Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.09.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija brežine pri Avtobusni postaji Kamnik

Pri Avtobusni postaji Kamnik se je začela sanacija poškodovane brežine ob Kamniški Bistrici. Reka je ob zadnjih poplavah povzročila veliko zajedo v brežini, ki je pričela ogrožati cesto in vodovod. Agencija RS za okolje bo izgradila oporni zid, ki bo zaključen v naslednjih dneh.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik je na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše pričela z  zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013. Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so imeli škodo zaradi posledic suše v letu 2013 na kulturah (navedene v seznamu kultur po katastrskih občinah) in je le-ta večja od 30 odstotkov. Zbiranje vlog bo potekalo do ponedeljka, 30. septembra 2013.

V  torek, 17. 9. 2013, je v prostorih Občine Kamnik potekala delavnica z naslovom »Administrativno in finančno vodenje projektov LAS,« na kateri je bilo predstavljeno vodenje projektne dokumentacije za projekte, odobrene v okviru LAS Srce Slovenije, priprava poročil in zahtevkov za sofinanciranje v skladu z zahtevami Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Udeležencem delavnice je bilo predstavljeno tudi pravilno označevanje projektnih rezultatov z zahtevanimi EU in ostalimi logotipi. Delavnica je bila namenjena vsem nosilcem LAS projektov in njihovim partnerjem, ki so bili seznanjeni z navodili za pravilno administrativno in finančno vodenje projektov LAS ter uspešno koriščenje odobrenih sredstev. 

S predstavniki koncesijskega vrtca Zasebni vrtec Sonček d.o.o. ter predstavniki banke so potekala tudi usklajevanja glede ustreznega zavarovanja za nakazilo nepovratnih sredstev, ki koncesionarju pripadajo po koncesijski pogodbi za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Rok za oddajo vlog poteče v ponedeljek, 30. 9. 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občinska uprava je v preteklem tednu preverjala upravičenost prosilcev, do najema občinskih stanovanj, ki so oddali vloge za uveljavljanje pravic iz javnih transferjev v namen pridobitve subvencije k tržni najemnini.

Glede na dejstvo, da bo Občina Kamnik objavila javni razpis za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj v najem, seznanjamo vse prejemnike subvencij k tržni najemnini, da bodo leto dni po razpisu do subvencionirane tržne najemnine upravičeni zgolj prosilci, ki se bodo prijavili na javni razpis in bodo izpolnjevali razpisne pogoje ter bodo uvrščeni na prednostno listo. Najemniki tržnih stanovanj bodo že dodeljene subvencije tržnih najemnin prejemali do poteka veljavnosti odločb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Občini Kamnik je potekal sestanek občin soustanoviteljic Mestne lekarne, in sicer je bilo podano soglasje k imenovanju Dionizija Petriča, mag.farm. za direktorja zavoda, prav tako je bilo podano soglasje k zaposlovanju zaradi upokojitve lekarniške delavke na podlagi ZUJF. Na dnevnem redu je bila tudi točka, kjer bi se odločalo o nakupu novih prostorov za upravo zavoda. Zavod je prejel dve ponudi za nakup prostorov, in sicer s strani Humar Dušana za objekt na naslovu Usnjarska 6 v Kamniku in s strani podjetja Šutna d.o.o. na lokaciji Šutna 46 v Kamniku. S strani Občine Domžale je bila podana zahteva za umik omenjene točke z dnevnega reda, kar je bilo tudi sprejeto. Pripravil se bo nov razpis za nakup prostorov, izdelal se bo ustrezen DIIP in IP ter protokol za izvedbo vseh potrebnih postopkov, pri katerem bodo sodelovali tudi predstavniki investicijskih oddelkov občin.

Matična knjižnica Kamnik je zaključila 10. Poletno družinsko branje. Preko 70 družin je poleti bralo in zbirali žige v posebne bralne zemljevide, v knjižnico pa so družine prinesle tudi bralne dnevnike in utrinke. Namen te akcije je spodbujanje staršev, da berejo z otroki. Pokrovitelj jubilejne akcije je bil pisatelj Ivan Sivec, ki je povedal: »Družinsko branje je eno najpomembnejših stvari v življenju. Vsak otrok si pridobi bralne navade predvsem s pomočjo staršev. Če berejo starši, veliko hitreje in pogosteje berejo tudi otroci. Otrokova največja vzornika sta mati in oče, pa tudi drugače velja, da je branje izredno pomembno za otrokov razvoj.« Knjiga torej ni samo človekova najbolj zvesta in že stoletja največja prijateljica, temveč tudi najboljša vsestranska pomočnica in zdraviteljica.

Prav tako je Matična knjižnica Kamnik za digitalno knjižnico Slovenije prispevala še eno pomembno delo za raziskovanje kamniške preteklosti. To je knjiga France Stele: Politični okraj Kamnik: Topografski opis. 1, sodni okraj Kamnik 1022 so 1929. Knjiga opisuje temeljite opise kamniških cerkva in drugih kulturnoumetnostnih spomenikov.

Za člane Matične knjižnice Kamnik poteka izposoja elektronskih knjig preko sistema Biblos. Več podatkov: http://www.biblos.si

V sklopu poletnega festivala Kamfest je bila postavljena razstava v parku Evropa z naslovom »Kam so šle vse fabrike«. Ob izteku razstave je v parku Evropa v soboto, 21. septembra 2013, potekalo slavnostno zaprtje.

V ponedeljek, 16. septembra 2013, je bilo vodstvo Osnovne šole Frana Albrehta in vodstvo občinske uprave na sestanku na Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport v zvezi z zagotavljanjem sredstev za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta.

V sklopu javnega razpisa 2013 za sofinanciranje kulturnih programov/projektov je bil sofinanciran s strani Občine Kamnik projekt -  izdaja knjige avtorice, Kamničanke Irene Radej z naslovom »Poezija čopiča«; podglazurno slikanje, kamniška keramika. V sredo, 18. 9. 2013, je bila v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik javna predstavitev knjige z brezplačno delavnico: Podglazurna poslikava  pod vodstvom Irene Radej.

Na štadionu Prijateljstva v Mekinjah se je pričela 1. faza rekonstrukcije objekta za potrebe Nogometnega kluba Kamnik, saj je le ta v izredno slabem stanju. Investicija bo končana konec prihodnje meseca, nadaljevala pa se bo v prihodnjem letu, v kolikor bodo zagotovljena sredstva v proračunu.

V četrtek, 19. 9. 2013, je občinska uprava ponovno pozvala starše čakajočih otrok na vrtec k vpisu v oddelke novega koncesijskega vrtca, ki še vedno – tudi po izvedenem vpisu v prvi polovici septembra - izkazuje prosta mesta.

Podpisana je bila gradbena pogodba za obnovo fasade v enoti vrtca Pestrna – z GP Aslani d.o.o.. Uvedba v delo na lokaciji je bila 19. 9. 2013.

V petek, 20. 9. 2013, sta se predstavnika občinske uprave udeležila Aktiva ravnateljev kamniških OŠ. Poleg dogovora, da se posreduje osnutek proračuna za postavke šol so bile teme tudi upravljanje s športnimi objekti in šolski okoliši.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. V preteklem tednu smo se udeležili številnih geodetskih meritev predvsem odmer dolžinskih objektov. Na Oddelku opažamo tudi povečano število strank zaradi napovedanega davka na nepremičnine. Po predlogu zakona naj bi davek na nepremičnine nadomešča tri dajatve, in sicer davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Nadaljujejo se tudi usklajevanja projekta izgradnje rekreacijske poti v Šmarci. Pogovori z lastniki zemljišč, na katera posegamo z omenjeno potjo, še vedno potekajo. Hkrati pridobivamo tudi stavbno pravico na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije. Z zahtevano odškodnino za posege na obvodna zemljišča se Občina Kamnik ne strinja in bo vložila ugovor. 

Na Občini Kamnik (II. nadstropje) si je možno ogledati gradivo za potek trase daljnovoda Kamnik – Visoko (izbrana varianta), ki sicer ne poteka preko območja naše občine. Gradivo je dostopno tudi v elektronski obliki: Študija variant s predlogom najustreznejše variante in Okoljsko poročilo. Gradivo je na vpogled od 17. 9. 2013 do 18. 10. 2013 tudi v prostorih Občine Kamnik, II. nadstropje, kjer je možno podati tudi pripombe in pobude v zvezi s tem.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil sef, v katerem se je nahajala gotovina. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 4.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 29-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.76 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 29-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 17-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenemu  zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti PP Kamnik so v dopoldanskih urah odvzeli prostost 32-letniku iz Kamnika, osumljenemu storitve več kaznivih dejanj drznih tatvin na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 32-letnik v več primerih izvršil tatvino različnih izdelkov, pri čemer je za zadržanje odtujene stvari uporabil silo proti oškodovancu ali drugim osebam. Skupno je 32-letnik oškodoval oškodovance za okoli 1.000 evrov. 32-letnik je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 18-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozila 33-letnica. V prometni nesreči je nastalo za približno 3.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči je 33-letnica utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Policisti so zaradi suma, da je voznik v času prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola, le temu odredili preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, ki je pokazal vrednost 0,22 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Povzročitelju je bilo odvzeto vozniško dovoljenje (mladi voznik), prav tako pa je bil navedenemu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice