Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.07.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno zaključevanje z deli in asfaltiranje ceste.

T e D n i (K) Občine

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se že začela izvajati sanacijska dela na spominskem obeležju borcem NOB v Zg. Stranjah. Dela potekajo v skladu s postavljenim terminskim planom. Najprej se je pristopilo k čiščenju obeliska in stopnic. Rok za dokončanje vseh del (čiščenje stopnic, obnovitev črk in reliefih ornamentov, čiščenje in saniranje površin grobnice, …) je 31. avgust 2018.

Izvajalec je v preteklem tednu na Podružnični osnovni šoli Sela zaključil z rušitvenimi deli in nadaljeval z izdelavo armirane betonske plošče, in sicer s postavitvijo odra ter opažev, s sidranjem plošče, pripravo napeljave za elektriko in z armiranjem plošče.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov občina@kamnik.si na obrazcu: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na  https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V ponedeljek, 16. 7. 2018, je bilo na Portal javnih naročil v objavo poslano javno naročilo male vrednosti »Gradbena in elektro instalacijska dela za izvedbo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 27. 7. 2018, do 9. ure.

V sredo, 18. 7. 2018 je bilo na Portal javnih naročil v objavo poslano javno naročilo male vrednosti »Nakup gasilskega vozila GVGP-2«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 1. 8. 2018, do 9. ure. Občina Kamnik vodi postopek predmetnega javnega naročila po pooblastilu PGD Kamniška Bistrica.

Pobuda za ohranitev dediščine kot javne dobrine

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik, je ob robu mednarodne konference Kulturna dediščina kot razvojna priložnost in Evropskem letu kulture dediščine 2018 oblikovalo Pobudo za ohranitev dediščine kot javne dobrine, ki jo je naslovilo na vse poslance državnega zbora ter posredovalo predstavnikom nacionalnih medijev.

V pobudi je izpostavilo da mora(jo):

Policijska postaja Kamnik

ZASEŽEN ZVIT CIGARET Z NEZNANO SNOVJO

Policista sta imela na območju Kamnika postopek z mladoletno osebo, kateri je bil zasežen napol zvit cigaret z neznano zeleno-rjavo posušeno snovjo rastlinskega izvora, za katero se sumi, da je prepovedana droga. V primeru pozitivne analize na prepovedane droge zoper občana sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA TELEFONA V LJUBLJANI

Policijska postaja Kamnik je prejela prijavo za tatvino mobilnega telefona v lokalu na območju Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je storilec v lokalu izkoristil nepazljivost oškodovanca in mu odtujil mobilni telefon znamke Honor 7 Lite. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.

VELIKA TATVINA

Policista sta pri opravljanju opazovalne službe opazila storilca kaznivega dejanja velike tatvine, kateremu je bilo na podlagi tega dejanja odrejeno pridržanje. Zaradi begosumnosti in samopoškodovanja so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Prav tako je bila storilcu odvisniku prepovedanih drog nudena terapija za odvisnike na Centru za duševno zdravje. Storilec je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

GLASNA GLASBA

S strani občana iz Most smo bili obveščeni o glasni glasbi, in sicer je kršitelj glasno poslušal glasbo ter s tem motil nočni mir in počitek. Policista sta na kraju kršitev zaznala in izdala plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

ZASEG NEZNANE SNOVI RASTLINSKEGA IZVORA

Policista sta imela na območju Kamnika postopek z osebo, ki mu je bila zasežena neznana snov rastlinskega izvora (približno 0,05g), za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. V primeru pozitivne analize na prepovedane droge zoper kršitelja sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

ZASEG UKRADENIH REGISTRSKIH TABLIC

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela v okolici Kamnika v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je imel na vozilu nameščene ukradene registrske tablice. Slednje so bile proti zapisniku zasežene in poslane na upravno enoto. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

TATVINA REGISTRSKE TABLICE

Na policijski postaji se je zglasil občan, ki je naznanil tatvino registrske tablice iz vozila. Zoper neznanega storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GROŽNJE IN NADLEGOVANJE

Občanka je na policijski postaji podala prijavo zaradi nadlegovanja in groženj po telefonu. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA DENARNICE NA VELIKI PLANINI

Občanka je na policijski postaji prijavila tatvino denarnice na Veliki Planini. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz torbice odtujil denarnico z vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Policista sta imela na območju Kamnika v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0,71 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice