Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.12.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2013. Pripravljenih je bilo več odredb za predčasna plačila, izvedena so bila vsa tekoča izplačila.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega in bližajočih se praznikov je bilo v preteklem tednu izdanih večje število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Pripravljen je bil tudi Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik za obdobje januar – marec 2014, ki bo do konca leta objavljen v Uradnem listu RS. Ker proračun za leto 2014 ne bo sprejet do 1. 1. 2014, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Začasno financiranje ureja zakon o javnih financah. Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je odlok, s katerim je občina sprejela proračun za preteklo leto. V obdobju začasnega financiranja se na podlagi zakona financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To pomeni, da je podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju preteklega leta. V obdobju začasnega financiranja so omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. Sredstva se v obdobju začasnega financiranja lahko porabljajo za iste namene (proračunske postavke) kot v proračunu preteklega leta. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem letu, ker za to obdobje občinski svet še ni potrdil obsega in namenov sredstev v proračunu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V mesecu decembru so izvajalci zaključili z obnovo nezasedenega občinskega stanovanja, ki bo v prihodnjih tednih že dobilo nove stanovalce. Prav tako so bila izvedena nekatera druga investicijsko-vzdrževalna dela, in sicer menjava oken v mansardnem neprofitnem stanovanju in skupni predsobi ter menjava plinske peči v občinskem stanovanju.

Na podlagi določb Zakona o davku na nepremičnine so bili izpolnjeni obrazci za poročanje o najemnih pravnih poslih z nepremičninami (za 160 oddanih neprofitnih stanovanj in 14 poslovnih prostorov v najem) in skenirani posredovani Geodetski upravi Republike Slovenije po elektronski pošti. Najemodajalci, tako fizične kot pravne osebe, morajo sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) v Evidenco trga nepremičnin.

Oddelek za družbene dejavnosti

Regijska tematska likovna razstava 2013: Kamnik uspešen regijski organizator, ustvarjalno navzoč tudi na državnem nivoju 2014! Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je letos že četrtič razpisal državno tematsko likovno razstavo, katere namen je prikazati kakovostne dosežke tako društveno organizirane likovne ustvarjalnosti kot posameznikov, dejavnih v tej zvrsti izražanja. K sodelovanju so bili povabljeni odrasli likovni ustvarjalci, organizacija pa je bila zasnovana na dveh nivojih: regijske likovne razstave v letu 2013, na kar  bo na osnovi strokovnega izbora v letu 2014 pripravljena državna razstava najboljših del. Tokratna tema z naslovom »PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, PALIMPSETI, CITATI, PRISVOJITVE« je bila ponujena kot izziv, ki naj ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje ter jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. V ta namen je pri JSKD izšel priročnik, ki je podrobneje osvetlil razpisano temo, v pomoč pa so organizatorji v več krajih po Sloveniji pripravili predavanja in delavnice. Regijska razstava za področje Gorenjske je bila letos že devetič organizacijsko oziroma izvedbeno zaupana Območni izpostavi JSKD Kamnik. Izbor del iz območnih izpostav Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Domžale in Kamnik je opravila umetnostna zgodovinarka, kustosinja Medobčinskega muzeja Kamnik Saša Bučan: na regijskem nivoju je izbrala dela sedemnajstih avtorjev, ki so bila javnosti na ogled v Galeriji kulturnega doma Radomlje. S te razstave je državni selektor, akademski slikar, pedagog in likovni publicist Janez Zalaznik izbral dela sedmih avtorjev. Ta se bodo pridružila izbranim stvaritvam iz še devetih tovrstnih izbirnih razstav po Sloveniji in bodo v letu 2014 predstavljena na državni tematski razstavi, ki bo spomladi v Galeriji Posavskega muzeja v Brežicah. Pri tem je vsekakor pomenljivo in seveda razveseljivo, da je med izbranimi deli tudi aktualna likovna stvaritev Kamniškega avtorja Dušana Sterleta.

Folklorna skupina Kamnik, ki se lahko pohvali s 15 plesnimi pari različnih generacij in s 5 glasbeniki, ubirajo svoje plesne korake z novo mentorico, Tanjo Drašler. Z voljo do ohranjanja folklorne tradicije in s svojim intenzivnim delom  želijo uresničiti svoje cilje, ki so si jih zadali.

V sredo, 18. 12. 2013, ob 16. Uri, je bila v prostorih Občine Kamnik uradna otvoritev razstave »klekljanih čipk« članic društva Klekljarice Veronike iz Nevelj. Ob lepih izdelkih, spletenih iz nežnih niti, je otvoritev razstave spremljala tudi glasba. Svoja dela, ki nam bodo polepšala decembrske praznične dni,  so na ogled postavile vse do konca meseca januarja 2014.

Obvestilo v zvezi z državno štipendijo:

S 1. 1. 2014 bo stopil v uporabo nov Zakon o štipendiranju (Zštip-1), s katerim lahko pravico do državne štipendije pridobijo tudi mladoletni dijaki. Vloge za mladoletne dijake lahko starši oddajo na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev že v decembru 2013 na pristojnih centrih za socialno delo.

Obvestilo v zvezi s pogrebnino in posmrtnino:

Od 1. 1. 2014 dalje pravico do pogrebnine in posmrtnine uveljavljate na centrih za socialno delo in ne več na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izvedli javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 11 Titan – Svit. Navedeni prostorski akt je javno razgrnjen od 16. decembra 2013 v prostorih Občine Kamnik, pripombe in pobude na razgrnjen dopolnjen osnutek pa sprejemamo še do vključno petka, 3. januarja 2014.

Na Oddelku za urejanje prostora smo prejeli dva poziva za podajanje pripomb v postopku spreminjanja veljavne zakonodaje. Pripravlja se sprememba Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 33/13 in 35/13-popr.; zadnja novela uredbe) in s katero so se zaradi uskladitve z zahtevami prava EU določila nova posebna območja varstva in potencialna posebna ohranitvena območja. Poleg tega je zadnja novela uredbe spremenila tudi nekatera obvezna pravila ravnanja v zvezi s postopki presoje sprejemljivosti. S predlagano spremembo Uredbe se v 8. člen uredbe dodajata dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. Vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje. Občina Kamnik je predlagane spremembe preverila in nanje ni imela pripomb.

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa pripravljajo Spremembe in dopolnitve Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13). Občina Kamnik je spremembe preverila in ugotovili smo, da je večina varovalnih gozdov upoštevana in prikazana z namensko rabo gozd oziroma je uredba upoštevala veljavno namensko rabo iz občinskega prostorskega akta. Na tistih območjih, kjer varovalni gozdovi posegajo na stavbna zemljišča veljavnega prostorskega akta in na območjih, kjer je predlagana razširitev stavnih zemljišč v osnutku OPN, pa je Občina Kamnik Ministrstvu za kmetijstvo in okolje posredovala pobudo, da se  varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom umaknejo iz teh območij.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika izvršil tatvino osebnega avtomobila znamke Audi A3, črne barve, registrskih številk LJ AT-858. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 13.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v križišču kamniške obvoznice in odcepa za Perovo. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 22-letna voznica vozila osebni avtomobil po kamniški obvoznici iz smeri Duplice proti Kamniku in v križišču za Perovo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v spredaj vozeče vozilo, ki ga je vozil 53-letnik iz okolice Kamnika. V prometni nesreči je 53-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in je bil oskrbljen v Zdravstvenem domu Kamnik. V nesreči je nastalo za okoli 1.000 evrov materialne škode. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je 53-letnik vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 22-letni povzročiteljici izdali plačilni nalog, zoper 53-letnika pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči vlomil na dvorišče poslovnega prostora v Kamniku in iz montažnega prostora odtujil večjo količino fasadne zaščite. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so imeli postopek z mladoletnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku so policisti mladoletniku zasegli okoli 200 kosov različnih pirotehničnih sredstev, ki jih je slednji predhodno tudi uporabljal. Policisti bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so imeli v postopku 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine z začasnim prebivališčem v okolici Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je omenjeni med vožnjo po regionalni cesti v Kamniku, kljub večkratnim znakom policistov za ustavljanje, nadaljeval z vožnjo v smeri proti naselju Kamnik in bil nazadnje ustavljen na Usnjarski ulici v Kamniku. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je 41-letnik vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar je bil  odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.94 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 41-letniku na podlagi določil Zakona o pravilih cestnega prometa odvzeli prostost in ga pridržali do 12 ur.  Zoper 41-letnika bo zaradi več kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice