Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.11.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z montažo elektro opreme črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar.

Vgrajeni sta bili črpalki in krmilje, opravil pa se je tudi zagon novih črpalk. V tem tednu je predvidena še zamenjava pokrova. Sama obnova črpališča je tako zajemala zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, vgradila se je nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, dva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80, namestil se je nov zračnik, zamenjal pa se bo še pohodni pokrov črpališča.

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku. Obnovilo se bo približno 60 metrov kanalizacija za odpadne vode in približno 60 metrov vodovoda. Hkrati se je vgradil nov plinovod, katerega investitor je podjetje Adriaplin d. o. o..

V tem tednu je predvideno končanje montažnih del posameznih odsekov, sledi pa še polaganje granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zaradi del je na tem mestu oviran dostop, zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Pričetek del izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber, v dolžini 350 metrov.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., bo v teh dneh pričel z izgradnjo kanalizacije na omenjenem odseku, ki pa poteka pretežno na kmetijskih zemljiščih.

Zbirni center za ravnanja z odpadki Suhadole

SGP Graditelj d.d. izvaja gradnjo zbirnega centra v skladu s terminskim planom, kar omogočajo tudi ugodne vremenske razmere.

Gradbena dela so se začela izvajati na spodnjem nivoju, kjer je že zgrajen armiranobetonski podporni zid 1. Tudi višje ležeči podporni zid 2 je delno že zabetoniran.

V armirano betonska žagasta oporna zidova 1 in 2 bo preko jeklenih stebrov sidrana jeklena nadstrešnica. 

Na severni in zahodni strani območja zbirnega centra bo zgrajen podporni/ograjni zid, za katerega so bili v minulem tednu postavljeni opaži in armatura, delno je že vgrajen armirani beton.

Izveden je tudi izkop za ponikovalno polje, ki bo urejeno ob jugozahodnem robu zbirnega centra.

Sanacija plazu Špitalič

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija dveh plazov na kmetijskih zemljiščih v Špitaliču. Geomehanik je pregledal način sanacije in potrdil izvedbo del, kar je predpogoj za sofinanciranje stroškov lastnikom, ki so naročili sanacijo plazov.

Ureditev kostnice v Mekinjah

Ureditev kostnice v Mekinjah se nadaljuje. Dela zajemajo obnovo fasade, oken in vrat in se  izvajajo pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Gradnja ukrepov za umiritev prometa v Nevljah

V Nevljah se gradnja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti nadaljuje. Gradnja zajema izvedbo grbine, ureditev javne razsvetljave in optičnega omrežja ter površine za pešce. Dela bodo zaključena do konca tega meseca.

Ureditev ceste skozi vas Podgorje 

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: priprava planuma, humiziranje na delu kanalizacije, izvedba drenažne kanalizacije, široki izkop, izvedba kamnite grede in tampona, izvedba optike, javne razsvetljave, prepustov in planuma temeljnih tal.  

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost  poteka od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o neuveljavljanju predkupne pravice.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Testne klopi na Veliki planini merijo vlažnost lesa

V okviru projekta Durasoft je Oddelek za lesarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete na Veliki planini postavil tesne klopi, opremljene s senzorji, ki merijo vlažnost lesa. Senzorji v klopeh pomagajo meriti življenjsko dobo lesa. Na osnovi pridobljenih podatkov bodo nato ocenili življenjsko dobo posameznih vrst lesa, s čimer se bo lahko vplivalo na rabo sonaravnih materialov.

Testne klopi so postavili na Veliki planini, v Seči, v Biljah in Ljubljani. Vse so postavljene v ekološko zelo občutljivih okoljih, saj želijo partnerji projekta z uporabo inovativnih tehnologij izboljšati uporabnost in trajnost tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih ter posledično izboljšati okoljski vtis ter ekonomiko rabe teh materialov.

Projekt Durasoft je sofinanciran iz programa Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 in spodbuja trajnostno rabo avtohtonega lesa iglavcev in močvirskega trsa na gorskem in obmorskem območju severnega Jadrana. Začel se je 1. marca letos in bo trajal dve leti, vreden pa je 864.384 evrov.

Testna klop je sestavljena iz petih različnih materialov, to je les smreke, rdečega bora, macesna, termično modificirane smreke in z biocidnim sredstvom zaščitenega lesa smreke. Senzorji merijo vlažnost posameznih materialov, kajti ravno vlažnost je ključni dejavnik, ki določa življenjsko dobo lesa.

Med cilji projekta, je poleg večje uporabe naravno obnovljivih materialov, tudi povezava podjetij, ki ponujajo rešitve za zaščito lesa, ter tistih, ki takšen les uporabljajo.

S tem želijo projektni partnerji doseči sozvočje trajnostnih pristopov z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in kulturne dediščine lesa na ekološko občutljivih območjih in v tradicionalnih panogah.

SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah

S koncem letošnjega leta se zaključujejo aktivnosti na projektu SMART-MR: Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions, ki je potekal v programu Interreg Europe.

Predstavitev rezultatov projekta SMART bo potekala 26. in 27. novembra preko spletne konference. Podrobnejši program in prijava sta na spletni povezavi: https://www.interregeurope.eu/smart-mr/events/event/3897/smart-mr-final-web-conference-on-smart-mobility/.

Slovenski partner pri projektu je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V okviru projekta je bil izveden tudi del aktivnosti Celostne prometne strategije za Ljubljansko urbano regijo (https://rralur.si/wp-content/uploads/2020/03/CPS-LUR_november2018_0_0-1.pdf), ki je bila pripravljena v sodelovanju z vsemi občinami regije.

Glavni cilj projekta SMART-MR je podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah. Za rešitev tega vprašanja je 10 projektnih partnerjev iz 8 metropolitanskih regij (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Porto in Barcelona) delilo svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organiziralo 7 delavnic.

Za vsako delavnico so partnerji izdelali poglobljeno analizo obravnavane tematike, opisali dobre prakse in v njihovem okviru organizirali študijske obiske. Poleg tega so na delavnicah oblikovali konkretna priporočila za oblikovanje politik. Rezultati služijo kot orodje za svetovanje organom upravljanja in lokalnim ter regionalnim oblastem pri določanju novih prometnih politik. Vrednost celotnega projekta je 2.215.566,00 evrov, od tega je vrednost projekta za RRA LUR 115.000,00 evrov.

Policijska postaja Kamnik

NEDOSTOJNO VEDENJE   

Policisti so v Zdravstvenem domu Kamnik imeli intervencijo, kjer se je občan nedostojno vedel do zaposlene. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. 

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V Šmarci je prišlo do prometne nesreče s pobegom, kjer je neznani voznik z neznanim vozilom zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu z ogledalom oplazil drugo vozilo in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

NEDOSTOJNO VEDENJE

Policisti so imeli intervencijo, kjer se je kršitelj nedostojno vedel do svojega svaka. Kršitelju je bil zaradi kršitve javnega reda in miru izdan ničnostni sklep in izdano potrdilo o napotitvi v karanteno na domu.

SPUŠČEN PES

Občanka je sporočila, da se okoli njihove stanovanjske hiše potika pes, ki je brez ovratnice in ne ve čigav je. Na kraju sta policista iz enote vodnikov službenih psov preko čipa ugotovila lastnika psa, kateremu je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

PARKIRANA VOZILA KLJUB PREPOVEDI     

Policisti sta v Kamniku po klicu občana o zaparkiranem dovozu do stanovanjske hiše, kljub prepovedi oziroma postavljenemu prometnemu znaku prepovedano ustavljanje in parkiranje parkirala svoja vozila. Obema je bilo izdano obvestilo o prekršku po Zakonu o cestnem prometu. 

PROMETNA NESREČA

V naselju Srednja vas se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženec izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju mu je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

INTERVENCIJA V KAMNIKU

Policisti so na Ljubljanski cesti imlei intervencijo, v kateri sta se sprla soseda zaradi poslušanja glasne glasbe, kršitelj pa je med prepiranjem prijavitelja ugriznil v prst na roki. Kršitelju bo po zbranih obvestilih izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.  

NENOŠENJE MASK MED GRADNJO   

Občan iz Kamnika je sporočil, da delavci na enem izmed gradbišč med opravljanjem gradbenih del nimajo nameščenih zaščitnih mask in ne upoštevajo danih ukrepov glede odloka. Na kraju je bil opravljen razgovor z delavci, ki so bili opozorjeni na uporabo zaščitnih sredstev.

POLEDENELA CESTA         

S strani občana smo bili obveščeni, da je regionalna cesta Stahovica-Črnivec na določenih odsekih, kjer na vozišče teče voda poledenelo in nevarno za udeležence v cestnem prometu. Obveščene so bile pristojne službe Gorenjske gradbene družbe.

POSKUS VLOMA V VOZILO

Neznanec je v Kamniku z neznanim predmetom na vzvod skozi sprednja desna vrata poskušal vlomiti v osebni avtomobil, vendar je od dejanja odstopil in je povzročil le materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

VLOM V KLET

Policisti so v Kamniku obravnavali vlom v klet, in sicer je neznanec s primernim orodjem na vzvod odtrgal okovje ključavnice in tako prišel v klet, kjer je odtujil žensko mestno kolo znamke Scirocco, tipa Siena, zelene barve z nameščeno leseno košaro na krmilu. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

GORSKA  NESREČA

Ekipa gorske reševalne službe je izvedla reševanje planinca, ki je pod Kokrškim sedlom skrenil iz poti, ko mu je na travnatem skoku spodrsnilo in je padel 20 metrov globoko ter pri tem za nekaj časa izgubil zavest. Po klicu na pomoč je drugi planinec obvestil regionalni center za obveščanje ti pa gorsko reševalno ekipo, ki so poškodovanega planinca transportirali v dolino na zdravljenje. Planincu bo izdan plačilni nalog po zakonu  o nalezljivih boleznih (prehod med občinami).

DRUŽENJE NA JAVNEM KRAJU KLJUB PREPOVEDI    

Policisti so v Kamniku imeli v postopku tri občane, ki so prišli na omenjeno lokacijo z namenom druženja in popivanja. Na kraju so bili seznanjeni s kršitvijo odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Na kraju so kršitelji prejeli plačilne naloge po Zakonu o nalezljivih boleznih.

GLASNA GLASBA    

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi predvajanja glasne glasbe v stanovanju kršitelja, ki bo naknadno prejel plačilni nalog.

INTERVENCIJA      

Policisti so imeli intervencijo, kjer se je mož nedostojno vedel do svoje žene jo žalil z neprimernimi besedami, zaradi katerih se je počutila prizadeto in užaljeno. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog za kršitelja po Zakonu o javnem redu in miru.

VINJEN VOZNIK 

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.77 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. V postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik tujec državljan Bosne in Hercegovine, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo zaseženo tudi vozilo. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Neznani storilec je iz parkiranega vozila na Groharjevi ulici v Kamniku odtujil obe registrski tablici in odšel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice