Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.12.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V naselju Soteska (JP161011 Soteska – Poreber) je izvajalec del na pobudo občanov vgradil grbino za oviranje hitrosti. Potrebno so še talne označbe in montaža solarne svetilke ob sami grbini.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. V preteklem tednu se je asfaltiral pločnik ter začasno uredilo vozišče, da je omogočen dvosmeren promet. Ker so med prazniki asfaltne baze zaprte, se bodo dela nadaljevala v mesecu januarju. Vse voznike opozarjamo, da je na tem odseku še vedno gradbišče, zato naj dosledno upoštevajo celotno prometno signalizacijo.

Loke

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v naselje Loke. Izvajalec del je asfaltiral državno cesto, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Dela so na tem območju zaključena.

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč je končana, prav tako pa so bili asfaltirani vsi odseki, kjer je potekala gradnja komunalne infrastrukture. Izvajalec del mora še asfaltirati pločnik, pospraviti je potrebno še gradbišče in dokončati manjša dela izven cest.

Parkirišče P+R Kamnik

V preteklem tednu je bilo zaključeno asfaltiranje parkirišča P + R Kamnik.

V prihodnjih dneh bopotekal priklop instalacij javne razsvetljave na električno omrežje in ureditev hortikulture na območju parkirišča.

Sanacija plazu pod cesto v Zgornjih Stranjah

V Zgornjih Stranjah so bila zaključena gradbena dela glede izgradnje podporne konstrukcije pod občinsko cesto. V teh dneh sledi ureditev ceste in namestitev varovalne ograje.

Sanacija plaz Hrib pri Kamniku

Sanacija plazu v kraju Hrib pri Kamniku se zaključuje, v preteklem tednu je bila v celoti zaključena podporna konstrukcija (pilotna stena) in sistem odvodnjavanja meteorne vode. Sledi ureditev ceste in varovalnih ograj. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Župan Matej Slapar se je v četrtek, 19. decembra 2019, skupaj z direktorico Doma starejših občanov Kamnik Majo Gradišek udeležil tradicionalnega prednovoletnega srečanja stanovalk in stanovalcev Doma starejših občanov Kamnik. Naše najstarejše občanke, občani, njihovi svojci, prijatelji in zaposleni so z velikim zanimanjem prisluhnili prijetnemu programu, ki je popestril njihovo bivanje v Domu in hkrati napovedoval najdaljšo noč v letu.

Stanovalci doma so nam, tako kot vsako leto, pripravili pester program, zabavala pa nas je Skupina Špica.

Župan Matej Slapar se je skupaj s Katjo Vegel v soboto, 21. decembra 2019, udeležil predbožičnega obdarovanja varovancev Društva Sožitje Kamnik. V Osnovni šoli Stranje so jim učenci šole, pod mentorstvom Mire Papež, pripravili božično igrico, nato pa je varovance obiskal Božiček, ki so ga vse leto težko čakali.

 
   

Župan Matej Slapar je ob prijetnem dogodku pozdravil vse varovance, zaposlene in nastopajoče ter jim zaželel mirne praznike in, da bi se imeli še naprej tako zelo radi.

Občani, ki potrebujejo socialno oskrbo v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, lahko koristijo pomoč na domu. Socialna oskrba na domu, ki je ena izmed oblik pomoči družini na domu, je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi upravičencem vsaj za določen čas nadomestimo institucionalno varstvo v zavodu, v drugi organizirani obliki ali v drugi družini.

Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil:

V Občini Kamnik kot koncesionar to službo opravlja Zavod za socialno oskrbo Pristan. Kontakt za več informacij je nada@pristan.si, telefon: 01 547 95 79 ali 031 702 698. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša 3,46 evra za opravljeno uro storitve. V kolikor občani potrebujejo zdravstveno oskrbo, se lahko obrnejo na patronažno službo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, kontakt: 01/8318-668 ali 01/8318-692. Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in gospodinjske pomoči se občani lahko obrnejo na Zavod Oreli, kontakt: :  031 395 400 ali zavod.oreli@gmail.com

Danes, v ponedeljek, 23. decembra 2019, so župana Mateja Slaparja obiskali uporabniki Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe, ki so mu zaželeli vse dobro v letu, ki prihaja. Župan pa jim je želje vrnil s popotnico, da bi bili predvsem zdravi in bi se v dnevnem centru kar najbolje počutili. 

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti na lokalno cesto Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri okvirno 2,7 hektara in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020.

Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Oddelek za razvoj in investicije

Seja Sveta Ljubljanske urbane regije

V četrtek, 19. 12. 2019, je na Mestni občini Ljubljana potekala 4. Seja Sveta Ljubljanske urbane regije. Med drugim je bila obravnavana 2. dopolnitev Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije. Dopolnitev zajema umestitev šestih novih projektov v DRR LUR. Med projekti je tudi Kolesarska povezava Kamnik – Godič, ki jo za sofinanciranje predlaga Občina Kamnik. Ocenjena vrednost projekta je 1.314.862 evrov, od tega je 1.016.010 evrov nacionalnih sredstev in sredstev Evropske unije.

Svet Ljubljanske urbane regije se je seznanil tudi z aktualnimi informacijami glede nove finančne perspektive 2021-2027. Napovedana pričakovana delitev sredstev EKP 2021-2027 med kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija nikakor ne odraža razmerij med kohezijskima regijama z vidika njune razvitosti in razvojnih potreb. V okviru predvidenih 3,1 milijarde evrov sredstev nove finančne perspektive za Slovenijo, je Zahodni kohezijski regiji namenjenih le 198 mio evrov evropskega socialnega in regionalnega sklada, sredstva kohezijskega sklada za celotno Slovenijo pa obsegajo okvirno 683 mio evrov.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V sredo, 18. 12.2019, je potekala 51. obravnava Komisije za nivojske prehode. Komisija je obravnavala predviden prehod kolesarske povezave preko nivojskega železniškega prehoda na Kranjski cesti. Komisija na podlagi razpoložljive dokumentacije, ogleda nivojskega prehoda na kraju ter prostorske omejenosti oziroma težave pri pridobivanju zemljišč za potrebe razširitve nivojskega prehoda ni sprejela dokončnega sklepa. Predlagala je, da Občina prouči možnosti glede pridobitve zemljišč in izdela variantne rešitve, ki jih bo komisija obravnavala na naslednji seji.

Prva regionalna konferenca na temo pametnih skupnosti

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije in Urada župana sta se v petek, 20. 12. 2019, udeležila Prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti, ki je potekala v hotelu InterContinental v Ljubljani. Evropa namreč intenzivno uvaja razvoj koncepta pametnih skupnosti, s katerim posredno krepi gospodarske priložnosti in razvoj tehnologij, ki dolgoročno prinašata boljše življenje prebivalstva. Osrednja tema konference je bila predstavitev evropskih smernic za sistematično uvedbo koncepta pametnega mesta kot območja, ki ga učinkovito upravljamo s pomočjo informacijskih rešitev, elektronskega zbiranja podatkov, objave odprtih podatkov, senzorjev, podatkovne analitike in drugih ne-IT pristopov, in ki ga nova Evropska komisija predstavlja kot eno od prioritet svojega mandata. Udeleženci konference smo med drugim spoznali program Evropske komisije za Digitalno Evropo, pregledali evropske finančne mehanizme za razvoj pametnih skupnosti, spoznali nekatere odlične dobre prakse iz regije (Sarajevo, Idrija, Novo mesto…), razvojne načrte Republike Slovenije (razpise itd.) na področju pametnih mest oz. skupnosti in podobno.

Srečanje je bilo sklenjeno s podpisom Slovenske nacionalne deklaracije za pametno družbo in Deklaracije EU o pametnih mestih in skupnostih.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA IZ VOZILA    

Neznani storilec je na parkirišču pri gasilskem domu na Križu iz odklenjenega vozila odtujil prenosni zvočnik in denarnico z dokumenti in denarjem. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Na Maistrovi ulici se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  NLB DUPLICA

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prinesel denar, ki ga je našel na bankomatu na Novi Ljubljanski banki na Duplici. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar, pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

TATVINA V HOFERJU    

V trgovini Hofer je neznanka odtujila več izdelkov v skupni vrednosti 119,91 evrov in tako oškodovala podjetje. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA TELEFONA 

Na Osnovni šoli Marije Vera je neznani storilec iz prednjega predala torbe odtujil mobilni telefon znamke Huawei P Smart, modre barve in oškodoval učenko. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POZABILA DENAR NA BANKOMATU  

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in povedala, da je na bankomatu delavske hranilnice pozabila denar, ki ga je našel občan in ga ni prinesel na policijsko postajo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM    

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom, v kateri je povzročiteljica zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila v parkirano vozilo in s kraja odpeljala. Policista sta z zbiranjem obvestil izsledila povzročiteljico in ji izdala plačilni nalog zaradi kršitev po Zakonu v cestnem prometu.

TATVINA MOBILNEGA TELEFONA      

Neznanec je na avtobusu izkoristil odsotnost šoferja in mu iz predala poleg šoferjevega sedeža odtujil mobilni telefon znamke Wiko sunny 2 ter ga s tem dejanjem oškodoval. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.   

TATVINA DENARNICE

V trgovini Lidl je neznanec izkoristil nepazljivost občanke in ji med nakupom iz torbice odtujil denarnico z vsebino. Sledi pregled video posnetkov iz bencinskega servisa, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEGI PREPOVEDANE SNOVI NA JAVNI PRIREDITVI V LJUBLJANI      

Policista sta na javni prireditvi DJ Umek v Ljubljani imela v postopku več oseb, ki jim je bila zasežena neznana rjava snov v alu foliji in zavarovana v vrečko. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo po Zakon o proizvodnji in prometu je bila snov poslana v analizo. Po analizi bo zoper kršitelje uveden postopek o prekršku.

PIJANN VOZNIK 

Na Cankarjevi cesti je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.76 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občanka iz Kamnika je na bankomatu Nove Ljubljanske banke na Glavnem trgu našla denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar, pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

POSKUS VLOMA V HIŠO

Neznani storilec je v Medvodah na vzvod skozi okno kopalnice vlomil v stanovanjsko hišo, vendar iz notranjosti ni ničesar odtujil. Policisti so opravili ogled kraja dejanja. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.    


<< Nazaj | Novice