Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.06.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Občinska komisija za plazove, si je tako kot vsako leto do sedaj, ogledala stanje plazov v naši občini. Pri pregledu plazov je bilo ugotovljeno, da je velika večina plazov stabilnih. Določeno poslabšanje pa je seveda povzročila letošnja naravna nesreča »Neurje z žledom 2014«, ki je poškodovala drevja ob ali na plazu. Na podlagi izdelanega strokovnega poročila geologa o ogledih plazov, bo izdelan seznam prioritet sanacij za leto 2015

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so sredi tedna pričeli z izgradnjo javne razsvetljave ob Kamniški cesti v Šmarci. Dela bodo skladno s pogodbo zaključena v enem mesecu. Vrednost del z vključenim DDV znaša 60.000 evrov in zajema postavitev novega prižigališča, postavitev 15 kandelabrov s temelji in svetilkami na trasi dolžine 415 metrov ter vsa pripadajoča zemeljska in cestna dela.

V Šmartnem v Tuhinju je na novo urejen ekološki otok, in sicer na lokaciji zraven čistilne naprave. Nameščeni so zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Zraven ekološkega otoka stoji tudi zabojnik za zbiranje odpadnega tekstila. V krajevni skupnosti Šmartno sta še dva ekološka otoka na lokacijah Buč – odcep Hruševka in Buč – odcep Pirševo. Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom. Prebivalce Šmartna in ostale občane prosimo, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik je podpisala pogodbo o sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, ki bo s ponedeljkom, 23. 6. 2014, v poslovni enoti Kamnik, v prostorih Območno obrtno – podjetniške zbornice Kamnik na naslovu Tomšičeva ulica 11, pričela z rednim opravljanjem bančnih storitev ter tudi z opravljanjem storitev javne blagajne. Skladno s pogodbo bo Občina Kamnik pričela s financiranjem storitev plačevanja plačilnih nalogov oziroma bančne provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik. Sofinanciranje bo namenjeno le občanom občine Kamnik. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana bo opravljanje storitev »javne blagajne« ponudila tudi ostalim podjetjem, ki občanom zaračunavajo raznovrstne storitve (komunalne storitve, elektro, idr…) tako, da bodo občani Kamnika lahko večino položnic plačevali brez provizije.

Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna ter ogledov tekem svetovnega prvenstva v nogometu, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom, in sicer:

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pregled in spremljanje polletne  realizacije proračuna Občine Kamnik za leto 2014 (izplačila polletnih dotacij…).

Občinski svet Občine Kamnik je na 32. seji, v sredo, 18. 6. 2014, sprejel Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. Porabo proračunskih sredstev v občini Kamnik v okviru področja »podjetništvo« ureja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11 in 99/12). S 1. januarjem 2014 je pričela veljati nova Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. Decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in se uporablja do 31. decembra 2020. Nova uredba prinaša kar nekaj novosti pri dodeljevanju de minimis pomoči, med njimi so najbolj pomembne:

Novosti, ki jih prinaša nova Uredba so bile vključene v spremembo pravilnika.

Oddelek za družbene dejavnosti

Z Zdravstvenim domom Domžale smo podpisali aneks k letni pogodbi o sofinanciranju mamografskih pregledov v letošnjem letu, ki bo omogočal sofinanciranje opravljene storitve ambulante za bolezni dojk, ki jih za občanke Občine Kamnik ne plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To so klinični pregledi dojk ne glede na starost ter preventivne mamografije in ultra zvok dojk opravljeni ženskam, ki niso vključene v program DORA (mlajše od 50 let in starejše od 69 let). Izvajalec obračunava opravljene storitve po veljavnem ceniku Zdravstvenega doma Domžale.

S strani Župnijske Karitas Kamnik smo prejeli poročilo o polletnem delovanju organizacije, iz katerega je razvidno, da so obravnavali 409 prosilcev. Največ je prosilcev, ki so prejemniki denarne socilane pomoči, nekaj jih pride na priporočilo CSD Kamnik, ostali pa imajo enkratne težave s plačili stanovanjskih stroškov. Razdeljenih je bilo 6.362 kg hrane, pralnih in čistilnih sredstev, približno 3.982 kosov oblačil, posteljnine, gospodinjskih potrebščin. V času velikonočnih praznikov so obiskali 85 starostnikov. Trenutno poteka akcija »Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin«.

Dela na stadionu Prijateljstva v Mekinjah na večnamenski stavbi potekajo v skladu s terminskim planom. V celoti so vgrajena okna in vrata, instalacije so v zaključni fazi.

Izvajalec zaključnega sloja umetne mase na atletski stezi z deli začenja danes, z deli bo končal v roku 10 dni.

Končan je razpisni postopek za direktorja Medobčinskega muzeja Kamnik. Svet zavoda MMK je na svoji 2. seji izdal pozitivno mnenje kandidatki, dosedanji direktorici mag. Zori Torkar. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinskega muzeja Kamnik določa, da direktorja javnega zavoda na podlagi javnega razpisa, ter po predhodno pridobljenem mnenju Sveta zavoda, imenuje ustanoviteljica, kjer ima zavod sedež. Za imenovanje je potrebno soglasje soustanoviteljic in Skupni organ Občine Kamnik, Trzin in Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov, je podal soglasje k imenovanju mag. Zore Torkar, muzejske svetovalke, za direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik.

Medobčinski muzej Kamnik je v letošnjem letu »Muzejsko poletno noč« preselil v Galerijo Miha Maleš. Tradicionalne muzejska poletna noč se je odvijala v soboto, 21. junija 2014, od 18. do 24. ure. Muzejsko poletno noč je odprl otroški pevski zbor Vrabčki, pod vodstvom Marine Aparnik, program je nadaljevala likovna delavnica »Utrinki mesta«, ki sta jo vodili Tea Kregar in Vesna Vrhovnik, ob 19. uri je sledilo odprtje nove stalne razstave »Kamniški umetniki »– iz galerijske zbirke, avtorice razstave Saše Bučan, ob 20. uri je bilo organizirano javno  vodstvo po razstavi iz galerijskih zbirk gorenjskih muzejev z naslovom »Lirika črte«, ob 21. uri pa je sledilo odprtje razstave »ilustracije knjige Zlati hrib«, z avtorico ilustracij Andrejo Peklar.

Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s srečanji in pogovori; v torek, 17. junija, se je v prostorih knjižnice odvijal pogovor o knjigi dr. Stanislava Zarnika in Gorana Peršina VREDNO JE BILO: Nande Vode. Z Nandetom Vodetom, junakom pripovedi se je pogovarjal dr. Stanislav Zarnik.

V soboto, 21. junija, se je na Kopiščih v Kamniški Bistrici v organizaciji Občine Kamnik in Društva Demos na Kamniškem odvijalo uvodno dejanje ureditve »Parka spomina in opomina v Kamniški Bistrici«, v spomin vsem pokojnim žrtvam povojnih pobojev, ki so ostali v prikritih grobiščih v dolini Kamniške Bistrice. Komisija RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč je pripravila seznam prikritih grobišč v Sloveniji, med katerimi so grobišča v kamniški občini in ta so po številu žrtev med največjimi v Sloveniji, saj v njih leži nekaj tisoč žrtev (Slovenci, Hrvatje, Srbi, Črnogorci, Nemci, Avstrijci,…vojaki, civilisti, otroci, ….). Slovesnosti so se udeležili tudi gostje iz Črne gore, prav tako se je dogodka udeležila Ljudmila Novak, poslanka v državnem zboru RS in predsednica NSi, in Andrej Šter, vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve. S strani Občine Kamnik se je slovesnosti udeležil direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

Iz naslova investicijsko vzdrževalnih del na osnovnih šolah so bile postorjene naslednje zadeve:

Streha OŠ Šmartno v Tuhinju je bila prekrita s kritino opekarne Križevci. Ob sanaciji oziroma reklamaciji strešne kritine leta 2000 naj bi bila kritina zamenjana, a očitno je nekaj kritine še vedno vprašljive kakovosti. Ob pregledu strešne kritine leta 2013 je bilo ugotovljeno, da so strešniki velikosti ¾ opekarne Križevci začeli razpadati, zato jih je bilo potrebno zamenjati.

Zamenjanih je bilo 830 kosov strešnikov s strešniki proizvajalca Tondach. Zamenjavo strešnikov je izvedlo Kleparstvo Vrtačič, ki je hkrati opozorilo, da obstaja možnost, da je na strehi ostal še kakšen strešnik iz stare kritine, pri katerem lahko pride do razpadanja (strešniki so svetlejše barve).

Strošek popravila znaša 2.990 evrov.

Občina Kamnik je izvedla projekt optične povezave med javnimi izobraževalnimi ustanovami, ki so pod okriljem Arnesa (OŠ Frana Albrehta, Mestna knjižnica Kamnik, Glasbena šola, OŠ Toma Brejca) s točko skupnega priklopa v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Optični razvod smo umestili preko obstoječih in novo zgrajenih kabelskih kanalizacij med ustanovami. Izobraževalne ustanove v centru Kamnika imajo tako omogočen hiter in ugoden dostop do svetovnega spleta. Arnes v svoje omrežje povezuje organizacije s področja izobraževanja, raziskovanja, razvoja in kulture. Omenjene organizacije se s pomočjo omrežja ARNES povezujejo v evropsko izobraževalno-raziskovalno omrežje GÉANT in posredno v svetovni internet. V omrežje ARNES je vključenih že več kot tisoč organizacij. Arnes zagotavlja širok nabor naprednih spletnih in omrežnih storitev, predvsem povečanje hitrosti povezav in upravljanje z njimi, avdio, video in računalniška komunikacija v realnem času, omogoča preprostejšo in varnejšo uporabo spletnih oz. omrežnih storitev.

Strošek optične povezave znaša 18.588,44 evrov.

V zadnjih dneh aprila, med prvomajskimi počitnicami, so na OŠ Frana Albrehta, podružnica Tunjice, zamenjali vse stare rebraste radiatorje z novimi radiatorji s termostatskimi glavami. Dela je izvajal Srečo Pungertar s.p.. Ogrevanje bo sedaj bolj ekonomično, šola bo pozimi še bolj prijetna za bivanje in učenje. Pomembno je tudi to, da so novi radiatorji manj nevarni za otroke kot rebrasti radiatorji.

Strošek zamenjave radiatorjev znaša 3.750,26 evrov.

Urgentne zadeve na električnih instalacijah so odpravljene. Za ta namen je v proračunu predvidenih 20.000 evrov.

Sanacija sanitarij se bo pričela 26. junija 2014, strošek le te pa znaša 32.227,42 evrov.

Strošek menjave radiatorjev pa 7.650,00 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu imeli povečano število strank s številnimi vprašanji glede pridobivanja dovoljenj za gradbene posege. Izdali smo tudi več odločb za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavnih zemljišč, potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

V preteklem tednu smo se udeležili sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor z namenom uskladitve Občinskega prostorskega načrta, za katerega z njihove strani potrebujemo pozitivno mnenje. Sestanka se je udeležil poleg zaposlenih na oddelku tudi pripravljavec Občinskega prostorskega načrta družba Locus d.o.o. iz Domžal. Občina Kamnik mora za omenjeni prostorski akt pridobiti več kot 30 mnenj, pri čemer je treba poudariti, da morajo biti vsa mnenja pozitivna. Do sedaj smo prejeli kljub številnim urgencam le polovico mnenj.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil gradbeni material in masažno kad. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 6.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. V prometni nesreči je nastalo za okoli 1.000 evrov materialne škode. Voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 29-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.01 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v gostinski lokal v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika vlomil v gostinski lokal in iz notranjosti odtujil denar in cigarete. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 3.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 22-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 22-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z mladoletnim voznikom kolesa z motorjem. Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik v prometu vozil neregistrirano kolo z motorjem brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenih kršitev je bil mladoletniku začasno zaseženo kolo z motorjem. Zoper mladoletnika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

SPOROČILO OBČANOM

Policijska postaja Kamnik je v zadnjem času zaznala vse več nejasnosti v zvezi z delovnim in uradnim časom Policijske postaje Kamnik, zaradi česar v nadaljevanju pošiljamo obrazložitev sprememb.

S 4. 2. 2013 je bila spremenjena organizacija dežurne službe oziroma uradne ure na nekaterih policijskih postajah na območju PU Ljubljana. Spremembe so med drugimi tudi na Policijski postaji Kamnik, kjer so policisti do sedaj, v objektu PP, dežurali oziroma bili  dosegljivi vsak dan 24 ur.

Dežurstvo oziroma uradne ure na Policijski postaji Kamnik so:

Navedeno pomeni, da so policisti Policijske postaje Kamnik še vedno 24 ur dnevno in 7 dni v tednu prisotni na terenu in opravljajo naloge povezane z javno varnostjo. Navedena sprememba pomeni le to, da je možnost prihoda občanov v prostore Policijske postaje Kamnik in klica neposredno na Policijsko postajo Kamnik omejena na uradne ure, medtem ko policisti kot zapisano neprekinjeno opravljajo policijske naloge (tudi ponoči in med vikendi).

Spremembe so namenjene optimizaciji delovnih procesov, racionalizaciji dela in povečanju števila policistov, ki bodo naloge opravljali na terenu. To pomeni, da bodo policisti, ki so do sedaj opravljali naloge dežurnega v objektu PP v nočnem času ter med vikendi in prazniki, opravljali naloge na terenu.

Za vse nujne klice in interventno posredovanje policije je občanom na voljo številka 113, zato občane naprošamo, da izven uradnih ur pokličejo na številko 113.

 


<< Nazaj | Novice