v knjigi prepletata teorija in praksa, veliko primerov iz prakse, ki naj bo staršem vodilo, da sami najdejo rešitve v svoji situaciji. Ivanka je v razumevanje naslova vključila tudi obiskovalce, ki so še podkrepili, da je bila odločitev za ta naslov prava, saj le izbrani izrazi, čeprav niso knjižno pravilni, dočarajo večplastnost problematike in ponudijo zadostno informacijo o vsebini knjige.
Mladostniki so včasih odštekani, ko pa imajo probleme, se večkrat izštekajo, v pomenu odklopijo iz okolice, prekinejo komunikacijo, vloga staršev pa je, da po eni strani štekajo, to je, razumejo situacijo, v kateri so mladostniki, in da sami poskrbijo, da se komunikacija ohranja ali po potrebi ponovno vzpostavi. Zaključimo lahko, da je vloga staršev, da mladostnike pripravijo za akrobacijo hoje po vrvi življenja. V primeru padca jim morajo biti starši mreža, ki jih ujame in prepreči, da bi se potolkli, in ki jim omogoči, da se vrnejo na vrv in čim hitreje ulovijo ravnotežje.

V sredo, 19. februarja 2014, je Študentski klub Kamnik v sodelovanju z Matično knjižnico Kamnik organiziral predavanje – potopisni večer z izbrano destinacijo »Velikonočni otok«. Predavala je Mojca Ekart, ki je zapisala: Sredi Pacifiškega oceana leži majhen vulkanski otok, na katerem stojijo nenavadni kipi moaiji. Če te kipi ne bi bili tako molčeči, bi že zdavnaj zvedeli njihovo skrivnost: zakaj so bili zgrajeni in kako so te orjake premikali po otoku, …. A velikani vztrajno molčijo in tako privabljajo popotnike, avanturiste, znanstvenike na ta osamljen otok sredi Pacifika.

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014-2016 za osrednjeslovensko statistično regijo je v zaključni fazi. Zadnji sestanek  koordinacijske skupine za pripravo načrta bo potekal v sredo, 26. 2. 2014, na CSD Ljubljana Moste Polje, to naj bi bil obenem tudi zadnji sestanek pred oddajo gradiva Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Danes so se učenci in učitelji Osnovne šole Toma Brejca po šestnajstih mesecih pouka na začasnih lokacijah vrnili v novo, sodobno mestno šolo. Objekt je bil kljub težavam zaradi dejanskega stanja prvotnega objekta, ki je bil v precej slabšem stanju, kot je bilo predvideno, dokončan v predvidenem roku. Občinska uprava se še enkrat zahvaljuje vsem zaposlenim, učencem in njihovim staršem za odlično sodelovanje in potrpežljivost v času gradnje.

Uporabno dovoljenje

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o nepremičninah. Lastniki nepremičnin in davčni zavezanci imajo še čas urejati podatke do konca marca 2014. Podatke registra nepremičnin s stanjem 1. 4. 2014 bo nato Geodetska uprava predala davčni upravi za izračun davka na nepremičnine.

Geodetska uprava, bo tudi v vmesnem obdobju omogočila lastnikom nepremičnin, da preko spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin, sami izpišejo nov informativni izračun, ki bo upošteval spremenjene podatke v vikendih 1. 3. 2014 do 2. 3. 2014 in 15. 3. 2014 do 16. 3. 2014.

Tudi v preteklem tednu je bilo še vedno veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka. Podatki o namenski rabi, ki jih je posredovala Občina Kamnik, so vidni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Geodetska uprava RS je javnosti posredovala obvestilo, da je od 20. januarja 2014 lastnikom nepremičnin na voljo tudi posebna brezplačna telefonska številko 080 22 15. Naročanje lastnikov za urejanje podatkov registra nepremičnin na telefonski številki 080 22 15 se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30. V tem času so na omenjeni telefonski številki dosegljivi operaterji, ki bodo lastnika naročili na eni od lokacij geodetske uprave. Samo spreminjanje podatkov pa se bo izvajalo v delovnem času posameznih organizacijskih enot geodetske uprave. Lastnik bo termin, v katerem je naročen, prejel po elektronski pošti ali po telefonu.

Lastniki nepremičnin se lahko še naprej naročajo tudi na spletu, prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah. Podatke urejajo s pomočjo iste aplikacije, lahko pa tudi prek vprašalnikov registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah. Vpogled v podatke je možen na spletu, lahko pa na geodetski upravi na brezplačni številki 080 22 15 naročijo izpis in podatke preverijo doma. Obisk geodetskih uprav in pisarn pa je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.

Na območnih geodetskih upravah je možno urejati podatke o lastništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremembe lastništva je potrebno priložiti pogodbo, v primeru sprememb površin skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi površinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.

Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno urejati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je potrebno urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc in so navedeni v spodnji tabeli.

Na Oddelku smo v preteklem tednu intenzivno pregledovali grafični del dopolnjenega osnutka OPN.

PODATKI, KI JIH LASTNIKI NE UREJAJO NA GEODETSKI UPRAVI

PODATKI

KJE SE UREJAJO

OSEBNA SLUŽNOST

ZEMLJIŠKA KNJIGA

JAVNO DOBRO

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ

vodna zemljišča

neplodna zemljišča

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB

OBČINA

ŠTEVILKA STANOVANJA

UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE

PRIJAVA NA ŠTEVILKO STANOVANJA

UPRAVNA ENOTA

SAKRALNI OBJEKTI

registrirana verska skupnost

URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

KULTURNI SPOMENIKI

MINISTRSTVO ZA KULTURO

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

DAVČNA UPRAVA – po uradni dolžnosti

ZNIŽANJE DAVKA ZA UPRAVIČENCE DO SOCIALNE POMOČI ALI VARSTVENEGA DODATKA

ZNIŽANJE DAVKA ZA INVALIDNE OSEBE OZ. OSEBE, KI Z INVALIDNIMI OSEBAMI BIVAJO V SKUPNEM GOSODINJSTVU

DAVČNA UPRAVA – na podlagi odločbe ZZZS

NEPREMIČNINE ZA OPRAVLJANJE DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV, MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN INŠTITUCIJ EU

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

ODPRTOST ZEMLJIŠČA

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

RASTIŠČNI KOEFICIENT

VAROVALNI GOZD, GOZDNI REZERVAT, GOZD S POSEBNIM NAMENOM BREZ UREJANJA

AGRARNA SKUPNOST

UPRAVNA ENOTA

predsednik agrarne skupnosti

Podatki, ki se lahko urejajo šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka:

ZEMLJIŠČA POD:

 

-     avtocesto

DARS

-     kategoriziranimi državnimi cestami

DRSC

-     kategoriziranimi občinskimi cestami

OBČINA

-     gozdnimi cestami

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

-     železnicami

SLOVENSKE ŽELEZNICE

NELEGALNA GRADNJA

INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR

OSEBA, KI OPRAVLJA LETALIŠKO DEJAVNOST

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Policijska postaja Kamnik

Policisti so v popoldanskem času za čas trajanja postopka odvzeli prostost 31-letnemu moškemu iz Kamnika, osumljenemu storitve kaznivega dejanja vloma v objekt. Z zbiranjem obvestil so policist ugotovili, da je 31-letnik v popoldanskem času v Kamniku vlomil v poslovni objekt in iz njega odtujil dve električni vrtalki. Po dejanju je 31-letnik zbežal v smeri centra mesta Kamnik, kjer je bil s strani policistov prijet. Z dejanjem je 31-letnik povzročil za okoli 300 evrov materialne škode. Policisti bodo zoper 31-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice z vsebino v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času iz odklenjenega vozila v Kamniku odtujil denarnico z vsebino, prav tako pa je v nadaljevanju z plačilnimi karticami oškodovanca opravil več dvigov gotovine. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 1.400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice z vsebino v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času iz torbice v eni izmed trgovin v Kamniku odtujil denarnico z vsebino, prav tako pa je v nadaljevanju z plačilno kartico oškodovanke opravil dvig gotovine. Z dejanjem je oškodovanko oškodoval za okoli 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Pri kontroli terena naselja »Razgledi Perovo« so policisti kontrolirali skupino mladoletnikov, ki se je zadrževala na tem območju. Pri postopku so enemu zasegli posušeno rastlinsko snov, za katero obstaja sum, da je prepovedana droga – konoplja.

Pri kontroli območja na Ljubljanski 45 so policisti kontrolirali skupino mladoletnikov, ki se je zadrževala na tem območju. Pri postopku so eni osebi zasegli posušeno rastlinsko snov, za katero obstaja sum, da je prepovedana droga – konoplja.

DRZNE TATVINE IN PODOBNA DEJANJA

Namen oseb, ki izvršujejo kazniva dejanja drznih tatvin je preusmeriti pozornost potencialne žrtve in s tem omogočiti, da lahko oni ali pomagači izvršijo kaznivo dejanje. Storilci lahko delujejo sami, v paru ali v skupini.

Najpogostejše oblike so:

Pozornost priporočamo tudi v primerih nenapovedanih obiskov doma. Naj bo to zaradi pobiranja prostovoljnih prispevkov (osebe potrebujejo dovoljenje upravne enote) ali zaradi prodaje od vrat do vrat in podobno. Osebe, ki jih ne poznamo, naj ne bodo nikoli same v prostoru in nikoli ne odkrivajte mest v  stanovanju, kjer se hrani denar, denarnice (običajno s pretvezo menjave gotovine ali zaradi pridobitve podatkov z osebnih dokumentov... itd).

Žrtvam priporočamo, da takoj obvestijo policijo na številko 113. V primeru vloma v objekt naj se vanj ne vstopa.  V njem se lahko še vedno nahaja storilec, prav tako pa lahko z vstopom osebe uničijo sledi, ki so pomembne za preiskovanje  kaznivega dejanja. Vsekakor pa se vstopi v objekt v primeru, ko je potrebno zavarovati življenje in zdravje ljudi ali preprečiti nadaljevanje škode.

 


<< Nazaj | Novice